Kategoriler

İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi Ve Planların Çatışması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

365,00 292,00

Toplam

Yazar : Elif Orta
Basım Tarihi : Şubat 2006
Sayfa Sayısı : 232
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-994-4941-07-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

"İMAR HUKUKUNDA PLAN HİYERARŞİSİ VE PLANLARIN ÇATIŞMASIElif ORTABirinci Bölümünde, İmar Hukuku Mevzuatında Yer Alan Plan Türlerinin İncelenmesine Geçilmeden Evvel, İmar Planının Çok Boyutluluğu Üzerinde Durulmuş; Daha Sonra, Plan Hiyerarşisi Uygulamasına Konu Olan Plan Türleri, Genel Ve Özel Amaçlı Plan Türleri Olmak Üzere İki Ana Başlık Altında Ele Alınmıştır.

İkinci Bölümde, Plan Hiyerarşisi İlkesinin Nasıl Yorumlandığı, Doktrindeki Görüşler Ve Yargı Kararlarının Konuya Yaklaşımı Ekseninde Mercek Altına Alınmış; Akabinde, Ana Plan Türü Olan Fiziki Planlar Olarak Nitelendirdiğimiz Nazım Ve Uygulama İmar Planlarının Gerek Kendi Aralarındaki Gerekse Kademelenmede Üst Düzeylerde Yer Alan Planlarla İlişkisi Ve Bu Planların Yönlendirici Etkisi İrdelenmiş; Ayrıca, Plan Hiyerarşisinin Üçüncü Ayağını Teşkil Eden Özel Amaçlı Planlar Açısından Da Bu İlke Değerlendirilmeye Çalışılmıştır.

Mevzuattaki Eksiklikler Bir Yana, Mevcut Düzenlemelerin Yorumlanmasındaki Farklılıklar, Plan Hiyerarşisi Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunların Çözümünü De Güçleştirmektedir. Diğer Yandan, Uyuşmazlıkların Önemli Bir Kısmının “Yetki” Konusunda Yaşanan Çekişmelerden İleri Gelmesi, Bu Konu Üzerinde De Ağırlıkla Durulmasını Gerektirmektedir. Zira, Bu Nedenle Üst Ölçekli Planlar Yapılamamakta, Bu Durum Plan Hiyerarşisi Uygulamasını Da Sekteye Uğratmaktadır.

Bu Görüşler Çerçevesinde Üçüncü Bölümde De, Plan Hiyerarşisi Uygulamasında Ortaya Çıkan Başlıca Sorunların Olası Sebepleri Ve Çözüm Önerileriyle Birlikte Bir Değerlendirilmesi Yapılmıştır. Bu Değerlendirmede Ortaya Çıkan; Mevzuattaki Eksikliklerin Giderilmesi Yanında, İmar Planlarının Hazırlanma Aşamasında Uyulması Gereken Esneklik İlkesinin, Planların Uygulanma Sürecinde Ve Bu Süreçte Plan Hiyerarşisi İlkesinin Yorumunda Da Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği; Bir Diğer Deyişle, Uyuşmazlıkların Çözümünde Planların Katı Yaklaşımlardan Uzak Ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Ele Alınarak, Esneklik İlkesinin Sorunların Çözümünde De Yol Gösterici Olması Gerektiğidir.İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ


KISALTMALAR


GİRİŞ    11
I. İMAR HUKUKUNUN UYGULAMA ARAÇLARI OLARAK İMAR PLANLARI    13
A. İmar Planının Çok Boyutluluğu    13
1. Hukuki Boyutu    13
2. Şehircilik Boyutu    21
3. Sosyal ve Ekonomik Boyutu    23
B. İmar Hukuku Mevzuatında Yer Alan Plan Türleri    26
1. Genel Amaçlı Plan Türleri    27
a. Ana Fiziki Plan Türü Olan İmar Planları    27
(1) Nazım İmar Planı    28
(2) Uygulama İmar Planı    32
b. Üst Ölçekli Planlar    38
(1) Ülke Planı    38
(2) Bölge Planı    40
(3) Metropoliten İmar Planı    42
(4) Çevre Düzeni Planı    47
c. Tamamlayıcı Planlar    52
(1) İlave Plan    53
(2) Mevzi İmar Planı    53
d. Değişiklik Getiren Planlar    54
(1) Revizyon Planı    55
(2) Plan Değişikliği    56
2. Özel Amaçlı Plan Türleri    57
a. Islah İmar Planı    57
b. Turizm Amaçlı İmar Planları    63
c. Koruma Amaçlı İmar Planları    66
d. Özel Çevre Koruma Bölgesi Planı    72
e. Kıyılarda İmar Planlaması    74
f. Köy Yerleşme Planı    80
g. Tarım Alanlarında Planlama    83

h. Mera, Yaylak ve Kışlak Alanları ile Kamuya
Ait Çayır ve Otlak Alanlarında Planlama    84
i. Su Toplama Havzalarında Planlama    87
j. Milli Parklarda Planlama    89
k. Sanayi Alanlarında Planlama    91
II. İMAR PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ    99
A. Genel Olarak Plan Hiyerarşisi    99
1. Hiyerarşi Kavramı    99
2. İmar Hukukundaki Plan Hiyerarşisinin Anlamı    100
B. Ana Plan Türü Olan Fiziki Planlar Arasındaki İlişki    106
C. Ana Plan Türü Olan Fiziki Planlar ile Üst Ölçekli Planlar Arasındaki İlişki    119
D. Özel Amaçlı Planlar Açısından Hiyerarşi    129
III. PLAN HİYERARŞİSİ UYGULAMASINDA ORTAYA  
ÇIKAN BAŞLICA SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    147
A. Sorunların Olası Sebepleri    147
1. Mevzuattaki Eksiklikler    147
2. Uygulama Hataları    165
3. Yoğun ve Hızlı Şehirleşmenin Doğurduğu Hukuka Aykırı Davranış Eğilimleri    173
B. Başlıca Sorunlar    176
1. Plan Hiyerarşisi Uygulamasındaki Çelişkiler    176
2. Plan Değişikliklerinde Yaşanan Karmaşa    181
a. Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Birlikte Değerlendirilme(me)si    181
b. İmar Planı Değişikliklerinde Planların Çatışması
Sorununun Farklı Şekillerde Ele Alınışı    185
(1) Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesini Etkileyecek Boyuttaki Değişiklikler    186
(2) Nüfus Yoğunluğunu Etkileyecek Boyuttaki
Değişiklikler    189
(3) Öncelik - Sonralık Sorunu    191
(4) Süreklilik İlkesinin Önemi    192
3. Üst Ölçekli Planların İptal Edilmesi Durumunda Yaşanan Belirsizlik    194
C. Çözüm Teklifleri    196
1. Mevzuat Açısından    196
a. Mevcut Mevzuat Açısından    196
b. Gündemdeki Tasarının Eleştirisi    204
2. Yargısal Denetimde Ortaya Çıkan Farklı Yaklaşımların Çözüm Açısından Değerlendirilmesi    212
a. Yargı Kararlarında Dayanılan Gerekçeler
Açısından Plan Hiyerarşisinin Farklı Yorumlanışının
Ortaya Çıkardığı Durum    212
b. Bilirkişi İncelemesinin Özelliği Dikkate Alındığında
Ortaya Çıkan Durum    216
3. Sorunların Kaynakta Çözümü Açısından İmar Planlarının Hazırlanışının Katılıma Müsait Bir İdari Usul Sürecine Bağlanması Gerekliliği    217


SONUÇ    219


BİBLİYOGRAFYA    223