Kategoriler

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı İle Kalem Hizmetleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

785,00 628,00
395,00 316,00
515,00 412,00

Toplam

Yazar : Selim Güzel
Basım Tarihi : Mayıs 2016
Sayfa Sayısı : 488
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-115-9
ISBN (Online) : 978-605-315-417-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

    Kapsamlı çalışmalar sonucu hazırlanan ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazının ulaştığı en son durumu aktarmayı hedefleyen bu kitabın amacı, ceza vegüvenlik tedbirlerinin infazını en sade ve anlaşılabilir biçimde açıklamak,yaşanabilecek hataları asgari seviyeye indirmek, pratik ve verimli çalışma alışkanlıkları kazandırmak, uygulama birliğinin sağlanmasına katkı sunmak ve böylece adalet hizmetlerinin kalitesinin yükselmesine destek olmaktır.

    Kitabın en önemli özelliklerinin başında, konuların en güncel haldeanlatılması ve konuların içerisinde ilgili mevzuat kaynağının adı ve maddelerinin belirtilmesi gelmektedir. Bu özelliğiyle karmaşık mevzuatyapısında rehber niteliği taşımaktadır. Her bölümde sıkça kullanılan yazı örnekleri ve soru-cevaplar bulunmaktadır. Kitap, infazda Cumhuriyet başsavcılığının iş yürütme perspektifine göre hazırlandığı için denetimli serbestlik, ceza infaz kurumunun yönetimi gibi müstakil çalışma gerektiren konular ayrıntılı olarak anlatılmamış olup ihtiyaç duyulan bilgilere yerverilmiştir. 


 İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ.. III

İÇİNDEKİLER.. V

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

GİRİŞ. 1

I- CEZA İNFAZ SİSTEMİ 2

II- TEMEL KAVRAMLAR.. 3

A) Koşullu salıverilme. 3

B) Hakederek tahliye. 3

C) Denetimli serbestlik. 3

D) Cezalar ve güvenliktedbirleri 3

III- İNFAZDA TEREDDÜT. 4

IV- MAHSUP. 8

A) Adli para cezasında mahsup. 10

B) Yabancı ülkede geçensürelerin mahsubu. 11

C) Adli kontrol altında geçensürenin mahsubu. 11

D) Uyuşturucu veya uyarıcımadde imal ve ticareti suçunda mahsup. 11

V- İÇTİMA. 12

A) Suç tarihine göre içtima. 13

1. 01/06/2005 tarihindensonra işlenen suçlarda içtima. 13

2. 01/06/2005 tarihinden önceişlenen suçlarda içtima. 13

VI- TEKERRÜR.. 19

A) Suç tarihine göretekerrürün uygulanması 19

B) Tekerrürün koşulları 20

C) İkinci defa tekerrür 21

D) Tekerrür uygulanmayandurumlar, mahkûmiyetler ve tekerrüre engel haller 22

E) Tekerrür çeşitleri 24

1. İtiyadi suçlu. 24

2. Suçu meslek edinen kişi 24

3. Örgüt mensubu suçlu. 25

4. Terör suçlusu. 25

F) Tekerrürün sonuçları 25

VII- CEZA ZAMANAŞIMI 26

A) Ceza zamanaşımınınişlemeye başlaması 27

B) Ceza zamanaşımıuygulanmayan suçlar ve cezalar 27

C) Cezanın infazınınertelenmesi veya durdurulması 28

D) Ceza zamanaşımınınkesilmesi 28

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İLAMIN İNCELENMESİ, OLAĞANÜSTÜ

KANUN YOLLARI VE ADLİ SİCİL

I- İLAMIN İNCELENMESİ VEKAYIT İŞLEMLERİ 31

A) İlamın incelenmesi 31

1. Elektronik imza. 32

2. Kesinleşme şerhi 32

3. İlamın içeriği ve maddihata. 34

4. Yargıtay ilamı 36

5. Suç türü. 36

6. Ceza zamanaşımı 36

7. Kısa süreli hapis cezasınaseçenek yaptırımlar 36

8. Mahsup. 37

9. İnfazda tereddüt 39

10. Hükümlünün yaşı 39

11. Kimlik bilgileri vetebligata elverişli adres. 40

12. Suç tarihi 40

13. Tekerrür ve mükerrirlereözgü infaz rejimi 40

14. Cezanın belirlenmesi 41

15. Tüzel kişi hakkındayaptırım.. 42

B) İlamlarıntakip ve kontrolü. 42

II- OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 43

A) Olağanüstü itiraz. 43

B) Kanun yararına bozma(Yazılı emir) 43

C) Yargılamanın yenilenmesi 47

III- ADLİ SİCİL. 47

A) Bildirme fişlerinde dikkatedilen hususlar: 50

B) Adli sicile kaydedilecekbilgiler ve fişler 51

C) Adli sicile kaydedilmeyenbilgiler 53

D) Adli sicil kaydınınincelenmesi 53

E) Adli sicil bilgisininsilinerek arşive alınması 54

F) Arşiv bilgisinin silinmesi 55

G) Yasaklanmış hakların geriverilmesi halinde arşiv bilgisinin silinmesi 55

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HAPİSCEZASININ İNFAZI

I- HAPİS CEZASININ İNFAZI 59

A) Çağrı kâğıdı 62

B) Yakalama emri 63

C) Birden fazla hapiscezasının toplamının 3 veya 5 yılı aşması 64

D) Farklı türden cezalarınbulunması halinde yapılan işlem.. 65

E) Hükümlünün ceza infazkurumunda bulunması 65

F) Hükümlünün çağrıyauymaması 68

G) Çağrı kâğıdı ve yakalamaemrinin akıbetinin araştırılması 68

H) Yakalama emrinin infazı 68

1. UYAP-KİHBİ sistemi 68

2. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar 69

I) Doğrudanaçık kuruma gönderme ve hükümlüye 10 gün süre verilmesi 72

1. Doğrudanaçık kuruma gönderme ve süre verme işlemleri 72

2. Hükümlününsüresinde müracaat etmemesi halinde yapılan işlemler 74

3. Sürenin hesaplanması 75

4. Hükümlünün yakalanması halinde yapılan işlemler 76

II- ASKERİ MAHKEME TARAFINDAN SİVİL VE ASKER KİŞİHAKKINDA VERİLEN    

    CEZALARINİNFAZI 76

III- ÖZEL İNFAZ USULLERİ 77

A) Haftasonu ve geceleri infaz. 79

B) Konuttainfaz. 79

C) Özelinfaz usulüne uyulmaması halinde yapılan işlemler 80

D) Kararıninfazının tamamlanması 80

IV- HÜKÜMLÜNÜN CEZA İNFAZ KURUMUNA SEVKİ 80

A) Türünegöre hükümlünün gönderileceği ceza infaz kurumu. 87

B) Terör,örgüt ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 93

1. Terör suçları 93

2. Örgüt faaliyeti kapsamındaişlenen suçlar 94

3. Cinsel dokunulmazlığakarşı işlenen suçlar 94

V- ULUSLARARASI ADLİ İŞLEMLER.. 95

A) Suçlularınİadesi 95

1. İade taleplerinde dikkatedilmesi gereken hususlar 96

2. İade edilen kişinin iadetalebine konu edilmeyen suçtan dolayı verilen hükmün  

    infazı 102

B) Kırmızıbülten. 102

C) Mavibülten. 104

D) Difüzyon mesajı 105

E) Hükümlünün nakli 106

VI- DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAK SURETİYLEHAPİS  

     CEZASININİNFAZI 107

A) Denetimli serbestlikten yararlanma koşulları 107

B) Ceza infaz kurumunca yapılan işlemler 109

C) Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan işlemler 112

D) İnfaz hakimliğince karar verilmesi 113

E) Hükümlünün tahliyesi ve denetimli serbestlikmüdürlüğüne nakli 115

F) Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaatı 117

G) Müracaat etmeyen hükümlü hakkında adli işlem yapılması 118

H) Denetimli serbestlik müdürlüğünce yapılan işlemler 119

1. Hükümlünün tabi tutulduğuyükümlülükler 119

2. Denetimli serbestliktedbirinin değiştirilmesi, nakil ve izin. 121

3. Hükümlünün kapalı cezainfaz kurumuna iadesi 122

4. Hükümlü hakkında adliişlem yapılması 126

 

5. Başka suçtan dolayıverilen hapis cezasının infazı için hükümlünün ceza infaz  

    kurumuna alınması 127

6. Başka suçtan dolayıverilen adli para cezasından çevrilen hapis cezasının infazı

    içinhükümlünün ceza infaz kurumuna alınması 127

7. Disiplin hapsinden dolayıhükümlünün ceza infaz kurumuna alınması 128

8. Hükümlünün tutuklanması 129

VII- HÜKÜMLÜNÜN CEZA İNFAZ KURUMUNA KABULÜ ……………………………………130

A) Müddetname ve infaz dosyasının incelenmesi 131

B) Hükümlüye vasi atanması 132

C) Koşullu salıverilme için hazırlık ve iyi halinbelirlenmesi 133

1. İyi hal kararı verilmemesinedeniyle koşullu salıverilme uygulanmaması 134

2. Disiplin cezaları vekaldırılma süreleri 134

3. Ceza infaz kurumuncayapılan işlemler 136

4. Denetimli serbestlikmüdürlüğünce yapılan işlemler 140

D) Koşullu salıverilme kararı ve tahliye. 141

E) Koşullu salıverilen hükümlünün takibi 149

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

ADLİ PARACEZASININ İNFAZI

VE KAMUYAYARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA

I- ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI 151

A) Ödeme emri 153

B) Hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunması 158

C) Vasiye ödeme emri gönderilmesi 158

D) Ödeme emrinin tebliği ve taksitlendirme. 160

II- ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ VE KAMUYAYARARLI BİR İŞTE  

    ÇALIŞTIRMA. 161

A) Hapse çevirmede dikkat edilen hususlar 163

B) Çağrı kâğıdı 164

C) Hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunması 165

D) Hükümlünün süresi içinde müracaatı ve denetimliserbestlik müdürlüğüne sevki 167

E) Hükümlünün nakli ve izin. 169

F) Hükümlünün denetimli serbestlik tedbirine uymaması 170

G) Yakalama emri ve hükümlünün ceza infaz kurumuna sevki 171

H) Suç tarihinde çocuk olan hükümlü hakkındaki adli paracezasının infazı 174

III- KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARINİNFAZI 176

A) Adli para cezasının infazı 176

B) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamengiderilmesi seçenek  

     yaptırımınıninfazı 177

C) Diğer seçenek yaptırımların infazı 178

D) Seçenek yaptırımın değiştirilmesi 181

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

HAPİSCEZASININ İNFAZININ

GERİBIRAKILMASI ve ERTELENMESİ

I- HAPİS CEZASININ İNFAZININ GERİ BIRAKILMASI 183

A) Akıl hastalığı nedeniyle geri bırakma. 183

B) Hastalık nedeniyle geri bırakma. 184

1. Cumhuriyetbaşsavcılığınca yapılan işlemler ve geri bırakma kararı 184

2. Adli tıp kurumu işlemleri 189

3. Geri bırakmatalebinin reddedilmesi 191

4. Hükümlününsağlık durumunun takip edilmesi 194

5. Geribırakma kararının kaldırılması 194

C) Hamilelik ve doğum nedeniyle geri bırakma. 194

D) Ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle geribırakma. 196

II- HAPİS CEZASININ İNFAZININ ERTELENMESİ 198

A) Talep üzerine erteleme. 198

1. Cumhuriyetbaşsavcılığınca erteleme kararı verilmesi veya talebin reddi 198

B) Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün cezasınıninfazının ertelenmesi 203

C) Hükümlünün takibi ve erteleme kararının kaldırılması 203

III-  ÖZEL AF. 209

 

ALTINCI BÖLÜM

TEBLİGAT

I- TEBLİGAT. 213

A) Tebligat esasları 213

1. Cumhuriyetbaşsavcılığına tebligat 216

2. Kalemdetebligat 216

3. Tutukluve hükümlüye tebligat 216

4. Yabancıülkedeki Türk vatandaşa tebligat 216

5. Yabancı ülkedekiyabancı uyruklu şahsa tebligat 217

6. Yabancıülkedeki resmi görevliye ve Türk askeri şahsa tebligat 219

7. Türkiye’debulunan yabancı devlet diplomatik temsilcilerine tebligat 219

8. Mahkemetarafından yapılan tebligat 220

9. Erbaş veere yapılan tebligat 220

10. Kanuni temsilciye tebligat 220

11. İlanen tebligat 220

B) Tebliğ mazbatasının kontrolü. 220

C) Usulsüz tebligat ve itiraz. 221

 

YEDİNCİ BÖLÜM

MÜDDETNAME

I- MÜDDETNAME. 223

A) Müddetnamede dikkat edilen hususlar 223

B) Müddetnamenin tebliği ve itiraz. 224

C) Koşullu salıverilme süreleri 226

D) Denetim süresi ve hak ederek tahliye tarihininbelirlenmesi 234

E) Koşullu salıverilme uygulanmayan cezalar 235

F) Cezanın infazında sıralama. 236

II- MÜDDETNAME HAZIRLAMA. 237

A) Mükerrir hükümlü için müddetname. 240

B) Çocuk hükümlü için müddetname. 242

C) Adli para cezasından çevrilen hapis cezası içinmüddetname. 244

D) İçtimalı hapis cezaları için müddetname. 244

E) Örgütlü suç için müddetname. 247

F) Terör suçu için müddetname. 249

G) Disiplin cezası kaldırılmayan hükümlü için müddetname. 250

H) 4616 sayılı Kanun’un uygulanması 250

J) Müddetname örnekleri 252

 

SEKİZİNCİBÖLÜM

CEZANINİNFAZININ TAMAMLANMASI

I- CEZASININ İNFAZININ TAMAMLANMASI 319

A) Hapis cezasının infazının tamamlanması 319

B) Adli para cezasının veya kamuya yararlı bir işteçalıştırma kararının infazının  

     tamamlanması 320

C) Koşullu salıverilme kararının geri alınması 322

D) Mükerrir hükümlü için disiplin hapsi 326

E) Hükümlünün ölümü. 327

F) İnfazın durdurulması 328

G) Genel af 328

H) İnfaz edilen hapis süresinin veya kamuya yararlı işteçalışmanın adli para cezasını  

     karşılamaması 328

II- HÜKÜMLÜNÜN BAŞKA BİR CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLİ 330

 

DOKUZUNCUBÖLÜM

CEZA İNFAZKURUMU İŞLEMLERİ,

İNFAZHÂKİMLİĞİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

I- GENEL BİLGİLER.. 333

A) Ceza infaz kurumlarının türleri....................................................................................... 333

1. Kapalı ceza infaz kurumları 333

2. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları 334

3. Kadın kapalı ceza infaz kurumları 335

4. Çocukkapalı ceza infaz kurumları 335

5. Gençlikkapalı ceza infaz kurumları 335

6. Açık cezainfaz kurumları 336

7. Çocukeğitimevleri 336

B) Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılma. 337

C) Ayırma işlemleri 339

1. Cezainfaz kurumunca yapılan işlemler 339

2. Cumhuriyetbaşsavcılığınca yapılan işlemler 343

D) Açık kurumlar arası nakil 344

E) Kapalı kuruma iade. 344

F) Açık kuruma ayrılamayan hükümlüler 348

G) Ceza infaz kurumlarının denetimi ve ziyaretler 349

1. TBMM denetimi 349

2. Uluslararasıkuruluşların denetimi 349

3. Adalet Bakanlığı denetimi 349

4. Kamu DenetçiliğiKurumu denetimi 350

5. İl ve ilçe insan hakları kurulları denetimi 350

6. Cumhuriyetbaşsavcılığı denetimi 350

7. Sivil toplumkuruluşlarının denetimi 350

8. Yargı denetimi 351

H) Hükümlünün firar etmesi 351

I) Hükümlünün sağlığının korunması ve takibi 352

II- İNFAZ HAKİMLİĞİ 354

A) Şikâyet usul ve esasları 354

B) İnfaz hâkimliğince verilen kararlar 354

1. Esasagirilmeden verilen kararlar 354

2. Esasüzerinden verilen kararlar 354

III- DENETİMLİ SERBESTLİK. 359

A) Denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri 359

B) Denetimli serbestlik kararlarının infazı 361

C) Şikâyet ve itiraz. 363

D) Denetimli serbestlik müdürlükleri ve bağlı olduklarıiller 364

 

ONUNCU BÖLÜM

GÜVENLİKTEDBİRLERİNİN İNFAZI

I- GÜVENLİK TEDBİRLERİ 369

A) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma. 369

1. Güvenlik tedbiri uygulanmayan durumlar 370

2. Cezanıninfazından sonra uygulanan hak yoksunlukları 370

3. Güvenliktedbirinin infazı 371

4. Güvenliktedbirinin infazının tamamlanması 372

5. Yasaklamaveya sürücü belgesinin geri alınması 372

B) Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri 373

1. Güvenliktedbirinin infazı 375

2. Akıl hastalarının tedavi altına alındığı sağlıkkuruluşları 377

3. Akıl hastasının iyileşme eğiliminde olması 378

4. Hükümlününtıbbi kontrol ve takibi 378

5. Tedbirininfazının tamamlanması 380

C) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısıkişilere özgü güvenlik

     tedbirleri 380

D) Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 383

E) Sınır dışı edilme. 383

F) Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 384

II- ADLİ KONTROL. 384

A) Adli kontrol kararının infazı 386

B) Adli kontrole uyulmaması 386

C) Adli kontrol kararının kaldırılması 386

D) Spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinininfazı 387

 

ONBİRİNCİBÖLÜM

HÜKMÜNAÇIKLANMASININ

GERİBIRAKILMASI VE ERTELİ CEZA

I- HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 389

A) Kararın infazı 394

B) Denetim süresinin sona ermesi ve bu süre içinde yenibir suç işlenmesi 395

II- ERTELİ CEZA. 395

A) Kararın infazı 398

B) Denetim süresinin sona ermesi ve bu süre içinde yenibir suç işlenmesi 398

 

ONİKİNCİBÖLÜM

DİSİPLİNHAPSİ NİTELİĞİNDEKİ CEZALARIN İNFAZI

I- TAZYİK HAPSİ 403

A) Kararın incelenmesi ve kaydı 405

B) Borçlunun yakalanması ve süre verilmesi 406

C) Borçlunun süresinde müracaat etmemesi halinde yapılanişlemler 406

D) Borçlu yakalandığında yapılan işlemler 407

E) Kararın infazının tamamlanması 408

F) Zamanaşımı 409

II- HAPSEN TAZYİK. 410

A) Kararın incelenmesi ve kaydı 410

B) Borçlunun yakalanması ve mal beyanı 411

C) Kararın infazının tamamlanması 413

D) Zamanaşımı 413

III- DİSİPLİN HAPSİ 413

A) Kararın incelenmesi ve kaydı 415

B) Kararın infazının tamamlanması 416

C) Zamanaşımı 416

IV- ZORLAMA HAPSİ 416

A) Kararın incelenmesi ve kaydı 418

B) Kararın infazının tamamlanması 418

 

ONÜÇÜNCÜBÖLÜM

AİLENİNKORUNMASINA DAİR TEDBİR KARARININ İNFAZI

I- AİLENİN KORUNMASINA DAİR TEDBİR KARARI 419

A) Kararın incelenmesi ve kaydı 421

B) Kolluk tarafından yapılan işlemler 423

C) Teknik yöntemlerle takip. 425

D) Koruyucu tedbir kararlarının infazı 425

1. Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi 425

E) Önleyici tedbir kararlarının infazı 425

1. Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz vedavranışlarda bulunma. 425

2. Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi 425

3. Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama. 426

4. Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması 426

5. Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama. 426

6. Eşyalara zarar vermeme. 426

7. İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme. 426

8. Silah teslimi 426

9. Kamu görevi nedeniyle silah teslimi 426

10. Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmamave bağımlılık halinde  

      muayene ve tedavi 426

11. Bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi 427

F) Tedbir kararının tebliği 427

G) Gizlilik. 427

H) Tedbir kararının sona ermesi 428

 

ONDÖRDÜNCÜBÖLÜM

YAKALAMA

I- YAKALAMA. 429

A) Yakalama emrinin türleri 429

B) Yakalama emrinin kaydı 431

C) Yakalama emrinin infazı 436

D) SEGBİS ile işlem yapılması 438

E) Yakalama emrinin kaldırılması 441

F) Yakalama emirlerinin akıbeti 445

G) Yakalama emrinin infazının tamamlanması 448

 

ONBEŞİNCİBÖLÜM

KALEMHİZMETLERİ

I- KALEM HİZMETLERİ 451

A) İdeal ve verimli çalışma sistemi 451

B) Planlama, iş bölümü ve yazı işleri 452

C) UYAP. 461

D) Resmi yazışmalar 462

E) Kolluk bilişim sistemi 466

F) İlamat ve infaz bürosunda tutulan kartonlar 466

II- MESLEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER.. 467

A) Mesleketiği 469

B) İletişim ve davranış üzerinedüşünceler.......................................................................... 466

KAYNAKLAR.. 471