Kategoriler

Bankacılar İçin İpotek Hukuku

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

56,00
28,00
36,40

Toplam

Yazar : Av. İbrahim Murat Haznedar , Av. Özay Şule GÜRSES
Basım Tarihi : Mayıs 2018
Sayfa Sayısı : 148
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-264-4
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe

Bu eser uzun yıllardan bu yana banka hukukçusu olarak görev yapan yazarlar tarafından bankacılık alanında sık karşılaşılan hukuki kavramlardan biri olan ipotek konusunda uygulamaya yönelik pratik çözümler sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bankacılar için ipotek hukukunu 100 soruda ele alan bu kitap bankacıların vazgeçilmez bir el kitabı olacaktır.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III
KISALTMALAR V
1.  Anapara ipoteği – üst sınır ipoteği (maksimal ipotek) kavramları 
   neyi ifade eder? 1
2. Paraya çevirme kolaylığı bakımından hangi ipotek türü daha 
   elverişlidir? 2
3. İpotek resmi senedinde yer alan özel şartlar için de genel işlem 
   koşulu denetimi yapılabilir mi? 3
4. İpotek tesis edilecek taşınmaz borçluya ait olmak zorunda mıdır? 4
5. İpotekli taşınmazın paraya çevrilmesi neticesinde ipotek limiti 
   karşılanmadığında, ipotek veren üçüncü kişi bakiye kalan 
   kısımdan sorumlu tutulabilir mi? 5
6. Müşterek ipotek nedir? 5
7. Hisseli taşınmazın tamamı üzerinde ipotek tesis edildiğinde ortada 
   toplu ipoteğin bulunduğu söylenebilir mi? 7
8. Müşterek ipoteğin sonuçları nelerdir?  7
9. Toplu ipoteğe ilişkin koşullar sağlanmadan toplu ipotek tesis 
   edilirse ipoteğin akıbeti ne olacaktır? 9
10. Toplu ipoteğe konu taşınmazlardan biri borçtan şahsen sorumlu 
      olmayan üçüncü bir kişiye satılacak olursa, toplu ipoteğin 
      akıbeti ne olacaktır? 9
11. İştirak halinde malik bulunulan taşınmazlarda ipotek tesis 
     edilebilir mi? 10
12. Bankaya ödemede bulunan ipotek veren üçüncü kişi, bankanın 
     haklarına halef olur mu? 11
13. İpoteğin kurulması için mutlaka tapuda resmi senet 
     düzenlenmesi gerekir mi? 12
14. E-İpotek uygulaması nedir? 13
15. Serbest dereceden istifade hakkı ne demektir? 15
16. Yabancı para üzerinden ipotek tesis edilebilir mi? 16
17. Kredinin sonradan yabancı para ipoteğin para cinsine 
     dönüştürülerek yabancı para ipoteğinden yararlandırılması 
     mümkün müdür? 17
18. Alacak temlik edildiğinde veya halefiyet yoluyla kefile 
     geçtiğinde, yeni alacaklı alacağın güvencesini teşkil eden 
     yabancı para ipoteğinden yararlanabilir mi? 18
19.  Süreli ipotek nedir? Sonuçları nelerdir? 19
20. İpotek belgesinde yazılı olan faiz oranı neyi ifade eder? 20
21. Kanuni ipotek ne demektir? 21
22. Aile konutu üzerinde ipotek tesis edilirken nelere dikkat 
     edilmesi gerekir? 23
23. Bankanın taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını 
     bilmemesinin bir önemi var mıdır? 24
24. Aile konutu niteliği taşıyan taşınmaz için hangi durumlarda eş 
     muvafakati almaya gerek yoktur? 25
25. İpoteğin tesisi sırasında eş muvafakati alınması ihmal edilirse, 
     bu eksiklik sonradan giderilebilir mi? 25
26. Aile konutu üzerinde ipotek tesis edilirken muvafakati 
     alınmayan eş sonradan vefat ederse veya boşanma gerçekleşirse
     ipotek geçerli hale gelir mi? 26
27. Konut kredileri için tesis edilen ipoteklerde, satıcının eşinden 
     muvafakat alınması gerekir mi? 27
28. Eşlerin birlikte malik oldukları taşınmazlar üzerinde ipotek 
     tesisinde özel olarak dikkat edilmesi gereken bir husus var 
     mıdır? 28
29. Kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle inşa edilen taşınmazlar 
     ipotek alınırken nelere dikkat edilmelidir? 29
30. Organize Sanayi Bölgelerindeki taşınmazlar ipotek alınırken 
     nelere dikkat edilmelidir? 30
31. Serbest Bölgedeki taşınmazlar ipotek alınırken nelere dikkat 
     edilmelidir? 31
32. Askeri yasak bölgede veya askeri güvenlik bölgesindeki 
     taşınmazlar üzerine ipotek tesis edilebilir mi? 33
33. Konut kredilerinin güvencesini teşkil etmek üzere tesis edilen 
     üst sınır ipotekleri ilgili kişinin diğer kredilerini de güvence 
     altına alır mı? 34
34. Kredi alacakları dışında, kambiyo senedinden, kefaletten, 
     sebepsiz zenginleşmeden, haksız fiilden kaynaklanan alacaklar
     için üst sınır ipoteğine başvurmak mümkün müdür? 36
35. Hisseli taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilirken özel olarak 
     dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 37
36. Tarım arazileri üzerinde ipotek tesis edilebilir mi? 39
37. Çocuklara ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesis edilebilir mi? 39
38. İpotekli taşınmazın üçüncü kişiye devredilmesi halinde, ipotek 
     alacaklısının durumunda bir değişiklik meydana gelir mi? 40
39. İpotekli taşınmazın mülkiyeti alacağa mahsuben bankaya 
     devredilebilir mi? 41
40. Banka mülkiyeti kendisine devredilen taşınmaz üzerinde eski 
      malike vefa hakkı (geri alım hakkı)  tanıyabilir mi? 42
41. Üst hakkı nedir? Üst hakkı üzerinde ipotek tesis edilebilir mi? 44
42. Üst hakkı sahibi, üst hakkı sözleşmesinden kaynaklanan 
     edimlerini yerine getirmez ise üst hakkı üzerine tesis edilmiş 
     olan ipoteğin akıbeti ne olur? 45
43. Konut kredisine konu olan ipoteklerde, ipotekli taşınmazın 
     üçüncü kişiye devri,  müşterinin KKDF ve BSMV 
     sorumluluğunda nasıl bir değişiklik meydana getirir? 47
44. Teferruat (eklenti) niteliğindeki menkul mallar kendiliğinden 
      ipotek kapsamına dahil midir? Teferruat olarak tapuya tescili 
      gerekir mi? 48
45. Teferruat niteliğindeki menkul malların taşınmazdan 
      çıkartılmasının sonuçları nelerdir? 50
46. İpotekli taşınmazdaki teferruat niteliğindeki taşınırlar üzerinde 
     1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu hükümlerine göre 
     rehin kurulmuş ise hangi alacaklı öncelikli olacaktır? 51
47. Teferruat niteliğindeki menkul malların taşınmazdan 
      çıkartıldığını öğrenen banka ne şekilde hareket etmelidir? 52
48. Teferruatlar için yedieminlik sözleşmesi düzenlenmesi gerekir mi? 54
49. İpotekli taşınmaz maliki, ipoteğin değerini düşürecek eylemlerde 
     bulunursa banka bu duruma müdahale edebilir mi? 55
50. İpoteğin fekki işlemi ne şekilde gerçekleştirilir? 57
51. İpotek alacaklısının kim olduğu tespit edilemiyorsa fek işlemi 
     ne şekilde gerçekleştirilecektir? 58
52. Maden ipoteği nedir? 58
53. Hava aracı ipoteği nasıl tesis edilir? 60
54. Gemi ipoteği nasıl tesis edilir? 60
55. Limit ipoteklerinde, ipotek veren üçüncü kişi müşteriye yeni 
    kredi açılmamasını, aksi takdirde bundan sorumlu olmayacağını 
    bankaya ihtar edebilir mi? 62
56. İpotek alacaklısı taşınmaza ilişkin sigorta tazminatı üzerinde 
     hak iddia edebilir mi? 65
57. İpotek alacaklısı ipotekli taşınmazın kira bedelleri üzerinde 
     hak iddia edebilir mi? 67
58. Tahsil edilen kira bedellerinin ipotek limitinden düşülmesi 
     gerekir mi? 70
59. Kiracı kira bedelini mal sahibine peşin olarak ödediğini ileri 
     sürebilir mi? 70
60. Arsa nitelikli taşınmaz üzerinde ipotek tesis edildikten sonra 
     taşınmazda kat mülkiyeti tesis edilirse ipoteğin akıbeti ne 
     olacaktır? 71
61. Limit ipoteklerinde borçlu malik ipotek limitini ödemek 
     suretiyle ipoteğin fekkini talep edebilir mi? 72
62. Limit ipoteklerinde, ipotek veren üçüncü kişi ipotek limitini 
     ödemek suretiyle ipoteğin kaldırılmasını talep edebilir mi? 73
63. Hacizli mallar üzerine ipotek tesis edilebilir mi? 75

64. Limit ipoteklerinde ipotek limiti belirlenirken nelere dikkat 
      etmek gerekir? 77
65. İpotek tesis işlemi harç ve vergiye tabi midir? 78
66. Yeni bir ipotek tesisi yerine, mevcut ipoteğin limitinin 
      artırılması mümkün müdür? 79
67. İpotek resmi senetlerinde yer alan kefalet beyanları geçerli midir? 79
68. Halka açık ve ortaklık payları borsada işlem görmekte olan 
     şirketler tarafından verilecek ipoteklerde özel olarak nelere 
     dikkat etmek gerekir? 80
69. Halka açık ancak ortaklık payları borsada işlem görmeyen   
     şirketler tarafından verilecek ipoteklerde özel olarak nelere 
     dikkat etmek gerekir? 81
70. Bir taşınmaz mutlaka kayıtlı olduğu tapu sicil müdürlüğünde 
      mi ipotek alınabilir? 82
71. İpotek tesis edilecek taşınmazın bir şirkete ait olması halinde, 
     şirketin ana sözleşmesinde şirketin faaliyet konuları arasında 
     özel bir düzenleme aramaya gerek var mıdır? 84
72. Şirkete ait taşınmazın ipotek alınması için ortaklar kurulu 
     kararı/yönetim kurulu kararına ihtiyaç var mıdır? 86
73. Hisse üzerine ipotek tesis edildiği durumlarda, hissedarlardan 
     biri ipotekli hisse için şufa (ön alım) hakkını kullanırsa ipoteğin 
     akıbeti ne olacaktır? 87
74. Vesayet altına alınmış kişilere ait taşınmazlar üzerine ipotek 
      tesis edilmesi mümkün müdür? 88
75. Banka alacağını üçüncü bir kişiye devrettiğinde tapuya herhangi
      bir bildirim yapması gerekir mi? 89
76. Rehin Açığı belgesi nedir? 90
77. Rehin açığı belgesi ne işe yarar? 91
78. Vekil aracılığıyla tesis edilen ipoteklerde, işlemin dayanağı 
      olan vekaletnamenin sahte olduğu anlaşılırsa ipoteğin akıbeti
       ne olur? 92
79. Garame ipoteği nedir? 94
80. Vekaleten tesis edilen ipoteklerde nelere dikkat edilmelidir? 94

81. İpotek tesis edilmesi düşünülen taşınmazda yer alan kira şerhi 
      ipoteğin teminat değerine etki eder mi? 97
82. İpoteğin tesisinde Türkiye’de bir adres gösterme 
     zorunluluğunun amacı nedir? 98
83. İpotekli taşınmazın mülkiyeti rızai yoldan yapılacak devir ile 
     bankaya geçerse ipotek sona erer mi? 99
84. İpotekli taşınmazın kamulaştırılması halinde ipoteğin akıbeti 
     ne olur? 100
85. Tasarrufun iptali davaları ipotek alacaklısı bankanın haklarını 
      etkiler mi? 101
86. İpotek borçlusu üçüncü kişiye de kredi kat ihtarı gönderilmesi 
      gerekir mi? 103
87. İpotek teminatı Karşılık Yönetmeliği çerçevesinde nasıl bir 
     etkiye sahiptir? 104
88. İpoteğin tesisinde banka ekspertiz incelemesini kimlere 
     yaptırabilir? 105
89. İpotek, gayrimenkul maliki ve/veya lehine ipotek verilen 
     firmanın kefalet borçlarının da güvencesini teşkil edebilir mi? 107
90. İpotekli taşınmaz bölünürse (ifraz edilirse) ipoteğin akıbeti
     ne olur? 108
91. İpotekli taşınmaz bir şirkete ayni sermaye olarak konulabilir mi? 111
92. Dava yoluyla ipotek tutarının günün ekonomik koşullarına 
     uyarlanması talep edilebilir mi? 112
93. İntifa hakkı tesis edilmiş olan taşınmazlar üzerinde ipotek 
     tesis edilebilir mi? 113
94. Yavru şirketin ana şirket lehine ipotek vermesinde TTK 
      m. 202 nasıl bir yasak getirmektedir? 115
95. İpotekli taşınmaz bir başka taşınmaz ile birleşirse (tevhit) 
     ipoteğin akıbeti ne olur? 116
96. Mahkeme tarafından, taşınmazın malik adına olan tapu 
     kaydının iptaline karar verildiğinde ipoteğin akıbeti ne olur? 117
97. İpotekli taşınmazın işlenen bir suçtan dolayı müsaderesi 
     gerektiğinde ipoteğin akıbeti ne olacaktır? 119

98. Konut kredisiyle satın alınan taşınmazda alıcı ayıp nedeniyle 
     alım satım akdinden dönerse ipoteğin akıbeti ne olacaktır? 120
99. İpotek verme taahhüdü geçerli midir? Hukuki sonuçları nelerdir? 123
100. İpotek veren, ipotekli taşınmazın haline münasip evi olduğunu 
       ileri sürerek cebri icra yoluyla satışa engel olabilir mi? 124
TEMEL KAYNAKÇA 127
KAVRAM ARAMA CETVELİ 131
YAZARLARIN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARI 133