Kategoriler

İnsan İlişkileri - Etik Boyutu ve Hukuk Etiği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

410,00 328,00
205,00 164,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Berin Ergin , Elif Naz ARIKAN
Basım Tarihi : Kasım 2022
Sayfa Sayısı : 268
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-766-3
ISBN (Online) : 978-625-8200-26-3
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

“İnsan İlişkileri- Etik Boyutu ve Hukuk Etiği” insanın varoluşundan bu yana her zaman gündemde olan “etik” kavramını çok boyutlu bir şekilde ele almaktadır. Göçler, savaşlar, doğa olayları, ekonomik krizler ve diğer toplumsal olaylar karşısında varlığını sürdürmeye çalışan insanlar, birlikte bir yaşam sürdürebilmelerini “etik” olgusuna borçludur. Bu çalışma etiği öncelikle insan ilişkileri ve iletişim boyutu ile ele almakta; etik nedir, etik bilinci insanda ve toplumda nasıl yerleşir, etik kavramının hukuk alanındaki yansımaları nelerdir konularını tartışmaktadır. Etik kavramı hukuka yansıma alanları ile ele alınırken bu konudaki başlıca metinler değerlendirilmiş ve uluslararası güncel gelişmeler ile rehber ilkelere yer verilmiştir.  Çalışma kapsamında okuyucuların kolay bir şekilde kurallara erişimini sağlayabilmek adına, kuralların olduğu şekliyle aktarılmasına özen gösterilmiştir.
Etik konusu her geçen gün önemini bütün dünyada artırmaktadır. Türkiye’de de bu eğilim giderek takip edilmektedir. Mayıs 2022’de Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş birliği Protokolü’nün imzalanması, Yargı Etiği Bildirgesi’nin yayımlanması, adalet alanında faaliyet gösteren kişiler açısından sosyal medya etiğine dair çalışmaların yürütülmesi de Türkiye’nin bu konuda güncel olarak da adımlar attığının bir göstergesidir. Bu çalışma içerisinde de uluslararası gelişmelerin yanında Türkiye’de etik alanında meydana gelen güncel gelişmeler de takip edilmiş ve her alandaki okuyucuya yararlı olması amacıyla sunulmuştur.
 


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
YAZAR ÖZGEÇMİŞ V
EDİTÖR ÖZGEÇMİŞ VII
SUNUŞ VIII
ÖNSÖZ XI

I. GENEL AÇIKLAMA 1
II.  İLİŞKİLER VE ETİK (ETHIQUE - ETHICS) 13
III. İNSAN VE İLİŞKİ 16
A. İLETİŞİM SUJESİ İNSAN 16
B.  GENEL AÇILIMI İLE İLİŞKİ VE İLETİŞİM 28
1. İletişim- İlişki Kavramı 30
2.  İletişim ve Sosyal İlişkinin Önemi 31
3. İletişimin Özellikleri 36
a. İletişimde Taraflar 37
b. İletişimde Önem Verilmesi Gereken Hususlar 40
c. İletişimde Olması Gereken Tavır ve Davranışlar 41
IV.  GENEL OLARAK ETİK 43
A. ETİK-AHLAK KAVRAMLARI İLE AÇIKLANANLAR 45
B. ETİK DEĞERLER- DAVRANIŞ BİÇİMİ 57
1. Genel Olarak 57
2. Etiğin Yansıdığı Alan 62
3. Etik Kurallara Uymanın Amacı 64
C. ETİK VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI 67
1. Türkiye’de Etik Konusundaki Gelişmeler. 67
2. Devletin Sorumluluğu ve Etik 70
D.  ETİK UYGULAMALAR ve MESLEKLERE GÖRE BELİRLENMİŞ KURALLAR 75
1. Eğitimde Etik 75
a. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Açısından Etik 77
b. Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri ile İlgili Kurallar 84
c. Yükseköğretim Tarafından Düzenlenen Etik Değerler 85
2. Çalışma Hayatında, Bir Mesleğin İfasında Etik 102
3. Hakların Kullanılmasında Etik 104
4. Hukuk-Adalet ve Etik 105
a. Etiğin Hukuktaki Önemi 105
b. Adalet (justice) 108
c. Hukuk Etiği ve Hukuk Uygulamasında Görev Alanlar ile İlgiliDüzenlemeler 110
d. Yargıda Meslek Etiği ve Etik Davranışlar 115
e. Yargıda Her Türlü Görevde Kamu Görevlisi Olarak Çalışanlar ile İlgili Etik Davranış Kuralları 118
f. Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri 124
g. Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi 126
h. Hakimlerin Sosyal Medya Kullanmasına İlişkin Bağlayıcı Olmayan Kurallar (Viyana 2019) 131
i. Avukatlar ile İlgili Etik Davranışa İlişkin Kurallar 140
5. Arabuluculuk ve Etik Kurallar 152
a. Türk Arabuluculuk Mevzuatı Açısından Etik 154
b. Uluslararası Belgeler Bağlamında Arabuluculukta Etik Değerler 157
6. Polis Meslek Etiği ve Tarihi Bir Belge 166
7. Türk Yasaları Açısından Polis Meslek Etiği 172
E. ULUSAL VE ULUSLARARASI ETİK DAVRANIŞ BELGELERİ 179
1. Uluslararası Belgeler 180
a. Avrupa Konseyi R 2000/10 Nolu Tavsiye Kararı 180
b. Bangalor Yargı Etiği İlkeleri 188
c. Budapeşte Etik İlkeleri 195
d. Avrupa Birliği Başkanlığı Etik Davranış İlkeleri ile Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Hükümleri 199
e. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Yerel ve Bölgesel Düzeyde Yolsuzluğu Önlemek ve Kamuda Etik Kuralların Uygulanmasını Teşvik Etmek Konusunda 23.08.2016 Tarihli 31. Oturumda Kabul Edilmiş Ön Karar Hükümleri. 206
f. Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri 212
2. Etik Konusunda Ulusal Yasal Mevzuat 215
a. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 Sayılı ve 25.05.2004 Tarihli) 216
b. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik RG 13.04.2005 Tarihli ve 25785 sayılı  219
c. 12 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı R.G de Yayımlanmış Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili Yönetmelik Hükümleri 234
d. 14.09.2010 tarihli ve 27600 sayılı RG’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 240
F. ETİK İLKELERE DAİR GENEL DEĞERLENDİRME 244
V. SONUÇ 246
KAYNAKÇA 249