Kategoriler

Bankacılıkta Dijitalleşmenin Hukuki Boyutu ve Mesafeli Sözleşmeler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

290,00 232,00
145,00 116,00
190,00 152,00

Toplam

Yazar : Av. Berna Avdan
Basım Tarihi : Nisan 2018
Sayfa Sayısı : 162
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-224-8
ISBN (Online) : 978-605-315-228-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Bu kitapta ülkemizde finansal hizmetlerin mesafeli yollarla dijital kanallar aracılığı ile sunulmasının hukuki yönü, finansal hizmetlerde dijitalleşmenin hukuki boyutu incelenmiştir. Çalışmada konu ile ilgili Yargıtay kararlarına ve istatistiklere de yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
YARGITAY KARARLARI LİSTESİ XIII
ŞEKİLLER LİSTESİ XV
I-GİRİŞ 1
A-Ülkemizde Bankacılık 1
B-Bankacılık Kanunu 1
C-Bankacılık Kanununa Dayalı Alt Düzenlemeler -Yönetmelikler 3
D-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 3
E-Tasarruf ve Mevduat  Sigorta Fonu (“TMSF”) 3
F-Mali Suçları Araştırma Kurumu (“MASAK”) ve Düzenlemeleri 4
G-Günümüz bankacılığı 4
II-FİNANSAL HİZMETLER 5
A-Finansal Tüketici 5
1-OECD Prensipleri 6
2-Finansal Tüketici Koruma Yolları İçin Rehber - İyi Uygulamalar 13
3-Finansal Tüketicinin Korunması-Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst
    Düzey İlkeleri 15
4-Avrupa Birliği Uygulamaları 16
5-Türkiye 16
a) Finansal Tüketicinin Korunması Strateji ve Eylem Planı 16
b) Başbakanlık Genelgesi 16
c) Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması 
    Stratejisi Eylem Planları-Arka Plan Belgesi 17
1-Finansal Tüketicinin Korunmasına İlişkin Düzenleme ve Denetleme 
    Kapsamının Genişletilmesi 18
2-Finansal Tüketicinin Haklarının Korunmasından Sorumlu Kuruluşların 
   İdari Kapasitesinin Artırılması 20
3-Finansal Kuruluşların Faaliyetlerinde Finansal Tüketici Hakları Açısından 
    Sorumlu Davranmaları 20
4-Finansal Tüketicilere Ait Bilgilerin Güvenli Kullanımına  İlişkin Politika 
   ve Uygulamaların İyileştirilmesi 21
5-Finansal Tüketicilerin Finansal Ürün Vehzmetlere İlişkin Bilinçli Tercih 
   Yapmalarının ve Hak Arama Yollarını Bilmelerinin Sağlanması 21
6-Finansal Tüketicilerin Haklarının İhlaline İlişkin Şikayetlerin Çözülmesinde 
    Etkinliğin Artırılması 21
d) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 21
e) Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar 
    Hakkında Yönetmelik 22
f) Finansal Tüketici e -öğrenme 26
g) Finansal Tüketici Çalıştayı 27
B-Finansal Hizmetlerin Mesafeli  Sözleşmeler ile Sunulması 27
1-Bankalarda Bilgi Sistemlerinin Yönetiminde Esas Alınacak  Bilgi 
    Sistemleri Tebliği 28
      BDDK düzenlemeleri
--Bankalarda Bilgi Sistemlerinin yönetimi ve önemi
--Güvenlik kontrol sürecinin tesis ve yönetilmesi
--Kimlik doğrulama
--İşlemlerin kayıtların verilerin bütünlüğü
--Veri gizliliği
--Müşterilerin bilgilendirilmesi
--Müşteri bilgilerinin mahremiyeti
--Bilgi Sistemleri süreklilik planı
--Acil ve beklenmedik durum planı
--Bilgi Sistemleri kontrolleri
2-6100 sayılı Hukuk  Muhakemeleri Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar 
   Kanunu hükümleri ve Finansal Hizmetlerin Sunulmasında Elektronik 
   İmzanın Kullanılması 42
A. Sözleşmelerin şekli 44
I. Genel kural 44
II. Yazılı şekil 44
1. Yasal şekil 44
a. Kapsamı 44
b. Unsurları 44
c. İmza 44
2-Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  Hükümleri 
   Çerçevesinde Elektronik Ticaret Düzenlemeleri 49
3-Finansal Hizmetlerin  Mesafeli  Sözleşmeler ile Sunulması 51
A-AB Direktifi 51
B-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 49.madde 53
C-Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 55
1-Tanımlar 55
2-Ön bilgilendirme yükümlülüğü ve yöntemi 57
3-Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşme 60
4-Cayma Hakkı ve Kullanımı 61
5-Sağlayıcının Yükümlülükleri 62
6-Tüketicinin Yükümlükleri 63
7- Cayma Hakkının Kullanımının Yan Sözleşmelere Etkisi 63
8- Cayma Hakkının İstisnaları 64
9-Sözleşmenin Sona Erdirilme Yöntemi 65
10-İspat Yükümlülüğü ve Belgelerin Saklanması 65
11-Telefon Kullanım Ücreti 66
III-FİNANSAL HİZMETLERİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER İLE 
SUNULMASINDA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE     
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ  ÖNLENMESINE DAİR KANUN 
VE MASAK DÜZENLEMELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ 67
IV-BANKACILIKTA BAŞLICA DİJİTAL KANALLAR 71
V-BANKACILIKTA DİJİTAL KANALLARDA SUNULAN BAŞLICA FİNANSAL HİZMETLER 75
SONUÇ 103
YARGITAY KARARLARI 111
İSTATİSTİKLER 121
KAYNAKÇA 145