Kategoriler

Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

245,00 196,00
125,00 100,00
160,00 128,00

Toplam

Yazar : Dr. İlhan Akbulut
Basım Tarihi : Ekim 2018
Sayfa Sayısı : 158
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-317-7
ISBN (Online) : 978-605-315-324-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER
SUNU III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR IX
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNUN ESASLARI

1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ 5
2. MUHAKEME HUKUKUMUZDA KESİN HÜKÜM 6
A. Medeni Usul Hukukumuzda Kesin Hüküm 7
B. Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Kesin Hüküm 9
C. Kesin Hükmün Farklılığı Açısından Ceza Muhakemesi  ile Medeni 
     Muhakemenin Karşılaştırılması 14
3. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN HUKUKİ BÜNYESİ, NİTELİĞİ 
    VE TANIMI 15

İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN ÇARELERİ

4.  YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN SEBEPLERİ 19
4.1. Hükümlünün Aleyhinde Yargılamanın Yenilenmesi 20
4.2.Sanık veya Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 22
4.2.1. Duruşmada Kullanılan Ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin 
           Sahteliğinin Anlaşılması 23
4.2.2. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin 
          Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal
          İle Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılırsa 24
4.2.3. Hükme Katılmış Olan Hâkimlerden Biri, Hükümlünün Neden Olduğu
          Kusur Dışında, Aleyhine Ceza Kovuşturmasını veya Bir Ceza ile 
          Mahkûmiyetini Gerektirecek Biçimde Görevlerini Yapmada 
          Kusur Etmiş İse 27
4.2.4. Ceza Mahkemesi  Hükmünün Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne 
          Dayandırılmış Olması ve Bu Hükmün Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm 
          ile Ortadan Kaldırılması 28

4.2.5. Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması ve Bunların 
           Yalnız Başına veya Önceden Sunulan Delillerle Birlikte Göz 
           Önüne Alındıklarında Sanığın Beraatini veya Daha Hafif Bir 
           Cezayı İçeren Kanun Hükmünün Uygulanması İle Mahkûm 
           Edilmesini Gerektirecek Nitelikte Olması 29
4.2.6. Ceza Hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
         Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin 
         ve Hükmün Bu Aykırılığa Dayandığının, Avrupa İnsan Hakları 
          Mahkemesi’ nin Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması. 31

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ

5. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE USUL KAİDELERİ 33
5.1. Genel Olarak 33
5.2.Yargılamanın Yenilenmesi Talebi 34
5.3. Yetkili Mahkemenin Yapacağı İşlemler 37
5.4. Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İncelenmesi Ve Hüküm 38
5.5. Kanun Yolları 40
5.6. Yargılamanın Yenilenmesinde Dava Zamanaşımı 41
6. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL GÖRMEYECEĞİ 
       HALLER 43
7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLUNA YENİDEN BAŞVURMA 45
SONUÇ 47
KAYNAKÇA 51
YARGITAY KARARI 55