Kategoriler

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

2.305,00
1.165,00
1.615,00
1.510,00
1.975,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

 

Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (FSHD), yılda iki sayı olarak yayın­lanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk der­gisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler,karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir.Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alı­nan, fikrî ve sınai haklar hukuku ile ilgili değerli eserler yayınlan­maktadır.

Okuyucularımızın göndereceği fikrî ve sınai haklar alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihal politikasına ilişkin detaylı bilgilerehttps://legal.com.tr/dergi/fikrivesinaihaklardergisi adresindeyer verilmiştir.

 

Journalof Intellectual Property Rights (FSHD) is a peer reviewed academic law journal publishedregularly two times a year, concentrating on issues of intellectual property rightslaw and considers for publication articles, case notes and comments, discussionsof legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005.Each issue conta­ins scholarly works concerning intellectual property rights law,authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributionsin the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broadrange of perspectives on intellectual property rights; with your contributions andsupport our journal will progress.

Detailed information about our journal's ethical principles, its po­licyon publication and plagiarism may be found in the following add­ress: https://legal.com.tr/dergi/fikrivesinaihaklardergisi

GENEL EDİTÖR

Rabia Eda Giray

DİL EDİTÖRÜ

C. Mengü Acun

YAYIN KURULU

Ayşe Nilay Şenol
Dilek Salman
Ebru Şensöz Malkoç
Gökmen Gündoğdu
Gülsaniye EKMEKÇİ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Şerif Sağıroğlu
Mehmet Uçum
Mustafa Erdem Can
Pınar Sönmez
Remzi Tamer Pekdinçer

DANIŞMA KURULU

Ali Çavuşoğlu
Gülay Hasdoğan
İlhan Helvacı
A. Bülent Daloğlu
Abuzer Kendigelen
Alkan Soyak
Arzu Oğuz
Bahadır Erdem
Gül Okutan Nılsson
Gürsel Üstün
Hakan Pekcanıtez
Hamdi Pınar
K. Emre Gökyayla
Kemal Erol
Mete Tevetoğlu
Muhammet Özekes
Ömer Ekmekçi
Sinan Bayındır
Şafak N. Erel
Tahir Saraç
Tekin Memiş
Ziya Akıncı

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2024 Sayı 67

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin 2021/1507 E. 2023/1017 K. Sayılı ve 23.06.2023 Tarihli Kararı Kapsamında Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı İlkesine Bakış - Uğur Aktekin, Güldeniz DOĞAN ALKAN, Cansu EVREN
  • Eskiden Tanınmış Olan Bir Markanın Üçüncü Kişilerce Yeniden Tescili ve Kullanımının Kötüniyet ve Haksız Yararlanma Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Güldeniz DOĞAN ALKAN, Cansu EVREN, Ayşenur ÇITAK BOZDAĞ, Hatice İnci TURAN

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2024 Sayı 68

1. Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, altı ayda bir yayınlananha­kemli bir dergidir.

The Journal of IntellectualProperty Rights is a peer reviewed jo­urnal published two times a year.

 

2. Dergi’de yayınlanabilecekyazılar, fikrî ve sınai haklar alanını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale,karar incelemesi, ve kitap ince­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçeveya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journal of lawfocusing on legal issues concerning intellectual property rights. Articles, casenotes and comments, discussions of legislative development, book reviews and othersimilar type of papers which are writ­ten in Turkish and in other European languagesare welcome.

 

3. Dergi’de yayınlanmaküzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemişolmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere,nor be submitted to other journals simultaneously.

 

4. Yazılar MicrosoftWord (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar) formatında (.doc veya. docx dosyauzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarınauygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ:2 cm

Metin:Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman,10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docxfile extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articlesshould be written according to the following style gu­idelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points,at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,justi­fied

5. Her yazı, kaydedildiğibir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslimedilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Documentvia e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopyof the article.

 

6. Yazıyla birlikteyazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolayulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org”adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöreulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submittedto the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutionalaffilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could beeasily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCIDcode which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (shouldbe attached photo)

 

7. Dergi’ye gönderilenmakaleler Türkçe ve İngilizce başlıkile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz)kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 140 kelime kullanılmalıdır.Makaleler en az 5, en fazla10 adet anahtar kelime/keywords içermelidir.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 140 words. Abstracts should be include up to 160 wordsPapers must contain at least 5 and at the most 10keywords.

 

8. Dergi’ye gönderilenmakalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 

9. Dergiye gönderilenmakalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA)stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be preparedin Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stylein the articles that sent to journal.

 

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘YayınEtiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))yönergesini esas almıştır.

On the subject of ethical principles and rules, it took the directives ofthe Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on Publication Ethics)as a basis.

 

11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazımbakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as readyto publish and already proofread by the author himself.

 

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ veBilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanakverecek şekilde 5 yıl saklanır.


All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years af­terpublication and copies of these reports will be sent to the ULAK­BİM (TurkishAkademic Network and Information Center) Law Databa­se Committee wheneverrequired.


13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDFkop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir.Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF fileto the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies ofthe published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.


14. Dergi basıldıktansonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsizolarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) andto the reviewer (s).


Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System 

15. Yayın Kurulu’ndailk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemdengelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesineya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdaredile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­kemegönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torialboard, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordancewith the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the article may get published,or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision assoon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited articleto the peer reviewer one more time.


16. Her makaleiçin hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumundaeditör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbitershave conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.


17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecekmakalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tityof the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları