Kategoriler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat (Güncellenmiş 2. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

190,00 152,00
95,00 76,00
125,00 100,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Ocak 2021
Sayfa Sayısı : 229
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-892-9
ISBN (Online) : 978-605-315-893-6
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızın, son güncellemeleri yapılmış olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun tam metinlerinin yanı sıra Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2021 Yılı), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2021 Yılı), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2021 Yılı), ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2021 Yılı) de çalışmanın kapsamına alınmıştır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile hukuk muhakemeleri usulüne dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM 1
Genel Hükümler 1
BİRİNCİ BÖLÜM 1
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi 1
BİRİNCİ AYIRIM 1
Görev 1
İKİNCİ AYIRIM 2
Yetki 2
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 6
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak
İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi 6
İKİNCİ BÖLÜM 8
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 8
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 10
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu 10
BİRİNCİ AYIRIM 10
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 10
İKİNCİ AYIRIM 16
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu 16
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 18
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 18
BİRİNCİ AYIRIM 18
Tarafların Ehliyetleri 18
İKİNCİ AYIRIM 19
Dava Arkadaşlığı 19
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 20
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale 20
DÖRDÜNCÜ AYIRIM 23
Davaya Vekâlet 23
BEŞİNCİ BÖLÜM 27
Teminat 27
ALTINCI BÖLÜM 28
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil 28
BİRİNCİ AYIRIM 28
Süreler 28
İKİNCİ AYIRIM 30
Eski Hâle Getirme 30
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 31
Adli Tatil 31
İKİNCİ KISIM 33
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar 33
BİRİNCİ BÖLÜM 33
Dava Çeşitleri 33
İKİNCİ BÖLÜM 35
Dava Şartları ve İlk İtirazlar 35
BİRİNCİ AYIRIM 35
Dava Şartları 35
İKİNCİ AYIRIM 37
İlk İtirazlar 37
ÜÇÜNCÜ KISIM 37
Yazılı Yargılama Usulü 37
BİRİNCİ BÖLÜM 37
Davanın Açılması 37
İKİNCİ BÖLÜM 40
Cevap Dilekçesi 40
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 43
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 43
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 43
Ön İnceleme 43
BEŞİNCİ BÖLÜM 46
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar 46
BİRİNCİ AYIRIM 46
Tahkikat 46
İKİNCİ AYIRIM 47
Duruşma 47
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 53
Ön Sorun ve Bekletici Sorun 53
DÖRDÜNCÜ AYIRIM 54
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 54
BEŞİNCİ AYIRIM 55
İsticvap 55
ALTINCI AYIRIM 57
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi 57
YEDİNCİ AYIRIM 59
Toplu Mahkemelerde Tahkikat 59
ALTINCI BÖLÜM 60
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama 60
DÖRDÜNCÜ KISIM 61
İspat ve Deliller 61
BİRİNCİ BÖLÜM 61
Genel Hükümler 61
İKİNCİ BÖLÜM 63
Belge ve Senet 63
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 73
Yemin 73
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 77
Tanık 77
BEŞİNCİ BÖLÜM 85
Bilirkişi İncelemesi 85
ALTINCI BÖLÜM 93
Keşif 93
YEDİNCİ BÖLÜM 95
Uzman Görüşü 95
BEŞİNCİ KISIM 95
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 95
BİRİNCİ BÖLÜM 95
Hüküm 95
İKİNCİ BÖLÜM 99
Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması 99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 101
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 101
ALTINCI KISIM 103
Basit Yargılama Usulü 103
YEDİNCİ KISIM 106
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım 106
BİRİNCİ BÖLÜM 106
Yargılama Giderleri 106
İKİNCİ BÖLÜM 110
Adli Yardım 110
Kanun Yolları 113
BİRİNCİ BÖLÜM 113
İstinaf 113
İKİNCİ BÖLÜM 122
Temyiz 122
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 130
Yargılamanın İadesi 130
DOKUZUNCU KISIM 133
Çekişmesiz Yargı 133
ONUNCU KISIM 139
Geçici Hukuki Korumalar 139
BİRİNCİ BÖLÜM 139
İhtiyati Tedbir 139
İKİNCİ BÖLÜM 145
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar 145
ONBİRİNCİ KISIM 147
Tahkim 147
ONİKİNCİ KISIM 165
Son Hükümler 165

TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP 173
Umumi Hükümler 173
BİRİNCİ FASIL 173
Kanunun Şümulü 173
İKİNCİ FASIL 177
Tebligat Esasları 177
İKİNCİ BAP 187
Hususi Hükümler 187
BİRİNCİ FASIL 187
Kazai tebligat 187
İKİNCİ FASIL 189
İdari Tebligat 189
ÜÇÜNCÜ FASIL 190
Mali Tebligat 190
ÜÇÜNCÜ BAP 191
Cezai Hükümler 191
DÖRDÜNCÜ BAP 192
Müteferrik Hükümler 192

2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 201
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI
TARİFESİ 207
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET
TARİFESİ 211
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK
ÜCRET TARİFESİ 217