Kategoriler

İmar Kanunları Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

270,00 216,00
135,00 108,00
180,00 144,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Mayıs 2014
Sayfa Sayısı : 359
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-86-3
ISBN (Online) : 978-605-315-411-2
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Av. Lütfü BAŞÖZ, Av. Ramazan ÇAKMAKCI


- İmar Kanunu    1
- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun    39
- Kıyı Kanunu    55
- Yapı Denetimi Hakkında Kanun    63
- Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik    73
- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik    83
- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği    97
- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği    167
- Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik    197
- İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve
- Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik    203
- İmar Kanununun 38 inci Maddesinde Sayılan Mühendisler,
- Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik    217
- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği    227
- Otopark Yönetmeliği    255
- Sığınak Yönetmeliği    265
- Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik    275
- Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına
İlişkin Yönetmelik    295
- Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik    303
- Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik    313
- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği    323


  
İÇİNDEKİLER (Madde Bazında)

İMAR KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç:    1
Kapsam:    1
Genel esas:    1
İstisnalar:    1
Tanımlar:    2
İKİNCİ BÖLÜM
İmar Planları ile İlgili Esaslar
Planlama kademeleri:    3
Halihazır harita ve imar planları:    3
Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:    4
İmar planlarında Bakanlığın yetkisi:    7
İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali:    9
Kamuya ait gayrimenkuller:    9
Cephe hattı:    10
İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler:    10
İrtifak hakları:    11
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İfraz ve Tevhid İşleri
İfraz ve tevhid:    11
Tescil ve şüyuun izalesi:    11
Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar:    12
Arazi ve arsa düzenlemesi:    12
Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili:    14
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar
Yapı:    14
Yapı ruhsatiyesi:    15
Ruhsat alma şartları:    15
Geliştirme alanlarında yapı ruhsatı:    16
Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluşu, yetki
alanları ve sorumlulukları:    17
Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması:    17
Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat:    17
Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar    18
Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar:    19
Ruhsat müddeti:    22
Yapı kullanma izni:    22
Kullanma izni alınmamış yapılar:    23
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:    23
Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar:    23
İnşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler:    24
Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması:    25
Kapıcı daireleri ve sığınaklar:    25
Otoparklar:    25
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması
ve uygulanması:    26
Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar:    26
Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler:    26
Arsaların yola bakan yüzleri:    27
İdari müeyyideler:    27
Yürürlükten kaldırılan hükümler:    30
Yönetmelik:    30
Mücavir alan:    32
ALTINCI BÖLÜM
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler
YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme
Yapıların amacında kullanılması:    35
Başka amaçla kullanılan otopark yerleri:    35
Önce verilen ruhsat ve izinler:    35
Müşterek giriş    36
Örfü belde, paftos:    36
Yönetmeliklerin çıkarılma süresi:    37
Yürürlük:    38
Yürütme:    38AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç    39
Tanımlar    39
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
Tespit, taşınmaz devri ve tescil    40
Tasarrufların kısıtlanması    41
Tahliye ve yıktırma    42
Uygulama işlemleri    43
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönüşüm Gelirleri ve Diğer Hükümler
Dönüşüm gelirleri    46
Çeşitli hükümler    49
Uygulanmayacak mevzuat    50
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Mevzuatta Yapılan Değişiklikler ve Son Hükümler
Devir ve tahsislerin iptali    52
Gerçekleşen dönüşüm gelirleri    53
Yürürlük    53
Yürütme    53

KIYI KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç    55
Kapsam    55
İstisnalar    55
Tanımlar    55
Genel Esaslar    56
İKİNCİ BÖLÜM
Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma
Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar    57
Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar    58
Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar    58
Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti    59
Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar    59
Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi    59
Tapuya Şerh Verilmesi    59
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri
Kontrol    59
İmar Mevzuatına Aykırı Yapı    60
Ceza Hükümleri    60
Yönetmelik    60
Yürürlük    61
Yürütme    61
4/4/1990 TARİHLİ VE 3621 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER    61
1-1.07.1992 tarihli ve 3830 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:    61

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
Amaç, kapsam ve tanımlar    63
Yapı denetim kuruluşları ve görevleri    65
Sorumluluklar ve yapılamayacak işler    66
Yapı denetim komisyonları ve görevleri    67
Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri    67
Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi    68
Sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesi    69
Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali    69
Ceza hükümleri    70
Bakanlığın denetim yetkisi    70
Kanunun uygulanacağı iller    70
Diğer hükümler ve yönetmelikler    70
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler    71
Yürürlük    72
Yürütme    72PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç    73
Kapsam    73
Dayanak    73
Tanımlar    73
İKİNCİ BÖLÜM
Plân Yapacak MüelliflerdeAranacak Yeterlilik
Plânlama alanı grupları    74
Müelliflerin öğrenim niteliği    75
Müelliflerin derecelendirilme esasları    75
Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerde aranacak nitelikler    75
İş bitirme    77
Kamu kurum ve kuruluşunda ve özel plânlama bürolarında çalışma    78
Yeterlilik Belgesi şartı    78
Müellif ekiplerinin teşkili    78
Plân müelliflerinin görev ve sorumlulukları    79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışmaların Değerlendirilmesi, Sicil Tutulması, Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması
Müellif çalışmalarının idarece değerlendirilmesi    79
Müellif yeterlilik sicillerinin tutulması    80
Müelliflerin değerlendirilmesi    80
Yeterlilik Belgesi ve belge uygulaması    80
Yeterlilik Belgesinin iptali veya süreli olarak geçersiz kılınması    81
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik    82
Yürürlük    82
Yürütme    82


PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç    83
Kapsam    83
Tanımlar    83
İKİNCİ BÖLÜM
(Değişik bölüm başlığı:RG-17/3/2001-24345)
Plan Yapımına Dair Esaslar    85
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arsa ve Yapılarla İlgili Hükümler
Parsel büyüklükleri    119
Bahçe mesafeleri    120
Parselasyon planı, ifraz-tevhid ve istisnalar    121
Kapanan yollar    124
Tehlikeli alanlar    124
Parsellerde yapılanma şartları    125
Bir parselde birden fazla bina yapılması    125
Bina girişleri ve rampaları    126
Bina cepheleri    126
Bina derinlikleri    127
Bina yükseklikleri    128
Binalara kot verilmesi    130
Zemin kat taban kotu, tabii zemin, tesviye kotu ve giriş    132
Bazı yapılarda aranan şartlar    134
Saçaklar    135
Çatılar ve dış görünüm    135
Çıkmalar    136
Işıklıklar    137
Konutlarda bulunması gereken piyesler ve koridorlar    138
İç Yükseklikler    139
Akaryakıt, Şarj ve Servis İstasyonları    139
Çay ocakları    140
Merdivenler    140
Fırınlar    141
Korkuluklar    143
Bacalar    143
Portikler    144
Pasajlar    144
Su depolan, sıhhi tesisler ve fosseptikler    145
Bodrumlarla ilgili bazı hususlar    146
Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri    146
Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:    146
Müştemilatlar    148
Paratonerler    148
Bahçe duvarları    148
Şantiye binaları    148
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Ruhsat İşleri
Yapı ruhsatı işleri (Değişik başlık:RG-19/8/2008-26972)    149
Fenni Mesuliyet Hizmetleri ve Sicil (Değişik başlık: RG-13/7/2000-24108)    155
Bakanlıkça düzenlenen ruhsatlar ve kamuya ait yapı ve tesisler    157
Yapı kullanma izni    161
Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar    163
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Uygulama

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç    167
Kapsam    167
Çevre düzeni planı kapsamında kalan alanlar    167

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Parsel ve Yapılarla İlgili Hükümler
Parsel büyüklükleri ve bina cepheleri    172
Bahçe Mesafeleri    172
İfraz    173
Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı    173
Yapı Yerinin Tayini    173
Bina Derinlikleri    173
Bina Yükseklikleri    174
Binalara Kot Verilmesi    174
Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar    175
Çıkmalar    175
Işıklıklar ve Hava Bacaları    175
Konutlarda bulunması gereken piyesler ve koridorlar    176
İç Yükseklikler    176
Pencereler    176
Kapılar    176
Merdivenler    177
Bacalar    178
Kapalı Çarşılar ve Pasajlar    179
Sıhhi Tesisler    179
Bodrumlar    179
Bahçe Duvarları    179
Şantiye Binaları    180
Yapı Ruhsat İşleri    180
Kamuya Ait Yapı ve Tesisler    181
Proje Değişiklikleri    181
Sanayi Yapıları    181
Esaslı Tamirler    182
Adi Tamir    182
İskele Kurulması    182BEŞİNCİ BÖLÜM
Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar
Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti    182
Bina Cephe ve İstikametleri    183
Komşu Mesafeleri    183
Binalara kot verilmesi    183
Yapı Şartları    183
Yapı Ruhsat İşleri    184
Bina Projeleri    185
ALTINCI BÖLÜM
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar
İfraz ve Tevhid İşleri    185
Yapı Şartları    185
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç    187
Kapsam    187
Yasal Dayanak    187
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İşlerin Yaptırılması    187
Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu    188
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Belgesi
Belgenin Niteliği    188
Yeterlik Belgesi Verecek Komisyonların Teşkili    188
Yeterlik Belgesi Komisyonunun Görevleri    188
Yeterlik Belgesi Verilmesi    189
Komisyon Toplantısı ve Karar    189

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harita Müteahhitlik Karnesi Komisyonu
Komisyonun Kuruluşu    190
Görev ve Yetkileri    190
Kararın Kesinleşmesi    190
BEŞİNCİ BÖLÜM
Harita Müteahhitlik Karnesi
Tanım    190
İş Grupları    190
Harita Müteahhitlik Karnesinin Şirketlere Devredilmesi    193
Müteahhitlik Karnesi Almak İçin Müracaat    194
Karne Süresi ve Yenileme    194
ALTINCI BÖLÜM
Harita Müteahhitlik Sicilleri
Harita Müteahhitlik Sicil ve Karne Bürosu    195
Kıymetlendirme Raporu    195
Sicillerin Gizliliği    195
YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Kazanılmış Haklar    195
Şantiye Şefi Bulundurma Mecburiyeti    196
Yürürlükten Kalkan Yönetmelik    196
Saklı Haklar    196
Yürürlük    196
Yürütme    196

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Fen Adamlarının Gruplandırılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk Ceza ve Hükümleri
Sorumluluk    199
Ceza    199
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bağlantı gücü    200
Aydınlatma Gücü    200
Kuvvet Gücü    200
Asansör İşleri Sorumluluğu    200
Sicil    200
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler    201
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Madde, Yürürlük, Yürütme
Yürürlük    201
Yürütme    201

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç    203
Kapsam    203
Kanuni Dayanak    203
Tanımlar    203
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Düzenleme Sahalarının Tesbiti Esasları    205
Düzenleme Sınırının Geçirilmesi    205
Düzenleme Sahasına Alınacak Umumi Hizmet Alanlarının Sağlanması    206
Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar    206
Toplu İnşaatlarda İmar Düzeni    206
İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımındaki Esaslar    206
Düzenleme Ortaklık Payı Oranına Ait Esaslar    207
Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis    207
Uygulama Masrafının Tahsili    208
Hisseli Arazi ve Arsa Satışının Yasaklanması    208
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Çalışmaları
İfraz ve Tevhid İşlemleri    208
Tapu Kayıtlarının ve Haritalarının Elde Edilmesi    208
Haritaların Revizyon ve Müktesep Hakların Tesbiti    208
Korunması Gereken Yapılar    209
Uygulama Haritalarının Hazırlanması    209
İmar Adalarının Numaralandırılması    209
Adaların Araziye Aplikasyonu    209
Ada Köşelerinin Arazide Belirtilmesi    209
Yapı ve Tesislerin Korunması    210
Yapı Adalarının Kesin Boyutlarının Tesbiti    210
Hata Sınırı    210
Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi    210
Parsel Alanında Farkın Giderilmesi    211
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Düzenleme İşleri
Kadastro Ayırma Çapı    211
Tapu Kayıtlarına Belirtme Yapılması    212
Düzenlemede Umumi Hizmetlere Ayrılacak Payın Hesabı    212
Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı    212
Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması    212
Düzenleme Ortaklık Payı Oranı    213
Özet Cetvelleri    213
İmar Parsellerinin Teşkili    213
İmar Adalarının Parsellenmesi    214
Parsel Numarası Verilmesi    214
Kadastro Yapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri    214
Parselasyon Plânlarının Onayı    215
Parselasyon Plânlarının Kontrolü    215
Tapu Siciline Beyan ve Tescil    215
Hisse Hesabı    215
İmar Parselasyon Plânlarının Hukuki Geçerliliği    216
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük    216
Yürütme    216
İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç    217
Kapsam    217
Dayanak    217
Tanımı    217
İKİNCİ BÖLÜM
Fen Adamlarının Gruplandırılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fen Adamlarının Yetki ve Görevleri
İnşaat İşlerindeki Yetki ve Görevleri    219
Sıhhi Tesisat ve Isıtma İşlerindeki Yetki ve Görevleri    221
Elektrik Tesisatçılığı İşlerindeki Görev ve Yetkiler    222
Harita Alım İşlerindeki Yetki ve Görevleri    223
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fen Adamlarının Sorumlulukları
Sorumluluk    223
Müeyyideler    224
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sicil    224
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler    225
Yürürlük    225
Yürütme    225

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç    227
Kapsam    227
Dayanak    228
Tanımlar ve kısaltmalar    228


İKİNCİBÖLÜM
İlkeler, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar
İlkeler    232
Görev, yetki ve sorumluluk    232
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamaları
Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı    233
Mimari uygulamalar    234
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Isı Yalıtımı Esasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık
Bina ısı yalıtımı esasları    235
Isı yalıtım projesi zorunluluğu    236
Mekanik tesisat yalıtımı esasları    237
Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık    238
BEŞİNCİBÖLÜM
Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları
Isıtma sistemleri tasarım esasları    239
Isıtma sistemleri uygulama esasları    240
Soğutma sistemleri tasarım esasları    241
Soğutma sistemleri uygulama esasları    241
ALTINCI BÖLÜM
Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları
Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım esasları    242
Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esasları    243
YEDİNCİBÖLÜM
Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri
Sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri    243
SEKİZİNCİBÖLÜM
Otomatik Kontrol
Otomatik kontrol    244
DOKUZUNCU BÖLÜM
Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri
Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri    245
ONUNCU BÖLÜM
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Isı Pompası ve Kojenerasyon Sistemleri
Yenilenebilir enerji kaynaklarının, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin kullanımı
(Değişik başlık:RG-1/4/2010-27539)    247
Kojenerasyon sistemleri    247
ONBİRİNCİ BÖLÜM
İşletme, Periyodik Bakım ve Denetim
İşletme ve periyodik bakım (Değişik başlık:RG-1/4/2010-27539)    248
Denetim yapacak kurum ve kuruluşlar    248
ONİKİNCİBÖLÜM
Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar
Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi (Değişik başlık:RG-1/4/2010-27539)    249
Enerji kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler    251
Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar    251
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yıllık Enerji İhtiyacı
Yıllık enerji ihtiyacı    253
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik    253
Standardların belirlenmesi    253
Tebliğlerin çıkarılması    253
Mevcut binalara enerji kimlik belgesi verilmesi (Değişik başlık:RG-1/4/2010-27539)    253
Enerji Kimlik Belgesi Verilmesi    254
Yürürlük    254
Yürütme    254

OTOPARK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİKISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Dayanak:    255
Kapsam:    255
Tanımlar:    255
Genel Esaslar    256
İKİNCİ KISIM
Planlama ve Uygulama Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Planlama
Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları    257
Beş Yıllık İmar Programları    259
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Denetim
Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinin Verilmesi    259
Otoparkların Amacı Dışında Kullanılamayacağı    259
Bina Otoparkı Yapılamayan Parseller    260
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili    260
Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar    260
DÖRDÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uygulanacak Hükümler    261
Yürürlükten Kaldırma    261
Sorumlu İdare    261
Yürürlük    263
Yürütme    263

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç    265
Kapsam    265
Yasal Dayanak    265
BÖLÜM II
Sığınakların Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri
Sığınak    266
Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri    266
Kullanım Amacına Göre Sığınak Çeşitleri    266
Serpinti sığınaklarının yapılacakları yer, tesis ve yapılar
(Değişik başlık:RG-29/9/2010-27714)    267
Serpinti sığınaklarının özellikleri ve yapılışları (Değişik başlık:RG-29/9/2010-27714)    268
Sığınakların Kimler Tarafından Yaptırılacağı    271
Gerektiğinde Genel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler    271
BÖLÜM III
Diğer Hükümler
Sığınakların Bakımı, Muhafazası ve Denetimi    271
Sığınakların tapuya tescili    272
Yapı Ruhsat ve Kullanma İzinlerinin verilmesi    272
Sorumlu Makam    273
Görüş alma    273
Cezai Hükümler    273
Yürürlükten Kaldırma    273
BÖLÜM IV
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük    274
Yürütme    274

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yasal Dayanak    275
Amaç    275
Kapsam    275
Tanımlar    275
Genel Esaslar    280
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonunun Teşekkülü, Çalışma Usul ve Esasları Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Onayı
Kıyı kenar Çizgisi Tespit Komisyonunun Teşekkülü    281
Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Onayı    281
Kıyı Kenar Çizgisinin Arazide Tespiti ve Haritalara Geçirilmesi    283
Kıyı Kenar Çizgisinin Onayı ve İlanı
(Değişik başlık: RG-2/4/2013-28606)    284
Paftaların Çoğaltılması ve Dağıtımı    285
Kıyı Kenar Çizgilerinin Aleniyeti    285
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde Planlama ve Yapılanma
Kıyıda Planlama    285
Kıyıda Yapı    286
Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma    287
Kıyıda, Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde İnşaat
Ruhsatı    288
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sahil Şeridi, Sahil Şeridinde Planlama ve Yapılanma
Sahil Şeridinin Belirlenmesi    288
Sahil Şeridinde Planlama    290
Sahil Şeridinde Yapılanma    291
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kontrol ve İmar Mevzuatına Aykırı Yapı
Kontrol    292
İmar Mevzuatına Aykırı Yapı    293
Ceza    293
Yürürlük    293
Yürütme    293

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
Amaç    295
Kapsam    295
Yasal Dayanak    295
Tanımlar    295
İKİNCİ BÖLÜM
Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar
Planların Hazırlanması    298
Plan Yapımında Ön İzin    298
Tekliflerin Değerlendirilmesi    298
Ön Uygunluk Kararı    298
Planlama Esasları    298
Yeterlik Belgesi    300
Plan Yapımında Etaplama    300
Teknik ve Sosyal Altyapı    300
Başvuruda İstenecek Belgeler    300

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi
Planları Onaylama    301
Mahalli İşlemler    301
Planlara İtiraz    301
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Mevcut Planlar    301
Kıyı Yapıları    302
Altyapı    302
Tebliğ    302
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde    302
Yürürlük    302
Yürütme    302

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç    303
Kapsam    303
Dayanak    303
Tanımlar    303
İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Düzeni Planının Niteliği
Planın niteliği    305
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Düzeni Planı Planlama Alanının Tespitine, Hazırlanmasına, Hazırlatılmasına İlişkin İdari ve Teknik Usuller ve Esaslar
Planlama alanının tespiti    306
Bilgi toplanması    306
Uyulacak temel esaslar    307
Revizyon, ilave ve değişikliklerin yapılması    308
Planların hazırlanması, hazırlatılması ve incelenmesine ilişkin idari ve
teknik usuller    309
Koordinasyon    310DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Planların Onaylanması, Yürürlüğe Girmesi, İlanı, Dağıtımı ve Uygulamaların İzlenmesi
Planların onaylanması, yürürlüğe girmesi ve ilanı    310
Onaylanan planların dağıtımı    311
Planlara ilişkin uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesi    311
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler    312
Yürürlük    312
Yürütme    312

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam    313
Dayanak    313
Tanımlar    313
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Plan hazırlama esasları    316
Doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planları    316
Milli park ve sulak alanlar gibi alanlarda yapılacak planlar    318
Planların onaylanması    318
Planlara itiraz    319
Plan değişikliği, revizyonu ve ilaveler    319
Plan raporu ve gösterim    319
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Plan Müelliflerinin Görev ve Yetkileri ile Nitelikleri
Yetki    320
Plan müellifinde aranacak asgari nitelikler    320
Planlama ekibinde aranacak asgari nitelikler    321
Plan müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi    321
Geçiş hükmü    321
Yürürlük    321
Yürütme    321

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam    323
Dayanak    323
Tanımlar    323
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
İlgili idarenin görev ve sorumlulukları    325
Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları    326
Denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanının görev ve sorumlulukları    330
Proje müellifinin görev ve sorumlulukları    331
Yapı sahibinin görev ve sorumlulukları    331
Yapı müteahhidi ile şantiye şefinin görev ve sorumlulukları    332
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetim Kuruluşlarının ve Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları
Yapı denetim kuruluşunda ortaklık durumu    333
Yapı denetim kuruluşunun yetki sınırı    334
Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi    334
Laboratuvarın çalışma usul ve esasları    336
Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarda görev alacak teknik
personelin deneyim ve nitelikleri    337
Teknik personelin denetim yetkisi    339
Teknik personelin yapı denetim kuruluşunda istihdam esasları    340
Yapı denetim kuruluşunun şube aracılığıyla faaliyet göstermesi ve
şubede görevlendirilecek personel    342
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları    344
Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının çalışma usul ve esasları    345
Yapı denetimi çalışma birimleri    346
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi ile İlgili Esaslar
Yapı denetimi hizmet sözleşmesi    347
Sözleşme süresi    347
Sözleşmenin sona ermesine ilişkin esaslar    347
İnşaatın devri veya satılması    349
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esasları
Yapı denetimi hesabı    350
Hizmet bedelinin tespiti    350
Hizmet bedeli taksitleri    352
Hizmet bedelinin ödenmesi    353
Geçici olarak faaliyet durdurma cezası verilmesi, yapı denetim izin belgesinin iptali veya sözleşmenin feshi sonrasında hizmet bedellerinin ödenmesi    353
YEDİNCİ BÖLÜM
(Değişik bölüm başlığı:RG-5/2/2013-28550)
Yapılara Sertifika Düzenlenmesi    354
Sicillerin tutulması    354
Yapılara sertifika verilmesi    354
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat    354
Hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi    354
Denetlenebilecek yapı inşaat alanı sınırını aşan kuruluşların yeni iş alamaması    355
Hakedişi ödenmiş seviye nispetinde inşaat alanının yapı denetim kuruluşunun sorumluluk alanından minha edilmesi    355
Yapı Denetim Komisyonu sekreteryası personelinin görevlendirilmesi    355
Faaliyeti devam eden yapı denetim kuruluşlarının donanım yönünden eksiklerini tamamlaması    355
Şubeler aracılığıyla faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının durumu    355
Yapı denetimi çalışma birimlerinin kurulması    356
Denetçi belgelerinin durumu    356
Kanunun uygulandığı il sayısının artırılması    356
Müktesep haklar    356
Yapı Denetim Kuruluşlarının büro kriterleri    357
Yürürlük    357
Yürütme    357