Kategoriler

İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyati Haciz Ve Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.260,00 1.008,00
630,00 504,00
820,00 656,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Haziran 2006
Sayfa Sayısı : 1485
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 9944-941-29-8
ISBN (Online) : 978-605-315-681-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

"İHTİYATİ TEDBİR, DELİL TESPİTİ, İHTİYATİ HACİZ VE KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDE İHTİYATİ HACİZHasan ÖZKANGüncel Yaşantımızda İhtiyati Tedbirin, Delil Tespiti Ve İhtiyati Haczin Önemli Bir Yeri Bulunmaktadır. Bu Konularda Hukuki Mevzuat Hem Çok Fazla, Hem De Çok Dağınıktır. İşte Biz; Bu Hususları Gözönünde Tutarak, Hukukçulara, Uygulamacılara Yararlı Olacağı Düşüncesiyle Bu Yapıtımızı Hazırlamış Bulunmaktayız.

İlkini 1990 Yılında Yayınladığımız Bu Kitabımızda, Ab Ortamında Yeni Kabul Edilen Yasalarla, Halen Yürürlükte Olan Yasalardaki Değişiklikler Gözönünde Tutularak Tüm Konular Yeniden Gözden Geçirilmiş, Kitaba Yeni Eklemeler Yapılmış, Özellikle 4721 Sayılı Türk Medeni Yasası’ndan Doğan Tedbirler, Ceza Muhakemesi Yasasıyla İlgili Tedbirler, İcra Ve İflas Yasasıyla İlgili İhtiyati Hacizler, Hukuk Usulü Yargılamaları Yasasında Belirtilen Delil Tespiti Ve İhtiyati Tedbirler İle 6183 Sayılı Yasaya Giren Kamu Alacaklarının Tahsilindeki İhtiyati Tahakkuk Ve İhtiyati Hacizler, Ayrı Ayrı İnceleme Konusu Yapılmıştır.

Ekonomik Koşulların Gün Geçtikçe Ağırlaşması, Kişilerin Ve Kurumların Birbirleriyle Olan Alacak Ve Borç İlişkilerinde Yükümlülüklerini Gününde Yerine Getirememe Durumunu Doğurmaktadır. Alacaklarını Alamayan Ya Da Alınmasının Güçleşeceğini Düşünenlerin Mahkemelere Başvurarak Gerekli Önlemlerin (Tedbirlerin) Alınmasını İstemeleri, Ancak Bu Önlemlerin Nelerden İbaret Olduğunu Bilememeleri, Çoğu Kez Mahkemeleri, İcra Dairelerini, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını Boşuna Uğraştırmakta, Sonuçta Da Bu İstemleri Reddolunmaktadır. Bu Durum, Hem Zaman, Hem De Ekonomi Kaybına Neden Olmaktadır.

İşte; Bu Durumları Düşünerek Hazırladığımız Ve Yeniden Düzenlemesini Yaptığımız Kitabımızda Herkesin Kolayca Kavrayabileceği Biçimde Uygulamaları, Yapılması Gerekenleri İncelemiş Bulunmaktayız.

İhtiyati Tedbirler, Her Yasaya Ve Her Konuya Göre Değişiklik Arz Eder. Ancak Hepsinde Ortak Yön, Geçici Nitelikte Olmalarıdır.

Delil Tespitleri, Delillerin Önceden Toplanmasını Sağlayan Bir Tür Geçici Önlem (Tedbir)Lerdir. Kaybolma İhtimali Bulunan Bir Delilin, Açılacak Bir Davada İleri Sürülebilmesini Sağlar.

İhtiyati Hacizler İse, Alacağın Alınmasını (Tahsilini) Kolaylaştıran Ona Güvence Veren Geçici Bir İhtiyati Tedbirlerdir. Özel Kişi Ve Kurumlar Ya Da Kamu Kurum Ve Kuruluşlarca Alacaklarının Tahsilinde Söz Konusu Olur.

Kitabımız Eskiden Olduğu Gibi Yine 4 Bölüm Olarak Hazırlanmıştır. Birinci Bölüm İhtiyati Tedbir, İkinci Bölüm Delil Tespiti, Üçüncü Bölüm İhtiyati Haciz Ve Dördüncü Bölüm De Kamu Alacağında İhtiyati Haciz Konularını İçermektedir. Her Bölümde Konular Bol Örneklerle Ve Yargıtay, Danıştay Kararlarıyla Kuvvetlendirilmiş, Maliye Bakanlığının Tahsilat Genelge Tebliğleri De Gösterilmiştir.

HASAN ÖZKAN

Em. İstanbul Hukuk Hakimi

 

 

 

 

 

 

 

(Açıklamalı – İçtihatlı)

 

İHTİYATİ TEDBİR DELİL TESPİTİ İHTİYATİ HACİZ

VE

KAMU ALACAĞININ

TAHSİLİNDE

İHTİYATİ HACİZ

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ .. 7

FAYDALANILAN ESERLER, YASALAR VE DERGİLER............... 9

YASALAR................................................................................................. 11

DERGİLER................................................................................................ 13

KISALTMALAR....................................................................................... 14

İÇİNDEKİLER .. 15

(BİRİNCİ KİTAP)

İHTİYATİ TEDBİR

1) İHTİYATİ TEDBİR .. 57

İlgili Yasa . 57

Açıklama . 60

Yetkili Mahkeme . 62

Görevli Mahkeme . 62

İhtiyati Tedbiri İsteyebilecekler 64

İhtiyati Tedbir İsteğinde (Karşı Taraf) Davalı 65

İhtiyati Tedbir İsteğinin İleri Sürülmesi Zamanı 65

İhtiyati Tedbir İsteğinde Bulunabilme Koşulları 65

İhtiyati Tedbirde Usul 67

İhtiyati Tedbir Kararının (İnfazı) Yerine Getirilmesi 68

İhtiyati Tedbir Kararlarının Kalkması 70

1. İhtiyati tedbir kararının itiraz üzerine kalkması 70

2. İhtiyati tedbir kararının, gerekli süre içinde dava açılmaması       nedeniyle kalkması 70

3. İhtiyati tedbir kararına neden olan koşulların değişmesi üzerine        ihtiyati tedbir kararının kalkması 71

4. İhtiyati tedbir kararının, teminat (güvence) gösterilmesi üzerine kaldırılması 72

5. İhtiyati tedbir kararının, esas davanın hükme bağlanması ile kalkması 72

İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi 74

A. Cezai Sorumluluk . 74

B. Hukuki Sorumluluk . 74

İhtiyati Tedbir Kararı Verilmeyecek Durumlar 76

1) İhtiyati Tedbir Kararları, Esas Davayı Çözümler Nitelikte Olmamalıdır 76

2) İdari Nitelikteki İşler İçin İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemelidir 76

İhtiyati Tedbir Biçimleri; 76

1. Mülkiyeti çekişmeli olan taşınır ve taşınmaz malların haczi ve      güvenilir kişiye verilmesi 77

2. Çekişmeli şeyin korunması için gerekli her türlü önlemlerin alınması 77

3. Türk Medeni Yasasının belirlediği hallerde nafaka alınması............... 78

4. Ayrılık veya boşanma davası üzerine Türk Medeni Yasasına göre      gerekli ve geçici önlemler alınması      78

a) Eşlerin barınması (konutunun sağlanması).......................................... 78

b) Eşin (erkeğin ve kadının)geçimine ait önlem...................................... 78

c) Eşlerin (karı-koca’nın) mallarının yönetimi......................................... 79

d) Çocukların bakım ve korunması......................................................... 79

ÖRNEKLER .. 80

Aile Mahkemesinin TMY. 169 uncu Maddesine göre alacağı tedbire   ilişkin karar örneği          80

İhtiyati tedbir dilekçe örneği 81

Tapu kaydına tedbir konulması istemi dilekçe örneği............................. 82

İhtiyati Tedbir Kararı Örneği 83

İhtiyati Tedbir Kararı Örneği 85

İhtiyati Tedbir Uygulama Tutanağı Örneği 86

Açılan Davada Tedbir İsteği Hakkında Tensip Karar Örneği 87

Açılan Davada Tedbir İsteği Dilekçe Örneği 88

Açılan Davada Tedbir İstemi Dilekçe Örneği 89

Satış Vaadi, Şuf’a Nedeniyle Açılan Tescil Davalarında Tapu Kaydına Konulması istenilen İhtiyati Tedbir Tensip Karar Örneği 90

Vasıta Trafik Kaydı Üzerine Konulan İhtiyati Tedbir Kararı Örneği 91

Açılan Davada Tedbir İsteğinin Kabulü Hakkında Karar Örneği 92

Kiralanandaki Kiracı Eşyaları Hakkında Hapis Hakkı İsteği                 Dilekçe Örneği 94

Kiracının Borcu İçin Kiralanandaki Malların Hapis Kararı Örneği 95

2) İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ .. 96

İlgili Yasa . 96

Açıklama . 96

İtirazda usul 97

Görevli mahkeme . 97

İtiraz koşulları 97

Göz önünde tutulacak hususlar 97

ÖRNEKLER .. 99

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 99

İhtiyati Tedbire İtiraz Halinde Mahkemece Verilecek Karar Örneği 100

3) İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASINA       ENGEL OLMA SUÇU VE CEZASI   101

İlgili Yasa . 101

Açıklama . 101

Davacı 102

Müşteki (Müdahil Davacı) 102

Sanık . 102

Görevli Mahkeme . 103

Yetkili Mahkeme . 103

Dava Nedenleri 103

Göz önünde tutulacak hususlar 103

ÖRNEKLER .. 104

Şikayet Tutanak Örneği 104

İddianame Örneği 105

Karar Örneği 106

İÇTİHATLAR .. 107

Yargıtay Özel Daire Kararları 107

İHTİYATİ TEDBİR TÜRLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Öngörülen Tedbirler

1) TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ DURDURULMASI TEDBİRLERİ   111

İlgili Yasa . 111

Açıklama . 111

2) YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİ SINIRLAMASI TEDBİRLERİ   112

İlgili Yasa . 112

Açıklama . 112

3) TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKININ SINIRLANABİLMESİ TEDBİRLERİ   113

İlgili Yasa . 113

Açıklama . 113

4) MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI TEDBİRLERİ . 113

İlgili Yasa . 113

Açıklama . 114

5) AİLENİN KORUNMASI TEDBİRLERİ . 114

İlgili Yasa . 114

Açıklama . 114

6) TOPRAK MÜLKİYETİNİN VE TARIM, HAYVANCILIK VE          BU ÜRETİM DALLARINDA ÇALIŞANLARIN KORUNMASI TEDBİRLERİ . 115

İlgili Yasa................................................................................................ 115

Açıklama . 115

7) ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ TEDBİRLERİ . 116

İlgili Yasa . 116

Açıklama . 116

8) ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI TEDBİRLERİ . 117

İlgili Yasa . 117

Açıklama . 117

9) GENÇLİĞİN KORUNMASI, SPORUN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİRLERİ   117

İlgili Yasa . 117

Açıklama . 118

10) SPORUN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİRLERİ . 118

İlgili Yasa . 118

Açıklama . 119

 

11) SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜNDEN ÖZEL KORUNMASI GEREKENLER HAKKINDA TEDBİRLER    119

İlgili Yasa................................................................................................ 119

Açıklama . 119

12) YABANCI ÜLKELERDE ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ KORUNMASI TEDBİRLERİ   120

İlgili Yasa . 120

Açıklama . 120

13) TARİH, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ  KORUNMASI TEDBİRLERİ   120

İlgili Yasa . 120

Açıklama . 121

14) SANATIN VE SANATÇININ KORUNMASI TEDBİRLERİ........ 121

İlgili yasa . 121

Açıklama . 121

15) SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA TEDBİRLERİ   121

İlgili Yasa . 121

Açıklama . 122

16) KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİRLERİ. 123

İlgili Yasa . 123

Açıklama . 123

17) TÜKETİCİLERİN ESNAF VE SANATKARLARIN  KORUNMASI TEDBİRLERİ   123

İlgili Yasa . 123

Açıklama . 123

Türk Medeni Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) BOŞANMA DAVASIYLA İLGİLİ GEÇİCİ İHTİYATİ TEDBİRLER    125

İlgili Yasa . 125

Açıklama . 125

ÖRNEKLER........................................................................................ 126

Dava Dilekçesi Örneği 126

İÇTİHATLAR .. 127

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 127

Yargıtay Özel Daire Kararları 130

2) ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN VELAYETLE İLGİLİ DURUMUN DEĞİŞMESİ HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER .. 141

İlgili Yasa . 141

Açıklama . 141

ÖRNEKLER .. 142

Dilekçe Örneği 142

İÇTİHATLAR .. 143

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 143

Yargıtay Özel Daire Kararları 143

3) AİLE KONUTUNUN KİRACISI OLMAYAN EŞİN KİRALAYANA BİLDİRİLMESİ   155

İlgili Yasa . 155

Açıklama . 155

ÖRNEKLER .. 156

Kiralayana Gönderilecek Bildirim Örneği 156

İÇTİHATLAR .. 157

Yargıtay Özel Daire Kararları   157

4) EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI TEDBİRLERİ . 159

İlgili Yasa . 159

Açıklama . 160

ÖRNEKLER .. 161

Dilekçe Örneği 161

İÇTİHATLAR .. 162

Yargıtay Özel Daire Kararları 162

5) EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMAYAN          EŞİN BORÇLULARININ DİĞER EŞE ÖDEME YAPMASI ÖNLEMLERİ . 172

İlgili Yasa . 172

Açıklama . 172

 

ÖRNEKLER .. 173

İstem Dilekçe Örneği 173

İstem Dilekçe Örneği 174

İÇTİHATLAR .. 175

Yargıtay Özel Daire Kararları   175

6) MAL ORTAKLIĞINI KABUL ETMİŞ EŞLERDEN BİRİNE   KARŞI ALACAKLININ YAPTIĞI HACİZDE ZARARA     UĞRAMASI NEDENİYLE MAL AYRILIĞINA KARAR VERİLMESİNİ İSTEMESİ   176

İlgili Yasa . 176

Açıklama . 176

ÖRNEKLER .. 177

İstem Dilekçe Örneği 177

7) ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMA İSTEKLERİ . 178

İlgili Yasa . 178

Açıklama . 179

ÖRNEKLER .. 180

Çocukla kişisel ilişki kurma istekleri dilekçe örneği................................ 180

İÇTİHATLAR .. 181

Yargıtay Özel Daire Kararları   181

8) ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI TEDBİRLERİ   183

İlgili Yasa . 183

Açıklama . 183

ÖRNEKLER .. 184

Dilekçe Örneği 184

İÇTİHATLAR .. 185

Yargıtay Özel Daire Kararları   185

9) AÇILAN NAFAKA DAVASINDA ALINACAK GEÇİCİ ÖNLEMLER    188

İlgili Yasa . 188

Açıklama . 189

 

ÖRNEKLER .. 189

İstem dilekçesi örneği 189

İÇTİHATLAR .. 190

Yargıtay Özel Daire Kararları   190

10) ÇOCUKLARIN KORUNMASI TEDBİRLERİ . 193

İlgili Yasa . 193

Açıklama . 194

ÖRNEKLER .. 196

İstem Dilekçesi Örneği 196

İÇTİHATLAR .. 197

Hukuk Genel Kurulu Kararları................................................................ 197

Yargıtay Özel Daire Kararları   197

11) ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI TEDBİRLERİ . 202

İlgili Yasa . 202

Açıklama . 202

ÖRNEKLER .. 203

İstem Dilekçesi Örneği 203

İÇTİHATLAR .. 204

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 204

Yargıtay Özel Daire Kararları 204

12) VASİ ATANMASINDAN ÖNCE ALINACAK TEDBİRLER....... 209

İlgili Yasa . 209

Açıklama . 209

İÇTİHATLAR .. 209

Yargıtay Özel Daire Kararları   209

13) VASİNİN RAPOR VE HESAPLARININ  İNCELENMESİ TEDBİRLERİ   211

İlgili Yasa . 211

Açıklama . 212

İÇTİHATLAR .. 212

Yargıtay Özel Daire Kararları 212

14) VESAYET ALTINA ALINANIN YARARINA ALINAN TEDBİRLER    213

İlgili Yasa . 213

Açıklama . 213

İÇTİHATLAR .. 214

Yargıtay Özel Daire Kararları   214

15) VESAYET DAİRELERİNİN ALACAĞI TEDBİRLER .. 215

İlgili Yasa . 215

Açıklama . 215

İÇTİHATLAR .. 215

Yargıtay Özel Daire Kararları 215

16) TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİRLER .. 217

İlgili Yasa . 217

Açıklama . 219

ÖRNEKLER .. 220

Tereke tespiti isteği dilekçe örneği 220

ÖRNEKLER .. 221

Tereke Tespiti İstek Dilekçe Örneği 221

İÇTİHATLAR .. 222

Yargıtay Özel Daire Kararları 222

17) VASİYETNAME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER .. 225

İlgili Yasa . 225

Açıklama . 226

ÖRNEKLER .. 227

Vasiyetnamenin açılıp okunması kararı örneği 227

İÇTİHATLAR............................................................................................ 228

Yargıtay Özel Daire Kararları 228

18) YASAL VEYA ATANMIŞ MİRASÇILARIN HAKLARININ KORUNMASI TEDBİRLERİ   230

İlgili Yasa . 230

Açıklama . 230

 

ÖRNEKLER .. 231

Dilekçe Örneği 231

İÇTİHATLAR .. 232

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 232

Yargıtay Özel Daire Kararları 233

19) MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN ÖNCE ALINACAK TEDBİRLER    238

İlgili Yasa . 238

Açıklama . 238

ÖRNEKLER .. 239

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması dilekçesi örneği 239

20) ELATMANIN ÖNLENMESİ (MEN’İ MÜDAHALE) DAVALARINDA İHTİYATİ TEDBİRLER    240

İlgili Yasa . 240

Açıklama . 241

ÖRNEKLER .. 242

Dava dilekçesi örneği 242

ÖRNEKLER .. 243

Dava Dilekçe Örneği 243

İÇTİHATLAR .. 244

Hukuk Genel Kurulu Kararları 244

Yargıtay Özel Daire Kararları 251

21) PAYLI MÜLKİYETTE İHTİYATİ TEDBİR .. 262

İlgili Yasa . 262

Açıklama . 263

22) ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE İHTİYATİ TEDBİRLER .. 263

İlgili Yasa . 263

Açıklama . 264

İÇTİHATLAR .. 264

Yargıtay Özel Daire Kararları 264

23) TAŞINMAZ MAL KAZANILMASI DOLAYISIYLA   ALINACAK TEDBİRLER    267

 

İlgili Yasa . 267

Açıklama . 269

İÇTİHATLAR .. 269

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 269

Yargıtay Özel Daire Kararları 272

24) OLAĞAN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU  İPTALİ DAVALARINDA TEDBİRLER    279

İlgili Yasa . 279

Açıklama . 279

ÖRNEKLER .. 280

Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinden Doğan Davalarda Dilekçe Örneği..... 280

Dilekçe Örneği 281

İÇTİHATLAR .. 282

Yargıtay Özel Daire Kararları 282

25) OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL DAVALARINDA TEDBİRLER    285

İlgili Yasa . 285

Açıklama . 286

ÖRNEKLER .. 287

Tapu Tescil Davası Dilekçe Örneği 287

İÇTİHATLAR .. 288

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 288

Yargıtay Özel Daire Kararları 299

26) SAHİPSİZ YERLER VE KAMUYA AİT MALLARLA İLGİLİ TEDBİRLER    312

İlgili Yasa . 312

Açıklama . 312

İÇTİHATLAR .. 313

Yargıtay Özel Daire Kararları 313

27) MÜLKİYETİN HÜKMEN, TESCİLİ İŞLEMLERİNDE TEDBİRLER    314

İlgili Yasa . 314

Açıklama . 314

İÇTİHATLAR .. 315

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 315

Yargıtay Özel Daire Kararları 318

28) ARAZİ, YAPI MALZEMESİ VE TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE ALINACAK TEDBİRLER    320

İlgili Yasa . 320

Açıklama . 321

ÖRNEKLER .. 322

Komşuluk Hakkına Tecavüz Dava Dilekçesi Örneği 322

İÇTİHATLAR .. 323

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 323

Yargıtay Özel Daire Kararları 326

29) TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLANMASI İLE İLGİLİ TEDBİRLER    358

İlgili Yasa . 358

Açıklama . 358

30) TAŞINMAZ DEVİR HAKKININ KISITLAMASI        TEDBİRLERİ       359

İlgili Yasa . 359

Açıklama . 360

31) ALIM VE GERİ ALIM HAKLARININ TAPU KAYDINA YAZILMASI   360

İlgili Yasa . 360

Açıklama . 361

ÖRNEKLER .. 361

Önalım (Şuf’a) Davası Dilekçe Örneği 361

İÇTİHATLAR .. 362

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 362

Yargıtay Özel Daire Kararları 363

32) KOMŞULUK HAKKIYLA İLGİLİ TEDBİRLER........................... 366

İlgili Yasa................................................................................................ 366

Açıklama . 367

 

ÖRNEKLER .. 368

Dilekçe Örneği 368

İÇTİHATLAR .. 369

Yargıtay Özel Daire Kararları 369

33) GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMLERİNDE İHTİYATİ TEDBİR..... 373

İlgili Yasa . 373

Açıklama . 373

ÖRNEKLER .. 374

Geçit Hakkı Tesisi Davası Dilekçe Örneği 374

İÇTİHATLAR .. 375

Yargıtay Özel Daire Kararları 375

34) KAYNAK VE YER ALTI SULARIYLA İLGİLİ TEDBİRLER.... 381

İlgili Yasa . 381

Açıklama . 382

ÖRNEKLER .. 383

Kaynaklara Suya Elatması Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği 383

İÇTİHATLAR .. 384

Yargıtay Özel Daire Kararları 384

35) REHİNLİ (İPOTEKLİ) TAŞINMAZIN DEĞERİNİN  DÜŞMESİNE VE KORUNMASINA DAİR TEDBİRLER .. 387

İlgili Yasa . 387

Açıklama . 388

ÖRNEKLER .. 389

İstem Dilekçe Örneği 389

36) ZİLYEDLİĞİN KORUNMASINA DAYALI İHTİYATİ TEDBİRLER    390

İlgili Yasa . 390

Açıklama . 390

ÖRNEKLER .. 391

İhtiyati Tedbir Dilekçe Örneği 391

İÇTİHATLAR .. 392

Yargıtay Özel Daire Kararları 392

37) GEÇİCİ TESCİL TEDBİRLERİ . 396

İlgili Yasa . 396

Açıklama . 396

38) TAPU KAYDINDAKİ YOLSUZ TESCİLLERİN  DÜZELTİLMESİNDE İHTİYATİ TEDBİRLER    397

İlgili Yasa................................................................................................ 397

Açıklama . 398

İÇTİHATLAR .. 398

Yargıtay Özel Daire Kararları 398

39) AİLENİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TEDBİRLER .. 405

İlgili Yasa . 405

Açıklama . 406

Görevli Mahkeme . 407

Yetkili Mahkeme . 407

İstemde Bulunacaklar............................................................................. 407

Şikayet Olunacaklar 407

İstem Koşulları 407

Gözönünde Tutulacak Hususlar 408

ÖRNEKLER .. 409

Ailenin Korunmasına Dair Şikayet Dilekçesi Örneği 409

Cumhuriyet Başsavcılığına Verilecek Şikayet Dilekçesi Örneği 410

4320 Sayılı Yasa Uyarınca Verilecek Tedbir (Koruma) Kararı Örneği.... 411

Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Mahkemesine Açılacak Ceza  Davası İddianame Örneği 412

Sulh Ceza Mahkemesince Verilecek Karar Örneği 413

İÇTİHATLAR .. 414

Yargıtay Özel Daire Kararları 414

Çocuk Koruma Yasasıyla İlgili Tedbirler

İlgili Yasa   422

Amaç . 422

Açıklama . 424

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı alınmasını isteyebilecekler...... 426

Tedbir kararı alınmasında usul 427

Koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılması 427

Koruyucu ve destekleyici tedbirin kalkması 428

Korunma kararından başka alınacak tedbirler 428

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarında yetkili mahkeme . 428

Tedbir kararlarının uygulanması 428

Acil korunma kararı alınması 428

Bakım ve barınma kararlarının uygulanması 429

Çocuklara özgü güvenlik tedbiri 429

Suça sürüklenen çocuğun akıl hastası olması 429

Tedbir kararlarında usul 429

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı hakkında yasa yolları 429

İÇTİHATLAR .. 430

Yargıtay Özel Daire Kararları 430

Hukuk Usulü Yargılamaları Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) TÜRKİYE’DE KONUTU BULUNMAYAN YABANCILARIN TEMİNAT GÖSTERME TEDBİRLERİ   433

İlgili Yasa . 433

Açıklama . 434

(Güvence) Teminat ne zaman istenecektir? . 434

Güvence yatırılmazsa ne olur   434

Güvence miktarına, niteliğine itiraz . 434

2) DELİLLERİN TESPİTİ . 435

Açıklama . 435

3) İHTİYATİ TEDBİR .. 435

Açıklama . 435

4) ADLİ YARDIM İSTEKLERİ (Müzahereti Adliye). 436

İlgili Yasa . 436

Açıklama . 437

Görevli Mahkeme . 437

Yetkili mahkeme . 438

İstemde bulunacaklar 438

İstemde bulunma biçimi 438

Zamanaşımı 438

İtiraz ve temyiz durumu . 438

Yabancıların adli yardım istekleri 439

Adli yardım kararının hükmü . 439

Davanın açılmamış sayılması halinde . 439

Mirasçılara etkisi 439

Adli yardım kararı kapsamı 439

Adli yardım istemi şekli 440

Fakirlik belgesi kapsamı 440

Adli yardım ne zamana kadar istenebilir 440

Adli yardım kararının geçerliliği 441

Adli yardım kararının kaldırılması 441

Adli yardımdan yararlananın dava sonunda durumu . 441

Adli yardımdan yararlanana atanan avukatın (vekilin) ücreti 441

ÖRNEKLER .. 442

Adli Yardım Dilekçe Örneği 442

Adli Yardım Kararı Örneği 443

Türk Ticaret Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) TİCARİ İŞLETMELERLE İLGİLİ ÖNLEMLER .. 444

İlgili Yasa . 444

Açıklama . 445

2) TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN KAYBINDA ALINACAK TEDBİRLER    445

İlgili Yasa . 445

Açıklama . 446

ÖRNEKLER .. 447

Ödeme Yasağı İstem Dilekçe Örneği 447

Ödeme Yasağı Tensip Karar Örneği 448

İlan İçin Tezkere Örneği 449

İlan Örneği 449

Bankaya Yazılacak Tezkere Örneği 450

 

İÇTİHATLAR .. 450

Yargıtay Özel Daire Kararları 450

3) ACENTELERLE İLGİLİ TEDBİRLER .. 451

İlgili Yasa . 451

Açıklama . 451

4) TİCARİ ŞİRKET ORTAKLARIYLA İLGİLİ İHTİYATİ TEDBİRLER    452

İlgili Yasa . 452

Açıklama . 453

5) KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ   453

İlgili Yasa . 453

Açıklama . 453

6) SERMAYESİ VE PAY SAHİPLERİ AZALAN A.Ş.’NİN FESHİYLE İLGİLİ TEDBİRLER    454

İlgili Yasa . 454

Açıklama . 454

7) LİMİTED ŞİRKETİN FESHİYLE İLGİLİ TEDBİRLER .. 455

İlgili Yasa . 455

Açıklama . 455

8) HAMİLE YAZILI SENEDİN İPTALİ İŞLEMLERİYLE          İLGİLİ TEDBİRLER    455

İlgili Yasa . 455

Açıklama . 457

Borçlar Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) BİNA VE İMAL EDİLEN ŞEYLERİN ZARARLARINI      ÖNLEME TEDBİRLERİ   459

İlgili Yasa . 459

Açıklama . 459

2) BORCUN ÖDEME YERİNİN BELİRLENMESİ TEDBİRLERİ..... 459

İlgili Yasa . 459

Açıklama . 460

ÖRNEKLER .. 461

Ödeme Yeri (Tevdi Yeri) Tayini İstem Dilekçesi Örneği 461

3) AİDİYETİ KAVGALI ALACAKLAR HAKKINDA       TEDBİRLER       462

İlgili Yasa . 462

Açıklama . 462

4) İŞ SAHİBİNİN ALACAĞI TEDBİRLER .. 463

İlgili Yasa . 463

Açıklama . 463

5) HUKUKİ DURUMU KAVGALI VEYA ŞÜPHELİ ŞEYLERİN GÜVENİLİR KİŞİYE TESLİM TEDBİRLERİ . 463

İlgili Yasa . 463

Açıklama . 464

Kooperatifler Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA KARARINA İTİRAZDA İHTİYATİ TEDBİRLER    465

İlgili Yasa . 465

Açıklama . 465

ÖRNEKLER .. 467

Dilekçesi Örneği 467

2) KOOPERATİF TAŞINMAZLARININ DEĞERLERİNİN       TESPİTİ TEDBİRLERİ   468

İlgili Yasa . 468

Açıklama . 468

ÖRNEKLER .. 469

Dilekçe Örneği 469

İcra ve İflas Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA ALINACAK TEDBİRLER    471

İlgili Yasa . 471

Açıklama . 472

2) İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA ALINACAK TEDBİRLER    473

Açıklama . 473

ÖRNEKLER .. 473

Dilekçe Örneği 473

Dilekçe Örneği 474

İÇTİHATLAR .. 475

Yargıtay Özel Daire Kararları 475

3) HACZEDİLMİŞ MALLARI KORUMA TEDBİRLERİ . 481

İlgili Yasa . 481

Açıklama . 481

GENELGELER .. 482

(Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2001 günlü 13030 HİG 0000007-10-105-16541 sayılı genelgesi) 482

İÇTİHATLAR .. 483

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 483

Yargıtay Özel Daire Kararları 484

4) TAŞINMAZ HACİZLERİNDE TEDBİRLER .. 486

İlgili Yasa . 486

Açıklama . 487

İÇTİHATLAR .. 487

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 487

Yargıtay Özel Daire Kararları 489

5) KULLANIM HAKKI VEYA PAYLAŞILMAMIŞ BİR MAL PAYININ HACZİNDE TEDBİRLER    493

İlgili Yasa . 493

Açıklama . 494

İÇTİHATLAR .. 495

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 495

Yargıtay Özel Daire Kararları 495

6) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE AÇIK ARTIRMA ÖNLEMLERİ. 497

İlgili Yasa . 497

Açıklama . 498

İÇTİHATLAR .. 498

Yargıtay Özel Daire Kararları 498

7) İFLAS YOLUYLA ADİ TAKİPTE KORUMA TEDBİRLERİ......... 499

İlgili Yasa . 499

Açıklama . 500

8) İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMLERİNDE TEDBİRLER .. 501

İlgili Yasa . 501

Açıklama . 503

9) REDDOLUNAN MİRASIN TASFİYESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNDE TEDBİRLER    503

İlgili Yasa . 503

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması   503

Açıklama . 503

ÖRNEKLER .. 504

Dilekçe Örneği 504

10) İFLASIN TASFİYESİNDE TEMİNAT ÖNLEMLERİ . 505

İlgili Yasa . 505

Açıklama . 506

Fikir ve Sanat Eserleri Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) FİKİR VE SANAT ESERLERİNE TECAVÜZÜN KALDIRILMASINDA İHTİYATİ TEDBİR    507

İlgili Yasa . 507

Açıklama . 507

2) FİKİR VE SANAT ESERLERİ YASASIYLA TANINMIŞ HAKLARI İHLAL VEYA TEHDİDE UĞRAYANLAR İÇİN İHTİYATİ TEDBİRLER .. 508

İlgili Yasa . 508

Açıklama . 509

4473 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

TABİİ AFETLERDEN DOLAYI İCRA DAİRESİ VE MAHKEMELERDE KAYBOLAN DOSYALAR HAKKINDA TEDBİRLER .. 511

İlgili Yasa . 511

Açıklama . 511

6326 Sayılı Petrol Yasasıyla İlgili Tedbirler

PETROL YASASI İDARİ TEDBİRLERİ . 513

İlgili Yasa . 513

Açıklama . 513

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Yasasıyla İlgili Tedbirler

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İHTİYATİ TEDBİRLER .. 515

İlgili Yasa . 515

Açıklama . 516

1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasasıyla İlgili Tedbirler

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA TEDBİRLERİ.... 517

İlgili Yasa . 517

Açıklama . 520

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasasıyla İlgili

ÇOCUĞUN KORUNMASI TEDBİRLERİ . 521

İlgili Yasa . 521

Açıklama................................................................................................ 523

 

İÇTİHATLAR .. 524

Yargıtay Özel Daire Kararları 524

2577 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

İDARİ İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI . 525

İlgili Yasa . 525

Açıklama . 527

ÖRNEKLER .. 529

Yürütmenin Durdurulması İstemli İptal Davası Dilekçe Örneği 529

İÇTİHATLAR .. 534

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 534

Danıştay Daire Kararları   537

Yargıtay Özel Daire Kararları   541

298 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

1) SEÇİMLERDE SAYIM TEDBİRLERİ . 543

İlgili Yasa . 543

Açıklama . 543

2) SEÇİM KURULLARININ İŞLEM VE TEDBİRLERİ VE    ŞİKAYET YOLLARI   544

İlgili Yasa . 544

Açıklama . 544

353 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

1) ARAMA VE TUTMAYA (ZAPTA) KARAR VERME      İŞLEMLERİ   545

İlgili Yasa . 545

Açıklama . 546

2) YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İŞLEMLERİ . 547

İlgili Yasa . 547

Açıklama . 547

5680 Sayılı Basın Yasasıyla İlgili Tedbirler

MEVKUTELERİ TOPLATMA TEDBİRLERİ . 548

İlgili Yasa . 548

Açıklama . 549

İÇTİHATLAR .. 550

Yargıtay Özel Daire Kararları   550

477 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

ASKERİ DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINI YERİNE        GETİRMENİN GERİ BIRAKILMASI   552

İlgili Yasa................................................................................................ 552

Açıklama . 552

657 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ . 553

İlgili Yasa................................................................................................ 553

Açıklama . 554

2911 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ TEDBİRLERİ . 556

İlgili Yasa . 556

Açıklama . 557

2935 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANINDA ALINACAK TEDBİRLER.. 559

İlgili Yasa . 559

Açıklama . 562

2827 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

NÜFUS PLANLAMASI TEDBİRLERİ . 565

İlgili Yasa . 565

Açıklama . 566

556 Sayılı KHK. İle İlgili Tedbirler

MARKALARIN KORUNMASI TEDBİRLERİ . 567

İlgili Yasa . 567

Açıklama . 568

İÇTİHATLAR .. 569

Yargıtay Özel Daire Kararları 569

3091 Sayılı Yasa İle İlgili Tedbirler

TAŞINMAZ KULLANIMINA (ZİLYEDLİĞİNE) YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ TEDBİRLERİ   572

İlgili Yasa . 572

Açıklama................................................................................................ 574

İÇTİHATLAR .. 575

Yargıtay Özel Daire Kararları 575

Telgraf ve Telefon Yasası Tedbirleri

TELGRAF VE TELEFON HATTI TEDBİRLERİ . 575

İlgili Yasa . 575

Açıklama . 576

618 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

LİMANLARA GİRİP ÇIKACAK GEMİLER HAKKINDA TEDBİRLER    577

İlgili Yasa . 577

Açıklama . 578

4208 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ TEDBİRLERİ... 579

İlgili Yasa . 579

Açıklama . 580

6570 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

TAHLİYE DAVALARINDA TEDBİRLER .. 581

İlgili Yasa . 581

Açıklama . 583

İÇTİHATLAR............................................................................................ 584

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 584

Yargıtay Özel Darie Kararları 615

3194 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

1) İNŞAAT, TAMİRAT VE BAHÇE DÜZENLENMESİ   TEDBİRLERİ   631

İlgili Yasa . 631

Açıklama . 631

2) YIKILACAK DURUMDAKİ TEHLİKELİ YAPILAR      HAKKINDA TEDBİRLER    632

İlgili Yasa . 632

Açıklama . 632

İlgili Yasa . 633

Açıklama . 633

İÇTİHATLAR .. 634

Yargıtay Özel Daire Kararları   634

3213 Sayılı Maden Yasasıyla İlgili Tedbirler

MADENİN İŞLETİLMESİNE KONULACAK HACİZ VE     İHTİYATİ TEDBİRLER    636

İlgili Yasa . 636

Açıklama . 636

3285 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

1) HAYVAN SAĞLIĞI TEDBİRLERİ . 638

İlgili Yasa . 638

Açıklama . 638

2) HAYVAN SAĞLIĞI KORUMA VE TEDAVİ TEDBİRLERİ......... 639

İlgili Yasa . 639

Açıklama . 641

Ceza Muhakemesi Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MUAYENESİ . 643

İlgili Yasa . 643

Açıklama . 646

2) SUÇ İŞLEYENİN YAKALANMASI VE YAKALANAN HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM VE TEDBİRLER .. 647

İlgili Yasa . 647

Açıklama . 650

Gözlem altına alınma kararına itiraz . 652

3. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ . 652

İlgili Yasa . 652

Açıklama . 654

Adli kontrol kararı ve hükmedecek makamlar 655

Adli kontrol kararının kaldırılması 655

Tedbirlere uymamanın etkisi 656

4) ARAMA VE EL KOYMA TEDBİRLERİ . 656

İlgili Yasa . 656

Arama kararı   657

Açıklama . 664

Arama kararının kapsamı 665

Aramada hazır bulunabilecekler 666

El koyma kararını verme yetkisi 666

Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma.............................................. 667

Postada elkoyma . 667

Elkonulan eşyanın korunması veya elden çıkarılması 668

5) BİLGİSAYARDA VE PROGRAMLARINDA ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA TEDBİRLERİ   670

İlgili Yasa . 670

Açıklama . 670

6) TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ VE DİNLENİLMESİ TEDBİRLERİ . 671

İlgili Yasa . 671

Açıklama . 674

Tespit ve dinleme kararı kapsamı 674

7) GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA         İZLEME TEDBİRLERİ   676

İlgili Yasa . 676

Açıklama . 678

Soruşturmacının çalışmaları 679

Teknik araçlarla izleme kararı 680

Orman Yasasıyla İlgili Tedbirler

KORUMA TEDBİRLERİ . 681

İlgili Yasa . 681

Açıklama . 683

İÇTİHATLAR .. 685

Yargıtay Özel Daire Kararları   685

06.06.1317 Günlü Taşocakları Nizamnamesiyle İlgili Tedbirler

TAŞOCAKLARI HAKKINDA TEDBİRLER .. 686

İlgili Yasa . 686

Açıklama . 686

Rumeli Demiryollarının Umuru Nakliyesi Hakkında Nizamnameyle İlgili Tedbirler

TRENLERİN HAREKETLERİ SIRASINDA VAGONLARA        GİRİŞ VE ÇIKIŞLARLA İLGİLİ TEDBİRLER .. 687

İlgili Yasa . 687

Açıklama . 687

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) İL ÖZEL İDARE MEMURLARINA UYGULANACAK TEDBİRLER    688

İlgili Yasa . 688

Açıklama . 689

2) SATIŞI VE KULLANILMASI YASAKLANMIŞ MADDELERİN TOPLATTIRILMA VE YOK EDİLME TEDBİRLERİ . 689

İlgili Yasa . 689

Açıklama . 689

3) ACİL DURUM PLANLAMASI TEDBİRLERİ . 690

İlgili Yasa . 690

Açıklama . 690

4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Yasasıyla İlgili Tedbirler

TÜKETİCİYİ KORUMA TEDBİRLERİ . 691

İlgili Yasa . 691

Açıklama . 692

İÇTİHATLAR............................................................................................ 693

Yargıtay Özel Daire Kararları 693

4458 Sayılı Gümrük Yasasıyla İlgili Tedbirler

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE (TEMİNAT) GÜVENCE      TEDBİRLERİ   695

İlgili Yasa . 695

Açıklama . 696

3402 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

KADASTRO DAVALARINDA TEDBİRLER .. 698

İlgili Yasa . 698

Açıklama . 699

ÖRNEKLER .. 701

Dava dilekçesi örneği 701

İÇTİHATLAR............................................................................................ 702

İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları   702

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları   702

Yargıtay Özel Daire Kararları   711

5147 Sayılı Yasayla İlgili Tedbirler

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARININ KORUNMASI TEDBİRLERİ   714

İlgili Yasa . 714

Açıklama . 715

5300 Sayılı Lisanslı Depoculuk Faaliyetleri Yasasıyla İlgili Tedbirler

1) LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETLERİ TEDBİRLERİ 716

İlgili Yasa . 716

Açıklama . 716

2) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İDARİ TEDBİR VE TASARRUFLARI   717

İlgili Yasa 717

Açıklama . 718

3) LİSANSIN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ VEYA LİSANSLI  DEPO İŞLETMESİNE EL KONULMASI DURUMUNDA     DEPONUN FAALİYET TEDBİRLERİ . 720

İlgili Yasa . 720

Açıklama . 720

Yetkili Mercilerin Emir ve Tedbirlerine Uymama

YETKİLİ MAKAMLARIN EMİR VE BUYRUĞUNA UYMAMA  721

İlgili Yasa . 721

Açıklama . 722

İÇTİHATLAR .. 722

Yargıtay Özel Daire Kararları 722

HAKSIZ ALINAN İHTİYATİ TEDBİR KARARIYLA İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI

TAZMİNAT DAVALARI . 729

Açıklama . 729

Görevli Mahkeme . 729

Yetkili Mahkeme . 730

Davacı 730

Davalı..................................................................................................... 730

Zamanaşımı 730

Göz önünde tutulacak hususlar 730

İhtiyati Tedbir Kararının Kasten Uygulanmasını Yaptırmama ya da Yapmama Halinde Tazminat          736

ÖRNEKLER .. 732

Dava Dilekçe Örneği 732

Tedbir Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Tazminat Dava           Dilekçesi Örneği 733

İÇTİHATLAR .. 734

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 734

İhtiyati Tedbirlerle İlgili Genelge ve Yargıtay Kararları

İHTİYATİ TEDBİRLERLE İLGİLİ GENELGE VE DÜŞÜNCELER. 740

Genelgeler 740

İÇTİHATLAR .. 742

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 742

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 743

Yargıtay Özel Daire Kararları 749

(İKİNCİ KİTAP)

DELİL TESPİTİ

DELİL TESPİTİ . 819

İlgili Yasa . 819

Açıklama . 819

Delil Tespitinde Yetkili Mahkeme  820

Delil Tespitinde Görevli Mahkeme . 821

Delil Tespiti Koşulları 824

1. Delil tespiti isteği açılmış veya ilerde açılacak bir davaya dayalı olmalıdır. 824

2. Delil tespiti isteğinde bulunan kişinin, açılmış veya ileride açılacak davada taraf olması gerekir 824

3. Delillerin önceden tespitinde, istekçinin hukuksal yararı olmalıdır 824

Delil Tespitinde Usul 825

Delil Tespiti Giderleri 828

Delil Tespiti İşleminde Vekalet Ücreti 829

Delil Tespitinde Alınacak Harç . 830

DELİL TESPİTİNE İTİRAZ .. 831

ÖRNEKLER .. 832

Delil Tespiti İsteği Dilekçe Örneği 832

Delil Tespiti Tensip Karar Örneği 833

Vasıta Hasan Tespit Raporu Örneği 834

Kiralananda Hasar Tespit İsteği Dilekçe Örneği 836

Kiralananın Kim ve Nasıl Kullanıldığının Tespiti İstemi Dilekçe Örneği. 837

Delil Tespiti Tutanağı Örneği 838

İnşaattan Dolayı Delil Tespiti Dilekçe Örneği 839

Binadaki Eşyaların Tespiti İstem Dilekçesi Örneği 840

Binadaki Faydalı ve Zorunlu ve Lüks Masraflarla İlgili Yapımların     Tespiti İstem Dilekçe Örneği 842

İnşaat Nedeniyle Delil Tespitinde Bilirkişi Raporu Örneği 845

Delil Tespitine İtiraz Dilekçe Örneği 847

Delil Tespiti Türleri

1) İDARİ DAVALARDA DELİLLERİN TESPİTİ . 848

İlgili Yasa . 848

Açıklama . 849

2) KOOPERATİF MALLARININ DEĞERLERİNİN TESPİTİ . 850

İlgili Yasa . 850

Açıklama . 850

ÖRNEKLER .. 851

Değer Tespiti Dilekçe Örneği 851

GENELGE VE DÜŞÜNCELER .. 852

İÇTİHATLAR .. 853

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 853

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 855

Yargıtay Özel Daire Kararları 868

(ÜÇÜNCÜ KİTAP)

İHTİYATİ HACİZ

1) İHTİYATİ HACİZ .. 893

İlgili Yasa . 893

İhtiyati Hacizde Teminat 894

İhtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez. 897

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar   897

Türk Kanunu Medenisinin (eski 777.) yeni 862. maddesi hükmü saklıdır           899

Açıklama . 899

İhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme; 901

İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme . 902

İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunacaklar 902

Haklarında İhtiyati Haciz İstenilecekler 903

İhtiyati Haciz Koşulları 903

İhtiyati Hacizde Usul 904

İhtiyati Haciz Kararının Kapsamı 905

İhtiyati Hacizde Güvence (Teminat) 906

İhtiyati Haciz Giderleri 907

İhtiyati Haciz İsteminde Harç . 907

İhtiyati Haciz İsteminde Vekalet Ücreti 907

İhtiyati Haczin Uygulanması 907

İhtiyati Haciz Kararı Hakkında Yasa Yolları 908

İhtiyati Haciz İsteminin Reddi Halinde Yasa Yolları 909

2) İHTİYATİ HACİZ KARARLARINA İTİRAZLAR .. 909

Açıklama . 909

İtiraz süresi   909

İtirazı İnceleyecek Görevli Mahkeme . 910

İhtiyati Haciz Kararına İtirazda Yetkili Mahkeme . 910

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Edecekler 911

İhtiyati Haciz Kararına İtirazda Davalı (Karşı Taraf) 911

İhtiyati Haczin Hükümsüz Kalması 912

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Koşulları 913

İtiraz Koşulları   913

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Süresi 914

İhtiyati Haciz Kararına İtirazda Usul 914

İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Yasa Yolu . 915

İcra Mahkemesine Borçlunun Başvuruda Bulunması 915

İcra Mahkemesine Alacaklının İtirazda Bulunması 916

İhtiyati Hacizde İflas İsteği 916

İhtiyati Hacizde Borçlunun İflasını İstemekte Yetkili Mahkeme . 917

İhtiyati hacizde Borçlunun İflasına Karar Verecek Görevli Mahkeme . 917

Borçlunun, İtirazının Kaldırılması ve İflasına Karar Verilmesini İsteyebilecekler 918

Hakkında İflas İstenecekler 918

İhtiyati Hacizde İflas İsteme Koşulları 918

İhtiyati Hacizde Borçlunun İtirazının Kaldırılması ve İflasının    İstenmesinde Süre   919

İhtiyati Hacizde İflasa Tabi Borçlunun İtirazının Kaldırılması ve        İflasına Karar Verilmesi İsteklerinde Usul 919

3) TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ   920

İlgili Yasa . 920

Açıklama . 920

DİLEKÇE ÖRNEĞİ . 922

Dilekçe Örneği 922

İÇTİHATLAR .. 923

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 923

Yargıtay Özel Daire Kararları 925

4) KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İHTİYATİ        HACİZ İSTEKLERİ   927

İlgili Yasa . 927

Açıklama . 928

Görevli Mahkeme . 928

Yetkili Mahkeme . 928

İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunacaklar 928

Hakkında İhtiyati Haciz İstenilecekler 929

İhtiyati Haciz İsteme, Koşulları 929

Gözönünde Tutulacak Hususlar 929

5) KORUMA TEDBİRLERİNE GÖRE ÖDENEN TAZMİNATIN GERİ ALINMASINDA İHTİYATİ HACİZ    930

İlgili Yasa . 930

Açıklama. 931

Tazminatın Geri Alınması 934

Tazminat İsteyemiyecek Kişiler 934

İÇTİHATLAR .. 935

Yargıtay Özel Daire Kararları 935

6) FİKİR VE SANAT ESERLERİNDE HACİZLER VE HACZİ MÜMKÜN OLMAYANLAR    936

İlgili Yasa . 936

Açıklama . 936

7) FİKİR VE SANAT ESERLERİNDE HACİZLER VE HACZİ MÜMKÜN OLANLAR    937

İlgili Yasa . 937

Açıklama . 938

8) BORÇLUNUN MENFİ TESPİT DAVASI AÇMASI  DURUMUNDA İHTİYATİ HACZİN UYGULANMASI . 939

Açıklama . 939

9) İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI . 939

10) İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINDIKTAN SONRA       ALACAK DAVASI AÇILMASI DURUMU    940

11) İCRA TAKİBİ YOLUYLA İHTİYATİ HACZİN TAMAMLANMASI   940

12) İHTİYATİ HACZİN UYGULANMASI . 941

13) İLAMLI İCRA TAKİPLERİNDE İHTİYATİ HACZİN UYGULANMASI   942

14) REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE İHTİYATİ HACZİN UYGULANMASI   943

15) HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ ALINMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI   943

Açıklama . 943

Görevli Mahkeme . 943

Yetkili Mahkeme . 943

Davacı 944

Davalı 944

Dava Açma Koşulları 944

Gözönünde tutulacak hususlar 944

ÖRNEKLER .. 946

Haksız ihtiyati hacizden tazminat davası dilekçesi örneği) 946

İHTİYATİ HACİZLE İLGİLİ ÖRNEKLER .. 947

İhtiyati haciz istemi dilekçesi 947

İhtiyati Haciz Kararı Örneği 948

İlama Dayanan İhtiyati Haciz İstek Dilekçe Örneği 949

İlama Dayanan İhtiyati Haciz Kararı Örneği 950

İptal Davalarında İhtiyati Haciz İsteği Dilekçesi 951

İptal Davalarında Tensip ve İhtiyati Haciz Karar Örneği 952

İptal Davasında İcra ve İflas Yasasının 281/2’nci Maddesine Göre Mahkemeden Verilen İhtiyati Haciz Kararı Örneği 953

İhtiyati Hacizde İflas İsteği Dilekçe Örneği 954

İhtiyati Hacizde İflas İsteğinin Kabulüne Dair Karar Örneği 955

Konkordatonun Reddinden Sonra İflas ve İhtiyati Haciz İstekleri      Dilekçesi Örneği 956

Konkordatonun Reddinden Sonra Verilen İhtiyati Haciz Kararı Örneği 957

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 958

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karar Örneği 959

İHTİYATİ HACİZLE İLGİLİ GENELGELER GÖRÜŞLER .. 960

Genelgeler 960

Düşünceler 961

İÇTİHATLAR .. 961

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 961

Yargıtay Özel Daire Kararları   991

(DÖRDÜNCÜ KİTAP)

KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDE İHTİYATİ HACİZ

1) KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDE İHTİYATİ HACİZ KONULMASI 1065

İlgili Yasa . 1065

Açıklama . 1081

1. Asli kamu alacakları 1081

2. Fer’i kamu alacakları 1081

3. Kamu hizmeti uygulamasından doğan alacaklar 1081

4. Takip masrafları 1081

Cebren tahsil ve takipte usul 1082

Zorla (Cebren) alınma biçimleri 1082

1. Teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takip edilmesi 1082

2. Borçlunun mallarının haczedilmesi 1082

3. Borçlunun iflasının istenilmesi 1082

(Cebren) Zorla takibatın başlaması 1082

Ödeme emri 1083

Ödeme emrine itiraz . 1083

Haciz İşlemleri 1084

Köylerde haciz işlemi 1084

Haciz sırasında bulunacaklar 1085

Gıyapta haciz . 1085

Haciz bildirisi ve tebliği 1085

Tebliğ edilen haciz bildirisine itiraz edilmemiş olması hali 1086

Haczedilen malların paya çevrilmesi 1087

2) KAMU ALACAĞINDA İHTİYATİ HACİZ .. 1087

Açıklama . 1087

İhtiyati haczin uygulanma koşulları 1087

İhtiyati hacizin uygulanma halleri 1088

İhtiyati haciz kararı alınması 1088

İhtiyati haciz (varakasının) düzenlenmesi 1089

3) İHTİYATİ HACZE İTİRAZ .. 1089

Açıklama . 1089

İhtiyati hacize itiraz dava süresi 1090

Duruşma . 1091

İhtiyati haczin kaldırılması 1091

ÖRNEKLER .. 1092

İhtiyati Tahakkuk İsteği Örneği 1092

İhtiyati Haciz İsteği Örneği 1093

Kovuşturma Örneği 1094

İhtiyati Hacze İtiraz Dilekçesi Örneği 1095

Vergi Mahkemesi Kararı Örneği 1096

Danıştay Kararı Örneği 1099

YÖNETMELİKLER .. 1100

HACİZ VARAKASI . 1107

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  238 . 1112

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  242 . 1117

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  281 . 1121

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  284 . 1123

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  290 . 1124

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  292 . 1126

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  317 . 1128

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  318 . 1129

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  323 . 1130

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  325 . 1133

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  351 . 1134

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 377 . 1138

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  378. 1153

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  379. 1159

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 380 . 1160

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 381 . 1162

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 382 . 1167

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 383 . 1167

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 384 . 1168

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 385 . 1173

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 406 . 1175

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 408 . 1177

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 409 . 1179

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 410 . 1179

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 411 . 1180

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 412 . 1181

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri No 291 1182

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 413 . 1183

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 414 . 1184

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 419 . 1184

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 420 . 1185

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 421 . 1187

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 422 . 1187

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 423 . 1188

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 424 . 1189

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 425 . 1190

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 428 . 1191

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 429 . 1192

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 430 . 1194

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 431 . 1199

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 432 . 1204

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 433 . 1209

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 434 . 1215

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No 435 . 1220

Maliye Bakanlığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No 49 . 1230

Maliye Bakanlığı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 45......... 1260

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği               Seri No 580   1264

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  436 . 1265

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  437 . 1266

Tahsilat Genel Tebliği Seri No  438 . 1281

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri No  439 . 1283

İÇTİHATLAR .. 1284

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1284

Ceza Genel Kurulu Kararları 1295

Yargıtay Özel Daire Kararları 1297

Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 1337

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları 1338

Danıştay Özel Daire Kararları 1352

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği...................................................... 1451

YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ . 1487

YAZARIN BASILACAK ESERLERİ . 1487