Kategoriler

Gerekçeli ve Açıklamalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

270,00 216,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. O. Gökhan Antalya
Basım Tarihi : Ekim 2015
Sayfa Sayısı : 733
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Sert Kapak
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-073-2
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ III
İÇİNDEKİLER V
KISALTMALAR LXI

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK BORÇLAR KANUNU

I. TÜRK BORÇLAR KANUNU TBMM. BİLGİLERİ 1
II. TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARINININ (TBKT-I (2005)) SUNUŞU 3
III. ADALET KOMİSYONUNUN RAPORUNUN GİRİŞ BÖLÜMÜ 9
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 9
IV.TÜRK BORÇLAR KANUNU GENEL GEREKÇESİ 13
I. Genel Olarak 13
II. Tasarının Sistematik Yapısı 15
III. Madde Gerekçeleri 16
IV. Tasarının, 818 Sayılı Borçlar Kanununa Göre Hüküm  
      Farklılığı Bulunmayan Düzenlemeleri 18
V. Tasarıda Aynen Korunmak Zorunda Kalınan Terimler 19
VI. Tasarının, 818 sayılı Borçlar Kanununa Göre Değişiklikleri 
      ve Yenilikleri 19
1. Genel Olarak 19
2. Şekil ve İfadeye İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler 19
3. Esasa İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler 21
a) Kanunun Adı Bakımından 21
b) Madde Sayısı Bakımından 21
c) Madde Metinlerinde Yapılan Düzeltmeler Bakımından 21
d) Yeni Hükümlere Yer Verilmesi Bakımından 22
aa) Genel Hükümlerde 22
bb) Özel borç ilişkilerinde 29

V. 818 SAYILI BORÇLAR KANUN BİLGİLERİ VE ESBABI MUCİBE  
     LÂYİHASI 51
VI. TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ 53

BİRİNCİ KISIM 
GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI

BİRİNCİ AYIRIM
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ

A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 53
I. İrade açıklaması 53
1. Genel olarak 53
MADDE 1 53
2. İkinci derecedeki noktalar 54
MADDE 2 54
II. Öneri ve kabul 54
1. Süreli öneri 54
Madde 3 54
2. Süresiz öneri 55
a. Hazır olanlar arasında 55
MADDE 4 55
b. Hazır olmayanlar arasında 56
MADDE 5 56
3. Örtülü kabul 56
MADDE 6. 56
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 57
MADDE 7. 57
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 58
MADDE 8 58
6. İlân yoluyla ödül sözü verme 58
MADDE 9 58
7. Önerinin ve kabulün geri alınması 59
MADDE 10 59
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 60
MADDE 11 60
B. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ 61
I. Genel kural 61
MADDE 12. 61
II. Yazılı şekil 61
1. Yasal şekil 61
a. Kapsamı 61
MADDE 13 61
b. Unsurları 62
MADDE 14 62
c. İmza 63
MADDE 15 63
d. İmza yerine geçen işaretler 65
MADDE 16 65
2. İradî şekil 66
Madde17. 66
C. BORÇ TANIMASI 67
MADDE 18 67
D. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER 68
MADDE 19 68
E. GENEL İŞLEM KOŞULLARI 69
I. Genel olarak 69
Madde 20. 69
II. Kapsamı 71
1. Yazılmamış sayılma 71
Madde 21 71
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 72
MADDE 22 72
III. Yorumlanması 73
MADDE 23. 73
IV. Değiştirme yasağı 73
MADDE 24 73
V. İçerik Denetimi 75
Madde 25. 75
F. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 75
I. Sözleşme özgürlüğü 75
MADDE 26 75
II. Kesin hükümsüzlük 76
MADDE 27 76
III. Aşırı yararlanma 77
MADDE 28 77
IV. Önsözleşme 77
MADDE 29 77
G. İRADE BOZUKLUKLARI 78
I. Yanılma 78
1. Yanılmanın hükümleri 78
MADDE 30 78
2. Yanılma hâlleri 79
a. Açıklamada yanılma 79
MADDE 31 79
b. Saikte yanılma 81
MADDE 32 81
c. İletmede yanılma 82
MADDE 33 82
3. Yanılmada dürüstlük kuralları 83
MADDE 34. 83
4. Yanılmada kusur 84
MADDE 35 84
II. Aldatma 84
MADDE 36 84
III. Korkutma 85
1. Hükmü 85
MADDE 37 85
2. Koşulları 86
MADDE 38 86
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 87
MADDE 39 87
H. TEMSİL 88
I. Yetkili temsil 88
1. Genel olarak 88
a. Temsilin hükmü 88
MADDE 40. 88
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi 89
Madde 41 89
2. Hukukî işlemden doğan yetki 90
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 90
MADDE 42 90
b.Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar 91
MADDE 43 91
c. Yetki belgesinin geri verilmesi 92
MADDE 44 92
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 92
MADDE 45. 92
II. Yetkisiz temsil 93
1. Onama hâlinde 93
MADDE 46 93
2. Onamama hâlinde 93
MADDE 47 93
III. Saklı hükümler 94
MADDE 48. 94

İKİNCİ AYIRIM
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ

A. SORUMLULUK 95
I. Genel olarak 95
MADDE 49 95
II. Zararın ve kusurun ispatı 96
MADDE 50 96
III. Tazminat 97
1. Belirlenmesi 97
MADDE 51 97
2. İndirilmesi 98
MADDE 52 98
IV. Özel durumlar 99
1. Ölüm ve bedensel zarar 99
a. Ölüm 99
MADDE 53 99
b. Bedensel zarar 100
MADDE 54 100
c. Belirlenmesi 100
MADDE 55 100
d. Manevî tazminat 103
MADDE 56 103
2. Haksız rekabet 104
MADDE 57 104
3. Kişilik hakkının zedelenmesi 104
MADDE 58 104
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı 105
MADDE 59 105
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 106
1. Sebeplerin yarışması 106
MADDE 60 106
2. Müteselsil sorumluluk 107
a. Dış ilişkide 107
MADDE 61. 107
b. İç ilişkide 108
MADDE 62 108
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 109
1. Genel olarak 109
MADDE 63 109
2. Sorumluluk 110
MADDE 64 110
B. KUSURSUZ SORUMLULUK 111
I. Hakkaniyet sorumluluğu 111
MADDE 65 111
II. Özen sorumluluğu 112
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 112
MADDE 66. 112
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 114
a. Giderim yükümlülüğü 114
MADDE 67 114
b. Alıkoyma hakkı 115
MADDE 68. 115
3. Yapı malikinin sorumluluğu 116
a. Giderim yükümlülüğü 116
MADDE 69 116
b. Zarar tehlikesini önleme 117
MADDE 70 117
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 118
MADDE 71 118
C. ZAMANAŞIMI 119
I. Kural 119
MADDE 72. 119
II. Rücu isteminde 121
MADDE 73 121
D. YARGILAMA 122
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 122
MADDE 74. 122
II.Tazminat hükmünün değiştirilmesi 123
MADDE 75 123
III. Geçici ödemeler 123
MADDE 76 123ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ

A. KOŞULLARI 125
I. Genel olarak 125
MADDE 77. 125
II. Borçlanılmamış edimin ifası 126
MADDE 78 126
B. GERİ VERMENİN KAPSAMI 126
I. Zenginleşenin yükümlülüğü 126
MADDE 79. 126
II. Giderleri isteme hakkı 127
MADDE 80 127
C. GERİ İSTENEMEME 128
MADDE 81 128
D. ZAMANAŞIMI 129
MADDE 82 129

İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ AYIRIM
BORÇLARIN İFASI

A. GENEL OLARAK 131
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 131
MADDE 83 131
II. İfanın konusu 131
1. Kısmen ifa 131
MADDE 84. 131
2. Bölünemeyen borç 132
MADDE 85. 132
3. Çeşit borcu 133
MADDE 86 133
4. Seçimlik borç 133
MADDE 87 133
5. Faiz 134
MADDE 88 134
B. İFA YERİ 134
MADDE 89 134
C. İFA ZAMANI 136
I. Süreye bağlanmamış borç 136
MADDE 90 136
II. Süreye bağlı borç 136
1. Aya ilişkin sürelerde vade 136
MADDE 91 136
2. Diğer sürelerde vade 137
MADDE 92 137
3. Tatil günleri 138
MADDE 93 138
III. İş saatlerinde ifa 139
MADDE 94. 139
IV. Sürenin uzatılması 139
MADDE 95 139
V. Erken ifa 139
MADDE 96 139
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 140
1. İfada sıra 140
MADDE 97 140
2. İfa güçsüzlüğü 141
MADDE 98 141
D. ÖDEME 142
I. Ülke parası ile 142
MADDE 99. 142
II. Mahsup 143
1. Kısmen ödemede 143
MADDE 100. 143
2. Birden çok borçta 143
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 143
MADDE 101 143
b. Kanuna göre 144
MADDE 102 144
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 145
1. Borçlunun hakkı 145
MADDE 103 145
2. Hükümleri 146
MADDE 104 146
3. Senedin geri verilememesi 146
MADDE 105 146
E. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 147
I. Koşulları 147
MADDE 106 147
II. Hükümleri 148
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde 148
a. Tevdi hakkı 148
MADDE 107 148
b. Satma hakkı 148
MADDE 108. 148
c. Tevdi konusunu geri alma 149
MADDE 109 149
2. Diğer edimlerde 150
MADDE 110 150
F. DİĞER İFA ENGELLERİ 151
MADDE 111 151

İKİNCİ AYIRIM
BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

A. BORCUN İFA EDİLMEMESİ 151
I. Giderim borcu 151
1. Genel olarak 151
MADDE 112 151
2. Yapma ve yapmama borçlarında 152
MADDE 113 152
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 153
1. Genel olarak 153
MADDE 114. 153
2. Sorumsuzluk anlaşması 154
MADDE 115 154
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 156
MADDE 116. 156
B. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 157
I. Koşulları 157
MADDE 117 157
II. Hükümleri 158
1. Genel olarak 158
a. Gecikme tazminatı 158
MADDE 118 158
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 158
MADDE 119. 158
2. Temerrüt faizi 159
a. Genel olarak 159
MADDE 120 159
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi 160
MADDE 121 160
3. Aşkın zarar 161
MADDE 122 161
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 162
a. Süre verilmesi 162
MADDE 123 162
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 162
MADDE 124 162
c. Seçimlik haklar 163
MADDE 125 163
d. Sürekli edimli sözleşmelerde 165
MADDE 126. 165
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

A. ALACAKLIYA HALEF OLMA 165
MADDE 127 165
B. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME 166
MADDE 128 166
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 167
I. Genel olarak 167
MADDE 129 167
II. Sorumluluk sigortalarında 168
MADDE 130 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

BİRİNCİ AYIRIM
SONA ERME HÂLLERİ

A. ASIL BORCA BAĞLI HAK VE BORÇLARIN SONA ERMESİ 171
MADDE 131 171
B. İBRA 172
MADDE 132 172
C. YENİLEME 172
I. Genel olarak 172
MADDE 133 172
II. Cari hesaplarda 173
MADDE 134 173
D. BİRLEŞME 174
MADDE 135 174
E. İFA İMKÂNSIZLIĞI 175
I. Genel olarak 175
MADDE 136 175
II. Kısmî ifa imkânsızlığı 176
MADDE 137 176
III. Aşırı ifa güçlüğü 176
MADDE 138 176
F. TAKAS 179
I. Koşulları 179
1. Genel olarak 179
MADDE 139 179
2. Kefalet hâlinde 180
MADDE 140 180
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde 180
MADDE 141 180
4. Borçlunun iflâsı hâlinde 181
MADDE 142 181
II. Hükümleri 181
MADDE 143 181
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 181
MADDE 144 181
IV. Takastan feragat 182
MADDE 145 182

İKİNCİ AYIRIM
ZAMANAŞIMI

A. SÜRELER 183
I. On yıllık zamanaşımı 183
MADDE 146 183
II. Beş yıllık zamanaşımı 184
MADDE 147 184
III. Sürelerin kesinliği 186
MADDE 148 186
IV. Zamanaşımının başlangıcı 186
1. Genel olarak 186
MADDE 149 186

2. Dönemsel edimlerde 187
MADDE 150 187
V. Sürelerin hesaplanması 188
MADDE 151 188
B. BAĞLI ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI 188
MADDE 152. 188
C. ZAMANAŞIMININ DURMASI 189
MADDE 153 189
D. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 190
I. Sebepleri 190
MADDE 154: 190
II. Birlikte borçlulara etkisi 191
MADDE 155 191
III. Yeni sürenin başlaması 192
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde 192
MADDE 156 192
2. Alacaklının fiili hâlinde 193
MADDE 157 193
E. DAVANIN REDDİNDE EK SÜRE 193
MADDE 158- 193
F. TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCEYE BAĞLANMIŞ ALACAKTA 194
MADDE 159 194
G. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 195
MADDE 160 195
H. İLERİ SÜRÜLMESİ 196
MADDE 161. 196

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR

BİRİNCİ AYIRIM
TESELSÜL

A. MÜTESELSİL BORÇLULUK 197
I. Doğuşu 197
MADDE 162 197
II. Dış ilişki 198
1. Hükümleri 198
a. Borçluların sorumluluğu 198
MADDE 163 198
b. Borçluların savunmaları 198
MADDE 164 198
c. Borçluların bireysel davranışı 199
MADDE 165 199
2. Borcun sona ermesi 199
MADDE 166 199
III. İç ilişki 200
1. Paylaşım 200
MADDE 167. 200
2. Alacaklıya halef olma 201
MADDE 168 201
B. MÜTESELSİL ALACAKLILIK 202
MADDE 169. 202

İKİNCİ AYIRIM
KOŞULLAR

A. GECİKTİRİCİ KOŞUL 203
I. Genel olarak 203
MADDE 170 203
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 204
MADDE 171. 204
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 204
MADDE 172 204
B. BOZUCU KOŞUL 205
MADDE 173. 205
C. ORTAK HÜKÜMLER 206
I. Koşulun gerçekleşmesi 206
MADDE 174. 206
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 206
MADDE 175 206
III. Yasak koşullar 207
MADDE 176 207

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE CEZA KOŞULU

A. BAĞLANMA PARASI 207
MADDE 177 207
B. CAYMA PARASI 208
MADDE 178 208
C. CEZA KOŞULU 209
I. Alacaklının hakları 209
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi 209
MADDE 179 209
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki 210
MADDE 180. 210
3. Kısmî ifanın yanması 211
MADDE 181. 211
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 211
MADDE 182 211

BEŞİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ

BİRİNCİ AYIRIM
ALACAĞIN DEVRİ
A. KOŞULLARI 213
I. İradî devir 213
1. Genel olarak 213
MADDE 183 213

2. Şekli 214
MADDE 184 214
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 214
MADDE 185 214
B. DEVRİN HÜKÜMLERİ 215
I. Borçlunun durumu 215
1. İyiniyetle yapılan ifa 215
MADDE 186 215
2. İfadan kaçınma ve tevdi 215
MADDE 187 215
3. Borçluya ait savunmalar 216
MADDE 188 216
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 217
MADDE 189. 217
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 218
MADDE 190 218
IV. Garanti 218
1. Genel olarak 218
MADDE 191 218
2. İfaya yönelik devir 219
MADDE 192 219
3. Sorumluluğun kapsamı 219
MADDE 193 219
C. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 220
MADDE 194 220
İKİNCİ AYIRIM
BORCUN ÜSTLENİLMESİ

A. İÇ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ 221
MADDE 195 221
B. DIŞ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ 222
I. Öneri ve kabul 222
MADDE 196. 222

II. Önerinin bağlayıcılığı 222
MADDE 197 222
C. BORÇLUNUN DEĞİŞMESİNİN SONUÇLARI 223
I. Bağlı hak ve borçlar 223
MADDE 198 223
II. Savunmalar 224
MADDE 199 224
D. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 225
MADDE 200 225
E. BORCA KATILMA 226
MADDE 201 226
F. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI 226
MADDE 202 226
G. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 227
MADDE 203 227
H. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 228
MADDE 204 228

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA

A. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 229
MADDE 205 229
B. SÖZLEŞMEYE KATILMA 230
MADDE 206 230

İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER

A. TANIMI VE HÜKÜMLERİ 231
MADDE 207. 231
B. YARAR VE HASAR 232
MADDE 208 232

İKİNCİ AYIRIM
TAŞINIR SATIŞI

A. KONUSU 234
MADDE 209 234
B. SATICININ BORÇLARI 234
I. Zilyetliğin devri 234
1. Kural 234
MADDE 210 234
2. Devir ve taşıma giderleri 235
MADDE 211. 235
3. Satıcının temerrüdü 236
a. Kural ve ayrık durum 236
MADDE 212 236
b. Giderim borcu ve kapsamı 237
MADDE 213 237
II. Zapttan sorumluluk 238
1. Konusu 238
MADDE 214. 238
2. Yargılama usulü 239
a. Davanın bildirimi 239
MADDE 215. 239
b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme 240
MADDE 216 240
3. Alıcının hakları 241
a. Tam zapt hâlinde 241
MADDE 217 241
b. Kısmî zapt hâlinde 243
MADDE 218 243
III. Ayıptan sorumluluk 244
1. Konusu 244
a. Genel olarak 244
MADDE 219 244
b. Hayvan satışında 244
MADDE 220 244
2. Sorumsuzluk anlaşması 245
MADDE 221. 245
3. Alıcının bildiği ayıplar 246
MADDE 222. 246
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme 246
a. Genel olarak 246
MADDE 223 246
b. Hayvan satışında 247
MADDE 224 247
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları 248
MADDE 225 248
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi 249
MADDE 226 249
7. Alıcının seçimlik hakları 250
a. Genel olarak 250
MADDE 227 250
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara  
     uğraması 252
MADDE 228 252
8. Dönmenin sonuçları 253
a. Genel olarak 253
MADDE 229 253
b. Birden çok mal satışında 254
MADDE 230 254
9. Zamanaşımı 255
MADDE 231 255
C. ALICININ BORÇLARI 256
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 256
MADDE 232. 256

II. Satış bedelinin belirlenmesi 257
MADDE 233 257
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 258
MADDE 234. 258
IV. Alıcının temerrüdü 259
1. Satıcının dönme hakkı 259
MADDE 235 259
2. Zararın hesaplanması ve giderimi 260
MADDE 236. 260

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR

A. ŞEKİL 261
MADDE 237 261
B. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR 262
I. Süresi ve şerhi 262
MADDE 238 262
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 263
MADDE 239 263
III. Önalım hakkı 263
1. İleri sürülmesi 263
MADDE 240 263
2. Koşulları ve hükümleri 264
MADDE 241 264
3. Kullanılması ve hükümleri 265
MADDE 242 265
C. TAŞINMAZ SATIŞI 265
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 265
MADDE 243. 265
II. Sorumluluk 266
MADDE 244 266
III. Yarar ve hasar 267
MADDE 245 267
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 268
MADDE 246 268

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BAZI SATIŞ TÜRLERİ

A. ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ 268
I. Tanımı 268
MADDE 247 268
II. İspat yükü 269
MADDE 248 269
B. BEĞENME KOŞULUYLA SATIŞ 270
I. Tanımı 270
MADDE 249 270
II. Hükümleri 270
MADDE 250 270
III. Deneme veya gözden geçirme 271
1. Satıcının yanında 271
MADDE 251. 271
2. Alıcının yanında 272
MADDE 252 272
C. KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞLAR 273
I. Taksitle satış 273
1. Tanımı, şekli ve içeriği 273
MADDE 253 273
2. Yasal temsilcinin rızası 274
MADDE 254 274
3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve  
     geri alma açıklaması 274
MADDE 255 274
4. Tarafların hak ve borçları 275
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 275
MADDE 256 275
b. Alıcının def’ileri 276
MADDE 257 276
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi 277
MADDE 258 277
5. Alıcının temerrüdü 277
a. Satıcının seçimlik hakkı 277
MADDE 259 277
b. Sözleşmeden dönme 278
MADDE 260. 278
c. Hâkimin müdahalesi 279
MADDE 261 279
6. Yetkili mahkeme ve tahkim 280
MADDE 262 280
7. Uygulama alanı 280
MADDE 263 280
II. Ön ödemeli taksitle satış 282
1. Tanımı, şekli ve içeriği 282
MADDE 264 282
2. Tarafların hak ve borçları 283
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 283
MADDE 265. 283
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 283
MADDE 266 283
c. Satış bedelinin ödenmesi 284
MADDE 267 284
d. Satış bedelinin belirlenmesi 285
MADDE 268. 285
3. Sözleşmenin sona ermesi 286
a. Cayma hakkı 286
MADDE 269 286
b. Sözleşmenin süresi 286
MADDE 270 286
c. Alıcının temerrüdü 287
MADDE 271 287
4. Uygulama alanının sınırlanması 288
MADDE 272 288
III. Ortak hükümler 288
MADDE 273 288
D. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ 289
I. Tanımı 289
MADDE 274 289
II. Kurulması 290
MADDE 275 290
III. Hükümleri 290
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an 290
a. Genel olarak 290
MADDE 276 290
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 291
MADDE 277 291
2. Ödemenin peşin olması gereği 292
MADDE 278 292
3. Mülkiyetin geçmesi 292
MADDE 279 292
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 293
MADDE 280 293
IV. Artırmanın iptali 294
MADDE 281 294


İKİNCİ BÖLÜM
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
A.TANIMI 297
MADDE 282 297
B. TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER 297
MADDE 283 297
C. ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK 298
MADDE 284 298

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 299
MADDE 285 299
B. BAĞIŞLAMA EHLİYETİ 300
I. Bağışlayan için 300
MADDE 286 300
II. Bağışlanan için 300
MADDE 287 300
C. KURULMASI 301
I. Bağışlama sözü verme 301
MADDE 288 301
II. Elden bağışlama 302
MADDE 289 302
III. Koşullu bağışlama 302
MADDE 290 302
IV. Yüklemeli bağışlama 303
MADDE 291 303
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 304
MADDE 292 304
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 305
MADDE 293 305
D. BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU 305
MADDE 294 305
E. BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI 306
I. Bağışlamanın geri alınması 306
MADDE 295 306
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 307
MADDE 296 307
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 308
MADDE 297 308
IV. Bağışlayanın ölümü 309
MADDE 298. 309

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KİRA SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER

A. TANIMI 311
MADDE 299 311
B. KİRA SÜRESİ 313
MADDE 300 313
C. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 313
I. Teslim borcu 313
MADDE 301 313
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 314
MADDE 302 314
III. Yan giderlere katlanma borcu 315
MADDE 303 315
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 316
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 316
MADDE 304 316
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 317
a. Genel olarak 317
MADDE 305 317

b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 318
MADDE 306 318
c. Kira bedelinin indirilmesi 319
MADDE 307 319
d. Zararın giderimi 319
MADDE 308 319
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 320
1. Zapttan sorumluluk 320
MADDE 309 320
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün  
     hak sahibi olması 321
a. Kiralananın el değiştirmesi 321
MADDE 310 321
b. Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak sahibi olması 322
MADDE 311 322
c. Tapu siciline şerh 322
MADDE 312 322
D. KİRACININ BORÇLARI 323
I. Kira bedelini ödeme borcu 323
1. Genel olarak 323
MADDE 313. 323
2. İfa zamanı 323
MADDE 314 323
3. Kiracının temerrüdü 324
MADDE 315 324
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 325
MADDE 316 325
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 326
MADDE 317 326
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 327
MADDE 318 327
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine  
    katlanma borcu 327
MADDE 319 327
E. ÖZEL DURUMLAR 328
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 328
1. Kiraya veren tarafından 328
MADDE 320. 328
2. Kiracı tarafından 329
MADDE 321 329
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 330
MADDE 322 330
III. Kira ilişkisinin devri 331
MADDE 323 331

IV. Kiralananın kullanılmaması 332
1. Genel olarak 332
MADDE 324 332
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 333
MADDE 325 333
V. Takastan feragat yasağı 335
MADDE 326 335
F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 335
I. Sürenin geçmesi 335
MADDE 327 335
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 336
1. Genel olarak 336
MADDE 328. 336
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 337
MADDE 329. 337
3. Taşınır kiralarında 337
MADDE 330 337
III. Olağanüstü fesih 338
1. Önemli sebepler 338
MADDE 331. 338
2. Kiracının iflâsı 339
MADDE 332 339

3. Kiracının ölümü 340
MADDE 333 340
G. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ 341
I. Genel olarak 341
MADDE 334 341
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 342
MADDE 335 342
H. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 342
I. Konusu 342
MADDE 336 342
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 343
MADDE 337 343
III. Hakkın kullanılması 344
MADDE 338 344

İKİNCİ AYIRIM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

A. UYGULAMA ALANI 345
MADDE 339 345
B. BAĞLANTILI SÖZLEŞME 346
MADDE 340. 346
C. KULLANMA GİDERLERİ 347
MADDE 341 347
D. KİRACININ GÜVENCE VERMESİ 347
MADDE 342 347
E. KİRA BEDELİ 349
I. Genel olarak 349
MADDE 343. 349
II. Belirlenmesi 350
MADDE 344 350
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 352
MADDE 345 352

IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 354
MADDE 346 354
F. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 355
I. Bildirim yoluyla 355
1. Genel olarak 355
MADDE 347 355
2. Bildirimin geçerliliği 356
a. Şekil 356
MADDE 348 356
b. Aile konutu 357
MADDE 349 357
II. Dava yoluyla 358
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 358
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 358
MADDE 350 358
b. Yeni malikin gereksinimi 359
MADDE 351. 359
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 359
MADDE 352. 359
3. Dava süresinin uzaması 361
MADDE 353 361
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 361
MADDE 354 361
5. Yeniden kiralama yasağı 362
MADDE 355. 362
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 363
MADDE 356 363

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÜRÜN KİRASI

A. TANIMI 364
MADDE 357 364

B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 365
MADDE 358 365
C. TUTANAK DÜZENLEME 366
MADDE 359. 366
D. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 366
I. Teslim borcu 366
MADDE 360 366
II. Esaslı onarımlar 367
MADDE 361 367
E. KİRACININ BORÇLARI 368
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 368
1. Genel olarak 368
MADDE 362 368

2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 368
MADDE 363 368
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 369
MADDE 364. 369
III. Bakım borcu 370
MADDE 365 370
F. ALT KİRA VE KULLANIM HAKKINI DEVİR YASAĞI 370
MADDE 366. 370
G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 371
I. Sona erme sebepleri 371
1. Sürenin geçmesi 371
MADDE 367 371
2. Fesih bildirimi 372
MADDE 368. 372
3. Olağanüstü fesih 372
a. Önemli sebepler 372
MADDE 369 372
b. Kiracının iflâsı 373
MADDE 370 373

c. Kiracının ölümü 374
MADDE 371. 374
II. Sona ermenin sonuçları 374
1. Geri verme 374
MADDE 372. 374
2. Tutanağa geçirilmiş eşya 375
MADDE 373 375
3. Ürün ve yetişme giderleri 376
MADDE 374. 376
4. Saman, gübre ve benzerleri 376
MADDE 375 376
H. HAYVAN KİRASI 377
I. Konusu 377
MADDE 376 377
II. Sorumluluk 378
MADDE 377 378
III. Fesih 378
MADDE 378. 378

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ AYIRIM
KULLANIM ÖDÜNCÜ

A. TANIMI 381
MADDE 379. 381
B. HÜKÜMLERİ 382
I. Ödünç alanın kullanım hakkı 382
MADDE 380. 382
II. Bakım ve koruma giderleri 382
MADDE 381 382
III. Müteselsil sorumluluk 383
MADDE 382 383
C. SONA ERMESİ 383
I. Amacı belirlenmiş kullanmada 383
MADDE 383 383
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada 384
MADDE 384 384
III. Ödünç alanın ölümü 385
MADDE 385 385

İKİNCİ AYIRIM
TÜKETİM ÖDÜNCÜ

A. TANIMI 385
MADDE 386 385
B. HÜKÜMLERİ 386
I. Faiz 386
1. Genel olarak 386
MADDE 387 386
2. Faize ilişkin özel kurallar 387
MADDE 388. 387
II. Zamanaşımı 387
MADDE 389 387
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü 388
MADDE 390 388
C. PARA YERİNE VERİLEN ŞEYLER 388
MADDE 391 388
D. GERİ VERME ZAMANI 389
MADDE 392 389
ALTINCI BÖLÜM
HİZMET SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 391
MADDE 393 391
B. KURULMASI 392
MADDE 394. 392
C. İŞÇİNİN BORÇLARI 393
I. Bizzat çalışma borcu 393
MADDE 395 393
II. Özen ve sadakat borcu 394
MADDE 396 394
III. Teslim ve hesap verme borcu 395
MADDE 397 395
IV. Fazla çalışma borcu 395
MADDE 398 395
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 396
MADDE 399 396
VI. İşçinin sorumluluğu 397
MADDE 400 397
D. İŞVERENİN BORÇLARI 397
I. Ücret ödeme borcu 397
1. Ücret 397
a. Genel olarak 397
MADDE 401 397
b. Fazla çalışma ücreti 398
MADDE 402 398
c. İşin sonucundan pay alma 399
MADDE 403 399
d. Aracılık ücreti 400
MADDE 404. 400
e. İkramiye 401
MADDE 405 401
2. Ücretin ödenmesi 402
a. Ödeme süresi 402
MADDE 406 402
b. Ücretin korunması 403
MADDE 407 403
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret 406
a. İşverenin temerrüdü hâlinde 406
MADDE 408. 406
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde 407
MADDE 409 407
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi 408
MADDE 410. 408
5. Parça başına veya götürü iş 408
a. İş verme 408
MADDE 411 408
b. Birim ücreti 409
MADDE 412 409
II. İş araç ve malzemeleri 410
MADDE 413 410
III. Giderler 411
1. Genel olarak 411
MADDE 414 411
2. Taşıma araçları 412
MADDE 415. 412
3. Giderlerin ödenmesi 413
MADDE 416 413
IV. İşçinin kişiliğinin korunması 413
1. Genel olarak 413
MADDE 417 413
2. Ev düzeni içinde çalışmada 415
MADDE 418 415

3. Kişisel verilerin kullanılmasında 416
MADDE 419. 416
V. Ceza koşulu ve ibra 416
MADDE 420. 416
VI. Tatil ve izinler 417
1. Hafta tatili ve iş arama izni 417
MADDE 421 417
2. Yıllık izin 418
a. Süresi 418
MADDE 422 418
b. İndirimi 419
MADDE 423 419
c. Kullanılması 419
MADDE 424 419
d. Ücreti 420
MADDE 425. 420
VII. Hizmet belgesi 421
MADDE 426 421
E. SINAÎ VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI 422
MADDE 427 422
F. HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ 422
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 422
  MADDE 428………………………………….……………………..422
II. Sözleşmenin devri 423
MADDE 429 423
G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 424
I. Belirli süreli sözleşmede 424
MADDE 430 424
II. Belirsiz süreli sözleşmede 425
1. Genel olarak fesih hakkı 425
MADDE 431 425
2. Fesih bildirim süresi 426
a. Genel olarak 426
MADDE 432 426
b. Deneme süresi içinde 427
MADDE 433. 427
III. Feshe karşı koruma 427
MADDE 434. 427
IV. Derhâl fesih 428
1. Koşulları 428
a. Haklı sebepler 428
MADDE 435 428
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 429
MADDE 436 429
2. Sonuçları 429
a. Haklı sebeple fesihte 429
MADDE 437. 429
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 430
MADDE 438. 430
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi  
    bırakması 431
MADDE 439. 431
V. İşçinin veya işverenin ölümü 432
1. İşçinin ölümü 432
MADDE 440 432
2. İşverenin ölümü 432
MADDE 441 432
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 433
1. Borçların muaccel olması 433
MADDE 442. 433
2. Geri verme yükümlülüğü 434
MADDE 443. 434
VII. Rekabet yasağı 435
1. Koşulları 435
MADDE 444 435
2. Sınırlandırılması 436
MADDE 445 436

3. Aykırı davranışların sonuçları 437
MADDE 446 437
4. Sona ermesi 438
MADDE 447 438

İKİNCİ AYIRIM
PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI VE KURULMASI 440
I. Tanımı 440
MADDE 448. 440
II. Kurulması 440
MADDE 449 440
B. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ 441
I. Yükümlülükleri 441
MADDE 450 441
II. Garanti 442
MADDE 451 442
III. Yetkileri 443
MADDE 452 443
C. İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 443
I. Faaliyet alanı 443
MADDE 453 443
II. Ücret 444
1. Genel olarak 444
MADDE 454 444
2. Komisyon 445
MADDE 455 445
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi 446
MADDE 456 446
III. Harcamalar 446
MADDE 457. 446
IV. Hapis hakkı 447
MADDE 458 447
D. SONA ERMESİ 447
I. Özel fesih süresi 447
MADDE 459 447
II. Özel sonuçlar 448
MADDE 460 448

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ

A.TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 449
I. Tanımı 449
MADDE 461 449
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi 450
MADDE 462 450
III. İşçinin özel borçları 450
1. İşin yapılması 450
MADDE 463 450
2. Malzeme ve iş araçları 451
MADDE 464 451
IV. İşverenin özel borçları 452
1. Ürünün kabulü 452
MADDE 465 452
2. Ücret 452
a. Ödenmesi 452
MADDE 466 452
b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde 453
MADDE 467 453
V. Sona ermesi 453
MADDE 468. 453
B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 454
MADDE 469. 454YEDİNCİ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 455
MADDE 470 455
B. HÜKÜMLERİ 456
I. Yüklenicinin borçları 456
1. Genel olarak 456
MADDE 471 456
2. Malzeme bakımından 457
MADDE 472. 457
3. İşe başlama ve yürütme 458
MADDE 473 458
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk 459
a. Ayıbın belirlenmesi 459
MADDE 474 459
b. İşsahibinin seçimlik hakları 460
MADDE 475 460
c. İşsahibinin sorumluluğu 461
MADDE 476. 461
d. Eserin kabulü 462
MADDE 477 462
e. Zamanaşımı 463
MADDE 478 463
II. İşsahibinin borçları 464
1. Bedelin muacceliyeti 464
MADDE 479. 464
2. Bedel 465
a.Götürü bedel 465
MADDE 480. 465
b. Değere göre bedel 467
MADDE 481 467
C. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 467

I.Yaklaşık bedelin aşılması 467
MADDE 482 467
II. Eserin yok olması 468
MADDE 483. 468
III. Tazminat karşılığı fesih 469
MADDE 484 469
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması 470
MADDE 485 470
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 471
MADDE 486 471

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YAYIM SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 473
MADDE 487 473
B. ŞEKLİ 473
MADDE 488 473
C. HÜKÜMLERİ 474
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 474
MADDE 489 474
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı 475
MADDE 490. 475
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi 476
MADDE 491 476
IV. Çoğaltma ve dağıtım 477
MADDE 492. 477
V. Düzeltme ve iyileştirme 478
MADDE 493 478
VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım 478
MADDE 494 478
VII. Çeviri hakkı 479
MADDE 495 479
VIII. Bedel isteme hakkı 479
1. Bedelin belirlenmesi 479
MADDE 496. 479
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz  
    alma hakkı 480
MADDE 497 480
D. SONA ERMESİ 481
I. Eserin yok olması 481
MADDE 498 481
II. Basılanın yok olması 482
MADDE 499. 482
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 483
MADDE 500 483
E. SİPARİŞ ÜZERİNE YAYIM SÖZLEŞMESİ 484
MADDE 501 484

DOKUZUNCU BÖLÜM
VEKÂLET İLİŞKİLERİ

BİRİNCİ AYIRIM
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
A. TANIMI 485
MADDE 502 485
B. KURULMASI 486
MADDE 503 486
C. HÜKÜMLERİ 486
I. Vekâletin kapsamı 486
MADDE 504 486
II. Vekilin borçları 487
1. Talimata uygun ifa 487
MADDE 505. 487
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 488
a. Genel olarak 488
MADDE 506 488

b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde 489
MADDE 507 489
3. Hesap verme 490
MADDE 508 490
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 491
MADDE 509 491
III. Vekâlet verenin borçları 491
MADDE 510 491
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin  
      sorumluluğu 492
MADDE 511 492
D. SONA ERMESİ 493
I. Sebepleri 493
1. Tek taraflı sona erdirme 493
MADDE 512. 493
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs 493
MADDE 513 493
II. Hükümleri 494
MADDE 514 494

İKİNCİ AYIRIM
KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ

A. KREDİ MEKTUBU 494
MADDE 515 494
B. KREDİ EMRİ 496
I. Tanımı ve şekli 496
MADDE 516 496
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 496
MADDE 517 496
III. Kredi emri verilenin önel vermesi 497
MADDE 518 497
IV. Taraflar arasındaki ilişki 497
MADDE 519 497
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI VE ŞEKLİ 498
MADDE 520 498
B. ÜCRET 499
I. Hak etme zamanı 499
MADDE 521. 499
II. Ücretin belirlenmesi 499
MADDE 522 499
III. Simsarın haklarını kaybetmesi 500
MADDE 523. 500
IV. Evlenme simsarlığı 500
MADDE 524. 500
V. Ücretten indirim 501
MADDE 525. 501

ONUNCU BÖLÜM
VEKÂLETSİZ İŞGÖRME

A. İŞGÖRENİN HAK VE BORÇLARI 503
I. İşin görülmesi 503
MADDE 526. 503
II. Sorumluluk 503
MADDE 527 503
III. İşgörenin ehliyetsizliği 505
MADDE 528 505
B. İŞSAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 505
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde 505
MADDE 529 505
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde 506
MADDE 530. 506
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde 507
MADDE 531 507
ONBİRİNCİ BÖLÜM
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

A. ALIM VEYA SATIM KOMİSYONCULUĞU 509
I.Tanımı 509
MADDE 532. 509
II. Komisyoncunun borçları 510
1. Bildirme ve sigortalama borcu 510
MADDE 533 510
2. Özen borcu 510
MADDE 534 510
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel 511
MADDE 535 511
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme 512
MADDE 536 512
5. Komisyoncunun garantisi 513
MADDE 537 513
III. Komisyoncunun hakları 513
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler 513
MADDE 538 513
2. Komisyon ücreti 514
a. İsteme hakkı 514
MADDE 539 514
b. Kaybedilmesi 515
MADDE 540. 515
3. Hapis hakkı 515
MADDE 541 515
4. Malın açık artırmayla satılması 516
MADDE 542 516
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 517
a. Bedel ve ücret 517
MADDE 543 517
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 518
MADDE 544 518
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 518
MADDE 545. 518
B. DİĞER KOMİSYON İŞLERİ 519
MADDE 546 519

ONİKİNCİ BÖLÜM
TİCARÎ TEMSİLCİLER, TİCARÎ VEKİLLER VE 
DİĞER TACİR YARDIMCILARI

A. TİCARÎ TEMSİLCİ 521
I. Tanımı ve yetki verilmesi 521
MADDE 547 521
II. Temsil yetkisinin kapsamı 522
MADDE 548. 522
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 523
MADDE 549 523
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 524
MADDE 550 524
B. TİCARÎ VEKİL 524
MADDE 551 524
C. DİĞER TACİR YARDIMCILARI 525
MADDE 552 525
D. REKABET YASAĞI 526
MADDE 553. 526
E. TİCARÎ TEMSİLCİLERİN, TİCARÎ VEKİLLERİN VE DİĞER TACİR  
       YARDIMCILARININ YETKİLERİNİN SONA ERMESİ 528
MADDE 554 528

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAVALE

A. TANIMI 529
MADDE 555 529
B. HÜKÜMLERİ 530
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 530
MADDE 556. 530
II. Havale ödeyicisinin borcu 530
MADDE 557 530
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim 531
MADDE 558 531
C. GERİ ALMA 532
MADDE 559 532
D. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE 533
MADDE 560 533

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ

A. GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 535
I. Tanımı 535
MADDE 561 535
II. Saklatanın borçları 536
MADDE 562 536
III. Saklayanın borçları 536
1. Kullanım yasağı 536
MADDE 563 536
2. Geri verme 537
a.Genel olarak 537
MADDE 564 537
b. Özel durumlar 537
MADDE 565. 537
c. Geri verme yeri 538
MADDE 566 538
3. Saklayanların sorumluluğu 538
MADDE 567 538
4. Üçüncü kişilerin iddiaları 539
MADDE 568. 539
IV. Güvenilirkişiye bırakma 539
MADDE 569 539
B. MİSLÎ ŞEYLERİN SAKLANMASI 540
MADDE 570 540
C. ARDİYECİYE BIRAKMA 541
I. Senet çıkarma 541
MADDE 571 541
II. Ardiyecinin saklama borcu 541
MADDE 572 541
III. Bırakılan şeylerin karışması 542
MADDE 573 542
IV. Ardiyecinin hakları 543
MADDE 574. 543
V. Malların geri verilmesi 543
MADDE 575 543
D. KONAKLAMA YERİ, GARAJ, OTOPARK VE BENZERİ YERLERİ İŞLETENLERE   
      BIRAKMA 544
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 544
1. Koşulları ve kapsamı 544
MADDE 576 544
2. Kıymetli eşya 545
MADDE 577. 545
3. Sorumluluğun kalkması 546
MADDE 578 546
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 546
MADDE 579 546
III. Hapis hakkı 547
MADDE 580 547

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
KEFALET SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 549
MADDE 581 549
B. KOŞULLARI 549
I. Asıl borç 549
MADDE 582 549
II. Şekil 550
MADDE 583 550
III. Eşin rızası 552
MADDE 584 552
C. İÇERİĞİ 553
I. Türlerine göre 553
1. Âdi kefalet 553
MADDE 585 553
2. Müteselsil kefalet 555
MADDE 586 555
3. Birlikte kefalet 556
MADDE 587. 556
4. Kefile kefil ve rücua kefil 558
MADDE 588 558
II. Ortak hükümler 558
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki 558
a. Sorumluluğun kapsamı 558
MADDE 589. 558
b. Kefilin takibi 560
MADDE 590 560
c. Def’iler 561
MADDE 591 561
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 562
MADDE 592 562
e. Ödemenin kabulünü isteme 564
MADDE 593 564
f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kayıt 565
MADDE 594 565
2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki 566
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 566
MADDE 595 566
b. Kefilin rücu hakkı 567
MADDE 596 567
c. Kefilin bildirim yükü 569
MADDE 597. 569
D. SONA ERMESİ 570
I. Kanun gereğince 570
MADDE 598 570
II. Kefaletten dönme 571
MADDE 599 571
III. Süreli kefalette 572
MADDE 600. 572
IV. Süreli olmayan kefalette 572
MADDE 601 572
V. Çalışanlara kefalette 574
MADDE 602 574
E. UYGULAMA ALANI 574
MADDE 603 574

ONALTINCI BÖLÜM
KUMAR VE BAHİS

A. ALACAĞIN DAVA VE TAKİP EDİLEMEMESİ 575
MADDE 604. 575
B. BORÇ SENEDİ VERME VE İSTEYEREK ÖDEME 576
MADDE 605. 576
C. PİYANGO VE DİĞER ŞANS OYUNLARI 576
MADDE 606. 576
ONYEDİNCİ BÖLÜM
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ AYIRIM
ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 579
MADDE 607 579
B. ŞEKLİ 580
MADDE 608 580
C. GELİR ALACAKLISININ HAKLARI 580
I. Hakkın kullanılması 580
MADDE 609. 580
II. Devredilebilmesi 581
MADDE 610 581

İKİNCİ AYIRIM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 582
MADDE 611 582
B. ŞEKLİ 583
MADDE 612 583
C. GÜVENCESİ 583
MADDE 613 583
D. KONUSU 584
MADDE 614 584
E. İPTALİ VE TENKİSİ 584
MADDE 615 584
F. SONA ERMESİ 585
I. Önel verilerek fesih 585
MADDE 616 585
II. Önel verilmeksizin fesih 586
MADDE 617 586
III. Bakım borçlusunun ölümü 587
MADDE 618 587
G. DEVREDİLEMEZLİK, İFLÂS VE HACİZ HÂLİNDE İSTEM 587
MADDE 619 587

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
ÂDİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI 589
MADDE 620 589
B. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 589
I. Katılım payı 589
MADDE 621 589
II. Kazanç ve zarar 590
1. Kazancın paylaşılması 590
MADDE 622. 590
2. Kazanç ve zarara katılma 591
MADDE 623. 591
III. Ortaklığın kararları 591
MADDE 624 591
IV. Ortaklığın yönetimi 592
MADDE 625 592
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 593
1. Rekabet yasağı 593
MADDE 626. 593
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler 593
MADDE 627 593
3. Özen borcu 594
MADDE 628. 594
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 595
MADDE 629 595
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 595
1. Genel olarak 595
MADDE 630. 595
2. Ortaklık işlerini inceleme 596
MADDE 631. 596
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 597
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 597
MADDE 632 597
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 598
a. Genel olarak 598
MADDE 633. 598
b. Ortaklık payının tasfiyesi 599
MADDE 634 599
c. Malvarlığının yetersizliği 600
MADDE 635 600
d. Tamamlanmamış işler 600
MADDE 636 600
C. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİSİ 601
I. Temsil 601
MADDE 637 601
II. Temsilin sonuçları 602
MADDE 638 602
D. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 603
I. Sona erme sebepleri 603
1. Genel olarak 603
MADDE 639 603
2. Belirsiz süreli ortaklık 604
MADDE 640 604
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 605
MADDE 641 605
III. Tasfiye 606
1. Katılım payı için yapılacak işlem 606
MADDE 642 606
2. Kazanç ve zararın paylaşımı 606
MADDE 643 606
3.Tasfiye usulü 607
MADDE 644 607
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 608
MADDE 645. 608
TÜRK MEDENÎ KANUNU İLE İLİŞKİSİ 609
MADDE 646 609
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN 609
MADDE 647 609
YÜRÜRLÜK 609
MADDE 648 609
YÜRÜTME 610
MADDE 649…….…….…….………..…….…….…….…….….….610
VII. TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU 
MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI LİSTESİ………………………................611

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
 I. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA  
    ŞEKLİ HAKKINDA KANUN BİLGİLERİ……………………………………………….631
II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA  
     ŞEKLİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 633
III. ADALET KOMİSYONU RAPORU 635
IV. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA  
     ŞEKLİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ 643

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

A. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMA KURALI 643
B. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA 644
I. Kamu düzeni ve genel ahlâk 644
II. İçeriği kanunla belirlenen işlem ve ilişkiler 645
III. Kazanılmamış haklar 645
C. SÜRELER 646
I. Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri 646
II. Diğer süreler 648
İKİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

A. GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARA İLİŞKİN UYGULAMA 652
B. YOLLAMALAR 652
C. GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER 653
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN………………………….…………………………….653
YÜRÜRLÜK………………………………………………………….…………………………….655
YÜRÜTME………………………………………………………….……………………….…...656
-KAVRAM DİZİNİ- 657