Kategoriler

Avukatlık Hukuku

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

630,00 315,00
160,00
205,00

Toplam

Yazar : Av. Atilla Özen
Basım Tarihi : Ocak 2017
Sayfa Sayısı : 665
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-152-4
ISBN (Online) : 978-605-315-657-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

    Her avukatın kütüphanesinde bulunması gereken bu eserde “Avukatlık Hukuku”na dair aradığınız her şey yer almaktadır. Sekiz kısımdan oluşan bu kitabımızda “Staj Hukuku”, “Avukatın Hak ve Yetkileri”, “Avukatın Yükümlülükleri”, “Avukatın Yasaklılık Halleri”, “Avukatlık Sözleşmesi”, “Avukatın Sorumluluğu”, “Ceza Yargılamasında Müdafilik ve Vekillik”, “Barolar ve Türkiye Barolar Birliği” konuları işlenmiştir. Kitabın sonunda özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri ve harca tabi olup olmadıkları, maktu harca mı yoksa nispi harca mı tabi olduklarına dair çizelge sunulmuştur. 

İÇİNDEKİLER

BAŞLARKEN.. III

ÖNSÖZ. V

KISALTMALAR. VII

İÇİNDEKİLER. IX

 

BİRİNCİ KISIM

STAJ HUKUKU

I. STAJ 1

A. AVUKATLIK STAJI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR. 1

B. AVUKATLIK STAJI İÇİN GEREKLİ BELGELER. 11

C. İNCELEME, İSTEMİN İLANI, İTİRAZ VE KARAR. 13

1.İnceleme. 13

2.İstemin İlanı 14

3.İtiraz. 14

4.Karar 14

D. STAJIN BAŞLANGICI, YAPILIŞI, STAJYERİN ÖDEVLERİ, STAJYERLERİN  

     YAPABİLECEĞİİŞLER, STAJ RAPORLARI 15

1.Stajın başlangıcı 15

2.Kimlik Belgesi 16

3.Stajın yapılışı 16

a.Mahkemelerde staj 16

b.Avukatyanında staj 19

a.aStajın başlaması 19

b.bYanında staj yapılacak avukatta aranan şartlar, engel haller 20

c.cAvukatın yükümlülüğü, raporlar 20

d.dStajın Yapılışı 21

e.eStajyerin ödevleri 21

f.fStajyerin yapabileceği işler 22

g.gDenetim.. 26

E. STAJ EĞİTİMİ 26

1.Baronun staj eğitim görevi 26

2.Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri 26

3.Staj Kurulları 27

4.Dosya Tutma Yükümlülüğü. 27

5.Staj Eğitiminin Tamamlanması 27

F. STAJIN UZAMASI VE SONA ERMESİ 27

1.Stajın Uzaması 27

2.Staj Bitim Belgesinin Alınması 27

3.Stajın Nakli 28

4.Staj Listesinden Silinme. 28

II. AVUKATLIK MESLEĞİ 29

A. MESLEĞE KABULKOŞULLARI 29

B. AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER. 32

a. Giriş. 32

b. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 35

c. Memnu hakların iadesi 39

d. Memnu hakların iadesi kararı yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyethallerinde  

    de avukatlığa kabulde engel hali kaldırırmı?. 40

C. BARO LEVHASINA YAZILMA İSTEMİ ve EKLENECEK BELGELER. 49

D. BAŞVURU DİLEKÇESİNİNKAYDI, İSTEĞİN KABUL VEYA REDDİ, İTİRAZ. 51

1.Başvuru Dilekçesinin Kaydı 51

2.Karar 51

a.İsteğin Kabulü. 51

b.İsteğin Reddi 52

3.İtiraz. 52

4.İtirazın İncelenmesi 52

5.İtirazın Sonuçları 53

6.Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği 54

7.Yemin. 57

 

İKİNCİKISIM

AVUKATINHAK VE YETKİLERİ

I.Avukatlığın mahiyeti ve amacı 59

II. Sadeceavukatların yapabileceği işler. 66

A. Avukatlıkyetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması 66

B. Avukatla temsilzorunluluğu.. 70

III.Uzlaşma Sağlama Hakkı 73

IV. İşireddedebilme hakkı 75

V. Ücretive yaptığı giderleri için hapis hakkı 76

VI.Vekillikten Çekilme Hakkı 76

VII.İşlerin stajyer veya sekreterle takibi hakkı 77

VIII.Bilgi, belge ve dosya inceleme, örnek alma, derdest davalarda   

        müzekkereleri  duruşma günü beklemeksizin mahkemeden almahakkı 77

IX. Sicilcüzdanını ve kendisiyle ilgili Baro’da her türlü belgeyi görme hakkı. 97

X. Örnekçıkarabilme hakkı 98

XI. Onaylama hakkı 98

XII.Tebligat yapabilme hakkı 99

XIII. Yetki belgesi verebilme hakkı 100

A. Giriş. 100

B. Yetki belgelerinin harca tabi olup olmaması. 102

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I- Hukukunüstünlüğünü ve insan haklarını korumak. 105

II- Barotarafından verilen görevleri yerine getirme yükümlülüğü.. 105

A. Genel görevlendirme. 105

B. Özel görevlendirme. 106

III. Yüklenilen görevleriözen, doğruluk ve onur içinde yerine getirme  

      yükümlülüğü  (Av.Kan.34) 108

IV. Avukatlık unvanınıngerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde  

      davranma  yükümlülüğü (Av.Kan.34) 116

V. TBB Meslek Kurallarına uymayükümlülüğü (Av.Kan.34) 123

A. Baroya bildirimdebulunmayı gerektiren yükümlülükler 124

B. Baroya bildirimdebulunmayı gerektirmeyen yükümlülükler 132

VI. Sır saklama yükümlülüğü.. 172

VII. İşinreddedildiğini bildirme yükümlülüğü.. 172

VIII. İşinreddi yükümlülüğü.. 173

A. Yolsuz ve haksız teklifin reddi. 174

B. Aynı işte menfaati zıt diğer tarafa avukatlık yapma yahut mütalaa verme  

    halinde işinreddi zorunluluğu. 174

1. Uyuşmazlık konusu olaynedeni ile menfaat çatışması. 177

2.Uyuşmazlık yaşanan kişi nedeniyle menfaat çatışması. 178

C. Önceden hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişiveya memur olarak o işte görev  

     yapmışbulunma halinde işin reddedilmesi gerekir………………………………………………….184

D. Avukatın düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ilerisürmek durumu       

    ortaya çıkmışsaişin reddi gereklidir. 186

E. Görülmesi istenilen iş, TBB tarafından tespit edilen meslekidayanışma ve  

    düzengereklerine uygun değilse işin reddi gereklidir. 186

F. Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. 187

IX. Hakim veya savcıyla hısımlık veya evlilik nedeniyle çekinmeyükümlülüğü   

      (Av.Kan.13) 188

X. Dosyasaklama yükümlülüğü.. 189

XI. Büroedinme yükümlülüğü.. 189

A. Büro. 191

B. Avukatlık bürosunda çalışabilecek kişiler 195

C. Avukatın çalışma şekilleri 197

1.Büro edinerek serbest çalışma. 197

2.Bir avukat bürosu, birlikteliği yahut ortaklığında çalışma. 197

3.Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşaviri yahut sürekli avukatı olarak çalışma. 204

4.Kamu kurumlarında çalışma. 205

5. Avukatlık birlikteliği şeklindeçalışma. 205

6. Avukatlık ortaklığı şeklinde çalışma. 206

6.1Giriş, kapsam.. 206

6.2Tanım.. 206

6.3Nitelik. 206

6.4Vergilendirme. 207

6.5Unvan ve adres. 207

6.6Süresi 208

6.7 Ortaklık sözleşmesi (Av.Ort.Yön.m.5, 8, 12) 208

6.8 Ortaklık sözleşmesinin tadili(Tip Ana Sözleşme m. 22) 209

6.9 Ortaklık payı (Av.Ort.Yön. m.6,15, Tip Ana Sözleşme m. 4) 209

6.10Pay Devri 210

6.11 Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7) 210

6.12 Yabancı Avukatlık Ortaklıkları(Av.Ort.Yön. m. 11) 211

6.13Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında başvuru belgeleri 211

6.14 Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22) 212

a. İsteğin Kabulü (Av.Ort.Yön. m. 9) 213

b. İsteğin Reddi ve İtiraz(Av.Ort.Yön. m. 10) 213

6.15Ortaklar kurulu. 214

6.16Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana  

           Sözleşme m. 6) 214

6.17Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7) 215

6.18Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7) 216

6.19Gelir ve Giderlerin Paylaşılması 216

6.20Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü. 216

6.21İş Bölümü. 217

6.22Denetim.. 217

6.23 Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13) 217

6.24 Ortaklıktan  çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26,Tip Ana Sözleşme m. 14) 218

6.25Ortaklığın Sona Ermesi 218

6.26Tasfiye. 218

a.Tasfiye (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 17, 23) 218

b.Tasfiye memuru (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 18) 219

6.27 Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19) 219

6.28Tasfiye sonucu mevcut 219

6.29Sicilden terkin. 220

6.30 Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli 220

6.31Tutulması Zorunlu Defterler 220

a.İş ve Dava Defteri 220

b.Pay Defteri 221

c.Karar Defteri 221

d.Gelir ve Gider Defteri 221

e.Demirbaş Defteri 221

6.32Vekaletname ve Yetki belgesi 222

6.33 Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40) 223

6.34 Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön.m. 41) 225

6.35Sonuç. 225

XII. Levhaya yazılma yükümlülüğü.. 226

XIII. Levhasında yazılı bulunduğu Barobölgesi dışında sürekli olarak

        avukatlık etmeme yükümlülüğü.. 226

A. Başka baroya nakil 226

1. Başvurma (Av.Kan. Yön. 21) 226

2. İnceleme (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 22) 227

3. Karar (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 23) 227

4. İstemin Kabulü (Av.Kan. Yön. 24) 228

5. İsteminin reddi (Av.Kan. 70) 228

B. Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilindensilme. 228

1. Levhadan silinmeyi gerektiren haller (Av.Kan. 72) 230

2. Levhaya yeniden yazılma hakkı(Av.Kan. 73) 231

3. Bir daha yazılmamak üzere levhadansilinme. 232

a. İdari yönden levhadan silinme. 232

b. TCK gereği güvenlik tedbiri olarak avukatlıkyapma yetkisinden yoksun kılma. 234

C. Avukatlar listesi 235

XIV. Dosya tutmak. 236

XV. Görüşmelere ait tutanak tutmak. 236

XVI. Baro keseneğini ödemek. 236

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ

I.Avukatlıkla birleşmeyen işlerle uğraşmamak. 239

II.Bazı görevlerde bulunma nedeniyle avukatlık yapamama  yasağı………………………………239

III. Bazı görevlerden ayrıldıktan sonra avukatlık yapamama yasağı 241

IV.Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı 244

V. Çıkarkarşılığı iş getirilmesine aracı kullanmama. 246

VI. Bürodışında danışma yapmama, iş kabul etmeme. 247

VII. ReklamYasağı 247

A. Giriş. 247

B. Kapsam.. 252

C. Büro. 252

D. Tabela. 252

E. Basılı evrak. 254

F. Telefon rehberi 258

G. Medya ilişkileri 258

H. İnternet 262

İ. İşbirliği 269

J.Yükümlülükler 270

K. Yönetmelik hükümlerine aykırılık. 270

 

BEŞİNCİ KISIM

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I. Giriş. 273

II.Sözleşmenin tarafları 275

III.Avukatlık sözleşmesinin başlangıcı, şekil, vekaletname. 279

IV.Avukatlık sözleşmesinin kapsamı 282

V. Avukatlık sözleşmesinde özel yetkiyigerektiren haller. 286

VI. Süre. 287

VII. Hizmethukuk müşavirliği 288

VIII. Ücret. 293

A.Belirlenmesi 293

1.Giriş. 293

2.Vekalet ücret sözleşmelerinin geçerli olup olmadığı kamu düzenine ilişkin olup  

    mahkemece resen gözetilir 296

3.Şarta bağlı sözleşmeler 298

4.Nispi ücret 299

5.Maktu ücret 300

6.Kademeli,başarıya göre değişmeli ücret 301

B. Belirlenmemesi 302

C. Dava türlerine göre avukatlık ücreti 304

D. UYAP sisteminde tanımlı dava türlerinin tabi olduğu harçlar 307

E. Avukatlık sözleşmesinde uygulanacak hukuk. 307

F. Dava neticesine katılamama. 307

G. Ücretsiz ve AAÜT altında ücret kararlaştırılarak dava alınamaması 309

H. Vekalet ücreti karşılığı alınan kıymetli evrak, kefalet, cezai şart 310

İ. Avukatlık ücretine uygulanacak faiz, başlangıcı, faiz şartınıngeçersizliği 311

J. Avukatlık ücretinin güvenceleri 312

1.Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk. 312

2.Hapis hakkı. 318

3.Rüçhan hakkı 321

4.İlamlı icrada ilamda adı yazılı avukata İcra Dairesinin bildirimi 321

5.Yasal vekalet ücretinin iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup  

    edilemeyip, haczedilememesi 322

6.Tahsil olunan ödemelerden vekalet ücretinin öncelikli olarak alınıp

     alınamayacağı 322

IX. Avukatın yükümlülükleri………………………………………………………………………………………323

A. Özen yükümlülüğü. 324

B. Saygı yükümlülüğü. 330

C. Doğruluk ve güvene uygun davranma yükümlülüğü. 331

D. Şahsen ifa yükümlülüğü. 333

E. Talimatlara uygun ifa. 338

F. Sadakat borcu. 344

G. Sır saklama borcu. 345

H. Bilgi ve hesap verme, müvekkil adına tahsil olunan para veya başkacadeğerleri müvekkile teslim etme borcu, ibraname  350

İ. Dosya saklama. 353

X. Müvekkilin yükümlülükleri 354

A. Saygı yükümlülüğü. 354

B. Ücret Ödeme. 354

C. Bilgi ve belge sunma. 354

D. Vekil ile sürekli iletişim.. 354

E. Yazılı muvafakat alma. 354

F. Harç ve giderleri ödemek. 355

G. Adres değişikliğini bildirme. 356

XI.Avukatlık ücretinin muaccel hale gelmesi 356

XII.Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi 358

A. Kendiliğinden sona erme. 358

1.Üstlenilen işin yerine getirilmesi ile. 358

2.Kararlaştırılan sürenin sona ermesi ile. 358

3.Taraflardan birinin ölümü nedeniyle sona erme. 358

4.Tarafların ehliyetini kaybetmesi nedeniyle sona erme. 360

5.Müvekkilin iflası 362

6.Tarafların tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle sona erme. 362

7.Müvekkil tarafından alacağın temliki 363

8.İkinci vekilin işin kovuşturmasına katılmasına muvafakat edilmemesi 363

B. Taraflarca sona erdirme. 363

1.Karşılıklı mutabakatla sonlandırma. 363

2.Fiilen sona erdirme. 364

3.İstifa. 364

4.Fesih. 368

5.Azil 369

a.Azlin, şekli, neden bildirme mecburiyetinin bulunmayışı 369

b.Azlin haklılığının ispatı 371

c.Haklı azil 372

d.Haksız azil 378

 

XII.Avukatlık ücret davası, zamanaşımı, yetki 380

XIII.Avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında tahkim.. 383

XIV. Yasalvekalet ücreti ve AAÜT. 387

1. Konusu vesorumluluk. 387

2.Sınırları 392

3.Kapsamı 393

4.Aidiyeti 394

5.Tahakkuku. 398

6.Tahsili 399

7.Vergilenmesi 399

8.Likit bir alacak mıdır?. 401

9.Davanın ortak veya değişik sebeple reddinde davalıların avukatlık ücreti 402

10.Birden çok avukat ile temsil 403

11.Ücretin tümünü hak etme. 403

12.Kısmi, belirsiz alacak ve tespit davalarında vekalet ücreti 404

13.Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret 404

14.Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle  

      davanın reddinde, davanın nakli veaçılmamış sayılmasında ücret 406

15.Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret 407

16.Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret 407

17.Manevi tazminat davalarında ücret 408

18.İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret 408

19.Nisbi ücret 412

20.Maktu ücret 413

21.Ceza davalarında ücret 414

22.Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi  

       mahkemelerinde görülen dava ve işlerdeücret 418

23.Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret 423

24.Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret 423

25.İş takibinde ücret 425

26.Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret 426

27.Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret 426

28.Uygulanacak tarife. 426

29.Seri davalarda ücret 426

30.Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret 429

31.İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesine  

       bireysel başvuruda ücret 429

 

ALTINCI KISIM

AVUKATIN SORUMLULUĞU

I. DİSİPLİNSORUMLULUĞU.. 433

A. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN AMACI 433

B. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER. 434

C. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 436

1.Koğuşturma mecburiyeti ilkesi 436

2.Adil yargılanma hakkı 436

3. Disiplinmuhakemesi re’sen yürütülen bir muhakemedir 438

4.Avukatlık disiplin hukukunda da lehe hüküm uygulanır 438

D. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE KIYAS. 439

E. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN TARAFLARI 439

1.Şikayetçi 439

a.Şikayet 439

b.Şikayetten vazgeçme. 440

2.İhbarda Bulunan. 440

3.İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı 441

4.Şikayet Edilen. 441

a.Şikayet edilen muhakkak avukat olmak zorundadır. 441

b. Avukatlık ortaklıkları 442

c. Barolevhasına yazılmaları isteklerine bağlı olan kamu avukatları…………………………442

d.Baroya yazılmadan önceki eylem ve davranışlar 443

e.Meslekten ayrıldıktan sonraki eylem ve davranışlar 443

f.Stajyer avukatlar 443

F. MASRAF AVANSI 443

G. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE YETKİ 444

1.Yetki 444

2.Kamu avukatlarının sürekli görev yaptıkları yer barosunun yetkisi 444

H. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 444

1.Disiplin Soruşturması 444

a.Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı 444

b.Ön inceleme aşaması 445

b.aİlk inceleme aşaması 445

b.bReklam Yasağı Yönetmeliğine göre ara incelemesi 445

b.cBağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğe göre ara incelemesi 446

c.Disiplin soruşturma yapılması görevi 446

d.Disiplin soruşturmasının süresi 447

e.Delillerin toplanması 447

f.Savunma hakkı 448

g.Disiplin soruşturmasının tamamlanması 449

a.aDisiplin Kovuşturması Açılması 449

b.bDisiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı 449

c.cDisiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair karara itiraz. 450

d.d  Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme. 452

2.Disiplin Kovuşturması 453

a.Başlangıcı 453

b.İncelemeye hazırlık evresi 453

c.Delillerin gösterilmesi ve incelenmeye karar verme aşaması 454

d.İnceleme aşaması 454

a.aDuruşmasız inceleme. 454

b.bDuruşmalı inceleme. 454

c.cGıyapta duruşma. 455

d.dDuruşma tutanağı 455

e. Delillerin toplanması 455

b.bTanık ve bilirkişi dinlenmesi 456

c.cTanık ve bilirkişinin çağrılması 456

d.dTanık ve bilirkişi gideri 456

e.eİstinabe talimatının yerine getirilmesi 457

f.Delillerin serbestçe takdiri 457

g.Hukuka aykırı deliller 459

h.Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri 459

i.Disiplin kovuşturmasının tamamlanması 462

j.Kararların tebliği 462

k. Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkafı 462

İ. DİĞER YARGILAMA ALANLARI İLE İLİŞKİSİ 463

1. Ceza ve hukuk yargılamasının disiplin yargılamasınatesiri 463

2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 465

J. İŞTEN YASAKLANMA (Av.Kan.153) 473

1.Giriş. 473

2.İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 475

3.İşten yasaklanmanın hükümleri 476

4.Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi (Av.Kan. 42) 476

K. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI 478

L. DİSİPLİN CEZALARI (Av.Kan.135) 480

1.Uyarma. 481

2.Kınama. 481

3.Para Cezası 481

4.İşten çıkarma. 482

5.Meslekten çıkarma. 482

M. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ 483

N. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ. 490

1.Giriş. 490

2.Disiplin yargılamasında “Aleyhe bozma yasağı” ilkesi uygulanır. 492

3.Disiplin yargılamasında yargılamanın iadesi ve karar düzeltme gibi müesseseler  

    bulunmamaktadır 492

O. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İDARİ YARGI YOLU.. 493

P. DİSİPLİN KARARLARININ İNFAZI VE SİCİLDEN SİLME. 498

R. PARA CEZASI VEYA GİDERLERİN TAHSİLİ 500

II. CEZAİ SORUMLULUĞU.. 501

A. Avukatların Soruşturma ve kovuşturma usulü. 501

B. Avukatların cezai sorumluluğu. 507

III. HUKUKİSORUMLULUĞU.. 525

 

YEDİNCİ KISIM

CEZA YARGILAMASINDA MÜDAFİLİK VEVEKİLLİK

I- Müdafi 533

A. Giriş. 533

1. Seçilmiş müdafilik. 533

2.Atanmış müdafilik. 533

a.İstem üzerine atanmış müdafilik. 534

b.Zorunlu müdafilik. 534

B. Zorunlu müdafiliğin amacı 535

C. CMK’da öngörülen zorunlu müdafilik halleri 536

D. Müdafi görevlendirmesinde usul 537

E. Seçilmiş müdafi ile atanmış müdafi arasındaki farklar 539

F. Atanmış müdafilikte ücret ve giderler 540

1.Giriş. 540

2. Müdafi/vekilatanan davalarda yasal vekalet ücretine hükmedilmesi,  

     hükmedilecek tarifenin tespiti ve ücretinatanan müdafi/vekile aidiyeti. 542

3.Avukat yanında sigortalı çalışan avukatın CMK görevi gereği elde ettiği gelirin 

    serbest meslek kazancı sayılıpsayılmayacağı. 543

4. Görevlendirilen müdafi/vekilin bağlıçalıştığı avukatın vergi borcundan dolayı  

     ödenenücretten kesintiye gidilememesi 544

G. CMK kapsamında müdafi atanmasını gerektirmeyen haller 545

H. Atanmış müdafi ile etkili savunma. 546

1.Giriş. 546

2.Atanan müdafi/vekil uzlaşma teklifine yanıt verebilir mi? Uzlaşma  

    müzakerelerinde kabul veya red beyanındabulunabilir mi?. 550

3. Tutuklu ile cezaevinde herzaman ve her saatte görüşme imkanı 551

4.Atanan müdafi soruşturma evresinde her işleme katılmak, kovuşturma evresindeher duruşmada hazır bulunmak zorunda mıdır?  553

İ. Atanmış müdafiin görevinin sona erme halleri 559

1-Soruşturma Evresinde. 559

2- Kovuşturmaevresinde............................................................................................. 570

J. Görevi Sona Erdirmeyen Haller 566

K. CMK değişikliği ile devam eden zorunlumüdafiliğin kapsamında yapılan  

     daraltma-genişletme ile suç vasfınındeğişmesinin zorunlu müdafiliğe tesiri.  

     Yaş küçüklüğünedeni ile zorunlu müdafi atanmasında yaşın büyümesi  

     nedeni ile zorunlu müdafiliğin hukuki durumu. 567

L. Görevlendirilen müdafiin aleyhe kararı temyiz etme zorunluluğu. 570

II- Vekil. 572

A. Seçilmiş vekillik. 573

B. Atanmış vekillik. 573

1.  İstem üzerine atanmış vekillik. 573

2. Zorunlu vekillik 574

3. Asker Kişilerin Kıta, Karargah veKurumlarda Ya Da Görev Esnasında Veya  

     GörevYerlerinde Ölümü Halinde Zorunlu Vekil Görevlendirilmesi 576

 

SEKİZİNCİ KISIM

BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

I. GİRİŞ. 579

II- BAROLARINORGANLARI 583

A. GENEL KURUL. 583

1.Baro genel kuruluna katılamayacak olanlar 583

2.Görevleri 584

3.Toplantılar 585

4.Toplantıya çağrı ve gündem.. 587

5.Gündem dışı görüşme yasağı 588

6.Yoklama Cetveli 588

7.Görüşme ve karar yeter sayısı 588

8.Genel Kurul Başkanlık Divanı 588

9.Söz Alma Sırası ve Süresi 589

10.Önergelerin Görüşülmesi 589

11.Görüşme Sonucu Oylama. 589

12.Toplantı Düzeni 589

13.Toplantıya Ara Verme ve Erteleme. 589

B. Yönetim Kurulu. 589

1.Kuruluşu. 589

2.Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli 590

3.Seçim dönemi 591

4.Seçim dönemi bitmeden ayrılma. 591

5.Toplantılar 591

6.Yönetim kurulunun görevleri 592

7.Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü  

     savunmak, korumak ve bu kavramlaraişlerlik kazandırmak görevleri 594

8.Avukatlık kanunu ve diğer mevzuattan doğan görev ve yetkiler 601

9.Genel değerlendirme. 603

C. BARO BAŞKANLIĞI 604

1.Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma. 604

2.Görevleri 605

3.Avukatlık kanunundan doğan görev ve yetkiler 605

4.Diğer mevzuattan doğan görev ve yetkiler 606

5.Baro Başkanlar Kurulu. 607

D. BARO BAŞKANLIK DİVANI 608

1.Kuruluşu ve seçimi 608

2.Görevleri 608

3.Baro başkan yardımcısı 608

4.Baro genel sekreteri 608

5.Baro saymanı 608

E. BARO DİSİPLİN KURULU.. 609

1.Kuruluşu 609

2.Seçilme yeterliği ve engelleri 609

3.Seçim şekli ve dönemi 610

4.Toplantılar 610

5.Görevi 610

6. Avukatlık Kanunundan doğan diğergörevleri 610

7.Görevleri nedeni ile hukuki sorumlulukları 611

F.  DENETLEME KURULU.. 612

1.Kuruluş ve görevi 612

2.Rapor Düzenlenmesi 613

3.Olağanüstü Toplantıya Çağrı 613

III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ 613

A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi 613

B. Sorumluluk. 614

C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler 614

D. Başvurma. 615

E. Yetkili İmzalar 616

F. Görevlendirme. 616

G. Tutulacak Defterler 616

IV. SEÇİM.. 616

A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi 618

B. Adayların Tespiti 618

C. Oy Pusulaları 619

D. Oy Verme. 619

E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım.. 619

V. TÜRKİYEBAROLAR BİRLİĞİ 621

A. Birliğin kuruluş ve nitelikleri 621

B. Birliğin görevleri 622

C. Yasaklar, mal edinme, protokoldaki yer, görevden uzaklaştırma ve göreve  

    son verme. 624

D. Görevlerin ücretli oluşu. 624

E. Birliğin Organları 624

1.TBB Genel Kurulu. 624

2.TBB Yönetim Kurulu. 626

3.TBB Başkanlığı 627

4.TBB başkanlık divanı 629

5.TBB disiplin kurulu. 630

6.TBB denetleme kurulu. 630

SÜREKLİAVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 631

UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞUHARÇLAR. 633

DİZİN.. 633