Kategoriler

İmar Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

375,00 300,00
190,00 152,00
245,00 196,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Haziran 2016
Sayfa Sayısı : 401
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-120-3
ISBN (Online) : 978-605-315-523-2
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

    Zengin içeriğe sahip “İmar Mevzuatı” adlı çalışmamızda, son değişiklikleri işlenmiş şekliyle başta 3194sayılı İmar Kanunu olmak üzere, Afet Riski Altındaki Alanların DönüştürülmesiHakkında Kanun, Kıyı Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik, İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, İmarKanununun 38 inci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir PlancılarıDışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev ve Sorumlulukları HakkındaYönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği,Sığınak Yönetmeliği, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkinYönetmelik, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

İçindekiler III

İçindekiler (Madde Bazında) V

İmar Kanunu. 1

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi HakkındaKanun  39

Kıyı Kanunu. 55

Yapı Denetimi Hakkında Kanun  63

Plân Yapımını YükümlenecekMüelliflerin Yeterliliği Hakkında  

Yönetmelik. 77

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 87

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 121

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 193

Elektrik İle İlgili FenAdamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları  Hakkında Yönetmelik  223

İmar Kanununun 18 İnciMaddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili EsaslarHakkında Yönetmelik  229

İmar Kanununun 38 İnciMaddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan FenAdamlarının Yetkî, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik. 243

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 253

Otopark Yönetmeliği 281

Sığınak Yönetmeliği 291

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  301

Kültür ve Turizm Koruma veGelişim Bölgelerinde ve Turizm  Merkezlerindeİmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik. 321

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik  329

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 339

 

 


 

 

 


İÇİNDEKİLER (Madde Bazında)

İÇİNDEKİLER.. III

İÇİNDEKİLER(Madde Bazında) V

İMARKANUNU

BİRİNCİBÖLÜM

GenelHükümler

Amaç. 1

Kapsam.. 1

Genel esas. 1

İstisnalar 1

Tanımlar 2

 

İKİNCİBÖLÜM

İmarPlanları ile İlgili Esaslar

Planlamakademeleri 3

Halihazırharita ve imar planları 3

Planlarınhazırlanması ve yürürlüğe konulması 4

İmarplanlarında Bakanlığın yetkisi 8

İmarprogramları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali 9

Kamuya aitgayrimenkuller 9

Cephe hattı 10

İmarplanlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler 10

İrtifakhakları 11

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

İfrazve Tevhid İşleri

İfraz vetevhid. 11

Tescil veşüyuun izalesi 11

Kamulaştırmadanarta kalan kısımlar 12

Arazi vearsa düzenlemesi 12

Parselasyonplanlarının hazırlanması ve tescili 14

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Yapıve Yapı ile İlgili Esaslar

Yapı 15

Yapıruhsatiyesi 15

Ruhsat almaşartları 15

Geliştirmealanlarında yapı ruhsatı 16

Yeminliserbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluşu, yetki alanları vesorumlulukları 17

Yeminliserbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması 18

Kamuya aityapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat 18

Köylerdeyapılacak yapılar ve uyulacak esaslar 18

Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiyeşefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar………….....20

Ruhsatmüddeti 22

 

Yapıkullanma izni 22

Kullanmaizni alınmamış yapılar 23

Ruhsatsızveya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar 23

Umumihizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar 24

İnşaat,tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler 24

Bina öncephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması 25

Kapıcıdaireleri ve sığınaklar 25

Otoparklar 26

 

BEŞİNCİBÖLÜM

ÇeşitliHükümler

Halihazırharitaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması....................................................................................................................26

Yıkılacakderecede tehlikeli yapılar 26

Kamununselameti için alınması gereken tedbirler 27

Arsalarınyola bakan yüzleri 27

İdarimüeyyideler 27

Yürürlüktenkaldırılan hükümler 30

Yönetmelik. 31

Mücavir alan.    32

 

ALTINCIBÖLÜM

2960Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler

 

YEDİNCİBÖLÜM

GeçiciHükümler ve Yürürlük, Yürütme

Yapılarınamacında kullanılması 34

Başka amaçlakullanılan otopark yerleri 34

Önce verilenruhsat ve izinler 35

Müşterekgiriş. 35

Örfü belde,paftos. 35

Yönetmeliklerinçıkarılma süresi 36

Yürürlük. 38

Yürütme. 38

 

AFETRİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA

 KANUN

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç. 39

Tanımlar 39

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Tespit,taşınmaz devri ve tescil 40

Tasarruflarınkısıtlanması 41

Tahliye veyıktırma. 42

Uygulamaişlemleri 43

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dönüşüm Gelirleri veDiğer Hükümler

Dönüşümgelirleri 46

Çeşitlihükümler 49

Uygulanmayacakmevzuat 50

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer MevzuattaYapılan Değişiklikler ve Son Hükümler

Devir vetahsislerin iptali 52

Gerçekleşendönüşüm gelirleri 52

Yürürlük. 53

Yürütme. 53

 

KIYIKANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç. 55

Kapsam.. 55

İstisnalar 55

Tanımlar 55

GenelEsaslar 56

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kıyı, Kıyı KenarÇizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma

KıyınınKorunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar 57

Doldurma veKurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde  

YapılabilecekYapılar 58

SahilŞeridinde Yapılabilecek Yapılar 58

Kıyı KenarÇizgisinin Tespiti 59

Kıyı veSahil Şeridinde Planlar 59

Kıyıda veDoldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde  

Yapılanmalara İzin Verilmesi 59

Tapuya ŞerhVerilmesi 59

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol, İmarMevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri

Kontrol 59

İmarMevzuatına Aykırı Yapı 60

CezaHükümleri 60

Yönetmelik. 60

Yürürlük. 61

Yürütme. 61

4/4/1990 Tarihli Ve 3621 Sayılı Ana Kanuna İşlenemeyen Hükümler………………...61

1-1.07.1992tarihli ve 3830 sayılı Kanunun Geçici Maddesi 61

 

 

 

YAPI DENETİMİHAKKINDA KANUN

Amaç, kapsamve tanımlar 63

Yapı denetimkuruluşları ve görevleri 65

Sorumluluklarve yapılamayacak işler 66

Yapı denetimkomisyonları ve görevleri 67

Yapıdenetimi hizmet sözleşmeleri 67

Yapı denetimkuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi 69

Sicillerintutulması ve yapılara sertifika verilmesi 69

İdarimüeyyideler ve teminat 69

Cezahükümleri 74

Bakanlığındenetim yetkisi 74

Kanununuygulanacağı iller 75

Diğerhükümler ve yönetmelikler 75

Yürürlüktenkaldırılan ve değiştirilen hükümler 75

Yürürlük. 76

Yürütme. 76

 

PLÂNYAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç. 77

Kapsam.. 77

Dayanak. 77

Tanımlar 77

 

İKİNCİ BÖLÜM

Plân YapacakMüelliflerde Aranacak Yeterlilik

Plânlamaalanı grupları 78

Müelliflerinöğrenim niteliği 79

Müelliflerinderecelendirilme esasları 79

Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerdearanacak nitelikler 79

İş bitirme. 81

Kamu kurumve kuruluşunda ve özel plânlama bürolarında çalışma. 82

YeterlilikBelgesi şartı 82

Müellifekiplerinin teşkili 82

Plânmüelliflerinin görev ve sorumlulukları 83

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇalışmalarınDeğerlendirilmesi, Sicil Tutulması, Yeterlilik Belgesi  

ve Belge Uygulaması

Müellifçalışmalarının idarece değerlendirilmesi 83

Müellifyeterlilik sicillerinin tutulması 84

Müelliflerindeğerlendirilmesi 84

YeterlilikBelgesi ve belge uygulaması 84

Yeterlilik Belgesinin iptali veya süreli olarakgeçersiz kılınması 85

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve SonHükümler

Yürürlüktenkaldırılan Yönetmelik. 86

Yürürlük. 86

Yürütme. 86

 

MEKÂNSAL PLANLARYAPIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam veDayanak

Amaç. 87

Kapsam.. 87

Dayanak. 87

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve MekânsalKullanım Esasları

Tanımlar 87

Mekânsalkullanım tanımları ve esasları 90

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mekânsal PlanKademelenmesi ve Genel Esaslar

Mekânsalplanlama kademeleri ve ilişkileri 92

Genelplanlama esasları 93

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mekânsal PlanlarınYapımına Dair Esaslar

Araştırma veanaliz. 94

Plan raporu. 96

Gösterim(lejand) teknikleri 97

Standartlar 97

Yürümemesafeleri 98

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mekânsal StratejiPlanlarına Dair Esaslar

Planlamaalanı 98

Planlamailkeleri ve esasları 99

Planınunsurları 99

Uygulama veizleme. 100

Veri yapısıve analizler 100

 

ALTINCI BÖLÜM

Çevre DüzeniPlanlarına Dair Esaslar

Planlamaalanı 101

Plan ilke veesasları 101

Revizyon vedeğişiklikler 103

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İmar Planlarına DairEsaslar

İmar planıilkeleri 104

Eşik analizi 105

Nazım imarplanı 106

Uygulamaimar planı 107

İmar planırevizyonu ve ilaveleri 109

İmar planıdeğişiklikleri 109

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Koruma Amaçlı İmarPlanlarına Dair Esaslar

Korumaamaçlı imar planı hazırlama ilkeleri 111

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bütünleşik KıyıAlanları Planlarına Dair Esaslar

Planlamaalanı 113

Planlamailkeleri 113

 

ONUNCU BÖLÜM

Kentsel TasarımProjelerine Dair Esaslar

Projeninhazırlanması 114

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çevre Düzeni Planı veİmar Planlarının Onayı,

İlanı ve Kesinleşmesi

Planlarınsunulması 116

Planlarınonaylanması ve yürürlüğe girmesi 116

Planlarınilanı, itirazlar ve kesinleşmesi 117

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Planların Aleniyetive Denetimi

Planlarınaleniyeti ve dağıtımı 117

Planlarınizlenmesi ve incelenmesi 118

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve SonHükümler

İdarenin vemüellifin yükümlülükleri 119

Planlarınelde edilmesi 119

Yürürlüktenkaldırılan yönetmelik. 119

Yürürlük. 120

Yürütme. 120

 

PLANLI ALANLAR TİPİMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arsa ve Yapılarlaİlgili Hükümler

Parselbüyüklükleri 143

Bahçemesafeleri 144

Parselasyonplanı, ifraz-tevhid ve istisnalar 145

Kapananyollar 148

Tehlikelialanlar 148

Parsellerdeyapılanma şartları 149

Bir parseldebirden fazla bina yapılması 149

Bina girişleri ve rampaları 150

Binacepheleri 150

Binaderinlikleri 151

Binayükseklikleri 152

Binalara kotverilmesi 154

Zemin kattaban kotu, tabii zemin, tesviye kotu ve giriş. 156

Bazıyapılarda aranan şartlar 158

Saçaklar 159

Çatılar vedış görünüm.. 159

Çıkmalar 160

Işıklıklar 161

Konutlardabulunması gereken piyesler ve koridorlar 162

İçYükseklikler 163

Akaryakıt,Şarj ve Servis İstasyonları 163

Kapılar vePencereler………………………………………………………………….163

Çay ocakları 164

Merdivenler 164

Fırınlar 165

Korkuluklar 167

Bacalar 167

Portikler 168

Pasajlar 168

Su depolan,sıhhi tesisler ve fosseptikler 169

Bodrumlarlailgili bazı hususlar 170

Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrolkulübeleri 170

Müştemilatlar 172

Paratonerler 172

Bahçeduvarları 172

Şantiyebinaları 172

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Ruhsat İşleri

Yapı ruhsatıişleri 173

Fenni Mesuliyet Hizmetleri ve Sicil 179

Bakanlıkça düzenlenen ruhsatlar ve kamuya ait yapıve tesisler 181

Yapıkullanma izni 185

Yapıkullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine

ilişkinesaslar 187

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Uygulama

 

PLANSIZ ALANLAR İMARYÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç. 193

Kapsam.. 193

Çevre düzeniplanı kapsamında kalan alanlar 193

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Parsel ve Yapılarlaİlgili Hükümler

Parselbüyüklükleri ve bina cepheleri 198

BahçeMesafeleri 198

İfraz. 199

ParseldeBirden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı 199

Yapı YerininTayini 199

BinaDerinlikleri 199

BinaYükseklikleri 200

Binalara KotVerilmesi 200

Bazı YapılardaAranacak Şartlar 201

Çıkmalar 201

Işıklıklarve Hava Bacaları 201

Konutlardabulunması gereken piyesler ve koridorlar 202

İçYükseklikler 202

Pencereler 202

Kapılar 202

Merdivenler 203

Bacalar 204

KapalıÇarşılar ve Pasajlar 205

SıhhiTesisler 205

Bodrumlar 205

BahçeDuvarları 205

ŞantiyeBinaları 206

Yapı Ruhsatİşleri 206

Kamuya AitYapı ve Tesisler 207

ProjeDeğişiklikleri 207

SanayiYapıları 207

EsaslıTamirler 208

Adi Tamir 208

İskeleKurulması 208

 

BEŞİNCİBÖLÜM

BelediyeMücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve

 Mezraların Yerleşik Alanlarında UygulanacakEsaslar

Köy vemezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti 208

Bina Cepheve İstikametleri 209

KomşuMesafeleri 209

Binalara kotverilmesi 209

YapıŞartları 209

Yapı Ruhsatİşleri 210

BinaProjeleri 211

 

ALTINCI BÖLÜM

Belediye ve MücavirAlan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı

 Dışında Kalan (İskân Dışı) AlanlardaUygulanacak Esaslar

İfraz veTevhid İşleri 211

YapıŞartları 211

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

HARİTA MÜHENDİSLİKHİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINAAİT YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve YasalDayanak

Amaç. 213

Kapsam.. 213

YasalDayanak. 213

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İşlerinYaptırılması 213

YeterlilikBelgesi Alma Zorunluluğu. 214

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Belgesi

BelgeninNiteliği 214

YeterlikBelgesi Verecek Komisyonların Teşkili 214

YeterlikBelgesi Komisyonunun Görevleri 214

YeterlikBelgesi Verilmesi 215

KomisyonToplantısı ve Karar 215

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harita Müteahhitlik KarnesiKomisyonu

KomisyonunKuruluşu. 216

Görev veYetkileri 216

KararınKesinleşmesi 216

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Harita MüteahhitlikKarnesi

Tanım.. 216

İş Grupları 216

HaritaMüteahhitlik Karnesinin Şirketlere Devredilmesi 219

MüteahhitlikKarnesi Almak İçin Müracaat 220

Karne Süresive Yenileme. 220

 

ALTINCI BÖLÜM

Harita MüteahhitlikSicilleri

HaritaMüteahhitlik Sicil ve Karne Bürosu. 221

KıymetlendirmeRaporu. 221

SicillerinGizliliği 221

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

KazanılmışHaklar 221

Şantiye ŞefiBulundurma Mecburiyeti 222

YürürlüktenKalkan Yönetmelik. 222

Saklı Haklar 222

Yürürlük. 222

Yürütme. 222

 

ELEKTRİK İLE İLGİLİFEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç-Kapsam…………………………………………………………………………221

Dayanak………………………………………………………………………………..221

 

İKİNCİ BÖLÜM

Fen AdamlarınınGruplandırılması

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektrikle İlgili FenAdamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk Ceza veHükümleri

Sorumluluk. 225

Ceza. 225

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bağlantıgücü. 226

AydınlatmaGücü. 226

Kuvvet Gücü. 226

Asansörİşleri Sorumluluğu. 226

Sicil 226

YürürlüktenKaldırılan Hükümler 227

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Madde,Yürürlük, Yürütme

Yürürlük. 227

Yürütme. 227

 

İMAR KANUNUNUN 18İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK

ARAZİ VE ARSADÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ

 ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç. 229

Kapsam.. 229

KanuniDayanak. 229

Tanımlar 229

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

DüzenlemeSahalarının Tesbiti Esasları 231

DüzenlemeSınırının Geçirilmesi 231

DüzenlemeSahasına Alınacak Umumi Hizmet Alanlarının Sağlanması 232

DüzenlemeSırasında Korunacak Yapılar 232

Topluİnşaatlarda İmar Düzeni 232

İmarParsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımındaki Esaslar 232

DüzenlemeOrtaklık Payı Oranına Ait Esaslar 233

KamuTesisleri Arsalarına Tahsis. 233

UygulamaMasrafının Tahsili 234

HisseliArazi ve Arsa Satışının Yasaklanması 234

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Çalışmaları

İfraz veTevhid İşlemleri 234

TapuKayıtlarının ve Haritalarının Elde Edilmesi 234

HaritalarınRevizyon ve Müktesep Hakların Tesbiti 234

KorunmasıGereken Yapılar 235

UygulamaHaritalarının Hazırlanması 235

İmarAdalarının Numaralandırılması 235

AdalarınAraziye Aplikasyonu. 235

AdaKöşelerinin Arazide Belirtilmesi 235

Yapı veTesislerin Korunması 236

YapıAdalarının Kesin Boyutlarının Tesbiti 236

Hata Sınırı 236

ParselasyonPlanlarının Düzenlenmesi 236

ParselAlanında Farkın Giderilmesi 237

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Düzenleme İşleri

KadastroAyırma Çapı 237

TapuKayıtlarına Belirtme Yapılması 238

DüzenlemedeUmumi Hizmetlere Ayrılacak Payın Hesabı 238

DüzenlemeOrtaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı 238

Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan MiktarınSağlanması 238

DüzenlemeOrtaklık Payı Oranı 239

Özet Cetvelleri 239

İmarParsellerinin Teşkili 239

İmarAdalarının Parsellenmesi 240

ParselNumarası Verilmesi 240

KadastroYapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri 240

ParselasyonPlânlarının Onayı 241

ParselasyonPlânlarının Kontrolü. 241

TapuSiciline Beyan ve Tescil 241

Hisse Hesabı 241

İmarParselasyon Plânlarının Hukuki Geçerliliği 242

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük. 242

Yürütme. 242

 

İMAR KANUNUNUN 38İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALANFEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç. 243

Kapsam.. 243

Dayanak. 243

Tanımı 243

 

İKİNCİ BÖLÜM

Fen AdamlarınınGruplandırılması

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fen Adamlarının Yetkive Görevleri

İnşaatİşlerindeki Yetki ve Görevleri 245

SıhhiTesisat ve Isıtma İşlerindeki Yetki ve Görevleri 247

ElektrikTesisatçılığı İşlerindeki Görev ve Yetkiler 248

Harita Alımİşlerindeki Yetki ve Görevleri 249

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fen AdamlarınınSorumlulukları

Sorumluluk. 249

Müeyyideler 250

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sicil 250

YürürlüktenKaldırılan Hükümler 251

Yürürlük. 251

Yürütme. 251

 

BİNALARDA ENERJİPERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç. 253

Kapsam.. 253

Dayanak. 254

Tanımlar vekısaltmalar 254

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Görevler,Yetkiler ve Sorumluluklar

İlkeler 258

Görev, yetkive sorumluluk. 258

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bina EnerjiPerformansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve

Mimari Uygulamaları

Bina enerjiperformansı açısından mimari proje tasarımı 259

Mimariuygulamalar 260

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Isı YalıtımıEsasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık

Bina ısıyalıtımı esasları 261

Isı yalıtımprojesi zorunluluğu. 262

Mekaniktesisat yalıtımı esasları 263

Asgari havasirkülasyonu ve sızdırmazlık. 264

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Isıtma ve SoğutmaSistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları

Isıtmasistemleri tasarım esasları 265

Isıtmasistemleri uygulama esasları 266

Soğutmasistemleri tasarım esasları 267

Soğutma sistemleriuygulama esasları 267

 

ALTINCI BÖLÜM

Havalandırma veİklimlendirme Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları

Havalandırmave iklimlendirme sistemleri tasarım esasları 268

Havalandırmave iklimlendirme sistemleri uygulama esasları 269

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sıhhi Sıcak SuHazırlama ve Dağıtım Sistemleri

Sıhhi sıcaksu hazırlama ve dağıtım sistemleri 269

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Otomatik Kontrol

Otomatikkontrol 270

DOKUZUNCU BÖLÜM

Elektrik Tesisatı veAydınlatma Sistemleri

Elektriktesisatı ve aydınlatma sistemleri 271

 

ONUNCUBÖLÜM

Yenilenebilir EnerjiKaynaklarının Kullanımı, Isı Pompası ve

 Kojenerasyon Sistemleri

Yenilenebilirenerji kaynaklarının, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyonsistemlerinin kullanımı 273

Kojenerasyonsistemleri 273

 

ONBİRİNCİBÖLÜM

İşletme,Periyodik Bakım ve Denetim

İşletme ve periyodik bakım (Değişik başlıkRG-1/4/2010-27539) 274

Denetimyapacak kurum ve kuruluşlar 274

 

ONİKİNCİBÖLÜM

EnerjiKimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken

Bilgilerve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar

 

Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi 275

Enerjikimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler 276

Enerjikimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar 277

 

ONÜÇÜNCÜBÖLÜM

YıllıkEnerji İhtiyacı

Yıllıkenerji ihtiyacı 278

 

ONDÖRDÜNCÜBÖLÜM

Geçicive Son Hükümler

Yürürlüktenkaldırılan yönetmelik. 279

Standardlarınbelirlenmesi 279

Tebliğlerinçıkarılması 279

Mevcutbinalara enerji kimlik belgesi verilmesi 279

EnerjiKimlik Belgesi Verilmesi 279

Yürürlük. 280

Yürütme. 280

 

OTOPARKYÖNETMELİĞİ

BİRİNCİKISIM

GenelHükümler

Amaç veDayanak. 281

Kapsam.. 281

Tanımlar 281

GenelEsaslar 282

 

İKİNCİ KISIM

Planlama ve UygulamaEsasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Planlama

OtoparkAranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları 283

Beş Yıllıkİmar Programları 285

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Denetim

Yapı Ruhsatıve Kullanma İzinlerinin Verilmesi 285

OtoparklarınAmacı Dışında Kullanılamayacağı 285

BinaOtoparkı Yapılamayan Parseller 286

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

OtoparkBedelinin Tahakkuk ve Tahsili 286

OtoparkHesabından Yapılacak Harcamalar 286

 

DÖRDÜNÇÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

UygulanacakHükümler 287

YürürlüktenKaldırma. 287

Sorumluİdare. 287

Yürürlük. 289

Yürütme. 289

 

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I

 

Amaç, Kapsam ve YasalDayanak

Amaç. 291

Kapsam.. 291

YasalDayanak. 291

 

BÖLÜM II

Sığınakların Tanımı,Çeşitleri ve Özellikleri

Sığınak. 292

KullanacaklaraGöre Sığınak Çeşitleri 292

KullanımAmacına Göre Sığınak Çeşitleri 292

Serpintisığınaklarının yapılacakları yer, tesis ve yapılar   293

Serpintisığınaklarının özellikleri ve yapılışları   294

SığınaklarınKimler Tarafından Yaptırılacağı 297

GerektiğindeGenel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler 297

 

 

 

BÖLÜMIII

DiğerHükümler

SığınaklarınBakımı, Muhafazası ve Denetimi 297

Sığınaklarıntapuya tescili 298

Yapı Ruhsatve Kullanma İzinlerinin verilmesi 298

SorumluMakam.. 299

Görüş alma. 299

CezaiHükümler 299

YürürlüktenKaldırma. 299

 

BÖLÜM IV

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük. 300

Yürütme. 300

 

KIYI KANUNUNUNUYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

YasalDayanak. 301

Amaç. 301

Kapsam.. 301

Tanımlar 301

GenelEsaslar 306

 

İKİNCİ BÖLÜM

KomisyonununTeşekkülü, Çalışma Usul ve Esasları

Kıyı Kenar ÇizgisininTespiti ve Onayı

Kıyı kenarÇizgisi Tespit Komisyonunun Teşekkülü. 307

Kıyı KenarÇizgisinin Tespiti ve Onayı 308

Kıyı Kenar Çizgisinin Arazide Tespiti veHaritalara Geçirilmesi 309

Kıyı KenarÇizgisinin Onayı ve İlanı 310

PaftalarınÇoğaltılması ve Dağıtımı 311

Kıyı KenarÇizgilerinin Aleniyeti 311

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kıyıda ve Doldurma veKurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde

 Planlama ve Yapılanma

KıyıdaPlanlama. 312

Kıyıda Yapı 312

Doldurma veKurutma Yoluyla Arazi Kazanma. 313

Kıyıda,Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde İnşaat Ruhsatı 314

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sahil Şeridi, SahilŞeridinde Planlama ve Yapılanma

SahilŞeridinin Belirlenmesi 315

SahilŞeridinde Planlama. 316

SahilŞeridinde Yapılanma. 318

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol ve İmarMevzuatına Aykırı Yapı

Kontrol 319

İmarMevzuatına Aykırı Yapı 319

Ceza. 319

Yürürlük. 320

Yürütme. 320

 

KÜLTÜR VE TURİZMKORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININHAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, YasalDayanak ve Tanımlar

Amaç. 321

Kapsam.. 321

YasalDayanak. 321

Tanımlar 321

 

İKİNCİ BÖLÜM

PlanlarınHazırlanmasına Dair Esaslar

PlanlarınHazırlanması 324

PlanYapımında Ön İzin. 324

TekliflerinDeğerlendirilmesi 324

Ön UygunlukKararı 324

PlanlamaEsasları 324

YeterlikBelgesi 326

PlanYapımında Etaplama. 326

Teknik veSosyal Altyapı 326

Başvurudaİstenecek Belgeler 326

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Planların Onaylanmasıve Yürürlüğe Girmesi

PlanlarıOnaylama. 327

Mahalliİşlemler 327

Planlaraİtiraz. 327

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

MevcutPlanlar 327

KıyıYapıları 328

Altyapı 328

Tebliğ. 328

YürürlüktenKaldırılan Hükümler Madde. 328

Yürürlük. 328

Yürütme. 328

 

 

 

KORUNAN ALANLARDAYAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanımlar

Amaç vekapsam.. 329

Dayanak. 329

Tanımlar 329

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Planhazırlama esasları 332

Doğal sitalanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planları 332

Milli parkve sulak alanlar gibi alanlarda yapılacak planlar 334

Planlarınonaylanması 334

Planlaraitiraz. 335

Plandeğişikliği, revizyonu ve ilaveler 335

Plan raporuve gösterim.. 335

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Plan MüelliflerininGörev ve Yetkileri ile Nitelikleri

Yetki 336

Planmüellifinde aranacak asgari nitelikler 336

Planlamaekibinde aranacak asgari nitelikler 337

Planmüellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi 337

Geçiş hükmü. 337

Yürürlük. 337

Yürütme. 337

 

YAPI DENETİMİUYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanımlar

Amaç vekapsam.. 339

Dayanak. 339

Tanımlar 339

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev veSorumluluklar

İlgiliidarenin görev ve sorumlulukları 343

Yapı denetimkuruluşunun görev ve sorumlulukları 343

Denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrolelemanının görev ve sorumlulukları 347

Projemüellifinin görev ve sorumlulukları 349

Yapısahibinin görev ve sorumlulukları 349

Yapımüteahhidi ile şantiye şefinin görev ve sorumlulukları 350

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı DenetimKuruluşlarının ve Laboratuvarların Çalışma

Usul ve Esasları

Yapı denetimkuruluşunda ortaklık durumu. 351

Yapı denetimkuruluşunun yetki sınırı 352

Yapı denetimkuruluşuna izin belgesi verilmesi 352

Laboratuvarınçalışma usul ve esasları 354

Yapı denetimkuruluşunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin  

deneyim venitelikleri 355

Teknikpersonelin denetim yetkisi 356

Teknik personelin yapı denetim kuruluşunda istihdamesasları 358

Yapı denetimkuruluşunun şube aracılığıyla faaliyet göstermesi ve şubede  görevlendirilecek personel 360

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapı DenetimKomisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Merkez ve İlYapı Denetim Komisyonları 362

Merkez ve İlYapı Denetim Komisyonlarının çalışma usul ve esasları 362

Yapı denetimi çalışma birimleri...................................................................... 364

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yapı Denetimi HizmetSözleşmesi ile İlgili Esaslar

Yapıdenetimi hizmet sözleşmesi 365

Sözleşmesüresi 365

Sözleşmeninsona ermesine ilişkin esaslar 365

İnşaatın devri veya satılması........................................................................... 367

 

ALTINCI BÖLÜM

Hizmet BedellerininTespiti ve Ödenmesi Esasları

Yapıdenetimi hesabı 368

Hizmetbedelinin tespiti 368

Hizmetbedeli taksitleri 370

Hizmetbedelinin ödenmesi 370

Yeni iş almaktan men cezasıverilmesi, yapı denetim izin belgesinin iptali veya  sözleşmenin feshi sonrasında hizmetbedellerinin ödenmesi   371

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yapılara SertifikaDüzenlenmesi

Sicillerin tutulması.......................................................................................... 372

Yapılara sertifika verilmesi............................................................................. 372

Teminat alınması, tutarı ve türü……………………………………………………….372

Teminatın iadesi ve iratkaydedilmesi………………………………………………....373

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat...................................................................... 374

Hizmetsözleşmelerinin yenilenmesi 374

Denetlenebilecekyapı inşaat alanı sınırını aşan kuruluşların yeni iş alamaması 374

Hakedişiödenmiş seviye nispetinde inşaat alanının yapı denetim kuruluşunun  

sorumlulukalanından minha edilmesi 374

Yapı DenetimKomisyonu sekreteryası personelinin görevlendirilmesi 375

Faaliyetidevam eden yapı denetim kuruluşlarının donanım yönünden eksiklerini tamamlaması 375

Şubeleraracılığıyla faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının durumu. 375

Yapıdenetimi çalışma birimlerinin kurulması 375

Denetçibelgelerinin durumu. 375

Kanunun uygulandığı il sayısınınartırılması 376

Müktesep haklar 376

Öncekiidari yaptırımlar............................................................................. ….376

Yürürlük......................................................................................................... 377

Yürütme......................................................................................................... 377