Kategoriler

İhracat Terimleri El Kitabı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

240,00 192,00
120,00 96,00
160,00 128,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal
Basım Tarihi : Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 86
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-200-2
ISBN (Online) : 978-605-315-519-5
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

İhracat ve ithalatta çok kul­lanılan bazı terimler hakkında referans olabilecek temel kavramları açıklamak amacıyla hazırlanan bu çalışma, ihracat ve ithalatçıların yabancı iş ortağı tara­fından gön­derilen genel işlem şartları ve sözleşmelerin içerisinde­ki uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıkların çözümünde öngörülen tahkim maddeleriyle karşı­laştıklarında kendilerine ışık tutacak bir rehber olma amacını taşımaktadır. Kitapta, İhracat Kavramları, Teslim Şekillerine İlişkin Kavramlar, Ödeme Şekillerine İlişkin Kavramlar, İhracat Belgelerine İlişkin Kavramlar, Finansmana İlişkin Kavramlar, Eşyaya İlişkin Kavramlar, Gümrük İşlemlerine İlişkin Kavramlar, İtalya, İspanya ve Almanya’yaYapılan İhracatta Bilgiler konuları incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ. III
TEŞEKKÜR. V
KISALTMALAR. VII
İHRACATKAVRAMLARI 1
1. İhracatçı 3
2. Fiili İhracat 3
3. Serbest İhracat 3
4. Kayda Bağlı İhracat 3
5. Konsinye İhracat 3
6. Kredili İhracat 4
7. Transit Ticaret 4
8. İthal Edilmiş Malların İhracı 4
9. Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat 4
10. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat 4
11. Bedelsiz ihracat 5
12. Incoterm.. 5
TESLİMŞEKİLLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 7
1. Ticari işletmede Teslim (Ex Works/EXW) 9
2. Taşıyıcıya Teslim (Free Carrier/FCA) 9
3. Gemi Doğrultusunda Teslim (Free Alongside Ship/FAS) 10
4. Gemi Bordasında Teslim (Free On Board/FOB) 11
5. Mal Bedeli ve Navlun (Cost and Freight/CFR) 12
6. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (Cost, Insuranceand   
    Freight/CIF) 13
7. Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage PaidTo/CPT) 14
8. Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim(Carrige 
     andInsurance Paid/CIP) 14
9. Sınırda Teslim (Delivered at Frontier/DAF) 15
10. Gemide Teslim (Delivered Ex Ship/DES) 16
11. Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve HarçlarıÖdenmiş 
       Olarak/DeliveredEx Quay Duty Paid-DEQ) 16
12. Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim(Delivered 
       DutyUnpaid/DDU) 16
13. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DeliveredDuty 
       Paid/DDP) 16
ÖDEMEŞEKİLLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 19
1. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Agains Documents) 21
2. Mal Mukabili Ödeme (Cash Agains Goods) 21
3. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 21
4. Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit) 22
İHRACATBELGELERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 23
İhracatta Kullanılan Belgelereİlişkin Kavramlar. 25
1. Uluslararası Ticari Sözleşmeler. 25
2. Proforma Fatura (Proforma Invoice) 25
3. Ticari Fatura (Commercial Invoice) 25
4. Çeki Listesi (Weight List) 26
5. Koli Ambalaj Listesi (Packing List) 26
6. Spesifikasyon Belgesi (Specification) 26
7. İmalatçının Veya Satıcının Kalite veya KontrolBelgesi 
    (Manufacturer’sor Supplier’s Quality or Inspection 
     Certificate) 26
8. Üçüncü Tarafın Düzenlediği Kalite KontrolBelgesi (Third
     Party Certificate Of Inspection) 26
9. İmalatçının Analiz Belgesi (Manuacturer’sAnalysis 
    Certificate) 26
10. Gemi Ölçümü Raporu (Ullage Report) 27
11.Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 27
a) A.TR. Dolaşım Belgesi 27
b) EUR. 1 Dolaşım Sertifikası 27
c) Konsolosluk Fatura (Consular Invoice) 27
d) Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 28
e) Menşe Şahadetnamesi (Certificate Of Origin) 28
f) Form A.. 28
g) A.T.A Karneleri (Admission Temporary Agreement) 28
ğ) Sigorta Poliçesi (Insurance Policy) 29
12. Taşıma Belgeleri 29
a) Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading) 29
b) Temiz Konşimento İbaresi (Clean Bill Of Lading) 29
c) Bayat Konşimento. 29
ç) İhbar Adresi (Notify Address) 30
d) Navlun (Freight) 30
e) Konşimento Nüshaları/Tam Takım İbaresi (Full Set OfB/L) 30
f) Nama Yazılı Konşimento (To The Name Of) 30
g) Emre Yazılı Konşimento (To The Order Of) 30
ğ) Hamiline Yazılı Konşimento (To Order) 30
h) Short From Bill’s Of Lading. 30
ı) Container Bills Of lading. 31
i) Liner Bill Of Lading. 31
j) Tek konşimento (Through Bill Of Lading) 31
k) Charter Party Bill Of Lading. 31
l) Hava yolu Taşıma senedi (airwaybill/AWB) 31
m) Fiata belgeleri (Fiata FCR, FCT) 32
n) CMR Karayolu Taşıma Belgesi (CMR International
     ConsignmentNote/CMR Roar Waybill) 32
o) House Bill Of Lading. 32
ö) Hamule Senedi (CIM/Rail Consignment Note) 32
FİNANSMANAİLİŞKİN KAVRAMLAR. 33
İhracat/İthalat Finansmanına İlişkin Kavramlar. 35
1. Alıcı Firma Prefinansmanı (Prefinancing) 35
2. Peşin Ödeme (Cash Payment) 35
3. Uluslararası  Leasing. 35
4. Banka Teminat Mektubu (Letter of Guarantee) 36
5. Geçici Teminat Mektubu (Bid–Bond /Tender Guarantee) 36
6. Kesin Teminat Mektubu (Performance Bond/Final 
     Guarantee/DefiniteLetter Of Guarantee) 36
7. Geçici ithalat ve Geçici İhracata İlişkin TeminatMektupları 37
EŞYAYAİLİŞKİN KAVRAMLAR. 39
Dış Ticarette Eşyaya İlişkin Kavramlar. 41
1. Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya. 41
2. İşletme Faaliyeti 41
3. İşlem Görmüş Ürün. 41
4. Asıl İşlem Görmüş Ürün. 41
5. İkincil İşlem Görmüş Ürün. 41
6. Fire/Zayiat 41
7. İşleme Malzemesi 42
8. Verimlilik Oranı 42
9. Eşdeğer Eşya. 42
10. Tarife Kotası 42
11. Tercihli Tarife. 42
12. CE İşareti 43
13. GTİP. 43
GÜMRÜKİŞLEMLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 45
İthalat/İhracat Ve Gümrük İşlemlerine İlişkin Kavramlar. 47
1. Önceden İthalat 47
2. Önceden İhracat 47
3. Ticaret Politikası Önlemleri 47
4. Dahilde İşleme İzin Belgesi 47
5. Belge Süresi 47
6. Belge Süresi Sonu. 47
7. Tedarikçi Beyanı 47
8. İmalatçı – İhracatçı 48
9. Yan Sanayici 48
10. Şartlı Muafiyet Sistemi 48
11. İthalatta Gözetim ve Gözetim Belgesi 48
12. Gümrükçe Onaylanmış Kişi 49
13. ISPM 15 Standardı 49
14. ISPM 15 Standardının Kapsamı 49
15. Üçüncü Ülke. 49
16. Geri Verme. 49
17. Kaldırma. 49
18. Antrepo. 49
19. Özel Antrepo. 50
20. Genel Antrepo. 50
21. Fiktif Antrepo. 50
22. Transit Rejimi 50
23. Gümrük Beyannamesi Yerine Geçen Belgeler. 51
24. Dahilde İşleme Rejimi 51
25. Geçici İthalat Ve İzin Alınması 51
26. Geçici İthalat Türleri 52
29. Force Majeur (mücbir sebep) 52
İTALYA,İSPANYA VE ALMANYA’YA YAPILAN İHRACATTA BİLGİLER  53
1. İTALYA’YA TEKSTİL İHRACATINDA NELERE DİKKAT 
     EDİLMELİDİR. 55
a) İtalya’ya İhracat Yaparken Dikkat EdilmesiGereken 
    Hususlar. 55
b) Sık Sorun Çıkan Alanlar. 56
c) Alacakları Tahsil Yolları 58
d) Sorunları Aşabilmenin Yolları Ve Yöntemleri 59
2. İSPANYA’YA TEKSTİL İHRACATINDA NELERE DİKKAT 
     EDİLMELİDİR. 60
a) İspanya’ya İhracatta Dikkat Edilmesi GerekenNoktalar. 62
b) En Çok Sorun Çıkan Haller. 63
c) Alacakları Tahsil Yolları 64
d) Sorunları Aşabilmenin Yolları Ve Yöntemleri 65
3. ALMANYA’YATEKSTİL İHRACATINDA NELERE DİKKAT 
     EDİLMELİDİR. 66
a) Genel Olarak Almanya’da Karşılaşılan Sorunlar. 67
b) Almanya’ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken 
     Hususlar. 68
c) Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Kurallar. 69
d) Ödenmemiş Fatura Bedelinin Takibi 70
aa) Önlemler. 70
bb) İcra Yolu. 70
cc) Önerilerimiz. 71
e) Almanya’da Başvurabilecek Kuruluşlar. 72