Kategoriler

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

955,00
480,00
625,00
645,00
805,00

Toplam

Basım Tarihi : 2021
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

“HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ” Hakkında

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak ya­yımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşrui­yet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin özgün makale, çe­viri ve karar incelemelerine yer verilecektir. Derginin danışma ve hakem kurulunda, hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri bu­lunmaktadır. Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilecek olan Derginin, hukuk yazınına katkıda bulunacağı ve alanında temel referans kaynakla­rından biri olacağı temenni edilmektedir.

Okuyucu ve araştırmacılarımızın katkı ve eleştirileri doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemelerle, Derginin, en kısa sürede uluslararası bir dergi olması hedeflenmektedir.

 

About “LAW AND JUSTICE – CRITICAL LAW REVIEW”

Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year. The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers are welcome. The advisory and peer review board of the journal is composed of distinguished academics in the different fields of law. The journal will include papers in both Turkish and English and hopefully will contribute to legal studies and serve as one of the basic reference tools.

The journal will be reviewed upon the contributions and critics of the readers and researchers. It is intended that the journal will be listed in international citation indexes in a short period of time.

GENEL EDİTÖR

Hamide Zafer

EDİTÖRLER KURULU

Abdullah Dinçkol
Ayşe Begüm KELEŞ GÜVEN
Hamide Zafer
Nergis Kulaksızoğlu Mercan
Sera Reyhani Yüksel

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Bihterin Dinçkol
Burak Özen
Gerhard ROBBERS
Gülay Yılmaz
Handan Yokuş Sevük
Jeffrey Haynes
Kamil Yıldırım
Murat Yüksel
Nur Centel
Nurşen Caniklioğlu
Serap Helvacı
Serap Keskin Kiziroğlu
Sibel Özel
Tankut Centel
Turan Yıldırım
Türkan Sancar

HAKEMLER

Abdullah Dinçkol
Ali Hulki CİHAN
Bihterin Dinçkol
Birgül Sopacı Öztuna
Burak Özen
Canan Yılmaz
Efe Direnisa
Elif Yavuz
Ercüment Özkaraca
Fulya Erlüle
Fulya İlçin Gönenç
Funda Başaran Yavaşlar
Gülay Yılmaz
Gülçin ÇAM
Gülşah Sinem Aydın
H. Özden Özkaya Ferendeci
H. Tolunay Ozanemre Yayla
Hamide Zafer
Hanife Doğrusöz Koşut
Hüseyin Hatemi
İnci Kaner
İpek Sağlam
Kamil Yıldırım
Murat Alışkan
Murat Yusuf Akın
Murat Yüksel
Nazlı Hilâl Çelik
Nesrin Akın Sunay
Nur Centel
Nurhan Yaprak
Nurşen Caniklioğlu
Öner Eyrenci
Özlem Karaman Coşgun
Özlem Yenerer Çakmut
Pınar Akan
Rukiye Akkaya Kia
Selin SERT SÜTÇÜ
Sera Reyhani Yüksel
Serap Helvacı
Sibel Özel
Tamer Pekdinçer
Tankut Centel
Turan Yıldırım

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 29

 • Türk Borçlar Kanunu m. 350-351 Çerçevesinde “Gerçek” İhtiyaç Kavramı Üzerine Düşünceler - Nazlı Hilal Çelik
 • Dijital Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Hak: “İnternete Erişim Özgürlüğü” - Eylem Çakmaz
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus İflâs Yolunda Şikâyet ve İcra Hukukundaki Şikâyet ile Karşılaştırılması - Orhan EROĞLU
 • Gayrimenkul Değerleme Sözleşmesinden Kaynaklanan Sorumluluk ve Gayrimenkul Değerleme Sigortasının Değerlendirilmesi - Atakan Âdem SELANİK
 • Tahkim Sözleşmesi - Yasemin Güllüoğlu Altun, Elif BİLEN

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 30

 • Siyasal Temsilde Genel İrade ve Ortak Yarar - Gülden ÇAMURCUOĞLU
 • Devletin Yasal Mirasçılığı Açısından Türkiye’deki Yabancının Mirasçısız Terekesi - Gençer Özdemir
 • Anayasa Mahkemesi Tarafından Kısmen İptal Edilen Kamulaştırma Kanunu’nun Ek 1. Maddesi ile İlgili Kararın Değerlendirilmesi - Cengiz Erten
 • Arabuluculukta İdareyi Temsil Komisyonunun Oluşumu ve Güncel Sorunları - Esma AKSOY
 • Hukukun Davranışına Donald Black’in Gözüyle Bakmak - Seren ÇETİN
 • Hukukun Üstünlüğü (Rule of Law) Kavramının Analizi: A.V. Dicey - Nergis Kulaksızoğlu Mercan

1. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.
Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşruiyet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya İngilizcedir.
The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers which are written in Turkish and English are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editors should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia-tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği Sayıları