Kategoriler

Eşler Arasındaki Mal Rejimleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

610,00 488,00
305,00 244,00
400,00 320,00

Toplam

Yazar : Yaşar Şahin Anıl , Av. Yonca Taner
Basım Tarihi : Mart 2011
Sayfa Sayısı : 367
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4420-22-3
ISBN (Online) : 978-605-315-510-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

"EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİYaşar Şahin ANIL ( Emekli Hakim ), Av. Yonca TAMER- Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Özellikleri

- Yasal Mal Rejimi

- Mal Ayrılığı Rejimi

- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

- Mal Ortaklığı Rejimi

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN ÖZELLİKLERİ

I) Mal Rejimleri Tasarrufi Bir Yapıya Sahiptirler 25

II) Mal Rejimleri Kanunla Düzenlenirler 27

A) Eşler Medeni Kanunda Yazılı Mal Rejimlerinden Birini Seçmek zorundadırlar 28

B) Mal Rejimlerinin Seçimi Belli Kurallara Bağlanmıştır 30

a) Genel Kural 30

b) Genel Kuralın İstisnaları 33

1) Mal Rejimi Sözleşmeleri 33

2) Ayrıntı Sözleşmeleri 34

3) Olağanüstü Mal Rejimi 37

III) Mal Rejimlerini Düzenleyen Sözleşmelerin Kuruluş ve Değiştirilmeleri Belli Şekil Şartlarına Bağlanmıştır. 39

A) Mal Rejimi Sözleşmelerinin Tabi Bulunduğu Şekil Şartları 40

a) Mal Rejimi Sözleşmelerinin Kuruluşuna Ait Şekil Şartları 40

1) Evlendirme Memuruna Yapılan Yazılı Bildirim 41

2) Noterce Tanzim Olunacak Resmi Senet Ya da Onama 43

b) Mal Rejimlerinin Değişim ve kaldırılmalarına İlişkin Olarak Taraflarca Yapılacak Sözleşmelerin Şekil Şartları 44

B) Ayrıntı Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Şekil Şartları 45

a) Mal Rejimi Şeklinde Düzenlenmesi Gereken Ayrıntı Sözleşmeleri 46

1) Kişisel Malların Miktarını Çoğaltan Sözleşmeler 46

2) Mal Rejimlerini Şarta Bağlayan Sözleşmeler 47

3) Değer Artış Payından vazgeçme ve Pay Oranını Değiştirme Sözleşmesi 48

4) Artık Değere Katılmada Başka Bir Esasın Kabulüne İlişkin Sözleşmeler 48

5) İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında; Artık Değere Katılmaya İlişkin Kanundaki Düzenlemelerden Farklı Sözleşmeler 48

6) Sağ Kalan Eşin Aile Konutu Üzerinde Oturma ve İntifa Hakkı Dışında Bir Düzenleme Kabul Etmesi Sözleşmesi 48

7) Eşlerin Mal Ortaklıklarını Yalnızca Edinilmiş Mallardan Oluşturmalarına İlişkin Sözleşmeler 49

8) Bazı Malların Ortaklık Dışında Tutulmasına İlişkin Sözleşmeler 49

9) Kişisel Malların Belirlenmesi Sözleşmesi 49

10) Ortaklık mallarının Paylaşım Oranlarının Değiştirilmesi Sözleşmesi 49

11) Yasal Mal Rejiminin Evliliğin Başlangıç tarihinden Geçerli Olacağı Sözleşmesi 50

b) Yazılı Şekil Şartına Bağlı Olan Ayrıntı Sözleşmeleri 50

1) Kişisel Mal veya Ortaklık Malları Kullanılarak Elde Edilen Artışların Paylaşım Sözleşmesi 50

2) Eşlerin Mal Rejimlerinden Doğan karşılıklı Borçlarıyla İlgili Olarak Yapacakları Sözleşmeler 50

3) Denkleştirme Bedeline Faiz Yürütülemeyeceği Sözleşmeleri 51

c) Özel Şekil Şartına Balı Olmayan Ayrıntı Sözleşmeleri 51

1) Malların Yönetiminin Eşlerden Birine Bırakıldığına İlişkin Sözleşmeler 51

2) Paylı Mülkiyete Tasarruflarda Rıza Aranmayacağı Sözleşmeleri 51

3) Eşin Karşılıksız Kazandırmalarına Razı Olma Sözleşmesi 52

4) Katılma Alacağı ve Değer Artış Payına Faiz Yürütülemeyeceği Sözleşmesi 52

5) Aile Konutunda Kalmak ve Ev Eşyalarını Kullanma Sözleşmesi 52

6) Ortaklık Mallarıyla Sorumlu Olunacağına İlişkin Sözleşme 52

7) Mal Rejiminin Tasfiyesi Halinde Çeyiz senedinde Yazılı Ziynet ve Eşyanın Kadına Verileceğine Dair Sözleşmeler 53

8) Paylı Mülkiyetteki Pay Oranlarının Değiştirilmesi Sözleşmesi 53

IV) Mal Rejimi Sözleşmeleri, Taraflar Yönünden Özel kurallara Tabidir 53

A) Mal Rejimi Sözleşmelerinin Tarafları 53

a) Mal Rejimi Sözleşmesi Taraflarının Kimlik ve Sıfatlarına İlişkin Kurallar 54

b) Mal Rejimi Sözleşmeleri Taraflarında Kanunen Aranan Ehliyet Şartları 55

B) Mal Rejimine İlişkin Sözleşmelerin Kuruluş, Değişim ve Kaldırılmasına Tarafların Bizzat Katılmaları Zorunluluğu 55V) Mal Rejimi Sözleşmeleri Kendileri İçin Konulmuş Özel Hükümler Dışında Kanunların Emredici Hükümlerine de Aykırı Olamazlar 57

A) Mal Rejimi Sözleşmelerinin Hukukun Genel İlkelerine Uygun Olmaları Gerekir 58

B) Eşler Arasındaki Mal İlişkileri Uygulamalarını Doğrudan Etkileyen Aile Hukuku Kuralları Vardır 58

a) Mal Rejimleri Boşanma Ya Da Ayrılık Davalarının Görülmesi Sırasında Alınan Önlemlerle Değişime Uğrayabilirler 59

b) Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Olarak TMK nunda Öngörülen Önlemler de Mal Rejimlerini Etkileyebilirler. 60

1) Evlilik Birliğinin Yönetim Şekli ve Eşlerin Görevleri Mal Rejimlerini Etkiler 60

2) Aile Konutunun Seçimi ve Yönetimine İlişkin Kurallar Mal Rejimleri Üzerinde Etkilidir. 60

3) Mal Rejimleri, Aile Birliğinin Temsiline İlişkin Hükümlerden Etkilenir 60

4) Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Önlemler Eşler Arasındaki Mal Rejimleri Üzerinde Değişimlere Sebep Olabilirler 61

5) Mal Rejimlerinde Müşterek Malların Yönetimiyle İlgili Kurallar Uygulanmada Önemli Sonuçlar Yaratır 62

c) Evlilik Birliği İçinde Eşlerin Konumuna İlişkin Kurallar Mal Rejimlerinin İşleyiş ve sonuçlarında da Etkili Olurlar 62

1) Evlilik Eşlerin Birbirlerine Karşı Hukuki İşlemlerde Bulunmalarını Önleyemez 63

2) Eşlerin Tasarruf Yetkilerinin Sınırlandırılması Yoluyla Mal Rejimleri Etkilenebilir 63

3) Zamanaşımı Süreleriyle İlgili Kısıtlamalar Yoluyla Mal Rejimi Kurallarının İşleyişleri Değiştirilebilir 63

4) Aile Hukukunda Düzenlenmiş Tasfiye Usullerine İlişkin Kurallar Mal Rejimlerini Etkileyebilirler 64

C) Mal Rejimi Sözleşmeleri Kanun Tarafından Öngörülen Temel Niteliklerine Uymayan Hükümler Taşıyamazlar 64

a) Eşler Kanunda Olmayan Bir Mal Rejimini Uygulayamazlar 64

b) Mal Rejimi Sözleşmelerinde Ancak Mal Rejimine İlişkin Düzenlemeler Yapılabilir 65

c) Mal Rejimi Sözleşmeleri Düzenlenirken Genel Hükümler Göz Ardı Edilemezler 65

d) Mal Rejimi Sözleşmeleriyle Kanunların Öngördüğü Sınırlar Aşılamaz 65

e) Resmi Envanter Yapılmasını İsteme Hakkından Vazgeçilemez 65

f) Edinilmiş Malların Gelirlerinin Kişisel Mal Olacağına İlişkin Sözleşmeler Yapılamaz 66

g) Eşler Yapacakları Bir Sözleşme İle Edinilmiş Mal Gruplarını Çoğaltamazlar 66

h) Eşler Yapacakları Bir Sözleme İle Edinilmiş Mal Gruplarının Tamamen Kaldırılmasını Kararlaştıramazlar 66

i) Eşler “Negatif Ortak Değere Katılma” Konusunda Bir Sözleşme Yapamazlar 67

j) Eşler Mal Rejimi Sözleşmeleriyle Ortak Olmayan Çocuklarını ve Onların Altsoylarını Saklı Paylarından Mahrum Edemezler 67

k) Mal Ayrılığına İlişkin Düzenlemeler Sözleşmelerle Değiştirilemez 67

l) Mal Rejimleri Geçmişe Etkili Olacak Şekilde Düzenlenemez 67

VI) Mal Rejimlerinin Uygulanması Aşamasında Gerekli Hallerde Rejimin İşleyişine Hakim Müdahale Edebilir 68

A) Olağanüstü Hallerde İlgili Mahkeme Mal Rejiminin Uygulanmasına Müdahale Edebilir 68

B) Boşanma Ya Da Ayrılık Davalarında Gerekirse Hakim Mal Rejimine Müdahalede bulunabilir 69

C) Evlilik Birliğinin Korunmasının Gerektirdiği Durumlarda mahkemelerce, Mal Rejimlerine Müdahale Edilebilir 69

İKİNCİ BÖLÜM

YASAL MAL REJİMİ

(EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ)

I) Yasal Mal Rejiminin Tanımı 74

II) Yasal Mal Rejiminin Kapsadığı Süre 76

A) Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı 76

a) TMK nun Yürürlüğe Girişine Göre Belirlenen Başlangıç Tarihi 76

b) Evlenme Tarihi 77

c) Sözleşmede Belirlenen Tarih 78

1) Sözleşmede Belirlenen Tarih 78

2) Evlendirme Memuruna Bildirim Tarihi 78

d) Mahkemece Belirlenen Başlangıç Tarihi 79

B) Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesi 80

a) Eşlerden Birinin Ölümü 80

b) Eşlerden Birinin Gaipliği 80

c) Eşlerin Boşanmaları 81

d) Evliliğin İptali 81

e) Eşler Arasında Yapılacak Sözleşme 81

f) Mahkeme Kararı 82

1) Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 82

2) Mahkemece Ayrılık Kararı Verilmesi 82

g) Mahkemelerin Evlilik Birliği ve Tarafların Korunmasına İlişkin Önlemler Alması 83

1) Boşanma ve Ayrılık Davası Sürecine İlişkin Önlemler 83

2) Evlilik Birliğinin Korunması İçin Alınan Önlemler 83

III) Yasal Mal Rejiminin İlkeleri 84

A) Yasal Mal Rejiminde Eşlerin Malvarlıkları, Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Olarak İki Ayrı Grupta Değerlendirilir 84

a) Yasal Mal Rejiminde Kişisel Mallar 86

1) Kanuni Kişisel Mallar 86

2) Sözleşme Gereği Kişisel Mal Kabul Edilen Değerler 91

3) Kişisel Malların Genel Özellikleri 93

b) Yasal Mal Rejiminde Edinilmiş Mallar 94

1) Edinilmiş Mallar Evlilik Süresi İçinde Kazanılmış Mallardır 95

2) Edinilmiş Mallar Eşlerin Emeklerinin Karşılığı Olarak Kazanılmış Mallardır 96

3) Edinilmiş Mallara katılma Rejiminde Aksi İspat Edilene Kadar Her Eşin bütün Malı Edinilmiş Mal Sayılır 99

4) Edinilmiş Mal Niteliğinde Bulunan Malvarlığı Değerleri Kanunda Örnek Olarak Sayılmıştır 99

4/1) Kanunda Edinilmiş Mal Olarak Belirlenen Malvarlığı Değerleri 100

4/2) Sözleşmeyle Belirlenen Edinilmiş Mallar 105

4/3) Edinilmiş Malların TMK nun 219. Maddesinde Sayılmayan Diğer Örnekleri 105

B) Yasal Rejimde Eşler Tasfiye Sonunda Kendi Mallarını Alırlarken Ortaya Çıkan Artık Değere de Ortak Olurlar 105

C) Yasal Rejimde Hak Sahibi Olan Eşe Diğer Eşin Malvarlığı Üzerinde Ayni Değil Fakat Şahsi Bir Hak Tanınır 106

D) Yasal Rejimde Ayrıntı Sözleşmeleri Yapılabilir 107

IV) Yasal Rejimin Yönetim ve İşleyişi 108

A) Yasal Rejimde Eşlerin Karşılıklı Durumları 109

a) Hukukun Genel İlkelerinden Kaynaklanan Kurallar 110

b) Aile Hukukundan Kaynaklanan Kurallar 110

c) Yasal Rejime İlişkin Hükümlerde Eşlerin Karşılıklı Durumlarını Belirleyen Kurallar 111

1) Eşlerin Birbirlerine Zarar Vermeyecekleri Kuralı 111

2) Eşlerin Birlikte İstedikleri Mal Rejimini Seçebilecekleri Kuralı 112

3) Eşlerin, Mallarının Yönetimini Diğerine Bırakabileceği Kuralı 112

4) Eşlerin Mallarının Envanterinin Yapılmasında Birbirlerine Yardım Edeceği Kuralı 112

5) Eşlerin Birbirlerine Olan Borçlarının Muacceliyetine Ait Kurallar 113

6) Eşlere Tanının İspat Kolaylığına İlişkin Kurallar 114

7) Eşlerin EMKR’nin Tasfiyesini Sağlamasına İlişkin Kurallar 115

8) Eşlerin Sahip Olması Gereken İyi Niyete Ait kurallar 115

9) Eşlerin Borçlarını Ödeme Kolaylığı Kuralları 115

B) Paylı Mülkiyet Kurallarına Uymak 116

C) Eşlerin Üçüncü Kişilerle Olan Borç İlişkileri 117

V) Malların Geri Alınması ve Rejimin Tasfiyesi 118

A) Malların Geri Alınması 120

a) Her zaman Geri Alınabilecek Mal ve Değerler 120

1) Eşler, Diğer Eşte Bulunan Kişisel Mallarını Her Zaman İçin Geri Alabilirler. 120

2) Eşler Diğer Eşte Bulunan Ayni Hak Sahibi Oldukları Edinilmiş Mallarını Her Zaman İçin Geri Alabilirler 121

3) Mal Rejimi Kapsamına Girmeyen Akdi İlişkiler ve Diğer Hukuki Sebeplere Dayanan Haklarla İlgili Mal Değerleri Her Zaman Geri Alınabilir 121

b) Ancak Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye Sonucunda Alınabilecek Malvarlığı Değerleri 122

1) Edinilmiş Mallar Üzerindeki Nispi Haklardan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri 122

2) Değer Artış Payı Ancak Rejimin Sona Ermesiyle İstenebilir. 123

3) Artık Değere Katılım Alacağı Ancak Rejimin Sona Ermesiyle İstenebilir 125

B) Yasal Mal Rejiminde Tasfiye Usulü 125

a) Yasal Rejimin Sona Ermesi ve Sona Erme Sebepleri 125

b) Sona Eren Yasal Rejimde Eşlerin Malvarlıklarını Geri Almaları 126

1) Eşlerin Aralarında Anlaşarak Tasfiyeyi Kendilerinin Yapmaları 126

2) Tasfiyenin Mahkemece Yapılması 127

C) Yargısal Tasfiye Aşamaları 128

a) Malvarlıklarının Gruplara Ayrılması ve Malvarlıklarının Tespiti Evresi 128

1) EMKR deki Malların Nitelik ve Maliklerinin Tespitine İlişkin Kurallar 129

1/1) Hukukun EMKR de Uygulanacak Genel İspat Kuralları 129

1/2) EMKR Hükümlerine Özgü İspat Kuralları 130

2) EMKR ne Özgü İspat Kurallarının Ayrıntılı Açıklamaları 130

2/1) EMKR’ de İspat Yükümlülüğü İddiada Bulunan Kimseye Aittir 130

2/2) EMKR’ de Envanterin Doğruluğu Karinesi Vardır 131

2/3) EMKR’de Malların Niteliğinin Tespitinde Edinilmiş Mal Karinesi Uygulanır 132

2/4) EMKR’de İkame İlkesi Vardır 133

2/5) EMKR’de Paylı Mülkiyet Karinesi Geçerlidir. 134

2/6) EMKR’de Yönetim Kendine Bırakılan Eşin Vekalet Akdine Tabi Olduğu İlkesi Vardır 135

b) Paylaşıma Tabi Malvarlıklarının Değerlerinin Tespiti 135

1) EMKR nin Tasfiyesi Aşamasında Mal Değerlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Tarih 136

2) EMKR’nin Tasfiyesi Aşamasında Uygulanacak Değerlendirme Usulleri 137

c) Değer Artış Paylarının Belirlenmesi 139

1) DAP (= Değer Artış Payı) Hesabında Katkının İspatı 142

2) DAP Hesabında Katkı Oranı Sorunu 144

3) DAP Hesabında Katkı Değeri 145

4) EMKR’de DAP’ın Belirlenmesi 145

d) Eklenecek Değerler 146

1) Temliklerin İrdelenmesi Yoluyla Ekleme 146

2) Üçüncü Kişilerden Talep Yoluyla Ekleme 148

e) Denkleştirme Kuralları ve Uygulaması 149

D) Artık Değer’in Hesabı 151

a) Aktif ve Pasiflerin Tespitiyle Artık Değer’in (= AD) Belirlenmesi 155

b) Artık Değer’in Paylaşımı 156

c) Artık Değer (= AD) Alacağını Etkileyen Olgular 157

1) Eşler Arasında Takas Yapılması 157

2) Eşlerden Birinin Zina Ya Da Hayata Kast Sebebiyle Boşanmış Olması 158

3) Ortak Olmayan Çocukların Saklı Miras Paylarının Zedelenmesi 159

4) Aile Konutu ve Ev Eşyalarının Mülkiyetinin Özgülenmesine İlişkin Uygulamalar 159

E) Artık Değerin (= AD) Ödenmesi 161

a) AD’nin Ayın Olarak Ödenmesi 162

1) Ödeme Zorluğu halinde Ayni Ödeme 162

2) Aile Konutu ve Ev Eşyasına Özgü Ayni Ödeme Hakkı 162

b) Katılma Alacağının Nakdi Olarak Ödenmesi 163

c) Borç Ödemelerinin Ertelenmesi 163

1) Borçludan Güvence İstenmesi 164

2) Borçlunun Faiz Ödemesi 164

F) EMKR nin Tasfiyesinde Özel Kurallar 165

a) EMKR nın Tasfiye Sürecinde Eşlerin Paylı Mülkiyetine İlişkin Kurallar 165

b) EMKR nin Aile Konutu’na İlişkin Özel kuralları 167

c) EMKR’nin Tasfiyesi Sırasında Üçüncü Kişilere karşı Dava Açılması Kuralları 177

VI) Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Faiz 179

A) Mal Rejimlerinde Genel Hükümlere Göre Faiz Uygulamaları 180

a) Eşlerin Kendi Aralarındaki Hukuki İşlemlerinde Uygulanacak Genel Faiz Kuralları 180

b) Eşler İle Üçüncü Kişiler Arasındaki Hukuki İşlemlerde Genel Faiz Kuralları 181

B) EMKR ne Özgü Faiz Kuralları 182

a) Katılma ve DAP Alacağına Faiz Uygulanması 182

1) Katılma ve DAP Alacağına Uygulanacak Genel Faiz Kuralları 182

2) Katılma ve DAP Alacağının Ödenmesinin Ertelenmesi Sebebiyle Uygulanacak Faiz 182

b) Mal Rejimi Alacaklarında Temerrüt (= Gecikme) Faizi Uygulaması 183

VII) EMKR de Zamanaşımı Kuralları 184

A) Eşler Arasındaki Mal Rejimleri Bağlamında Zamanaşımı Kuralları 186

a) Aile Hukuku Yönünden Zamanaşımı 186

b) Eşyaların Aynen İadesine İlişkin Talepler Yönünden Zamanaşımı 187

c) Eşler Arasında Kurulan Akdi İlişkiler Yönünden zamanaşımı Kuralları 187

d) Katılma ve DAP Alacaklarına İlişkin Zamanaşımı Kuralları 188

1) Mal Rejiminin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesi Durumda Zamanaşımı 190

2) Mal Rejiminin Boşanmadan Başka Bir sebeple Sona Ermesi Durumunda Zamanaşımı 191

B) Üçüncü Şahıslarla İlgili Talep ve Davalarda Zamanaşımı 193

VIII) Uyuşmazlıkların Çözümü 193

A) Çözüm Yerleri Olarak Mahkemeler 194

a) Görevli Mahkemeler 194

1) Aile Mahkemelerinin Görevleri 195

2) Genel Hukuk Mahkemelerinin Mal Rejimlerine İlişkin Görevleri 196

2/1) Asliye Hukuk Mahkemelerine Özgü Görevler 197

2/2) Sulh Hukuk Mahkemelerine Özgü Görevler 198

b) Yetkili Mahkemeler 198

1) Evlilik Birliğinin Korunmasında Yetki 200

2) Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş ve Rejiminin Yönetimiyle İlgili Uyuşmazlıklarda Yetki Kuralları 200

3) Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesiyle İlgili Uyuşmazlıklarda Yetki 200

3/1) Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığı Rejimine Geçişte Yetkili Mahkemeler 201

3/2) Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Durumunda Tasfiyede Yetkili Mahkeme 201

3/3) Tasfiyeyle İlgili Olup TMK nun 214. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrası Dışında Kalan Davalarda Yetkili mahkeme 202

4) Alacaklının Talebiyle Mal Ayrılığı Rejimine Geçişte Yetkili Mahkeme 202

5) Genel Mahkemelerin Mal Rejimine İlintili Olarak Baktıkları Davalarda Tabi Oldukları Yetki Kuralları 202

B) Mal Rejimi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Davalar 203

a) Eşler Arasındaki Mal Rejimiyle İlgili Tedbir Kararları 203

b) Uyuşmazlıkların Esasına İlişkin Davalar 205

1) Genel Hukuk Kurallarına Dayanan Davalar 206

1/1) Alacak ve Tazminat Davaları 206

1/2) Miras Hukukuna İlişkin Davalar 207

2) Mal Rejimine İlişkin Davalar 208

2/1) Eşler veya Mirasçılarına İlişkin Davalar 208

2/1-a) Olağanüstü Mal Rejimi Davaları 208

2/1-b) Paylı Mülkiyet Hakkına Müdahalenin Önlenmesi Davaları 209

2/1-c) Borç İfasında Süre Talebi Davası 210

2/1-d) DAP ve Katılım Alacağının Ödenmesinde Süre Talebi Davası 210

2/1-e) Envanter Düzenleme Davası 210

2/1-f) Paylı Mülkiyete Tabi Malın Bölünmeden Tahsisi Davası 210

2/2) Aile Konutuyla İlgisi Davalar 211

2/2-a) Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılan Tasarrufların Geçersizliği Davası 211

2/2-b) Aile Konutuyla İlgili Tasarruflarda Diğer Eşin Rızasının Sağlanması Davası 212

2/2-c) Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması Ya Da Şerhin Kaldırılması Davası 212

2/2-d) Aile Konutunun Özgülenmesi Davası 212

3) EMKR’e Özgü Davalar 215

3/1) Tasfiye Davaları 215

3/2) Eklenecek Değerler Davası 219

3/3) Üçüncü Kişiler Aleyhine Açılacak Davalar 220

C) Uyuşmazlıklarda Deliller 222

a) Eşler Arasındaki Mal Rejimi Uyuşmazlıklarında Dayanılabilecek Genel Deliler 224

b) Eşler Arasındaki Uyuşmazlıklarda Dayanılabilecek Mal Rejimlerine Özgü Deliller 225

1) Mal Rejimlerinde Vekalet Karinesi 225

2) Envanter Delili 226

c) Eşler Arasında EMKR ne Özgü Deliller 226

1) İkame İlkesi 226

2) Paylı Mülkiyet Karinesi 226

3) Edinilmiş Mal Karinesi 226

4) Borçların Edinilmiş Malara Ait Olduğu Karinesi 227

5) EMKR ne Özgü Diğer Deliller 227

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MAL AYRILIĞI REJİMİ

I) Mal Ayrılığı Rejiminin Niteliği 229

II) Mal Ayrılığı Rejiminin Başlangıç ve Sona Ermesi 230

III) Mal Ayrılığı Rejiminin İşleyişi 230

IV) Mal Ayrılığı Rejiminin Tasfiyesi 232

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ

I) Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminin Niteliği 233

A) Aileye Özgülenen Mallar 233

B) Paylaşım Dışı Mallar 234

C) Paylı Mülkiyette Tabi Mallar 235

II) PMAR’ nin Başlangıcı ve Sona Ermesi 235

III) PMAR’in İşleyişi 236

IV) PMAR’ in Tasfiyesi 236

BEŞİNCİ BÖLÜM

MAL ORTAKLIĞI REJİMİ

I) Mal Ortaklığı Rejiminin Niteliği 239

A) Mal Ortaklığı Rejimi Çeşitleri 239

a) Genel Mal Ortaklığı 239

b) Sınırlı Mal Ortaklığı 239

1) Edinilmiş Mallarda Ortaklık 239

2) Diğer Mal Ortaklıkları 239

B) Mal Ortaklığı Rejiminde Mal Çeşitleri 240

a) Kişisel Mallar 240

b) Ortak Mallar 240

II) Mal Ortaklığı Rejiminin Başlangıç ve Sona Erişi 240

III) MOR’ in İşleyişi 241

A) MOR ’in Yönetimi 241

a) Ortak Malların Yönetimi 241

b) Kişisel Malların Yönetimi 242

B) MOR’ inde Eşlerin Sorumlulukları 242

a) Eşlerin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumlulukları 242

b) Eşlerin Birbirlerine Karşı Borçlarından Dolayı Olan Sorumlulukları 242

IV) MOR’ in Tasfiyesi 242

A) Kişisel Mallara Yapılacak Eklemeler 243

B) Kişisel Mallar İle Ortaklık Malı Arasında Denkleştirme 243

C) Değer Artış Payı Belirlenmesi 243

D) Değer Belirlenmesi 243

E) Paylaşma 243

a) Ölüm ve Diğer Bir Mal Rejiminin Kabulü Halinde Paylaşım 243

b) Diğer Hallerde Paylaşım 244

F) Aile Konutu ve Ev Eşyası Hakkında Kurallar 244

G) Diğer Malvarlığı Değerleri 244

SONUÇ 245

EKLER

EK I EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ İLE İLGİLİ KANUNLAR 249

A) TÜRK MEDENİ KANUNU (Eşler Arasındaki Mal Rejimi) 249

B) TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 263

C) AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN 268

EK 2 İÇTİHATLAR 271

A) GENEL HÜKÜMLER 271

B) MAL ÇEŞİTLERİ 276

C) PAYLI MÜLKİYET 280

D) MAL REJİMİNE ETKİLİ TEDBİR KARARLARI 283

E) OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 285

F) MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 286

G) ZAMANAŞIMI 294

H) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 303

İ) GÖREV 309

K) YETKİ 315

L) MAL REJİMİNDE DELİLLER 316

M) MAL AYRILIĞI REJİMİ 318

N) MAL ORTAKLIĞI REJİMİ 321

O) AİLE KONUTU 322

EK 3 EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE GENELGELER 335

A) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ 335

B) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ 336

C) TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENEL YAZISI 338

EK 4 EMKR UYGULAMASINDA BİR MESELE VE ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 349

EK 5 KİTAPTAKİ KISALTMALAR VE ALFABETİK KAVRAM FİHRİSTİ 353

A) KİTAPTAKİ KISALTMALAR 353

B) ALFABETİK KAVRAM FİHRİSTİ 354

EK 6 ESKİ VE YENİ BORÇLAR KANUNU KARŞILAŞTIRMALI İLGİLİ MADDELER LİSTESİ 363"