Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 32 Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan Cilt 1

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 1094
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1053
ISSN (Online) : 2149-4169
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER
(1. CİLT)
Makaleler ................................................................................................................... 823
Araştırma Makalesi
F.Alman Haksız Rekabet Hukuku’nun 1909-2019 Yılları Gelişim Süreci
Prof. Dr. Frauke HENNING-BODEWIG ........................................................ 825
Tüketici Hukukunda Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Sahip
Oldukları Haklar
Prof. Dr. Ebru CEYLAN .................................................................................. 861
Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde Hukuk Seçimine İlişkin Lahey İlkeleri
ve Bu İlkelerin Türkçe Tercümesi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ ...................................................................................... 903
Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin Tenfiz
Engelleri
Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM ....................................................................... 923
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma
Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY LL.M .......................................................... 957
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2017/4, K.
2018/5 ve 20.04.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU
Arş. Gör. Buket GÜNAY .................................................................................. 981
Fikri Mülkiyet Sigortası
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Pınar AKDEMİR, LLM .................................................................................. 1001
Zamanaşımı (BK m. 146 vd) Def’i Borçlar Kanunu’nun 164. Maddesi
Anlamında Ortak Def’i midir?
Prof. Dr. Baki KURU .................................................................................... 1019
Roma Hukukuyla Mukayeseli Olarak Modern Hukukta Saklama
Sözleşmesinin Temel Özellikleri
Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER ......................................................................... 1025
İpotekli Gayrimenkulün Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK .......................................................................... 1087
Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal
Edileceği Düşünülerek Kullanılması
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI ........................................................................ 1135
Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç Payı ile İlgili Bazı Sorunlar
Prof. Dr. Veliye YANLI .................................................................................. 1155
Ticari Vekil veya Temsilcinin Markayı Kendi Adına Tesciline Karşı
Gerçek Marka Hakkı Sahibinin Başvuru Şartları
Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN ..................................................... 1177
Türkiye Mobilya Endüstrisinde Sınai Mülkiyet Farkındalığı
Cüneyt ERASLAN
Doç. Dr. Gülçin CANKIZ ELİBOL ................................................................ 1217
Avrupa Birliği’nin 2019/790 Sayılı Yönergesi ile Mevcudu Tükenmiş
Eserler İçin Getirilen Toplu Lisanslama Sisteminin FSEK 47. Maddenin
İptali ile Ortaya Çıkan Boşluk Bakımından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU .............................................................. 1235
Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN ......................................................................... 1269
Alışveriş Merkezinin Bir Bütün Olarak Kiraya Verilmesini Konu Alan Kira
Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK ..................................................................... 1303
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL .............................................................. 1325
Etkinlik Bilet Sigortası
Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN ...................................................................... 1379
Fikir ve Sanat Eserleri ile Bu Eserler Üzerindeki Hakların Rehin Hakkına
Konu Olması
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN ........................................................ 1401
Yükleniciden Bağımsız Bölüm Edinen Üçüncü Kişilerin Dönme
Neticesindeki Hukuki Durumu ve Uygulamayla Yaratılan Avans Tapu
Kavramı Üzerine Düşünceler
Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN ................................................................... 1441
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Patentlere İlişkin İşlemlerinin İdare
Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Egemen FALCIOĞLU .......................................................... 1457
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 122/5 Maddesi Uyarınca Marka
Lisans Alanın Denkleştirme İstemi
Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
Arş. Gör. Barış Cihan CANTÜRK ................................................................. 1479
Uluslararası Fuarlarda Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Geleneksel ve
Yenilikçi Yöntemler
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Polat KALAFATOĞLU ........................................... 1529
Medeni Hukukta İspat Yükü
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAVAK ...................................................................... 1573
Olağan ve Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Çağrı Usulleri
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER .................................................................... 1601
Markanın Aynısının veya Benzerinin Yönlendirici Kod veya Anahtar Kelime
Olarak Kullanılması
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞAHİN .......................................................................... 1627
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited
Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların
Değerleme Anı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YILDIRIM
Arş. Gör. Dr. Ferhat KAYIŞ .......................................................................... 1693
İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısının Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin
Hükmünün Ana Hatlarıyla ve Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ ....................................................................... 1743
İflasta Alacaklıların Alacaklarını Geç Bildirmeleri Halinde Karşılaşılan
Sorunlar (İİK m. 236)
Dr. Orhan EROĞLU ..................................................................................... 1785
Zorunlu Aşı; Çocuğun Aileye Karşı Korunması
Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR ........................................................................... 1803
Avrupa Birliği 1215/2012 Sayılı Tüzüğü ve Türk Haksız Rekabet
Hukukunun Alman Mahkemeleri Tarafından Uygulanışı
Dr. Kaya KÖKLÜ .......................................................................................... 1831
Aldatıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet
Dr. R. Tamer PEKDİNÇER ........................................................................... 1847

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Karaağaç
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nilay Acar
Nuray Ekşi
Ömer Özkan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Soner ALTAŞ
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

HAKEM KURULU

Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Köksal Bayraktar
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Necla Akdağ Güney
Nuray Ekşi
Sıtkı Anlam Altay
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Veysi Seviğ
 • F.Alman Haksız Rekabet Hukuku’nun 1909-2019 Yılları Gelişim Süreci - Frauke HENNING-BODEWIG
 • Tüketici Hukukunda Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Sahip Oldukları Haklar - Ebru Ceylan
 • Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde Hukuk Seçimine İlişkin Lahey İlkeleri ve Bu İlkelerin Türkçe Tercümesi - Nuray Ekşi
 • Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin Tenfiz Engelleri - H. Ercüment Erdem
 • Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma - Necla Akdağ Güney
 • Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2017/4, K.2018/5 ve 20.04.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi - Ayşe Havutçu, Buket Günay
 • Fikri Mülkiyet Sigortası - Huriye Kubilay, Pınar Akdemir
 • Zamanaşımı (BK m. 146 vd) Def’i Borçlar Kanunu’nun 164. Maddesi Anlamında Ortak Def’i midir? - Baki Kuru
 • Roma Hukukuyla Mukayeseli Olarak Modern Hukukta Saklama Sözleşmesinin Temel Özellikleri - Oruç Hami Şener
 • İpotekli Gayrimenkulün Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu - Kemal Şenocak
 • Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması - Sevilay Uzunallı
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç Payı ile İlgili Bazı Sorunlar - Veliye Yanlı
 • Ticari Vekil veya Temsilcinin Markayı Kendi Adına Tesciline Karşı Gerçek Marka Hakkı Sahibinin Başvuru Şartları - Fülürya Yusufoğlu Bilgin
 • Türkiye Mobilya Endüstrisinde Sınai Mülkiyet Farkındalığı - Cüneyt Eraslan, Gülçin Cankız Elibol
 • Avrupa Birliği’nin 2019/790 Sayılı Yönergesi ile Mevcudu Tükenmiş Eserler İçin Getirilen Toplu Lisanslama Sisteminin FSEK 47. Maddenin İptali ile Ortaya Çıkan Boşluk Bakımından Değerlendirilmesi - Mete Özgür Falcıoğlu
 • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu - Zafer Kahraman
 • Alışveriş Merkezinin Bir Bütün Olarak Kiraya Verilmesini Konu Alan Kira Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme - Aslı Makaracı Başak, Seda Öktem Çevik
 • Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü - Özlem Acar Ünal
 • Etkinlik Bilet Sigortası - Evrim Akgün
 • Fikir ve Sanat Eserleri ile Bu Eserler Üzerindeki Hakların Rehin Hakkına Konu Olması - Bahar Öcal Apaydın
 • Yükleniciden Bağımsız Bölüm Edinen Üçüncü Kişilerin Dönme Neticesindeki Hukuki Durumu ve Uygulamayla Yaratılan Avans Tapu Kavramı Üzerine Düşünceler - Ali Hulki CİHAN
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Patentlere İlişkin İşlemlerinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Egemen Falcıoğlu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 122/5 Maddesi Uyarınca Marka Lisans Alanın Denkleştirme İstemi - Gökmen Gündoğdu, Barış Cihan Cantürk
 • Uluslararası Fuarlarda Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Geleneksel ve Yenilikçi Yöntemler - Mehmet Polat Kalafatoğlu
 • Medeni Hukukta İspat Yükü - Yalçın Kavak
 • Olağan ve Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Çağrı Usulleri - Yıldırım Keser
 • Markanın Aynısının veya Benzerinin Yönlendirici Kod veya Anahtar Kelime Olarak Kullanılması - Ayşe Şahin
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların Değerleme Anı - Ali Haydar Yıldırım, Ferhat Kayış
 • İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısının Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Hükmünün Ana Hatlarıyla ve Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi - Semih Yünlü
 • İflasta Alacaklıların Alacaklarını Geç Bildirmeleri Halinde Karşılaşılan Sorunlar (İİK m. 236) - Orhan EROĞLU
 • Zorunlu Aşı; Çocuğun Aileye Karşı Korunması - Hasan Atilla Güngör
 • Avrupa Birliği 1215/2012 Sayılı Tüzüğü ve Türk Haksız Rekabet Hukukunun Alman Mahkemeleri Tarafından Uygulanışı - Kaya Köklü
 • Aldatıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet - Remzi Tamer Pekdinçer