Kategoriler

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2014 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

510,00
255,00
320,00

Toplam

Basım Tarihi : 2014
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

“HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ” Hakkında

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak ya­yımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşrui­yet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin özgün makale, çe­viri ve karar incelemelerine yer verilecektir. Derginin danışma ve hakem kurulunda, hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri bu­lunmaktadır. Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilecek olan Derginin, hukuk yazınına katkıda bulunacağı ve alanında temel referans kaynakla­rından biri olacağı temenni edilmektedir.

Okuyucu ve araştırmacılarımızın katkı ve eleştirileri doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemelerle, Derginin, en kısa sürede uluslararası bir dergi olması hedeflenmektedir.

 

About “LAW AND JUSTICE – CRITICAL LAW REVIEW”

Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year. The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers are welcome. The advisory and peer review board of the journal is composed of distinguished academics in the different fields of law. The journal will include papers in both Turkish and English and hopefully will contribute to legal studies and serve as one of the basic reference tools.

The journal will be reviewed upon the contributions and critics of the readers and researchers. It is intended that the journal will be listed in international citation indexes in a short period of time.

DANIŞMA KURULU

Abdullah Dinçkol
Ahmet Caner Yenidünya
Bahri Öztürk
Baki İlkay Engin
Ergun Özbudun
Funda Başaran Yavaşlar
Gerhard ROBBERS
Güzin Üçışık
Hasan Fehim Üçışık
İlyas Doğan
İnci Kaner
Jeffrey Haynes
Lotta Vahlne Westerhall
Mehmet Akman
Mehmet Emin Artuk
Mustafa Topaloğlu
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Oktay Uygun
Orhan Kuzu
Ömer Sever
Öner Eyrenci
Sami Selçuk
Samir Salha
Selman Karakul
Sera Reyhani Yüksel
Serap Yazıcı
Tahsin Erdinç
Talat Canbolat
Turhan Esener
Türker Yalçınduran
Zafer Üskül
Zeynep Özlem Üskül Engin

YAYIN KURULU

Burcu Filiz
Çağatay Çınar
N. Betül Yağcı
Nergis Kulaksızoğlu Mercan
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Özgür Memişoğlu
Selman Karakul

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 15

  • Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitliğin Sağlanmasında Hukuki Yollar ve Siyasi Zorluklar - Selman Karakul
  • Doğal Hukuk Bahçesinde Stoacılık - Hayrettin Yıldız
  • Hukuk Yargılamasında İlanen Tebligat Usulünün Gerçek Kişi Tacirlere ve Sermaye Şirketlerine Uygulanabilirliği - Özgür Memişoğlu
  • Olağanüstü Haller ve Sıkıyönetim - Nurhan Hacıibrahimoğlu
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İnsan Ticareti, Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS md.4) - İlyas Söylemez

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 16

  • Uluslararası Toplumun Yabancı Terörist Savaşçılar ile Mücadelesi: Birleşmiş Milletler ve Terörle Mücadele Küresel Forumu Örneği - Kutlay Telli
  • Yasalarla Yönetmek: Anayasal Devlette Hukuk ve Siyasi İktidar Arasındaki İlişkiyeEleştirel Bir Bakış - Ayşegül Kars Kaynar
  • Denetim Görevlilerinin Uyması Gereken Etik İlkeler - Bilal Can
  • Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda DevletinPozitif Yükümlülüğü - Güven SÜSLÜ

1. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı ola­rak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year.

2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşruiyet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya İngilizcedir.

The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers which are written in Turkish and English are welcome.

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalı­dır.

Articles that will be sent to the editors should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft word (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yonlar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak yazılmış olmalıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (Microsoft Office 98 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft word formatında editörlere teslim edilmelidir. Yazının ba­sılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft word document via e-mail should be submitted to the editors. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editörlere ulaş­tırılmalıdır.

The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editors.

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem Türkçe, hem İngilizce özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and English title, as well as structured abstract in Turkish and English.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, ma­kale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kulla­nılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalı­dır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself.

11. Yayın kurulunda ilk değerlendirmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, düzeltme istenmesine ya da yayımlanma­masına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Ku­rulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir.

All articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributor(s) will be informed via e-mail in adequate detail. Whenever needed or necessary, a reviewed submission may be sent to a second reviewer

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Yazarın ve hakemin kimliğine ilişkin bilgiler karşı tarafa iletil­mez.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) shall not be revealed to the other party.

13. Dergi basıldıktan sonra, ilgili sayının yazarlarına, yayın, da­nışma ve hakem kurulu üyelerine ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent to the authors and members of the editorial, advisory and peer review board.

 

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2014 Yılı Aboneliği Sayıları