Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

4.405,00
2.210,00
3.090,00
2.875,00
3.740,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında/About Journal

 

Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak yayınlanan,hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2012 yılındayayın hayatına başlayan dergide hakem deneti­minden geçmiş makaleler, karar tahlilleri,içtihat ve mev­zuat kro­nikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­bancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, ban­ka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayınlan­maktadır.

Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incele­meleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihal politikasına ilişkin detaylı bilgilere “https://legal.com.tr/dergi/bankavefinanshukukudergisi” adresinde yer verilmiştir.

 

Journal of Bank and Finance Law (BFHD)is a peer reviewed aca­demic law journal published regularly four times a year,concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles,case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews.It’s publication life begins at 2012. Each issue contains scholarly works concerningbank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributionsin the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broadrange of perspectives on bank and finance law; with your contributions and supportour jour­nal will progress.

Detailed information aboutour journal's ethical principles, its po­licy on publication and plagiarism maybe found in the following add­ress: https://legal.com.tr/dergi/bankavefinanshukukudergisi

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ

C. Mengü Acun

YAYIN KURULU

Aynur Yongalık
Erişah Arıcan
Mehmet Bahtiyar
Sıtkı Anlam Altay
Tekin Memiş

DANIŞMA KURULU

Bilsay Kuruç
Ebru Ceylan
Mahmut Koca
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ali İhsan Karacan
Ana Macho Belen PEREZ
Antonia Agullò AGUERO
Balca Çelener
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
David MASSEY
Ege GÖKTUNA
Fatih Selami Mahmutoğlu
Georges CAVALİER
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
Ludovic AYRAULT
Marco GREGGI
Mehmet Emin Karaağaç
Mehmet Şua
Murat Yüksel
Mustafa Akın
Nataša Žunić KOVAČEVIĆ
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nuray Ekşi
Ömer Özkan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Simon ISTVÁN
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yan HE
Yavuz AKBULAK

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 49

  • Sigorta Sözleşmelerinde Primin Ödenmesine ve Sigorta Korumasının Başlangıç Anına İlişkin Bazı Sorunlar ve Öneriler - Yiğit Anıl Tarman
  • Türk Hukuku’nda Ön Anonim Şirket Üzerine Değerlendirmeler ve Ön Anonim Şirketin Hukukî Niteliği ile Ön Anonim Şirket Safhasında Oluşabilecek Hukukî Sorumluluk Hâllerine Uygulanacak Hükümlerin Tespiti (TTK. md. 335, AktG. § 30 - § 33, OR. Art. 629; OR. Art. 543) - Serhan Dinç
  • Limited Şirkette Müdür Sıfatının Kazanılması ve Sona Ermesi”, - Murat Türe
  • Project Bonds as a Source of Finance: a Comparative Analysis of the Turkish Law on Project-Based Securities - Yiğit Anıl Tarman

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 50

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 51

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 52

1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayınlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Bank and FinanceLaw is a peer reviewed journal published four times a year.

 

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku ala­nını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap in­ce­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçeveya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journalof law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, casenotes and comments, discussions of legislative development, book reviews and othersimilar type of papers which are writ­ten in Turkish and in other European language sare welcome.

 

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 

4. Yazılar MicrosoftWord (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar) formatında (.doc veya .docx dosyauzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ:2 cm

Metin:Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman,10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docxfile extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articlesshould be written according to the following style gu­idelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points,at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,justi­fied

5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “https:// ban­kavefinanshukuku.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi si­temine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarla­rın belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşama­larına ilişkin detaylıbilgi için “https://legal.com.tr/icerik/ yayin-ilkeleri” adre­simizde yer alan“Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” ince­len­melidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tara­fın­dan gerek­li değerlendirme yapılacak olup,makale yazarları süreç ta­kibi­ni anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir.Makalenin basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

The articles that are sent for publication, have tobe uploaded by the author to the journal system that’s address is “https://bankavefinans huku­ku.legaldergi.com.tr/dergi.jsp".In order to upload the article to the system, authors have to sign up with the irown e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System UsageGuide” in the address of, https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri,the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to thesystem and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author,the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps canbe seen on the system. The printed version of the article is not required to bedelivered to the publishing house.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org”adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutionalaffilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could beeasily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCIDcode which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (shouldbe attached photo)

 

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 160 kelime kullanılmalı­dır. Makaleleren az 5, en fazla 10 adet anahtar kelime içermelidir.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should beinclude up to 160 words. Papers must containat least 5 and at the most 10 keywords.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard forthe Citation of Legal Authorities (OS­COLA) stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be preparedin Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stylein the articles that sent to journal.

 

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır. 

On the subject of ethical principles and rules, it took the directives ofthe Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on Publication Ethics)as a basis.

 

11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as readyto publish and already proofread by the author himself.

 

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal AkademikAğ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years af­terpublication and copies of these reports will be sent to the ULAK­BİM (TurkishAkademic Network and Information Center) Law Databa­se Committee wheneverrequired.

 

13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir.Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF fileto the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies ofthe published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

14. Dergi basıldıktan sonra ilgilisayının yazarlarına ve bu sayıda hakem­lik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) andto the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

 

15. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesineya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torialboard, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordancewith the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the article may get published,or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision assoon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited articleto the peer reviewer one more time.

 

16. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

 

17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tityof the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları