Kategoriler

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2023 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.920,00
970,00
1.345,00
1.255,00
1.645,00

Toplam

Basım Tarihi : 2023
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16 * 23
Dili : Türkçe

“HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ” Hakkında

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak ya­yımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşrui­yet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin özgün makale, çe­viri ve karar incelemelerine yer verilecektir. Derginin danışma ve hakem kurulunda, hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri bu­lunmaktadır. Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilecek olan Derginin, hukuk yazınına katkıda bulunacağı ve alanında temel referans kaynakla­rından biri olacağı temenni edilmektedir.

Okuyucu ve araştırmacılarımızın katkı ve eleştirileri doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemelerle, Derginin, en kısa sürede uluslararası bir dergi olması hedeflenmektedir.

 

About “LAW AND JUSTICE – CRITICAL LAW REVIEW”

Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year. The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers are welcome. The advisory and peer review board of the journal is composed of distinguished academics in the different fields of law. The journal will include papers in both Turkish and English and hopefully will contribute to legal studies and serve as one of the basic reference tools.

The journal will be reviewed upon the contributions and critics of the readers and researchers. It is intended that the journal will be listed in international citation indexes in a short period of time.

EDİTÖRLER

Abdullah Dinçkol
Çıdam Nur Vurucu
Defne Kahveci
Hamide Zafer
İrem İleri
Kübra Doğan Yenisey
Sinem CAMCI

EDİTÖR YARDIMCISI

C. Mengü Acun
Yeliz YÜCEL

DİL EDİTÖRÜ

Canan KÜÇÜKALİ
Abdullah Dinçkol
C. Mengü Acun
Canan KÜÇÜKALİ
Emrah Aktürk
Ender Türk
Hamide Zafer
Hande Deniz
İpek Kocagil Ersoy
Mehmet Genç
Mustafa Alper Gümüş
Nesrin Akın
Sinem CAMCI
Yağız Yavuz

DANIŞMA KURULU

A. Can Tuncay
Abdullah Dinçkol
Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Bihterin Dinçkol
Burak Özen
Devrim Ulucan
Ercan Akyiğit
Ercüment Özkaraca
Gerhard ROBBERS
Gülsevil Alpagut
Hamide Zafer
Handan Yokuş Sevük
Jeffrey Haynes
Mahmut Kabakçı
Mehmet Genç
Mehmet Tevfik Özcan
Murat Yüksel
Mustafa Alp
Mustafa Alper Gümüş
Nur Centel
Nurşen Caniklioğlu
Özlem Yenerer Çakmut
Sarper Süzek
Savaş Taşkent
Sibel Özel
Süleyman Başterzi

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2023 Özel Sayı

 • Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Düzeninde Hukuka Aykırılık Sorunu - Kadir Arıcı
 • İş Hukukunun Yapay Zeka ile Buluşması: İşverenin Algoritmik Yönetimi - Ali Güzel, Deniz Ugan Çatalkaya, Hande HEPER
 • Türk Kolektif İş Hukuku Normlarının Tekstil ve Hazır Giyim Sanayine Yansımaları - Alpay Hekimler
 • Haklı Fesih Nedeni Olarak İstirahat Raporu - Mahmut Kabakçı
 • İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları - Emine Tuncay Senyen Kaplan
 • Sosyal Sigortalar Hukuku Açısından Yol Kazaları - A. Can Tuncay, F. Burcu SAVAŞ KUTSAL
 • Toplu Sözleşme Ünitesi Olarak İşyeri - Bağlı Yer İlişkisi: Kuzey Amerika Modelinden Esintiler - Kübra Doğan Yenisey
 • Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006) Kapsamında Gemi Çalışanlarının Çalışma Süreleri ve Ulusal Mevzuatın Sözleşmeye Uyumu - Ş. Esra Baskan
 • 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları Hakkında Yönerge’de Yer Alan İşçinin Başka İşte Çalışmasına İlişkin Hükmün Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Elif Seda Gürkan
 • Girişimcilerin Sigortalılığı ve Girişimcilere Yönelik Sigorta Prim Teşviklerinin İncelenmesi - Fatma Ayça İZMİRLİOĞLU
 • Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası - Gizem Sarıbay
 • Türkiye’de Geçici Koruma Statüsüne Sahip Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarına İlişkin Bir Değerlendirme - Berna Öztürk Yılmaz
 • Rödövans Sözleşmesi ile Kurulan İlişkinin İş Hukukunda Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Bakımından Değerlendirilmesi - Berrin Bosna
 • CMR’ye Aykırı Düzenlenen Sözleşme Hükümlerinin Geçersizliği - Mustafa Erdoğan
 • Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Rücu - Münevver TEMİR, Orçun Kiremitçi
 • Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Hukuki Statüsü - Yeliz YÜCEL
 • Tüketici Hukuku’nda Ayıplı Hizmet ve Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk - Hicret Doğu
 • Ombudsmanlık Kurumu Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme - Mehmet Asker, Gökhan Dönmez
 • Incoterms 2010® ve Incoterms 2020® Kuralları Arasında Genel Perspektifle Bir Karşılaştırma - Nesrin Akın
 • Limited Şirketlerde Müdürlerin Nitelikleri ve Hukuki Sorumluluğu ile Yükümlülükleri Üzerine Düşünce ve Tespitler - Serhan Dinç
 • Şirketler Topluluğu Müessesesinde Yer Alan Hukukî Kavram ve Olgular Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirme - Serhan Dinç

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 33

 • 01.01.2023 Tarihinde Yürürlüğe Giren İsviçre Miras Hukuku Revizyonu Çerçevesinde Saklı Paylı Mirasçılar ve Yeni Saklı Pay Oranları - Canan Yılmaz
 • Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda Devlet Dışı Silahlı Gruplar Tarafından Gözaltı: Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından Doğru Otorite Sorununun Varlığı - Berkant Akkuş
 • Uluslararası Hukukta Onarım Hakkı: Sadece Devletlerarası Bir Hak mıdır? - Seher ÇAKAN
 • Belediyelerin Gelirlerini ve Amme Alacaklarını Hukuk Açısından Değerlendirme ve Kanun Esasları - Haluk SARUHAN

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 34

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Olumlu Yönleri ile İlgili Düşünceler - Ebru Ceylan
 • Adi Ortaklığın Tasfiyesinde Yönetim - Ela Karatay, Mustafa Alper Gümüş
 • Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunmasında Velayet Hakkının Rolü - Hayrunnisa Özdemir, Ecem Kirkit
 • Küresel Sağlık Politikaları ve KKTC - Şölen Külahçı Serengil, Arda Alp Gürel
 • Dağıtık Defter (“Distributed Ledger”) ve Akıllı Sözleşmeler (“Smart Contracts”) Uygulamalarının Sigorta Hukukuna Etkileri - Huriye Kubilay
 • İflas İçi Konkordatoya İlişkin Yargılamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve İflas Dışı Adi Konkordatoya İlişkin Yargılamadan Farkları - Orhan EROĞLU
 • Tefecilik Suçunda Ödünç Para Alan Kişinin Hukuki Konumu: Pasif Fail - Bahar Topsakal

1. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.
Law and Justice – Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşruiyet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya İngilizcedir.
The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers which are written in Turkish and English are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editors should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia-tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2023 Yılı Aboneliği Sayıları