Kategoriler

Hırsızlık ve Hırsızlık Suçlarında İspat ve Sübut

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

455,00 240,00
120,00
160,00

Toplam

Yazar : Gökhan Taneri
Basım Tarihi : Temmuz 2015
Sayfa Sayısı : 600
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-060-2
ISBN (Online) : 978-605-315-498-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ III
İÇİNDEKİLER V

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA
HIRSIZLIK SUÇU
I- GENEL OLARAK 11
6545 sayılı yasa ile hırsızlık suçunda düzenlemeler 13
II- HUKUKİ YARAR 17
III- BENZER SUÇLAR 19
A- Genel Olarak 19
B- Dolandırıcılık 20
1- Korunan menfaat açısından 20
2- Rıza açısından 21
3- Maddi unsur 24
4- Kasıt açısından 25
5- İrade açısından 25
6- Suç mağduru açısından 25
7- Hareket açısından 25
C- Mala Zarar Verme 26
1- Hukuki yarar açısından 26
2-Konu açısından 26
3- Rıza açısından 29
4- Hareket açısından 30
5- Manevi unsur açısından 30
6- Takip açısından 30
D- Yağma 31
E- Güveni Kötüye Kullanma 38
1- Hukuki yarar yönünden 38
2- Suça konu mal yönünden 41
3- Rıza açısından 41
4- Zilyetliğin devri açısından 41
5- Fail 42
6- Maddi unsur açısından 42
7- Manevi unsur açısından 42
8- Kovuşturma usulü 43
F- Karşılıksız Yararlanma 43
1- Hukuki yarar açısından 44
2- Maddi konu açısından 44
3- Hareket açısından 44
4- Kasıt açısından 45
G- Suç Eşyasını Satın Alma 46
H- Muhafaza Görevini Suistimal 50
              I- Bileşik Suç Ve Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar  
                 Verme 53
1- Genel Olarak 53
2- 5560 sayılı Kanun Gerekçesi 60
J- Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 64
IV- SUÇUN UNSURLARI 65
A- GENEL OLARAK 65
B- Suçun Maddi Konusu 66
1- Mal 66
a- Maddi Varlık 67
b- Ekonomik Değer 71
c- Taşınır Olma 79
ç- Başkasına Ait Olma 80
d- Sahipsiz veya Terk Edilmiş Mallar 81
e- Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Mallar 83
f- Rehinli veya Hacizli Mallar 85
g- Birlikte Mülkiyete Konu Mallar 91
2- Özel Durumlar 92
a- Fikir - Sanat Eserleri ve İntihal 92
b- Hayvanlar ve Deniz Ürünleri 92
c- Enerji 93
ç- Telefon ve Diğer İletişim Araçları 94
d- Ölü İnsan Bedeni 94
e- Kredi veya Banka Kartı 94
C- Hareket 98
1- Genel olarak 98
2- Zilyedin Rızasının Olmaması 100
3 - Malın Bulunduğu Yerden Alınması 101
a- Eylem Teorisi 106
b- El Sürme Teorisi 106
c-Ayırma Teorisi 106
ç- Hakimiyet Teorisi 106
Ç- Fail ve Mağdur 108
1- Fail 108
2- Mağdur 109
D- Netice 113
E- Nedensellik Bağı 115
V- HUKUKA AYKIRILIK 117
A- Genel Olarak 117
B- Hukuka Uygunluk Sebepleri 118
1- İlgilinin Rızası 118
a- Rıza zamanı 119
b- Rıza ehliyeti 119
c- Özgür irade 120
2- Kanun Hükmünü Yerine Getirme 121
3- Meşru Savunma 122
4- Zaruret Hali 126
VI- KUSURLULUK 129
A- Genel Olarak 129
B- Kasıt 129
C- Kastın Dönüşmesi 132
Ç- Yarar Sağlama Amacı 135
D- Psikolojik Rahatsızlıklar ve Hırsızlık Suçu 137
1- Depresyon 138
2- Anksiyete 138
3- Mani 138
4- Kleptomani 138
5- Fetişizm 139
6- Patolojik Kumar Oynama 139
7- Psikozlar 139
8- Afektif Psikoz 139
9- Zekâ Özürü/Zekâ Geriliği 139
10- Organik Durum ve Kişilik Bozuklukları 139
a- Konfüzyon Mentale 139
b- Epilepsi: 140
c- Madde istismarı, madde endotoksikasyonu veya madde  
    yoksunluğu 140
ç- Kişilik Bozuklukları 140
d- Demans 140
e- Endokrin Sistem Bozukluğu 140
f- Kusurluluğu Kaldıran Bir Sebep Olarak Amirin Emrini Yerine  
    Getirme 142
D- HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 143
VII- HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 145
A- Suç ve Cezayı Ağırlaştıran Nedenler 145
1- TCK 142/1’de düzenlenen Ağırlatıcı Nedenler 145
a- Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya  
    Hakkında İşlenmesi-TCK 142/1-a, (1.Cümle) 145
b- İbadete ayrılan yerde bulunan eşya hakkında hırsızlık TCK  
    142/1-a, (2.Cümle) 147
c- Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya  
    Hakkında Hırsızlık, TCK 142/1-a, (3.Cümle) 149
ç- Ulaşım Aracı İçinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık  
     (TCK 142/1-c (1. Cümle) 150
d- Ulaşım Araçlarının Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde  
    Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık, (2. Cümle) 151
e- Afetin veya Genel Bir Felaketin Zararlarını Gidermek  
    Amacıyla Hazırlanan Eşya Hakkında Hırsızlık 
    TCK 142/1-d 152
f- Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış  
    eşya hakkında TCK 142/1-e 154
2- TCK 142/2’de düzenlenen Ağırlatıcı Nedenler 157
a- Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya  
    ölmesinden yararlanarak, TCK 142/2-a 157
b- Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da  
    özel beceriyle, TCK 142/2-b, (1.Cümle) 160
c- Özel Beceri Kullanılarak Yapılan Hırsızlık, TCK 142/2-b,  
    (2.Cümle) 165
ç- Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği  
    korku veya kargaşadan yararlanarak, TCK 142/2-c 170
d- Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da  
    diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek  
    suretiyle TCK 142/2-d 171
e- Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, TCK 142/2-e 176
f- Tanınmamak İçin Tedbir Almak Suretiyle Hırsızlık TCK  
    142/2-f (1.Cümle) 180
g- Resmi Sıfat Takınmak Suretiyle Yapılan Hırsızlık, TCK  
    142/2-f (2.Cümle) 180
h- Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında TCK 142/2-g 181
j- Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya  
    Hakkında Hırsızlık, (TCK 142/2-h 2.Cümle) 187
B- Suç ve Cezayı Hafifleten Nedenler 202
1- TCK 144 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Nedenler 202
a- Suçun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde  
    İşlenmesi 202
b- Suçun Hukuki Bir İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla  
    İşlenmesi 205
3- TCK 146 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Neden, Malın  
     Geçici Bir Süre Kullanılıp Zilyedine İade Edilmek Üzere  
     İşlenmesi 219
4- TCK 147 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Neden veya Ceza 
    Vermekten Vazgeçme Nedeni Olarak Zorunluluk Hali 225
5- Şahsi Cezasızlık Nedenleri TCK 167/1 226
a- Genel olarak 226
b- Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, TCK  
    167/1-a 228
c- Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın 
    Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın   
    TCK 167/1-b 229
d- Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler 232
6- Şahsi Cezadan İndirim Nedenleri TCK 167/2 233
a- Genel olarak 233
b- Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden biri 234
c- Aynı konutta birlikte yaşamayan kardeşlerden biri 235
ç- Aynı konutta birlikte yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen   
    veya ikinci derecede kayın hısımları 236
7. TCK 168 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Neden Etkin  
     Pişmanlık 236
a- Genel Olarak 237
b- Teşebbüs aşamasında kalan suçlar 250
c- Zararın giderilmesi 252
d- Zararın giderilmesi zamanı 255
e- Bizzat pişmanlık gösterme 256
VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 265
A- Teşebbüs 265
B- İştirak 274
C- İçtima 279
IX- MUHAKEME 285
A- Soruşturma- Kovuşturma 285
B- Hırsızlık Suçlarında Yaptırım 295
C- Zamanaşımı 308
Ç- MÜSADERE 310
X- ONAYLANMIŞ MAHKEME DEĞERLENDİRMELERİ 315
XI- KONULARINA GÖRE YARGITAY KARARLARI 333
A- AYAKKABI 333
B- CEP TELEFONU 339
C- HURDACI 348
Ç- ARAÇTAN HIRSIZLIK 350
D- ARAÇ ÇALINMASI 353
F- KABLO 363
G- MOTORSİKLET 367
H- PLAKA 370
   I. ÇANTA 375
J- PLAJ 381
K- CÜZDAN 384
L- BİSİKLET 386
M- PAZAR 392
N- FARKLI 398
O- İSPAT VE SÜBUTA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 402
Ö- ONAYLANMIŞ ÖRNEK HÜKÜMLER 527
KAYNAKÇA 585