Kategoriler

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 2014 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.000,00 500,00
520,00
650,00

Toplam

Basım Tarihi : 2014
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (FSHD), yılda dört sayı olarak ya­yımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, fikrî ve sınai haklar hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlan­maktadır.

Okuyucularımızın göndereceği fikrî ve sınai haklar alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Journal of Intellectual Property Rights (FSHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of intellectual property rights law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning intellectual property rights law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on intellectual property rights; with your contributions and support our journal will progress.

Yayın Kurulu

Ali Çavuşoğlu
Gülay Hasdoğan
A. Bülent Daloğlu
Abuzer Kendigelen
Alkan Soyak
Arzu Oğuz
Bahadır Erdem
Gül Okutan Nılsson
Gürsel Öngören
Gürsel Üstün
Hakan PEKCANITEZ
Hamdi Pınar
İlhan Helvacı
K. Emre Gökyayla
Kemal Erol
Mete Tevetoğlu
Muhammet Özekes
Nigan Bayazıt
Ömer Ekmekçi
Sami Karahan
Sinan Bayındır
Şafak N. Erel
Tahir Saraç
Tekin Memiş
Ziya Akıncı

Danışma Kurulu

Başak Döker Baylan
Burcu Sarı
Dilek Salman
Emrah Öngören
Gülendam SAN KARABULUTLAR
Gülsaniye EKMEKÇİ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Kağan Ulaş
Mehmet Şerif Sağıroğlu
Mehmet Uçum
Mustafa Erdem Can
Nuran Aslaner
Pınar Sönmez
Remzi Tamer Pekdinçer
Yunus Aras

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 37

 • Türkiye’de ve Dünya’da Haber Ajanslarının Önemi ve Etik Kimliği - Neşe Kızıl, Ömer Er
 • İnternet Servis Sağlayıcılarının Telif Hakkı İhlallerinden Kaynaklanan Sorumluluğu – ABD, AB ve Türk Hukuku Kapsamında İnceleme - Kaan Mert Gülpınar
 • Buluşun Uygulamaya Konabilme Yeterliliğinin Hukuken Tanınması Sırasında Konu Hakkında Uzman Kimsenin Ortak Genel Bilgisinin Kullanım Sınırları - Barış Atalay

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 38

 • İlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir İnceleme – İbandronat Vakası - Pınar Bulut
 • Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış - İbrahim Emre Bayamlıoğlu
 • Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı - Ceyda Karaoğlan, Gönenç Gürkaynak, Coşku Gönen
 • Marka Devir Şekli - Hatice Ece

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 39

 • Genel İşlem Şartlı İnternet Sözleşmeleri - Kazım Apalı
 • Bağlantılı Hak Sahipliği ve Fonogram Yapımcıları Hakları - Turan Hakkı Er
 • Marka Devrinde Tescilin Hukuku Niteliği ve Sonuçları - Elif Kara
 • Markanın Miras Yolu ile Devri - Ayşe Gülderen Güloğlu

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 40

 • Fikri MülkiyetHukuku Açısından Seramik Eserleri - Duygu Özer Sarıtaş, Özlem Güvenir
 • Sınai HaklarSonraki Tescillerle Sınırlanabilir mi? - Abdurrahim Ayaz, Merve Tunçer

1. Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, üç ayda bir yayımlanan ha­kemli bir dergidir.

The Journal of Intellectual Property Rights is a peer reviewed journal published four times a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, fikrî ve sınai haklar alanını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap ince­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning intellectual property rights. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well. 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 2014 Yılı Aboneliği Sayıları