Kategoriler

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 2006 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

535,00 270,00
280,00
350,00

Toplam

Basım Tarihi : 2006
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (FSHD), yılda dört sayı olarak ya­yımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, fikrî ve sınai haklar hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlan­maktadır.

Okuyucularımızın göndereceği fikrî ve sınai haklar alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Journal of Intellectual Property Rights (FSHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of intellectual property rights law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning intellectual property rights law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on intellectual property rights; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA KURULU

Gülay Hasdoğan
Abuzer Kendigelen
Alkan Soyak
Arzu Oğuz
Bahadır Erdem
Fikret İlkiz
Gül Okutan Nılsson
Gürsel Üstün
Hakan PEKCANITEZ
Haluk İnanıcı
İlhan Helvacı
M. Tufan Öğüz
Mehmet Gün
Mehmet Uçum
Muhammet Özekes
Nigan Bayazıt
Sabri Kuşkonmaz
Şafak N. Erel
Tahir Saraç
Ziya Akıncı

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 5

 • Türk Patent Enstitüsü Tarafından Hazırlanan Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Görüş - M. Kaan Dericioğlu
 • İlaç Markaları ile Mülkiyete Konu Olmayan Uluslararası İsimler (INN) İlişkisinin Hukuki Açıdan İncelenmesi - Murat Yıldırım
 • Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Ceza Hukuku Tedbirleri ile Korunması - Uğur Çolak
 • Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) - Arzu Oğuz
 • 2005 AB Türkiye İlerleme Raporunda Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları - Mehmet Kayhan

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 6

 • Tanınmış Marka - Aksu Dağcı, Mehmet Anıl Arslanoğlu
 • İnternet Ortamında Fikri Hak İhlalleri - İlhami Güneş
 • Telekomünikasyondaki Bor Madeni: Kablo TV Şebekesi - İ. Yılmaz Aslan, Şahin Ardıyok
 • Halk Müziği Eserlerinde Derleyenin Rolü, Hak Sahipliği, Özellikle İşleme Hakkı Sahipliğinin Değerlendirilmesi - Sabri Kuşkonmaz
 • Global Politik Ekonomi Açısından Fikri Mülkiyet Hakları: Uluslararası Güç Gösterilerinin Odak Noktası Mı? - Yaşar Serhat Yaşgül

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 7

 • Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcılarından İzin Alınmadan Müzik Eserleri İçeren Fonogramların Umuma İletimi Suçu - M. Saim Dikici
 • Sınai Mülkiyet Hakkı İle İlgili Suçlarınsoruşturulmas - M. Nevhan Akyıldız
 • Müzik Ve Sinema Eserleri Uygulamaları Açısından Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Mali Hakların Devri Ve Ruhsatlar - Gürsel Öngören
 • İnsan Vücuduna Dövme Uygulaması Yapan Eser Sahibinin Manevi Hakları İle Dövme Uygulaması Yaptıranın Kendi Vücudu Üzerindeki Manevi Haklarının Çatışması - Saim Ocak

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 8

 • Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Lisans Verenin Garanti Yükümlülüğü - Burak Ongan
 • Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Yabancı Unsurlu Lisans Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk - Burcu Boso
 • Yargı Kararları Ve Tam Yararlanma Serbestisi - Hüseyin Karataş, Elif Doğan
 • İnternet Ortamındaki Yayınlarda Telif Hakları - Emine Nergiz Köseoğlu
 • Marka Tescilinde Rüçhan Hakkı - Adem Umur

1. Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, üç ayda bir yayımlanan ha­kemli bir dergidir.

The Journal of Intellectual Property Rights is a peer reviewed journal published four times a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, fikrî ve sınai haklar alanını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap ince­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning intellectual property rights. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well. 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 2006 Yılı Aboneliği Sayıları