Kategoriler

Bankacılar İçin Kambiyo Senetleri Hukuku

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

245,00 196,00
125,00 100,00
160,00 128,00

Toplam

Yazar : Av. İbrahim Murat Haznedar , Av. Özay Şule GÜRSES
Basım Tarihi : Mayıs 2019
Sayfa Sayısı : 141
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-722-9
ISBN (Online) : 978-605-315-723-6
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

“Bankacılar İçin Kambiyo Senetleri Hukuku” adlı bu kitap, “Bankacılar İçin Kefalet Hukuku” ve “Bankacılar İçin İpotek Hukuku” kitaplarının ardından bankacılara yönelik olarak hazırlanan üçüncü kitaptır. Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe) ile ilgili olarak günlük çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan bir takım hukuki sorunlara kısa cevaplar oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ III
KISALTMALAR V
1. Kambiyo senedi nedir? 1
2. Bononun yasal unsurları nelerdir? 1
3. Poliçe nedir? Yasal unsurları nelerdir? 3
4. Çekin yasal unsurları nelerdir? 5
5. Kambiyo senedinin tutarında yazı ve rakamla yazılan ifadeler
    arasında farklılık varsa hangisi esas alınacaktır? 7
6. Kambiyo senedi üzerindeki imzanın keşideciye ait olmaması
    kambiyo senedini geçersiz kılar mı? 8
7.  Kambiyo senedini keşideci olarak belirtilen kişi değil de bir
     başka kişi imzalamışsa, imza sahibi olan kişi senet bedelinden
     sorumlu tutulabilir mi? 9
8. Keşideci, kambiyo senedi tanzim etmesine sebep olan mal veya
    hizmeti almadığını ileri sürerek kambiyo senedini ödemekten
    imtina edebilir mi? 10
9. Boş olarak imzalanan bir kambiyo senedi alacaklı tarafından
    sonradan doldurulabilir mi? 15
10. Boş olarak imzalanan bir kambiyo senedinin sonradan
      anlaşmaya aykırı olarak doldurulması suç teşkil eder mi? 16
11. Alacaklının bir kambiyo senedinin bedelini tahsil etmesine
      rağmen, senet asılını ilgilisine vermeyerek tekrar tedavüle
      sokmasının sonuçları nelerdir? 17
12. Kambiyo senedinin yağması suçu nedir? 20
13. Mevcut bir borç için kambiyo senedi düzenlenmesi ödeme
       yerine geçer mi? 20
14. Vekaleten kambiyo senedi düzenlenebilir mi? 21
15. Kambiyo senedinin ciro edilmesi yasaklanabilir mi? 22
16. Kambiyo senedinin zayi edilmesi nedeniyle mahkemeden
      alınan iptal kararı ne gibi sonuçlar doğurur? 24
17. Bonoda zamanaşımı süresi ne kadardır? 26
18. İmzaların bağımsızlığı (istiklali) ilkesi nedir? 28
19. Bono metinlerinde yazan “malen”, “nakden” kelimeleri neyi
      ifade etmektedir? 30
20. Senedin unsurlarında sonradan tahrifat yapılması hukuken ne
      gibi sonuç doğurur? 33
21. Ödeme yasağı kararı ne demektir? 35
22. Sıra senetlerde, senetlerden biri vadesinde ödenmediğinde
      diğer senetlerin de kendiliğinden muaccel hale geleceğine
      yönelik konulan kayıtlar hukuken geçerli midir? 36
23. Son hamil, kambiyo senedi borçlularından dilediğine
      başvurabilir mi? 37
24. Ödenmeyen kambiyo senetleri için komisyon talep
      edilebilir mi? 39
25. Bankaya tahsile verilmiş kambiyo senetleri, haciz ihbarnamesi
      ile haczettirilebilir mi? 39
26. İskonto ve iştira kredisi nedir? 41
27. Tevdi bordrosunun fonksiyonu nedir? 41
28. Teminat senedi ne demektir? 42
29. Senedin unsurlarında sonradan tahrifat veya sahtelik yapılması
      cezai açıdan nasıl bir sorumluluk doğurur? 44
30. Senedin protesto edilmesi ne şekilde gerçekleşir? 46
31. Bankalar hangi tür senetleri protesto kayıtlı olarak
      almamalıdır? 49
32. Protesto zorunlu mudur? 50
33. Sakat protesto ne demektedir? 51
34. Protesto kaydının sonradan kaldırılması mümkün müdür? 52
35. Keşide yeri için yapılan kısaltmalar hangi durumlarda
      geçerlidir? 53
36. Ciro silsilesindeki kopukluk nedir? Sonuçları nelerdir? 54
37. Beyaz ciro nedir? 56
38. Tahsil cirosuyla aldığı kambiyo senedini kaybeden banka ne
      şekilde hareket etmelidir? 57
39. Tahsil cirosuyla aldığı kambiyo senedini kaybeden banka
      müşterisine karşı tazminat ile sorumlu olur mu? 62
40. Banka tahsil cirosu ile aldığı bir kambiyo senedini yasal takibe
      konu edebilir mi? 64
41. Bankalar kullandırdıkları krediler için kendi çeklerini temlik
      cirosu ile devralabilirler mi? 66
42. Temlik cirosu ile aldığı kambiyo senedini zamanaşımına
      uğratan banka müşterisine karşı sorumlu olur mu? 67
43. Temlik cirosu ile alınan kambiyo senedinin tutarı kredi
       borcundan daha fazla ise banka hangi tutar üzerinden yasal
       takip başlatacaktır? 70

44. Banka tarafından temlik cirosu ile alınan ve icra takibine konu
      edilen bir kambiyo senedindeki keşideci imzasının sahte olduğu
      ortaya çıkarsa bankanın tazminat sorumluluğu söz konusu
      olabilir mi? 71
45. Aval nedir? 73
46. Aval verene başvurabilmek için senedin protesto edilmesine
      gerek var mıdır? 75
47. Kefalete ilişkin şekil koşulları ve eş muvafakati aval verme
      durumunda da aranır mı? 76
48. Banka çeki öderken nelere dikkat etmelidir? 77
49. Çekte ibraz süresi ne kadardır? 78
50. Çekin ibraz tarihinin sonradan çekin arkasına yazılması
      mümkün müdür? 79
51. İbraz süresinin hesaplanmasında keşide günü hesaba katılır mı? 80
52. Açık çeklerin bulunması hesaplar hakkında zamanaşımı
      hükümlerinin uygulanmasını engeller mi? 81
53. İleri keşide tarihli çeklerde, çekin fiilen düzenlendiği tarih ile
      çek üzerinde yazılı olan keşide tarihi arasında keşideci tüzel
      kişinin yetkililerinde değişiklik meydana gelmişse, ödeme için
      ibraz sırasında banka ne şekilde hareket etmelidir? 82
54. Takas aracılığıyla ibraz edilen çeklerde kontrol yükümlülüğü
       hangi bankaya aittir? 85
55. Çek üzerindeki imza keşideciye ait değil ise banka söz
       konusu çeki ne şekilde belgelendirmelidir? 88
56. Karşılıksız kalan bir çekte zamanaşımı süresi ne kadardır? 89
57. Zamanaşımına uğramış olan bir çek için herhangi bir
      başvuru imkanı var mıdır? 90
58. Açık çekler bulunuyorken hesap sahibinin talimatı ile çek
      hesabı kapatılabilir mi? 93
59. Banka hangi durumlarda karşılıksız kalan çekler için yasal
      yükümlülük tutarı ödemek zorundadır? 94
60. Yasal yükümlülük tutarını ödeyen banka ödediği tutarı
       müşterisine rücu edebilir mi? 98
61. Tahrif edilmiş çeki ödeyen bankanın ne gibi sorumluluğu
      vardır? 99
62. Karşılıksız kalan çeklerde çek tazminatı kimlerden talep
      edilebilir? 100
63. Çekten cayma nedir? 102
64. Karşılıksız çek keşide edilmesinin cezai sonuçları nelerdir? 102
65. Keşidecinin çeki keşide ettikten sonra konkordato talep
      etmesi, karşılıksız çek keşide etmek suçu bakımından ne gibi
      sonuç doğurur? 104
66. Mahkemeler tarafından çekler ile ilgili olarak verilen ihtiyati
      tedbir kararları çekin belgelendirilmesini ne şekilde etkiler? 107
67. Zamanaşımına uğramış olan hesaplar üzerine keşide edilmiş
      çekler sonradan bankaya ibraz edilirse banka ne gibi işlem
      yapmalıdır? 108
68. Keşideci, çekin boş olarak rızası dışında elinden çıktığını
      bankaya iletirse banka ne şekilde hareket etmelidir? 110
69. İleri tarihli çeklerde ibraz ve ödeme ne şekilde
      gerçekleştirilir? 111
70. Keşidecinin vefat etmesinden sonra ödeme için ibraz edilen
      çeklerde ne şekilde hareket edilmelidir? 112
71. Türk Lirası bir hesap üzerine yabancı para üzerinden çek
       keşide edilebilir mi? 113
72. Hamil,  gerekli özeni göstermeden çek karnesi verildiği
      gerekçesiyle karşılıksız kalan bir çek için bankayı sorumlu
      tutabilir mi? 114
73. Açtığı konkordato davasında kendisine mühlet kararı verilmiş
      bir kimse kambiyo senedi düzenleyebilir mi? 117
74. Açtığı konkordato davasında kendisine mühlet kararı verilmiş
      bir kimsenin keşide ettiği çekler için ne şekilde işlem
      yapılmalıdır? 119
75. Konkordato mühletinden önce keşide edilmiş olmasına
       rağmen, konkordato mühletinden sonraki bir keşide tarihini
       taşıyan çekler için ne şekilde işlem yapılmalıdır? 121
TEMEL KAYNAKÇA 123