Kategoriler

Banka Teminat Mektuplarının Ödeme İstemiyle İbrazı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

455,00 364,00
230,00 184,00
300,00 240,00

Toplam

Yazar : Av. Bora Durmaz
Basım Tarihi : Mayıs 2016
Sayfa Sayısı : 265
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-094-7
ISBN (Online) : 978-605-315-419-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ......................................................................................................... V

ÖZET.......................................................................................................... VII

ABSTRACT.................................................................................................... IX

KISALTMALAR CETVELİ................................................................................... XI

İÇİNDEKİLER............................................................................................... XIII

GİRİŞ.......................................................................................................... 21

 

ÇALIŞMA KONUSUNUN TESPİTİ VE SINIRLANDIRILMASI

 

Çalışma Konusunun Tespiti.................................................................................................... 25

Konunun Sınırlandırılması...................................................................................................... 26

Çalışma Planı............................................................................................................................ 26

 

BİRİNCİ KISIM

GARANTİ SÖZLEŞMESİ VE BANKA TEMİNAT MEKTUBU KAVRAMLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI İLE İLGİLİ MEVCUT DURUMVE TÜRK BORÇLAR KANUNU 603. MADDESİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME

 

I. BANKATEMİNAT MEKTUPLARI İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM........................................... 29

II.YARGITAY’IN1967 VE 1969 TARİHLİ İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI.................... 30

III.TÜRK BORÇLAR KANUNU m.603 İLE GETİRİLEN  DÜZENLEME...................................... 34

 

İKİNCİ BÖLÜM

GARANTİ SÖZLEŞMESİ

I.GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI..................................................................................... 37

II.GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI............................................................................. 39

A-)Garanti Alanı Belli Bir Hareket Tarzına Yöneltme................................................. 39

B-)Rizikonun Üstlenilmesi.............................................................................................. 40

C-)Bağımsız Yükümlülük (Asli Mükellefiyet) Altına Girme........................................ 44

D-) İvazKonusu................................................................................................................ 45

III.GARANTİEDİLEN RİZİKONUN NİTELİĞİNE GÖRE GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN  

       TÜRLERİ.............................................................................................................................. 46

A-)Kefalet Benzeri (Teminatı Amaçlayan) Garanti Sözleşmesi................................ 46

B-) YöneltmeyiAmaçlayan (Saf) Garanti Sözleşmeleri............................................... 48

IV.GARANTİSÖZLEŞMESİNİN KEFALETTEN FARKI................................................................ 49

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

 

I.GENEL OLARAK..................................................................................................................... 53

II.BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TANIMI......................................................................... 54

III.BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ  NİTELİĞİNE İLİŞKİN FARKLI

       GÖRÜŞLER......................................................................................................................... 56

A. GenelOlarak................................................................................................................ 56

B. BankaTeminat Mektuplarının Kefalet Sözleşmesi Olduğu  Görüşü.................... 56

C.BankaTeminat Mektuplarının Garanti Sözleşmesi Olduğu ; Görüşü................... 57

D.BankaTeminat Mektuplarının Karma Nitelikli Sözleşme Olduğu Görüşü........... 58

E.BankaTeminat Mektuplarının Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşme Olduğu  

    Görüşü........................................................................................................................... 58

F.BankaTeminat Mektuplarının Hukuki Niteliğine İlişkin Değerlendirmemiz........ 59

IV.BANKATEMİNAT MEKTUPLARININ GARANTİ SÖZLEŞMESİ SAYILMASININ BAZI 

       ÖNEMLİ SONUÇLARI........................................................................................................ 60

A.YasadanKaynaklanan Bir Rücu İmkanının Olmaması.............................................. 60

B.Haklarını Kullanmasına Yarayacak Senetlerin Teslimi ve Gerekli Bilgilerin  

    Verilmesinin Yasal Olarak Zorunlu Olmaması.......................................................... 61

C. Zamanaşımı Bakımından Sonuçları.......................................................................... 61

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHTELİF TÜRLERİ

 

I.ÖDEME TALEBİNİN ŞEKİL VE ŞARTLARINA GÖRE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI....... 63

A. İlkYazılı Talepte Ödeme Kayıtlı Banka Teminat Mektupları................................. 63

1. İlk YazılıTalepte Ödeme Klozunu İhtiva Eden Banka Teminat Mektuplarında  

    Bankanın Ödeme Yükümlülüğünü SınırlayanHususlar............................................. 65

a. Bankanın İleri Sürebileceği Kendisine Ait Defiler................................................ 65

aa. Yanılma......................................................................................................... 66

bb. Aldatma........................................................................................................ 67

cc. Korkutma....................................................................................................... 69

dd. Takas............................................................................................................. 70

b.Ödeme Talebinin Bankaya Ulaşmasından Evvel Banka TeminatMektubuna  

    İstinaden ÖdemeYapılmasına Mani Olacak Bir İhtiyati Tedbir Kararının  

    Tebliğ Edilmesi..................................................................................................... 72

B. Şartlı Banka Teminat Mektupları.............................................................................. 73

II.KONUSUNA GÖRE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI......................................................... 76

A. AvansTeminat Mektupları........................................................................................ 76

B. GeçiciTeminat Mektupları........................................................................................ 76

C. KesinTeminat Mektupları.......................................................................................... 77

III.ETKİ SÜRESİNE GÖRE BANKA TEMİNAT  MEKTUPLARI................................................... 79

A.Süresiz (Vadesiz) Teminat Mektupları..................................................................... 79

B. Süreli(Vadeli) Teminat Mektupları.......................................................................... 79

IV.VERİLDİKLERİ MAKAMA GÖRE TEMİNAT MEKTUPLARI................................................ 81

A.Mahkemeve İcra Dairelerine Verilen Teminat Mektupları.................................. 81

B. Gümrükİdaresine Hitaben Verilen Teminat Mektupları...................................... 81

C. VergiDairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları........................................ 82

D. PetrolDairesine Hitaben Verilen Teminat Mektupları......................................... 83

E. TürkTuring ve Otomobil Kurumuna Hitaben Verilen  Teminat Mektupları....... 83

F. Diğer(Serbest Konulu)Teminat Mektupları............................................................ 83

V.İKİNCİ BANKANIN DEVREYE GİRMESİNE GÖRE................................................................. 84

A.Doğrudan Banka Teminat Mektupları...................................................................... 84

B. DolaylıBanka Teminat Mektupları............................................................................ 84

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI İLE İLGİLİ SIK KARŞILAŞILAN SORULAR

 

I.BANKATEMİNAT MEKTUPLARI KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİNİ HAİZ MİDİR?.................... 87

A.KıymetliEvrakın Tanımı............................................................................................... 87

B.KıymetliEvrakın Unsurları........................................................................................... 88

1.Evrak Kavramı............................................................................................................. 88

2.EvrakınDevredilebilir Nitelikte Bir Hak Barındırıyor Olması..................................... 88

3.Barındırdığı Hakİle Evrakın Bütünleşmiş Olması...................................................... 89

C. Teşhisve İbraz Senetleri Kavramları İle Banka Teminat  Mektupları.................. 90

D.Ulaşılan Sonuç............................................................................................................. 92

II.BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI HACZEDİLEBİLİR  Mİ?.................................................... 93

A.Lehtarın Muhataptan Olan Alacakları İçin Haciz Talebi........................................ 94

B.Lehtarın Borçlarından Dolayı Haciz Talebi.............................................................. 96

C.Muhatabın Alacaklıları Tarafından Haciz Talebinde  Bulunulması....................... 96

1.Muhatabın ödemeisteminden önce;......................................................................... 96

2.Muhatabın Ödemeİsteminden Sonra Haciz Talebi................................................... 98

III.MUHATABINÖDEME TALEBİNDE BULUNMAMASI DURUMUNUN İNCELENMESİ....... 99

 

İKİNCİ KISIM

BANKA TEMİNAT MEKTUBU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI TARAFLARARASINDAKİ İLİŞKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

BANKA TEMİNAT MEKTUBU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI

 

I.LEHTAR VE MUHATAP KAVRAMLARININ FARKLI  KULLANIMINAİLİŞKİN NOT.......... 101

II.GENELOLARAK TARAF KAVRAMI.................................................................................... 102

III.BANKA TEMİNAT MEKTUBU İLİŞKİSİNİN  TARAFLARI.................................................. 102

A. Banka.......................................................................................................................... 102

1. Banka TanımınınKapsamı....................................................................................... 103

2. Yasal ŞartlarıHaiz Olmadan Bankacılık Yapan Bir İşletme  Tarafından Verilen  

    Teminat Mektuplarının Durumu.............................................................................. 104

3. BankanınTeminat Mektubu Verme Ehliyeti Meselesi........................................... 106

4. TMSF’yeDevredilen Bankalarca Verilen Teminat Mektuplarının İbrazı Meselesi. 107

5. BankacılıkKanunu 141. Maddesinde Belirtilen Zamanaşımı  Süresinin Banka  

     Teminat Mektuplarının İbrazı Açısından Değerlendirilmesi.................................. 109

a.Fon Açısından Öngörülen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin EşitOlarak  

   Uygulanması Sorunu........................................................................................... 109

6. Teminat Mektubu Veremeyecek Bir Banka Türü Var mıdır?.................................. 111

7. Banka TeminatMektuplarında İmza Meselesi....................................................... 112

8. Banka TeminatMektupları İle İlgili Üst Sınır.......................................................... 113

9. KrediSınırlarının Aşılması Suretiyle Teminat Mektubu Düzenlenmesi.................. 114

B.Muhatap..................................................................................................................... 116

1. Birden FazlaMuhatap Olması Durumu.................................................................. 117

2. Muhatabı BelliOlmayan Teminat Mektubu Düzenlenmesi................................... 118

3. MuhatabınEhliyeti.................................................................................................. 119

a. MuhatabınGerçek Kişi Olması Halinde............................................................. 119

aa. Tam Ehliyetsizler........................................................................................ 120

bb. Sınırlı Ehliyetsizler...................................................................................... 121

b. Muhatabın Tüzel Kişi Olması Halinde............................................................... 122

C.Lehtar.......................................................................................................................... 123

IV.TARAFLARLAİLGİLİ ÖZEL DURUMLAR........................................................................... 124

A.MuhatabınDeğişmesi............................................................................................... 124

B. BankaTeminat Mektubundan Kaynaklanan Alacağın Devri............................... 125

1. AlacağınSözleşme ile Devri.................................................................................... 126

2. Alacağın YargıKararı ile Devri................................................................................. 128

 

İKİNCİ BÖLÜM

BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDA TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 

I.LEHTAR İLE MUHATAP ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ:TEMEL İLİŞKİ............................... 129

II.LEHTAR İLE BANKA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ: KARŞILIK İLİŞKİSİ............................ 130

A.Karşılıkİlişkisinden Banka Açısından Doğan Yükümlülükler............................... 131

1. Teminat mektubuverme......................................................................................... 131

2. LehtarınTalimatlarına Uyma.................................................................................. 132

3.Görüş Bildirme......................................................................................................... 132

4. Paraya ÇevirmeTalebini Lehtara Bildirme............................................................. 132

5.Muhatabın ÖdemeTalebini İnceleme ve Ödemeyi Reddetme............................... 133

B.Karşılık İlişkisinden Lehtar Açısından Doğan  Yükümlülükler............................. 134

1.Komisyon Ödeme..................................................................................................... 134

2.Bankanın YaptığıMasrafları Ödeme........................................................................ 134

3.Teminat Verme........................................................................................................ 135

III.BANKA İLE MUHATAP ARASINDAKİ İLİŞKİ:  GARANTİ İLİŞKİSİ.................................... 135

IV.GENEL OLARAK SÖZLEŞME KAVRAMI VE  SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU AN............ 136

A.SözleşmeninTanımı................................................................................................... 136

B.SözleşmeÖzgürlüğü Kavramı................................................................................... 136

C.SözleşmeninKurulması............................................................................................. 137

D.Garanti Sözleşmesinin Kurulduğu ve Bankanın Sorumluluğunun  

     Başladığı An............................................................................................................... 138

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ ÖDEME İSTEMİYLE İBRAZI

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLAR

 

I.İBRAZ KAVRAMI.................................................................................................................. 145

II.ÖDEMETALEBİ.................................................................................................................... 150

A. KısmîÖdeme Talebi................................................................................................. 152

B. ÇokluÖdeme Talebi................................................................................................. 153

III.BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TEYİT İÇİN İBRAZI VE TEYİT VEREN BANKANIN  

      SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.................................................................. 154

IV.GÜMRÜKVE TİCARET BAKANLIĞI İLE KREDİ KAYIT  BÜROSU A.Ş. ARASINDA  

      İMZALANAN 18.03.2015  TARİHLİ PROTOKOL........................................................... 160

 

İKİNCİ BÖLÜM

MUHATABIN ÖDEME TALEBİNDE BULUNABİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEMELŞARTLAR

 

I.ÖDEMETALEBİNİN MUHATAP TARAFINDAN YAPILMASI.............................................. 161

II.ÖDEMETALEBİNİN SÜRESİNDE YAPILMASI..................................................................... 161

III.TEMİNATMEKTUBUNUN METNİNDE BELİRTİLEN RİZİKONUN GERÇEKLEŞMİŞ  

      OLMASI............................................................................................................................. 162

IV.USULÜNEUYGUN TALEPTE BULUNMA........................................................................... 166

A.GenelOlarak.............................................................................................................. 166

B.NoterAracılığıyla Ödeme Talebinde Bulunma...................................................... 167

V.ÖDEMETALEBİNDE BULUNULMASININ BANKA  AÇISINDANSONUÇLARI................. 168

A. GenelOlarak............................................................................................................. 168

B.FaizYükümlülüğü Açısından Değerlendirme......................................................... 170

1.Faiz Kavramı............................................................................................................. 170

2.Bankanın FaizÖdeme Yükümlülüğü Hangi Tarihten İtibaren Başlar?.................... 171

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖDEME TALEPLERİNİN MUHTELİF AÇILARDAN İNCELENMESİ

 

I.İLKTALEPTE ÖDEME KAYITLI TEMİNAT MEKTUPLARINA   İLİŞKİN ÖDEME  

   TALEPLERİNİN İNCELENMESİ............................................................................................. 173

II. İLK TALEPTE ÖDEME KAYDINI İÇERMEYEN VE  ÖDEMENİN ŞARTA BAĞLANDIĞI  

     TEMİNAT  MEKTUPLARINA İLİŞKİN ÖDEME TALEPLERİNİN İNCELENMESİ................ 175

III.BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA  MUACCELİYETMESELESİ.................................. 175

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDEME TALEBİNİ ALAN BANKANIN İNCELEYECEĞİ DİĞER HUSUSLARINMUHTELİF KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

I.ÖDEME TALEBİNİN ŞEKLÎ BAKIMINDAN İNCELENMESİ.................................................. 179

A.ÖdemeTalebinin Yazılı Olması................................................................................ 180

1.Adi Yazılı Belgeİle Talep.......................................................................................... 180

2.Ödeme Talebinin Sözlü Olarak Yapılması.......................................................... 183

B.YazılıÖdeme Talebinin İçeriği.................................................................................. 185

1.RizikonunGerçekleşmiş Olduğunu Bildirme............................................................ 186

2.ParayaÇevrilmesi Talep Edilen Teminat Mektubu ve Talep Edilen Rakamın  

    Bildirmesi................................................................................................................ 190

a.Paraya Çevrilmesi Talep Edilen Teminat Mektubunun Belirtilmesi................... 190

b. Ödenmesi Talep Edilen Rakamın Bildirilmesi................................................... 191

c. Ödeme Talep Edilen Para Biriminin Belirtilmesi............................................... 192

3. Ödeme TalebineEklenmesi Gereken Belgeler....................................................... 192

a.Şarta Bağlı Teminat Mektuplarında Ek Belge Sunulması.................................. 193

b.Banka Teminat Mektubunun Aslının Eklenmesi................................................. 193

II.ÖDEMETALEBİNİ YAPACAK KİŞİ BAKIMINDAN İNCELEME........................................... 195

A.MuhatabınGerçek Kişi Olması Halinde Ödeme Talebi........................................ 195

1.Bizzat ÖdemeTalebinde Bulunma.......................................................................... 195

2.Vekil Aracılığıİle Ödeme Talebinde Bulunma......................................................... 196

a.Vekalet Sözleşmesi............................................................................................. 196

b.Vekalet Sözleşmesinin Kurulması....................................................................... 197

c.Vekaletname....................................................................................................... 197

aa.Genel Vekaletname-Özel Vekaletname Ayırımı......................................... 198

bb.Özel Vekaletname ve Özel Yetki Kavramları............................................... 198

B.MuhatabınTüzel Kişi Olması Halinde Ödeme Talebi............................................ 200

C.Banka TeminatMektubunun Devri Halinde Ödeme Talebi................................ 201

1.Teminat MektubuSözleşmesinin Bir Bütün Olarak Devri Halinde Ödeme Talebi.. 201

2.Banka TeminatMektubundan Kaynaklanan Alacağın Devredilmesi Halinde  

    Ödeme Talebi.......................................................................................................... 202

 

III.ÖDEMETALEBİNİN SÜRE BAKIMINDAN İNCELENMESİ................................................. 203

A.VadeliTeminat Mektuplarında Ödeme Talebinde Bulunma Süresi.................. 204

1.İbraz ve ÖdemeTalebinin Vade İçerisinde Yapılması............................................. 205

2.İbrazın ve ÖdemeTalebinin Vadeden Sonra Yapılması........................................... 206

3. Riskin Vadeden Sonra Gerçekleşmesi DurumundaÖdeme Talebi........................ 210

4.Süre UzatımıYapılmış Banka Teminat Mektuplarında Ödeme Talebi................... 210

B.VadesizTeminat Mektuplarında Ödeme Talebinde Bulunma  Süresi............... 211

C.MücbirSebep Nedeniyle Süresinde Ödeme Talebinde Bulunulamaması....... 211

1.BankayıEtkileyen Mücbir Sebepler.......................................................................... 211

2.MuhatabıEtkileyen Mücbir Sebepler....................................................................... 212

D.BankaTeminat Mektuplarında Zamanaşımı........................................................... 213

1.ZamanaşımıKavramı............................................................................................... 213

a.Vadeli TeminatMektuplarında Zaman Aşımı Sorunu............................................. 213

b.Vadesiz(Süresiz) Teminat Mektuplarında Zamanaşımı......................................... 214

IV.ÖDEMETALEBİNİN YER BAKIMINDAN İNCELENMESİ.................................................... 215

A.İbrazınYapılacağı Yer................................................................................................ 215

1.Şube Kavramı............................................................................................................ 216

2.TeminatMektubunu Veren Şubeye İbraz................................................................. 217

3.TeminatMektubunu Veren Şubeden Başka Bir Şubeye İbraz................................. 218

V.ÖDEME TALEP EDİLEN TEMİNAT MEKTUBU TİPİNE  GÖRE İNCELEME........................ 219

A.AvansTeminat Mektuplarının Ödenmesi Talebi.................................................. 219

B.GeçiciTeminat Mektuplarının Ödenmesi Talebi.................................................. 220

C.KesinTeminat Mektuplarının Ödenmesi Talebi.................................................... 221

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MUHATABIN ÖDEME TALEBİNİ İNCELEYEN BANKANIN VEREBİLECEĞİKARARLAR

 

I.BANKANINÖDEME KARARI VERMESİ............................................................................... 225

A.ÖdemeninKapsamı................................................................................................... 226

1.Ana Para................................................................................................................... 226

2.Faiz........................................................................................................................... 227

3.Temerrüt Faizi.......................................................................................................... 227

B.ÖdemeYeri................................................................................................................. 228

C. ÖdemeTalebinin Haksız Olduğunu Düşünen Lehtarın  Başvurabileceği Yol:  

     İhtiyati Tedbir............................................................................................................ 229

1.İhtiyatiTedbirin Tanımı............................................................................................ 230

2.İhtiyati TedbirTalebi ve Talepte Bulunabilecek Kişi................................................ 231

D.İhtiyati Tedbir Kararının Ödeme Talebinden Evvel Bankaya Tebliğ  

    Edilmesi....................................................................................................................... 234

E. İbrazve Ödeme Talebinden Sonra Ancak Ödemeden Önce  İhtiyati Tedbir  

     KararınınTebliği....................................................................................................... 238

II.BANKANINÖDEME TALEBİNİ REDDETMESİ..................................................................... 242

A.MuhatabınBanka Aleyhine İcra Takibi Yapması................................................... 242

B.Muhatabın Bankaya Karşı Dava Açması................................................................. 244

C. ÖdemeTalebinin Reddine Dayanak Olan Hususlar: Defi ve İtirazlar............... 244

1. BankaTarafından İleri Sürülemeyecek Defi ve İtirazlar......................................... 245

2. BankaTarafından İleri Sürülebilecek Defi ve İtirazlar............................................ 245

a. Banka Teminat Mektubunun Metninden Anlaşılan Defi ve İtirazlar................. 246

b. Bankanın Kişisel Defileri.................................................................................... 247

aa. Yanılma....................................................................................................... 247

bb. Aldatma...................................................................................................... 248

cc. Korkutma..................................................................................................... 249

dd. Takas........................................................................................................... 249

c. Kişisel Defilerde Dikkat Edilmesi Gereken Süre ve Beyan  Zorunluluğu............ 250

d. Muhatabın Ödeme Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması HaliniOluşturması 251

SONUÇ..................................................................................................... 253

KAYNAKÇA            259