Kategoriler

Festschrift für Otto Kaufmann Armağanı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.450,00 1.160,00
725,00 580,00
945,00 756,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Alpay Hekimler
Basım Tarihi : Haziran 2021
Sayfa Sayısı : 1068
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-920-9
ISBN (Online) : 978-605-315-921-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Hekimler’in editörlüğünde hazırlanan “Otto Kaufmann’a Armağan” adlı bu çalışma, tespit edilebildiği kadarıyla yabancı bir öğretim üyesi için yayına hazırlanan ilk Armağan kitap olma özelliğini taşımaktadır.
Otto Kaufmann kimdir? Otto Kaufmann, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında çalışan gerek akademisyenlerin, gerekse uygulayıcıların yakından tanıdıkları bir isimdir. Özellikle Fransız ve Alman iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yayınlamış olduğu çalışmaların yanında, uluslararası hukuk alanında verdiği eserler, birçok ülkenin araştırmacıları için yol gösterici olduğu gibi karşılaştırmalı hukuk boyutunda çalışmaların yapılmasına zemin de hazırlamıştır. Dünya çapında en prestijli araştırma enstitüleri arasında yer alan Münih Max-Planck-Enstitüsü’nün kuruluşundan itibaren, emekli oluncaya değin bu kurumda çalışmış olan Otto Kaufmann yıllarca Fransa Masası Başkanlığı görevini yürütmüştür.
Türkiye ile çok yakın bağlar kurarak tam anlamıyla bir Türkiye dostu olan ve birçok bilimsel etkinliğin düzenlenmesine katkı veren Kaufmann’ın birçok eseri dilimize de kazandırılmıştır. Özellikle Fransız iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında haklı olarak otorite olarak kabul edilen Otto Kaufmann’ı akademik hayatı boyunca sağlamış olduğu katkılara teşekkür etmek amacıyla bu Armağan kitabın yayınlanmasına karar verilmiştir.
Armağan kitaba katkı veren tüm yazarların ortak özelliği Otto Kaufmann ile yollarının kesişmiş olmasıdır.  Aksi halde katkı vermek isteyecek yazar sayısını kısıtlama imkanı olmayacaktı. Bunun ile birlikte, mutlaka atlanan isimler olmuştur, bunda da asla bir kasıt olmadığını ve sorumluluğun tamamen bu çalışmanın editörüne ait olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Ancak gerek özel hayatında gerek akademik hayatında geniş bir çevre kurmayı başarabilmiş olması nedeniyle bu yönde bir eksikliğin ortaya çıkmamasını beklemenin fazlasıyla iyimserlik olacağını da belirtmek gerekir.
Armağan kitap toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bireysel iş hukuku, ikinci bölümde toplu iş hukuku, üçüncü bölümde sosyal güvenlik hukuku ve son bölümde ise diğer konulara ilişkin yazılara yer verilmiştir. Türkiye, Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya, İsviçre, Çekya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerden 47 yazarın katkı verdiği ve karşılaştırmalı hukukun önemini ortaya koyan toplam 42 makale ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki güncel gelişmeler ele alınmaktadır.
Kitapta yer verilen makaleler Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde kaleme alınmıştır. Şüphesiz olarak tüm makalelerin ortak bir dilde kaleme alınması mümkün olabilirdi ya da yabancı dilde yazılmış olan makalelerin Türkçeye tercüme edilerek yayınlanması da olanak dahilindeydi. Bir çözüm de şüphesiz olarak tüm makalelerin dört dilde yayınlanması olabilirdi, ancak bu yönde bir karar kitabın hacminin aşırı derecede büyümesine sebep olacağı gibi bizim imkanlarımızı da fazlasıyla zorlardı. Bu nedenle esas itibariyle yazarların kendi ana dillerinde yazmalarının daha uygun olacağı görüşünden hareket edilerek, dört dil konusundaki tercih tümden yazarlara bırakılmıştır.
İçindekiler kısmında, makalelerin başlıkları kaleme alındıkları dilde ve İngilizce olarak yer almaktadır. Armağan kitabın sonunda, yazarların kısa özgeçmişlerine ise yine Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmektedir.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER XI
OTTO KAUFMANN’IN ÖZGEÇMİŞİ XVII
OTTO KAUFMANN’IN YAYINLARI XIX
ÖZEL BİR DOST XLIII

I. BİREYSEL İŞ HUKUKU

İfşa-İhbar Hakkına İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları
EU Whistleblowing Directive and Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Gülsevil Alpagut 3
Die ESC und Österreich – Beispiele einer (Teil-) Erfüllung
The European Social Chart and Austria – partly compliant, partly implemented – still work to be done
Günther Löschnigg / Nora Melzer 25
Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht aus Anlass der COVID-19 Pandemie
im Jahr 2020
Legislation in Austrian Labour Law concerning Covid-19 Pandemic in 2020
Reinhard Resch 47
Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından Hizmet Sözleşmeleri
Labour Contract in terms of Law of Obligations and Labour Law
Devrim Ulucan 63
Condition Objective Pour Conclure un Contrat deTravail à Durée Déterminée
Objective Condition to Conclude Definite Term Employment Contract
Serkan Odaman / Eda Karaçöp 75
Legal Effects of Termination of Employment Based on the Needs of the Business under Labour Law in Turkey
Tankut Centel 99
İş Sözleşmesi Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Geçerli Nedenle Fesih
The Amendment of Employment Contract Provisions and Termination for Valid Reason
Ali Güzel 127
Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Kavga Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Feshi
The Termination of Employment Contract by Employer due to the Fight at the Workplace in light of Supreme Court Decisions
Nurşen Caniklioğlu / Merve Akkaya 163
Eine Lehre aus der italienischen Reform des Gesetzes über ungerechtfertigte Kündigungen: es reicht nicht aus, ein politisches Ziel zu formulieren, sondern man muss auch wissen, wie man es in rechtliche Begriffe übersetzt
A Lesson from the Italian Unfair Dismissal Reform: It is not Enough to Formulate a Political Goal, you also have to Know how to Translate it into Legal Terms
Luca Nogler 205
Türk ve Alman İş Hukukunda Home Office Düzenlemeleri:  Covid-19 Pandemi Döneminde Karşılaştırmalı Hukuk Boyutunda Genel Bir Değerlendirme
Home Office Regulations in Turkish and German Labour Law: A General Assessment in the Perspective of Comparative Law during the Covid-19 Pandemic
Alpay Hekimler 215
Türk Çalışma Yaşamında Pandemi Sürecinde Uzaktan/Evden Çalışma ve
Olası Sonuçları
Working from Home / Remotely During Pandemic Process and Possible Consequences in Turkish Labour Life
Levent Akın 261
The United States:  Forerunner in Combating Unlawful Age Discrimination
in the Workplace
Carol Daugherty Rasnic 301
Arbeitsrechtliche Aspekte der 24-Studen-Betreuung in der Schweiz
Labour Law Aspects of 24-hour care in Switzerland
Thomas Geiser 335
Obstacles to Work due to Childcare
Viktor Križan 351
Austerity Debacle on Fundamental Labour and Social Rights in Greece
Nikolaos Gavalas 363
Persönliche Schutzmittel als Neuheit im Rahmen des Arbeitsrechts
Personal Protective Equipment as the new Term of Czech Labour Law
Martin Štefko 387
Arbeitsrechtliche Stellung des Direktors im slowenischen Recht
Employment Position of Director in Slovenian Law
Darja Senčur Peček 403
Endüstri 4.0’ın Çalışma Hayatına ve İş Hukuku’na Etkileri
The Effects of Industry 4.0 on Working Life and Labour Law
Dilek Kurt 421


II. TOPLU İŞ HUKUKU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sendikal Hakların Genel Değerlendirmesi
The General Framework of Union Rights in the Turkish Republic of Northern Cyprus
Banu Uçkan Hekimler 439
Sendika Şubelerinin Açılması, Birleştirilmesi, Kapatılması
Founding, Merging and Termination of Trade Union Branches
Savaş Taşkent 459
Türk İş Hukukunda Yasal Grevlere Siyasal İktidarın Müdahalesi: Grev Ertelemeleri
The Intervention of Political Authority in Legal Strikes in Turkish
Labour Law: Strike Postponements
Metin Kutal 471


III. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Methodisch geleitete Sozialrechtsvergleichung
Compare Social Law by Accurate Methods
Eberhard Eichenhofer 489
The Limits of Social Law in the face of Social Justice
Peter Herrmann 511
Les services sociaux d’intérêt général dans une Europe post-Covid 19
Social Services of General Interest in a post-Covid-19 Europe
Sylvie Hennion 531
Ücretsiz Çalışanların Hukuki Konumu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından
Bir Değerlendirme
Legal Position of Unpaid Workers an Evaluation in terms of Labour and Social Security Law
Ali Nazım Sözer / Pelin Tuaç Yılmaz 547
Der Grundsatz der Sachverhaltsgleichstellung in einem deutsch/französischen Fall
The Principle of Equal Treatment of Facts in a German/French Case
Beatrix Karl 619
Mindestrente in Deutschland und Frankreich im Vergleich
Minimum Retirement Pension in Germany and France - a comparison
Hans-Joachim Reinhard 629
Social security in the Platform Economy: The French Example – New actors, new regulations, old problems?
Francis Kessler 649
Les enquêtes administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale en France
Administrative Investigations Carried out by Social Security Organizations in France
Thierry Tauran 675
Aufklärungspflicht deutscher Sozialleistungsträger im Ausland
Obligation of German Social Security Institutions to Provide Information Abroad
Peter Trenk-Hinterberger 693
Innerbetrieblicher Schadensausgleich  -  Das Spannungsverhältnis zwischen Arbeitnehmerhaftung und Sozialversicherungsrecht bei arbeitnehmerseitig verursachten Sach- und Personenschäden
Internal Compensation for Damages - The Tension between Employee Liability and Social Security Law in the Case of Property Damage and Personal Injury Caused by Employees
Gerhard Ring 711
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Bundesrepublik Deutschland zum Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums -  erste Konturen eines sozialen Grundrechts
The Case Law of the Federal Constitutional Court on the Fundamental Right to be Guaranteed a Minimum Subsistence Level in Human Dignity -  First Contours of a Fundamental Social Right
Ute Kötter 751
Familienleistungen bei Migration in der EU: Zugangsbeschränkungen zwischen Kostenkontrolle, Missbrauchsbekämpfung und Gleichbehandlungsversprechen
Family Benefits in the Event of Migration in the EU: Access Restrictions between Cost Containment, Combating Abuse and Promises of Equal Treatment
Eva Maria Hohnerlein 775
Die dänische Volksrente und ihre Lebenszeitindexierung – eine Skizze
The Danish State Pension and its Lifetime Indexation – an Outline
Line Olsen-Ring 803
Grundsicherung für Arbeitsuchende: Der Leistungsausschluss von Ausländern
in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
Basic Support for Job Seekers: The Exclusion of Benefits of Foreigners in
the Jurisdiction of the ECJ
Yasemin Körtek 825
Neueste Entwicklungen in der Arbeitslosenversicherung der VR China
New Developments in Unemployment Insurance in the PRC
Barbara Darimont 849
Guidelines on the Portability of Social Security Benefits in the Sadc Region: Issues, Challenges and Opportunities
Letlhokwa George Mpedi 871
An Overview on the Current Applicability of the Agreement Concerning the Social Security of Rhine Boatmen
Jesús Martínez Girón / Alberto Arufe Varela 889


IV. DİĞER KONULAR

Rechtstransfer: Begriffe, Kontexte und Deutungen - Ein kartographischer
Versuch
Transfer of Law: Concepts, Contexts, and Interpretations - A Cartographic Essay  
Alexander Graser 897
Europäische Sprachenvielfalt und Rechtssicherheit – Gedanken zur Notwendigkeit eines guten Wörterbuchs
European Linguistic Diversity and Legal Certainty – Thoughts on the Need for a Good Dictionary
Sven Kaufmann 925
Orta Çağ’ın Korkunç Mahkemeleri
The Terrible Courts of the Middle Ages
Aziz Can Tuncay 939
Almanya Fransa İlişkilerinde İtici Bir Güç:  Aachen Sözleşmesi
A Driving Force in German-French Relations: Aachen Convention
Oktay Hekimler 959


YAZARLAR 989