Kategoriler

İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

310,00 248,00

Toplam

Yazar : Sezer Çabri
Basım Tarihi : Aralık 2005
Sayfa Sayısı : 148
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-9758-654-98-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İMAR KANUNU UYARINCA KAMULAŞTIRMASezer ÇABRİBu Çalışma İmar Kanunu Çerçevesinde Özel Hukuka Tabi Taşınmazların Kamulaştırılmasına ve Kamulaştırmanın Zamanında Gerçekleştirilmemesine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Temel Sorunları Çeşitli Boyutlarıyla Ele Alınarak Başvurulacak Kanun Yollarını Ortaya Koymayı Amaçlamaktadır.


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ    7


§1- Genel Olarak Konunun Sunumu    7
§2- Tarihçe    10
§3- Terminoloji    12
§4- Kanuni Düzenleme    13
§5- Araştırma Planı    15


BİRİNCİ BÖLÜM
İDARENİN TAŞINMAZ MAL GEREKSİNİMİNE BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR VE GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA
§6- Genel Olarak Kamu Malları İçinde Kamu Hizmetine Özgülenecek Orta ve Hizmet Malları    17
l- Genel Olarak Kamu Malı Kavramı    17
II- Kamu Mallarının Tasnifi    20
A- Sahipsiz Mallar    20
B- Orta Malları    21
C- Hizmet Malları    22
D- İdarenin Özel Malları    23


III- Kamu Mallarının Tabi Olduğu Hukuki Rejim    24
§7- Kamu Hizmetinin Görülmesinde Kamu Mallarının Tahsisi Kavramı ve Tahsis ile Kamu Malının Niteliğinin Belirlenmesi    28
§8- Özel Hukuka Tabi Taşınmazların Kamu Mülkiyetine Geçişi    29
I- İdarenin Kendi Malvarlığından Tahsise Konu Taşınmaz Temini    30
II- İdarenin Özel Mülkiyete Konu Taşınmazları İmar Kanunu Doğrultusunda Edinmesine Bağlı Hüküm ve Sonuçlar    32
A- İmar Mevzuatı Uyarınca Özel Hukuka Tabi Taşınmazları İvazsız Edinme Yolu: Düzenleme Ortaklık Payı Uygulaması    32
B- İdarenin Kamu Hizmetine Özgüleme Amacıyla İvazlı Olarak Taşınmaz Temini    37
1- Genel Olarak Kamulaştırma Kavramı    37
2- 4650 Sayılı Kanun Değişikliği Karşısında Kamulaştırmaya İlişkin Hüküm ve Sonuçlar    40
3- Kamulaştırma İşlemine Bağlı Kamulaştırma Süreci    42
a- Geçerli Bir Kamulaştırma İşleminin Bulunması    42
aa- Amaç Unsuru: Kamulaştırma Kamu Yararı İçin Yapılmalıdır    42
bb- Sebep Unsuru: Kamulaştırma Kamu Hizmetinin Görülmesi Sebebine Dayanmalıdır    43
cc- Konu Unsuru: Kamulaştırma İşlemi Özel Hukuk Kişilerine Ait Taşınmazlardaki Ayni Hakka Yönelik Olmalıdır    43
dd- Yetki Unsuru: Kamulaştırmayı Yapacak İdare Görevli ve Yetkili Olmalıdır    43
ee-Şekil Unsuru: Kamulaştırma Kanunda Gösterilen Kural ve Yöntemlere Göre Yapılmalıdır    43
b- Kamulaştırmaya Hazırlık İşlemleri    43
c- İcraî Nitelikte Kamulaştırma Kararının Alınması    43
d- Kamulaştırmanın İradi Yolla Gerçekleştirilmesine Bağlı Hüküm ve Sonuçlar    43
e- Kamulaştırma Davası Açılması Yoluyla Kamulaştırma    43
§9- Kamulaştırma Kanununda İmar Hukukuna İlişkin Hükümlerin Genel Olarak Değerlendirilmesi    43


İKİNCİ BÖLÜM
İDARENİN İMAR PLANLARI UYARINCA KAMU HİZMETİNE ÖZGÜLENECEK TAŞINMAZLARI BELİRLEME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
§10- İmar Mevzuatının Kamu Düzenine İlişkin Emredici Niteliği    43
§11- İmar Mevzuatı ile Getirilen Kısıtlamaların Eşya Hukuku Açısından Niteliği    43
§12- İmar Kanunu Hükümlerince Kamulaştırma İşlemine Temel Olarak Planlama    43
I- Genel Olarak İmar Planları    43
A- Bölge Planları    43
B- Çevre Düzeni Planı    43
C- Nazım İmar Plan    43
D- Uygulama İmar Planı    43
E- Diğer Planlar    43


II- İmar Planlarının Normlar Hiyerarşisindeki Yeri    43


III- İmar Planlarının Kesinleşmesine Bağlı Sonuçlar    43


IV- Genel Olarak İmar Planlarına Karşı Kanun Yolları    43
A- İmar Planlarına İtiraz Prosedürü    43
B- İmar Planlarına Karşı İptal Davası Açılması    43
V- İmar Kanunu Uyarınca Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler Kavramı    43
A- Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler    43
B- Kamu Ortaklık Payı    43


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İMAR PLANLARI UYARINCA KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE BAĞLI SONUÇLAR
§13- Kesinleşen İmar Planına Bağlı Olarak Kamulaştırma Zorunluluğu    43
I- İmar Planları İle Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin Kamu Mülkiyetine Geçiş Yolları Açısından Kamulaştırma    43
A- Düzenleme Ortaklık Payı İle Sağlanamayan Yerlerin Taşınmaz Malikinden Kamulaştırma Yoluyla Edinilmesi    43
B- Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulacak Yerlerin Kamulaştırılması    43


II- Kamulaştırma İmar Planında Öngörülen Amaç İçin Yapılabilir    43


III- İmar Kanunu'nun 10. Maddesi Uyarınca Kamulaştırma Yükümlülüğünün İrdelenmesi    43
IV- Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma Anına Kadar Mülkiyet Hakkının Sağladığı Yetkiler ve Özellikleri    43
A- Anayasa Mahkemesince İptal Edilen İmar Kanunu'nun 13/I ve III. Fıkralarına Bağlı Hüküm ve Sonuçlar    43
1- İmar Kanunu'nun 13. Maddesinin Düzenlemesi    43
2- Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararının Değerlendirilmesi    43
B- Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararının Yürürlüğe Girmesinden Sonra Doğan Hüküm ve Sonuçlar    43
1- İmar Programına Alınmamış Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler    43
2- İmar Programına Alınmış Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler    43
V- Kamulaştırma Yükümlülüğüne Aykırılık Halinde Başvurulacak Kanun Yolları ve Buna Bağlı Talepler    43
A-İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi    43
B-İdari Yargıya Başvurma    43
C- Adli Yargıya Bağlı Kamulaştırmasız El Atma Davası    43
D-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurma    43
§14- Kamulaştırma Mülkiyet Edinilmesi veya İrtifak Hakkı Kurulması Yoluyla Yapılabilir    43
I- Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Mülkiyet Kamulaştırılmasına İlişkin Özellikler    43
A- Taşınmazın Bütününe Yönelik Kamulaştırma    43
B-Kısmen Kamulaştırma    43
1- Tek Kişi Mülkiyetinde Kısmen Kamulaştırma    115
2- Paylı Mülkiyette Kısmen Kamulaştırma    43


II- İrtifak Hakkı Yoluyla Kamulaştırma    43
A- İrtifak Hakkı Kavramı    43
B- İdari İrtifak Terimi    43
C-Türk Hukukunda İdari İrtifakların Yeri    43
D- İdari İrtifak Olarak Adlandırılan Katlanma Yükümlülüklerinin Niteliği    43
E-Kamulaştırma Yoluyla Elde Edilen İrtifaklar    43
F- İmar Kanunu'nun 14. Maddesi Uyarınca Kurulacak İrtifaklara İlişkin Değerlendirme    43
G- Kamulaştırma Yoluyla Kurulan İrtifakların İdareye Sağladığı Haklar    43
§15- İmar Kanunu Uyarınca Yapılan Kamulaştırmaya İlişkin Uygulanacak Özel Hükümler    43
I- Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Boşaltılması    43
A- Taşınmaz Malın Boşaltılması Usulü    43
B- Boşaltma Nedeni ile Tazminat Ödenmemesi    43
C- Ekili Arazinin Boşaltılmasına Bağlı Hüküm ve Sonuçlar    43


II- Trampa Yolu ile Kamulaştırma    43
III- Kamulaştırmasız El Koyma Yoluyla Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazları Kamu Hizmetine Özgülenmesine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar    43
A- Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı    43
B- Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Koyma    43
C- Genel Hükümler Uyarınca Kamulaştırmasız El Koyma Fiiline Karşı Açılabilecek Davalar    43
1- El Atmanın Önlenmesi Davası    43
2- Yargıtay İçtihatlarından Doğan Bedele Dönüştürme Davaları    43
3- Tazminat Davaları    43


SONUÇ    140