Kategoriler

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) 2022 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.065,00
535,00
750,00
685,00
915,00

Toplam

Basım Tarihi : 2022
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Türkiye’nin denizlere olan açılımına ve artan uluslararası deniz hukuku problemlerine paralel olarak, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verecek öğretim üyelerinin sayıca sınırlı olması,bunların Türkiye çapında kurulacak bir çatı altında ve birbirleriyle işbirliği içinde akademik çalışma yürütmesini gerekli kılmaktadır.

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabuledilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden birtanesi de, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir.

Bu karar doğrultusunda, TC Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Ankara Üniversitesi bünyesinde, Türkiye’deki deniz hukuku ve siyasetiyle meşgul tüm akademisyenleri ve diğer ilgilileri bir araya getirmek hedefiyle DEHUKAM kurulmuştur. Merkezin işleyişine dair Yönetmelik, 7 Ocak 2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Merkezin amacı; deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek vetüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

DEHUKAM’ın bünyesinde düzenlenecek bilimsel etkinlikler, kurulacak uzmanlık kütüphanesi ve yurtdışındaki kuruluşlarla yapılacak ortaklaşa çalışmalar, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında farkındalık yaratacak ve bilimsel çalışmaları teşvik edecektir. Bunun yanı sıra DEHUKAM’ın ilgililere sunmayı planladığı imkânlar, akademisyenleri deniz hukuku ve siyaseti alanlarında çalışmaya yöneltecek ve yapacakları çalışmalara fayda sağlayacaktır.

Adres                   :Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci, Ankara

Tel. & Faks.        :0 (312) 362 62 96

E-posta                :dehukam@ankara.edu.tr

Web.                    :dehukam.ankara.edu.tr

In parallel withTurkey’s expansion to the seas and the rising problems relating to international sea and maritime law, the need for studies in the field of thesea and maritime law and policies has been increasing day by day. Due to the fact that there are a limited number of academics in Turkey who fulfil thisneed, it is crucial that academics throughout Turkey be assembled under asingle roof and carry out academic work in cooperation with each other.

One of the priorities of the “Turkish National Marine Research Strategy (TUDAS) Document” (Official Gazette dated 2 Nov. 2014 and numbered 29137) action plan, agreed through the Decree of the Council of Ministers numbered 2014/6798, has been, therefore, set as increasing the capacity and employment of research manpower in the fieldof “the sea and maritime law”.

In the line of this decision, with the recommendation of the Ministry of Foreign Affairs ofthe Republic of Turkey, DEHUKAM was established at Ankara University in order to bring together all the academics and other interests engaged in the sea and maritime law and policies in Turkey. The regulation regarding the operation ofthe Center was published in the Official Gazette No. 29229 dated 7 January2015.

The purpose ofthe Center is to carry out scientific research in the field of the sea andmaritime law and policies, to train expert personnel in this field, to contribute to the development of Turkish sea and maritime law and policiesthrough cooperation with the related national or international public institutions, organizations as well as real and legal persons.

The scientific activities to be organized with in DEHUKAM, the specialist library to be established and joint studies with institutions abroad will raise awareness and encourage scientific studies regarding the sea and maritime law and policies.Moreover, the opportunities that DEHUKAM is to offer to the relevant persons will direct academics to work in the field of the sea and maritime law andpolicies and will contribute to its studies.

Address               : Ankara Üniversitesi, HukukFakültesi, Cebeci, Ankara, Turkey

Tel. & Fax.          : +90 (312) 362 62 96

E-mail                   : dehukam@ankara.edu.tr

Web.                    : dehukam.ankara.edu.tr

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2022 Sayı 1

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2022 Sayı 2

(1)      Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış yada yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) (dijital/elektronik ortamlar dahil) bütün yayın haklarına sahip olur, DEHUKAM’ın izni olmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz.

(2)      Yazı teklifleri, teklif olunan yazı ile birlikte dehukam@ankara. edu.tr adresine yollanır.

(3)      Yazı teklifleri, yazarların geleneksel ve elektronik iletişim bilgilerini içerir.

(4)      Yazıların başına, Türkçe ve İngilizce özetlerinin yanı sıra,Türkçe ve İngilizce başlık ve anahtar kelimeleri de eklenir.

(5)      Yazılar Microsoft Wordveya Microsoft Word 5.1 for Macintosh formatında hazırlanır.

(6)      Ana metin times newroman karakterinde, 11 punto, yazı aralığı 1.5 aralık, paragraf aralığı 9 nk

          Dipnotu 0,5 cm içeri girintili times new roman karakterinde 9 punto, yazı aralığı 1 punto, paragraf aralığı 0 nk

          Alıntılar sağdan ve soldan 1,5 cm girintili, “den den” içinde, arial narrow karakterinde, 10 punto, yazı aralığı 1,5 aralık,paragraf aralığı 6 nk

          şeklinde hazırlanır.

(7)      Metin içerisindeki başlıklar times new roman karakterinde, 11 punto, yazı aralığı 1,5 aralık,paragraf aralığı 12 nk olmak üzere düzenlenir.

(8)      Yazı ismi altındaki yazar isminin sonuna bir yıldızlı dipnot konulur. Dipnotta, yazar, bağlı olduğu kurumu ve unvanı da belirtilmek suretiyle tanıtılır. Örn.: AnkaraÜniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

(9)      Yazıda kullanılan yabancı kelimeler italik fontla belirtilir.

(10)   Dipnotlardan farklı olarak ana metin içerisinde isimler zorunlu olmadıkça kısaltmadan yazılır. Kısaltma yapılması gereken hallerde isimilk kullanımında kısaltılmadan tam olarak verilir ve yanına parantez içinde kısaltması konulur.

(11)   Kaynaklara ilk yollamalar aşağıdaki örnekler doğrultusunda yapılır:

         Yargıtay kararları için: 11. HD, 17.11.1981, E. 1980/4528, K. 1981/4880 (Erişim Kaynağı).

         Kitaplar için:Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14.

         Makale ve tebliğler için: Serezli, F. - Korhan, T. H.: “Yabancı Bayraklı Gemilere Ziyaret”, DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21.

(12)   Aynı yazara ait bir esere sonraki yollamalarda aşağıdaki örnek doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

         Serezli, 25.

(13)   Aynı yazara ait birden fazla esere yollamada bulunulması halinde, eser adı hakkında hangi kısaltmanın kullanılacağı ilk yollamanın sonunda parantez içinde gösterilir ve ardından aşağıdaki örnekler doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

         Kitaplar için:Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14 (Özel Hükümler).

          DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21(“Ziyaret”).

         Serezli -Korhan, “Ziyaret”, 25.

         Serezli, Özel Hükümler, 105.

(14)   Yazıda mevzuata yapılan ilk yollama varsa tarih ve sayısı ile yapılır ve dipnota erişim bilgileri (varsa Resmi Gazete tarih ve sayısı) yazılır.

(15)   İnternetten elde edilen her kaynağın erişim tarihi (et.) gösterilir.

(16)   Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunsuzluğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

(17)   Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunluğu tespit edilen yazılar en az iki hakeme gönderilir, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan raporlar çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.

(18)   Editörler Kurulu, ilgili sayıda yayınlanacak yazı yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış yazıların sonraki sayılarda yayımlanmasına ya da uzunluklarını dikkate alarak yazarınca kısaltılmasına karar verebilir.

(19)   Dergide çıkan herhangi bir yazıya atıfta “DEHUKAMDER”rumuzu kullanılabilir.

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) 2022 Yılı Aboneliği Sayıları