Kategoriler

Devrim Ulucan'a Armağan

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.260,00 1.008,00

Toplam

Basım Tarihi : Mayıs 2005
Sayfa Sayısı : 839
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-994-494-184-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İçindekiler

Önsöz...5

İçindekiler...9

1. Bölüm Uluslararası İş Hukuku

Avrupa Birliğinin İstihdam Politikalarına İlişkin Reform Çabaları Ve Yeşil Kitap

Prof. Dr. Önereyrencî...15

Ilo - Türkiye İlişkileri Ve Belirli Sorunlar

Prof. Dr. Savaş Taşkent...31

Sosyal Haklara İlişkin Andlaşmaların İç Hukukta Yeri

Prof. Dr. Melda Sur...47

Avrupa Birliği Ve Türk Hukukunda Aile Ve Çalışma Yaşamının Uzlaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kokkılınç Eraltuğ - Arş. Gör. Gözde Kaya ... 63

Ilo Normları Işığında Gemiadaminin Çalışma Ve Dinlenme Süreleri

Prof. Dr. Can Tuncay...91

Die Gleıchstellung Von Mann Und Frau İm Europâıschen Arbeıtsrecht- Die Stellung Des Europâıschen Arbeıtrectes Zum Türkıschen Arbeıtsrecht

Doç. Dr. Şükran Ertürk...129

2. Bölüm Bireysel İş Hukuku

Türk Borçlar Kanunu Tasarısının «Genel Hizmet Sözleşmespne İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. M. Polat Soyer...149

Der Arbeıtnehmer Als Verbraucher - Eıne Neue Dımensıon Des Arbeıtsrechts?

Vonprof.Dr. Ivolfgang Dâubler...169

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İşverenlerin Değişmesi Ve Bunun İş İlişkisine Etkileri

Osman Güven Çankaya - Şahin Çil...187

Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç (Geçici) İş İlişkisi

Prof. Dr. Münir Ekonomi...231

Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri

Arş. Gör. Gizem Sarıbay...267

Ged Anken Zu Eınem Marktgerechten Kündıgungsrecht

Prof. Dr. Eduart Pıcker...327

İş Sözleşmesinin Geçersizliği Ve İşe İade Talebiyle Açılan Davada İspat Yükü

Prof. Dr. Nuri Çelik...343

Tele Çalışma Ve Tele Çalışma Çerçeve Avrupa Sözleşmesi

Doç. Dr. Ufuk Aydın...351

İş Sürelerinin Denkleştirilmesinde Fazla Çalışma

Doç. Dr. Cevdet İlhan Günay...377

İşçinin Sözleşme Sonrası Ticari Sırları Saklama Yükümlülüğü

Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey - Dr. Özgür Öztürk...399

Rısques Professıonnels, Protectıon Socıale Et Responsabılıte De L'entreprıse En Droıt Turc

Prof. Dr. Sarper Süzek...459

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Kamusal Yaptırımlar

Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu...483

3. Bölüm Toplu İş Hukuku

Die Posıtıon Der Interessenvertretungen Der Arbeıtnehmer Und Arbeıtgeber İn Der Turkeı

Doç. Dr. Alpay Hekimler...501

Captıve Audıence Speeches İn The Labor-Management Settıng İn Turkey

Prof. Dr. Nurhan Süral...527

Türk Hukukunda İşveren Vekillerinin Sendikal Örgütlenmeleri (Sorunlar Ve Çözüm İçin Bir Model Önerisi)

Prof. Dr. Metin Kutal...545

Aynı İşkolunda Aynı Zamanda Birden Fazla Sendikaya Üye Olmayı Yasaklayan Sendikalar

Kanunu'nun 22. Maddesi, Sendika Üyeliği Devam Eden Bir İşçinin "Kurucu" Olmasına Engel Midir?

Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu...552

4. Bölüm Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışanın Katkısı Olmaksızın İşverenin Kurduğu Emeklilik Sisteminde Eşit Davranma Yükümlülüğü

Prof Dr. Ali Güzel - Prof. Dr. Fevzi Şahlanan...57<

Türkiye'de Sağlık Reformunun Geçmişi Ve Geleceği

Prof. Dr. Ali Rıza Okur - Öğr. Gör. Dr. Hediye Ergin...59!

Yargıtay Kararları Işığında İş Kazası Kavramı

Arş. Gör. İrem Berksoy...70:

Sosyal Sigorta Rücu Davalarında İlkeler Ve İlk Peşin Değer

Av. Hakkı Aktaş...72!

5. Bölüm Diğer Hukuk Dalları

Hukuk Ve Demokrasi

Prof. Dr. Aydın Aybay...74'

Sosyal Devlet İlkesi Ve Duyarsızlaşma

Prof. Dr. Fazıl Sağlam...75!Yi

Managementhaftung - Margınalıe Öder Grenzenloses Rısıko

Prof. Dr. Jürgen Kefiler...773

Klagerecht Der Aktıonare İm Deutschen Und Türkıschen Aktıenrecht

' Dr. İur. Emrullah Kervankıran...799

Belediyelerde İstihdam Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Engin Unsal...829

Prof. Dr. Devrim Ulucan'ın Yayın Listesi...839