Kategoriler

İcra İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.100,00 880,00

Toplam

Yazar : Haşmet Sırrı Akşener
Basım Tarihi : Mart 2007
Sayfa Sayısı : 864
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-975-8654-15-4
Dili : Türkçe
"İCRA İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARIHaşmet Sırrı AKŞENERÜlkemizdeki Bilinen Ve Yaşanan Ekonomik Krizler Nedeniyle, Tasarrufun İptali Davalarında, Sayıca Önemli Artışlar Olmuştur. Bu Uyuşmazlıkların, Kısa Sürede Yasalar İle Hak Ve Adalete Uygun Olarak Çözümünde, Herkes Yönünden Sayısız Yararları Olduğı Çok Açıktır. Yazarın Meslek Yaşamındaki Titiz Ve Dikkatli Çalışmaları, Bu Değerli Esere Yansımıştır. İki Kitabın Birleşmesiyle Oluşan Eserin Birinci Kitabı, Oniki Bölüm Ve İkinci Kitabı İse Sekiz Bölümden Oluşur. Sözü Edilen Bölümlerde, Öğretiye Çokça Yer Verilmiş Ve Bu Suretle Önemli Ve Yararlı Açıklamalar Yapılmıştır. Ayrıca, Bu Açıklamalar, Uygulama Örnekleri İle Emsal Mahkeme Ve Yargıtay Kararlarıyla Zenginleştirilmiştir.İçindekiler:

-Genel Açıklamalar

-Uygulama Örnekleri

-Yargıtay Kararları

-İiy'nin İlgili Hükümlerinin Açıklaması

-6183 Sayılı Yasa İle İlgili Açıklamaİçindekiler

I. Kitap

Iı. Baskıya Önsöz... 5

Önsöz...7

Sunuş...9

İçindekiler...11

Kısaltmalar... 19

Kaynakça ... 21

Giriş...25

Birinci Bölüm

Tasarrufun İptali Davasının Yanları

(Davacı-Davalı) ...29-56

I-Davacı...29

A-Haciz Yolu İle Takipte ...29

B- İflas Yolu İle Takipte...31

Iı-Davalı ...31

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları... 35

İkinci Bölüm

İptal Davalarının Dinlenme Koşulları...57-116

I- İcra Takibinin Varlığı ...58

Iı- Tasarrufun Borçtan Sonra Yapılması ...59

Iıı- Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Bulunması...64

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...66

Üçüncü Bölüm

İptal Davasına Konu Tasarruflar...117-212

I- İvazsız Tasarruflar...120

Iı- Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar...123

Iıı- Borçlunun Hileli Tasarrufları ...125

A- İiy'nin 178. Maddesinin Iıı. Fıkrası ...127

B- Borçlunun Tasarruflarla Mevcudunu Eksiltmesi ...127

C- İiy'nin 280. Maddesinin Iıı. Fıkrası ...128

D- İiy'nin 280. Maddesinin Son Fıkrası ...128

E- Süre Sınırlamasının Olmaması...129

F- İiy 280. Maddenin 4949 Sayılı Yasadan Sonraki Durumu...129

Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan ...146

Dördüncü Bölüm

İptal Davalarında Yetki ...213-236

İptal Davalarında Yetki...213

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...215

Beşinci Bölüm

İptal Davalarında Görev ...231-264

İptal Davalarında Görev...231

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...237

Altıncı Bölüm

İptal Davalarında Aciz Belgesi ...265-346

I- Aciz Belgesi Konusunda Genel Açıklamalar...265

A- Borç İkrarı Niteliği ...265

B- Dava Koşulunu Teşkil Etmesi ...265

C- Aciz Belgesi İle Takibe Devam Edilebilmesi ...265

D- Zamanaşımını Durdurması ...266

Iı- Aciz Belgeleri ...266

A- Haciz Tutanakları...266

1- Haciz Tutanağı...266

2- İhtiyati Haciz Tutanağı...266

3- Rehin Açığı Belgesi...267

B- İflas Prosedürü İçinde Durum...267

1- İflasla İlgili Aciz Belgesi...267

2- İflastan Önce Alınan Aciz Belgesi...268

Uygulamadan Somut Bir Örnek ...271

Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan ...274

Yedinci Bölüm

İptal Davalarında Yargılama Usulü ...347-358

I- Sürelerin Adlî Ara Vermede İşlemesi ...347

Iı- Davaya Cevap Verme Süresi ...347

Iıı- Delillerin Takdiri ...347

Iv- İflas Halinde Ertelemenin Uygulanmaması ...348

V- Başka Usule Göre Sürdürülen Davalarla Birleştirilememe...348

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...349

Sekizinci Bölüm

İptal Davalarında Süreler...359-378

I- Beş Yıllık Dava Açma Süresi ...359

Iı- Tasarrufun İptale Tabi Olma Süreleri ...359

A- İiy'nin 278/11. Maddesindeki İki Yıllık Süre...359

B- İiy'nin 279/1. Maddesindeki Bir Yıllık Süre...360

C- İiy'nin 280. Maddesindeki Süre...361

1-Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar...361

L- Zarar Verme Kastıyla Yapılmayan Tasarruflar...361

Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan ...364

Dokuzuncu Bölüm

İptal Davalarında İhtiyati Haciz Kararı ...379-394

İptal Davalarında İhtiyati Haciz Kararı...379

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...384

Onuncu Bölüm

İptal Davalarında Harç Ve Vekalet Ücreti...395-414

I-Harç...395

Iı-Avukatlık Ücreti...396

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...397

Onbirinci Bölüm

İptal Davasının Hükümleri ...415-470

I-Genel Olarak ...416

Iı- İptal Davasının Sabit Olması ...419

A- Davacının Cebri İcra Yoluyla Hakkını Alması ...419

B- Taşınmaz Kaydının Düzeltilmesine Gerek Olmaması ...420

Iıı- İptal Davalarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı ...422

Iv- İiy'nin 283. Maddesi...424

A- İiy'nin 283/Iıı. Fıkrası...424

B- İiy'nin 283/Iv. Fıkrası...425

C- Üçüncü Şahsın Eski Haklarını Koruması ...426

D- İiy'nin 283. Maddesinin Son Fıkrası...426

E- İflastaki İptal Davasının Hükümleri ...427

Uygulama Örnekleri...427

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...430

Onikinci Bölüm

Tasarrufun İptali Davaları İlamlarının İcrası...471-474

Açıklama...471

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...472

Onüçüncü Bölüm

6183 Sayılı Aatuhk İle İlgili Açıklama...475-526

I- 6183 Sayılı Yasaya Göre Davacı...477

Iı- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davasında Görev ...477

Iıı- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davasında

İhtiyati Haciz ...477

Iv- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davalannda Usul...478

V- 6183 Sayılı Yasaya Göre Davalı...478

Vı- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davalarında Aciz Belgesinin Zorunlu Olmaması...479

Vıı- 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'na Göre Yapılan Düzenlemeler...479 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...485

Iı. Kitap

Birinci Bölüm

İptal Davası Ve Davacılar

(İiy Madde 277)...529-600

Üy Madde 277 Ve İlgili Yasa Maddeleri ...529

Açıklama ...530

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...533

İkinci Bolum

İvazsız Tasarrufların Butlanı

(İiy Madde 278)...601-642

İiy Madde 278 Ve İlgili Yasa Maddeleri ...601

Açıklama ...606

Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan ...607

Üçüncü Bölüm

Acizden Dolayı Butlan

(İiy Madde 279)...643-656

İiy Madde 279 Ve İlgili Yasa Maddeleri ...643

Açıklama ...646

Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan ...648

Dördüncü Bölüm

Diğer Butlan Halleri

(İiy Madde 280)...657-734

İiy Madde 280 Ve İlgili Yasa Maddeleri ...657

Açıklama...;...662

Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan ...-...667

Beşinci Bölüm

İptal Davalarında Yargılama Usulü

(İiy Madde 281)...735-750

İiy Madde 281 Ve İlgili Yasa.Maddeleri...735

Açıklama ...737

Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan ...742

Altıncı Bölüm

İptal Davasında Davalı

(İiy Madde 282)... 751-774

İiy Madde 282 Ve İlgili Yasa Maddeleri ...751

Açıklama ...753

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...755

Yedinci Bölüm

Geri Vermenin Kapsamı

(İadenin Şümulü)

(İiy Madde 283)...775-834

İiy Madde 283 Ve İlgili Yasa Maddeleri...775

Açıklama ...776

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...785

Sekizinci Bölüm

Hak Düşürücü Süre

(İiy Madde 284)...835-852

Îiy Madde 284 Ve İlgili Yasa Maddeleri ...835

Açıklama ...835

Konu İle İlgili Yargıtay Kararları ...837

Maddelere Göre Arama Cetveli...853

Kavramlara Göre Arama Cetveli ...859

"