Kategoriler

Cezai Sorumluluk Yönünden Dissosiyatif Bozuklukların Değerlendirilmesi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

260,00 208,00
135,00 108,00
175,00 140,00

Toplam

Yazar : Derya Deniz
Basım Tarihi : Şubat 2018
Sayfa Sayısı : 125
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-216-3
ISBN (Online) : 978-605-315-221-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışma, bilincin, belleğin, kimliğin, duygulanımın, algının, davranışın ve çevreyi algılama bütünlüğünün bozulması olan dissosiyatif bozuklukların doğasını açıklamak ve cezai sorumluluk yönünden değerlendirilişine eleştiri sunmak üzere yazılmıştır. Adli ortamda dissosiyatif yaşantıların sıklığına dair yapılan bu çalışmanın ileride yapılacak olan bilimsel çalışmalara da alt yapı oluşturması arzu edilmektedir.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ III
KISALTMALAR V
1. GİRİŞ ve AMAÇ 1
1.1. Dissosiyasyonda Ruhsal İşleyiş 3
1.1.1.Dissosiyatif Bozukluklar 8
1.1.1.1.Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu 9
1.1.1.2.Dissosiyatif Amnezi 11
1.1.1.3 Dissosiyatif Füg 13
1.1.1.4. Depersonalizasyon/Derealizasyon 13
1.1.1.4. a) Depersonalizasyon 13
1.1.1.4. b) Derealizasyon 13
1.1.1.5. Tanımlanmamış Dissosiyatif Bozukluk 15
1.1.2.Epidemiyoloji 15
1.1.3.Etiyoloji 15
1.1.3.1. Aile Ortamı 16
1.1.3.2. Genetik Faktörler 16
1.1.3.3. Çocukluk Çağı Travmaları 17
1.1.3.3.a) Fiziksel İstismar 18
1.1.3.3.b) Cinsel İstismar 18
1.1.3.3.c)  Duygusal İstismar 19
1.1.3.3.d) İhmal 19
1.1.4.Dissosiyasyon ve Suç 19
1.2.Dissosiyasyon Kaynağı Olarak Ruhsal Travma Tanımı 22
1.2.1. Çocukluk Çağı İstismar Yaşantısının Gelişimsel ve Ruhsal  
          Bozukluklar ile İlişkisi 23
1.2.2. Travma ve Suç 24
1.3. Suçun Tanımı 26
1.3.1. Suçluluğu Açıklayan Yaklaşımlar 27
1.3.1.1. Biyolojik Görüş 27
1.3.1.2. Sosyolojik Yaklaşımlar 28
1.3.1.3. Psikolojik Görüş 29
1.3.2. Psikopatoloji ve Suç 31
1.3.3. Cezai Ehliyetin Değerlendirilmesi 34
2. GEREÇ ve YÖNTEM 37
2.1. Örneklem 37
2.2. Gereçler 37
2.2.1.Sosyodemografik ve Klinik Veri Formu 37
2.2.2. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği 38
2.2.3. Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES) 38
2.3. Yöntem 39
2.3.1. Verilerin İstatistiksel Analizi 39
3. BULGULAR 41
3.1.Genel Dağılımlar 41
Tablo I. Sosyo-demografik Özellikler 41
Tablo II. Anne ve Babaya İlişkin Bulgular 45
Tablo III. Çocukluğa İlişkin Bulgular 45
Tablo IV. Psikiyatrik Tanılar 46
Şekil I. Tanı Dağılımı 47
Tablo V. Klinik ve Psikiyatrik Tedavi ile İlgili Özellikler 47
Tablo VI. Alkol ve Madde Kullanımına Ait Bulgular 49
Tablo VII. İntihar Bulguları 50
Tablo VIII. İşledikleri suçlar 51
Şekil II. İşledikleri Suçlar 51
Tablo IX. Suç Motivasyonu 52
Şekil  III. Suç Motivasyonu 52
Tablo X. Suç Eylemiyle İlgili Bulgular 53
Tablo XI. Geçmişte İşlenen Suçlar 54
Tablo XII. Geçmişte Cezaevi Öyküsü Bulguları 54
Şekil IV. Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Alt Boyutları Puan Dağılımı 55
Tablo XIII. Dissosiyatif Yaşantılar 55
Şekil V. Katılımcılara Ait Dissosiyatif Yaşantılar Oranı 56
Tablo XIV. Dissosiyatif Yaşantılar ile Çocukluk Çağı Travması İlişkisi 56
Tablo XV. Çocukluk Çağı Travmalarının ve Kişisel Özelliklerin 
                  Dissosiyatif Yaşantılara Etkisi İncelemek İçin Regresyon Analizi 57
DES (- / +) Noktasını Etkileyen Değişkenlerin Univariate Analizi 58
Tablo XVI. Dissosiyatif Yaşantılar Kesim Noktasına Göre Çocukluk Çağı
                   Travması 58
Tablo XVII. Dissosiyatif Yaşantılar Kesim Noktasına Göre Kişisel 
                    Özellikler 59
DES (- / +) Noktasını Etkileyen Değişkenlerin Univariate Analizi 62
Tablo XVIII. DES (- / +) için risk faktörleri - Lojistik Regresyon Analizi 62
Tablo XIX. DES Negatif Olanlarda Psikiyatrik Tanı Dağılımı 63
Tartışma 63
4. SONUÇ 77
5. KAYNAKÇA 79
EKLER
EK 1 : ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI ÖLÇEĞİ 99
EK 2 : DİSSOSİYATİF YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ (DES) 103
EK 3 : SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK VERİ FORMU 109
ÖZGEÇMİŞ 115