Kategoriler

İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

375,00 300,00

Toplam

Yazar : Güray Erdönmez
Basım Tarihi : Aralık 2005
Sayfa Sayısı : 240
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-9944-941-02-0
Dili : Türkçe

"İFLASTA ALACAKLILAR TOPLANMASININ YETKİLERİGüray ERGÖNMEZKitapta önce alacaklılar toplanmasının hukuki niteliği ve alacaklılar toplantısına davet konuları üzerinde durulmuştur. Alacaklılar toplanmasının yetkileri ile bu yetkilerin kullanılması iki ayrı bölümde incelenmiştir. İcra ve İflâs Kanunu’nda, her bir alacaklılar toplanmasına münferit yetkiler tanındığı gibi, bütün alacaklılar toplanmaları tarafından kullanılabilecek müşterek yetkiler de öngörülmüştür. Çalışmada, alacaklılar toplanmasının yetkileri bu kriter esas alınarak açıklanmıştır. Alacaklılar toplanmasının yetkilerini nasıl kullanacağı ise ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Alacaklılar toplantısındaki karar alma prosedürü, alınan kararlara karşı muhalefet yolları ve alacaklılar toplanmasına ait yetkilerin başka organlar tarafından kullanıldığı haller üzerinde durulmuş; son olarak da, iflâsın tasfiyesinde alacaklılar toplantısının yanında alternatif bir karar alma usulü olarak karşımıza çıkan sirküler yolu ele alınmıştır.İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ    13

BİRİNCİ BÖLÜM
ALACAKLILAR TOPLANMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ, İFLAS TASFİYESİNDEKİ ÖNEMİ VE ALACAKLILAR
TOPLANTISINA DAVET
§ 1- Alacaklılar Toplanmasının Hukuki Niteliği    17
A- Özel Hukuk Teorileri    18
B- Kamu Hukuku Teorisi    20
C- Değerlendirme    23
§ 2- Alacaklılar Toplanmasının İflas Tasfiyesindeki Önemi    27
§ 3- İflasın Açılması Üzerine Yapılacak İşlemler ve Alacaklılar Toplantısına Davet    29
A- İflasın Açılması Üzerine Yapılacak İşlemler    29
B- Alacaklılar Toplantısına Davet    33
1- Birinci Alacaklılar Toplantısına Davet    33
2- İkinci Alacaklılar Toplantısı ile Sonraki Alacaklılar Toplantılarına Davet    40
a) İkinci Alacaklılar Toplantısına Davet    40
b) Sonraki Alacaklılar Toplantılarına Davet    44
c) İkinci ve Sonraki Alacaklılar Toplantısına Davet İlanında Toplantı Gündemi    48

İKİNCİ BÖLÜM
ALACAKLILAR TOPLANMASININ YETKİLERİ
§ 1- Birinci Alacaklılar Toplanmasına Ait Yetkiler    53
A- Genel Olarak    53
B- İflas Dairesinin Defterin Tanzimi ve Masanın Mevcudu Hakkında Verdiği Raporu Kabul Etmek    56
C- Müflisin Konkordato Teklif Etmesi Halinde Paraya Çevirmenin Tatiline Karar Vermek    58
§ 2- İkinci Alacaklılar Toplanması ile Sonraki Alacaklılar Toplanmasına Ait Yetkiler    63
A- Genel Olarak    63
B- Müflisin Konkordato Teklifini Görüşerek Karara Bağlamak    69
C- İflas İdaresinin Raporunu Kabul Etmek ve İflas İdaresinin Göreve Devam Edip Etmeyeceğine Karar Vermek    75
D- İflas İdaresine Sulh, Feragat, Kabul ve Tahkim Yetkisi Vermek    81
E- Çekişmeli Hakların Takip Yetkisinin Devredilip Devredilmeyeceğine Karar Vermek    83
F- İflas İdaresinin İstihkak İddiaları Hakkında Verdiği Kararları İncelemek    87
G- İflasın Kaldırılmasına Karar Vermek    92
H- Tasfiyenin Basit Usulde Yapılmasına Karar Vermek    93
§ 3- Bütün Alacaklılar Toplanmaları Bakımından Ortak Olan Yetkiler    96
A- Genel Olarak    96
B- İflas İdaresine Aday Göstermek    96
C- Masanın Sözleşmeye Girip Girmeyeceğine Karar Vermek    106
D- Masa Mallarının Satışına Karar Vermek    108
E- Müflisin Sanat veya Ticaretine Devam Edip Etmeyeceğine Karar Vermek    116
F- İflasın Açılmasıyla Duran Hukuk Davalarına Devam Edilip Edilmeyeceğine Karar Vermek    123

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALACAKLILAR TOPLANMASINA AİT YETKİLERİN KULLANILMASI
§ 1- Alacaklılar Toplantısının Yapılacağı Yer ve Alacaklılar Toplantısına Katılma Hakkı    129
A- Alacaklılar Toplantısının Yapılacağı Yer    129
B- Alacaklılar Toplantısına Katılma Hakkı    130
1- Alacaklı veya Temsilcisi    130
2- Müflis    148
3- İflas Müdürü    149
4- İlgili Diğer Kişiler    151
§ 2- Alacaklılar Toplantısında Karar Alınmasına İlişkin Prosedür    153
A- Genel Olarak    153
B- Alacaklılar Toplantısında Aranan Çoğunluk    154
1- Toplantı Yeter Sayısı Bakımından    154
2- Karar Yeter Sayısı Bakımından    159
C- Toplantı Düzeni ve Görüşmelerin Yürütülmesi    160
D- Oylamanın Yapılması    164
1- Oy Hakkına Sahip Olanlar    164
2- Oylamanın Yapılması    170
3- Oy Satın Alma Anlaşması    172
§ 3- Alacaklılar Toplantısında Alınan Kararlara Karşı Şikayet    175
A- Genel Olarak    175
B- Şikayet Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar    177
C- Şikayetin Konusu    181
D- Şikayet Süresi    187
E- Şikayet Üzerine Verilecek Karar    191
§ 4- Alacaklılar Toplantısının Gerçekleşmemesi Halinde Toplanmaya Ait Yetkilerin Kullanılması    193
A- Birinci Alacaklılar Toplantısı Gerçekleşmezse    193
B- İkinci Alacaklılar Toplantısı veya Sonraki Alacaklılar Toplantısı Gerçekleşmezse    196
§ 5- Alacaklılar Toplanmasına Ait Yetkilerin Basit Tasfiye Usulünde ve Bankacılık Kanunu'na Göre Yürütülen İflas Tasfiyelerinde Kullanılması    199
A- Alacaklılar Toplanmasına Ait Yetkilerin Basit Tasfiye Usulünde Kullanılması    199
B- Alacaklılar Toplanmasına Ait Yetkilerin Bankacılık Kanunu'na Göre Yürütülen İflas Tasfiyelerinde Kullanılması    203
1- Bankaların veya Banka Yönetici ve Ortaklarının İflası Halinde    203
2- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Borçlu Olanların İflası Halinde    213
§ 6- İstisnai Bir Karar Alma Şekli Olarak Sirküler Yolu    215
A- Alacaklılar Toplanması ile Sirküler Yolu Arasındaki İlişki    215
B- Sirküler Yolunun Önemi    216
C- Sirküler Yoluna Başvurulabilecek Haller    218
1- Genel Olarak    218
2- Acele Hallerin Mevcudiyeti    219
3- İkinci Alacaklılar Toplantısının Gerçekleşmemiş
Olması    220
4- Alacaklılar Toplantısının Gerçekleşmeyeceği veya Çok Yüksek Masraflara Neden Olacağının Öngörülmesi    223
D- Sirküler Yolunun Konusu    224
E- Sirküler Yoluyla Karar Alınması    225
1- Alacaklılara Taahhütlü Mektupla Yapılan Davet    225
2- Alacaklıların Cevabı    228
3- Karar Alınabilmesi İçin Gerekli Çoğunluk    230
F- Sirküler Yoluyla Alınan Kararlara Karşı Şikayet    231
SONUÇ    233
BİBLİYOGRAFYA    239