Kategoriler

İş Güvencesi (2. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

440,00 352,00
220,00 176,00
290,00 232,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Tankut Centel
Basım Tarihi : Ocak 2020
Sayfa Sayısı : 353
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-788-5
ISBN (Online) : 978-605-315-787-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitap, Türk iş güvencesi sistemindeki yeni gelişmeler hakkında ayrıntılı bir toplu bakışı sağlamakta ve Türk sistemini özellikle Avrupa ülkelerinin sistemleriyle karşılaştırmaya yardımcı olmaktadır.
Türkiye, işe iade davalarına zorunlu arabuluculuğu getirmek suretiyle ülkemiz uyuşmazlık çözüm sistemini değiştiren yeni bir İş Mahkemeleri Kanunu'nu 2017 yılında kabul etmiş bulunmaktadır.
İş Kanunu'nun 18-21 inci maddeleri, yasal iş güvencesini öngörmektedir. İş güvencesi hükümleri, tüm işyerlerine ve tüm işçilere uygulanacak değildir. Bu hükümler, İş Kanunu'nun güvence kapsamına giren işyerlerini kapsamakta ve uygulanmasından vazgeçilememektedir.
30'dan daha az sayıda işçi çalıştıran işyerleri, iş güvencesi hükümlerinin dışında tutulmuştur. Bu durum, İş Kanunu için bir eksiklik oluşturmakla birlikte, küçük işletmelerin işlemleri için gerekli esnekliği karşılamayı özendirmektedir. Ayrıca, iş güvencesi, işyerinde sadece en az altı aylık kıdemi bulunan işçileri kapsamaktadır.
Kitap, özellikle işe iade davalarında uzman olmaya çalışan hukukçular için yazılmış; herşeyden çok, Türkiye'deki şirketlerin insan kaynakları bölümlerine Türk iş mevzuatıyla ilgili temel bilgileri sağlamak üzere hazırlanmıştır.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
SUNUŞ VII

GİRİŞ

I. Genel Bakış 1
II. Konunun Önemi ve Sınırlanması 2
1. Konunun taşıdığı önem 2
2. Konuyu sınırlama 3
III. Çalışmanın Amacı ve İzlenen Yöntem 4
1. Çalışmayla izlenen amaç 4
2. Çalışmanın izlediği yöntem 5
IV. Konunun Sunulması 6

Birinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
BİRİNCİ AYIRIM
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI

§ 1. İŞ GÜVENCESİNİN İÇERİĞİ 11
I. Genel Olarak 11
II. İş Güvencesinin Tanımı ve Unsurları 11
1. İş güvencesinin tanımı 12
2. İş güvencesinin unsurları 13
a. ) İşverenin iş sözleşmesini feshinin sınırlandırılması 13
b. ) İşçinin çalışma hakkının korunması 14
c. ) İş ilişkisinin devamlılığının sağlanması 15
III. İş Güvencesi Türleri 15
1. Dar/geniş anlamda iş güvencesi 15
2. Yasal/akdi iş güvencesi 16
a. ) Yasal iş güvencesi 16
b. ) Akdi iş güvencesi 17
aa. ) Akdi iş güvencesinin içeriği 17
bb. ) Feshe karşı koruyucu akdi sınırlamalar 17
IV. İş Güvencesi Hükümlerinin Sosyo-Ekonomik Yaşama Etkisi 21
1. İş güvencesi sisteminin işlerliğinin sağlanması 21
a. ) Yargısal denetim sistemindeki tıkanmalar 21
b. ) Devlet denetim örgütünün etkin kılınması 22
2. İş güvencesi hükümlerini zorunlu kılan etkenler 22
a. ) İstihdamdaki şişkinliğin önüne geçme isteği 22
b. ) Toplumdaki huzursuzlukları aza indirme hedefi 23
c. ) Sendikal hakların kullanımına işlerlik kazandırma niyeti 23
d. ) Hak arama özgürlüğünü somutlaştırma düşüncesi 24
e. ) İşletmeler arasındaki haksız rekabeti önleme zorunluluğu 24
V. Türk Hukuku Bakımından İş Güvencesinin Kaynakları 25
1. Uluslararası dayanaklar 25
a. ) 158 sayılı Sözleşme 25
aa. ) Sözleşme içeriği 25
bb. ) Sözleşmenin onay görmesi 26
b. ) Avrupa Sosyal Şartı 27
2. Ulusal dayanaklar 27
a. ) Anayasa 27
b. ) İş Kanunu 28
c. ) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 29
d. ) İş Mahkemeleri Kanunu 29
VI. İş Güvencesinin Hukuki Niteliği 29
1. İş güvencesi hükümlerinin buyuruculuğu 29
a. ) Mutlak buyurucu iş güvencesi hükümleri 29
b. ) Görece buyurucu iş güvencesi hükümleri 30
2. İş güvencesi hükümlerinden feragat edilmezlik 31

§ 2. İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI 33
I. Genel Olarak 33
II. Yararlanma Kapsamını Daraltma 34
III. Yararlanma Koşulları 35
1. İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olma 35
a. ) İşçi sıfatını taşıma 35
b. ) İş Kanunu’na tabi olma 36
c. ) Basın İş Kanunu’na tabi olma 36
2. İş sözleşmesinin feshedilmiş olması 36
a. ) Fesih yoluyla sona erdirilmiş bulunma 36
b. ) Feshin işverence yapılması 39
aa. ) İşçinin fesih isteğinde bulunması 40
bb. ) İşverenin feshi dışındaki durumlar 40
aaa. ) İşçinin kendi isteğiyle işyerinden ayrılması 40
bbb. ) İşçinin emekli olmak üzere Kuruma başvurması 41
3. Belirsiz süreli iş sözleşmesine dayanarak çalışma 42
a. ) İş güvencesi dışında tutulma 42
b. ) Gerçek anlamda belirli süreli iş sözleşmesi 43
c. ) Mevsimlik işlerde iş güvencesi 45
d. ) Asgari/azami süreli iş sözleşmesinde iş güvencesi 45
4. Otuz veya daha çok işçinin çalıştığı bir işyerinde çalışma 46
a. ) Çalışan işçi sayısının en az otuz işçi olması 46
aa. ) İşçi sayısının temel alınacağı an 48
bb. ) Çalışmanın dayandığı iş sözleşmesinin özelliği 49
cc. ) İşçi sıfatının taşınması 50
b. ) İşverenin aynı işveren olması 50
aa. ) Aynı işverene ait tek bir işyerinin varlığı 51
bb. ) Aynı işverenin birden çok işyerinin bulunması 52
aaa. ) İşyerlerinin aynı işkolunda faaliyet göstermesi 52
bbb. ) Ortak yönetime tabi tutulan işyerleri 53
ccc. ) Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirket işyerleri 54
5. İşyerinde en az altı aydan beri çalışıyor olma 56
a. ) Altı aylık bekleme süresini doldurma 56
b. ) Bekleme süresinin hesabı 57
c. ) Bekleme süresinin belirlenmesi 59
aa. ) Bekleme süresine esas olacak çalışma süresi 59
bb. ) Aralıklı çalışmalar 60
cc. ) Değişik işyerlerinde geçen süreler 61
dd. ) İşyerinin veya iş sözleşmesinin devrinin etkisi 61
ee. ) İşçilik dışında geçecek süreler 62
6. Belirli nitelikteki işveren vekillerinden olmama 62
a. ) İşveren vekilinin iş güvencesinden yararlanması 62
b. ) İş güvencesinden yararlanmayacak işveren vekilleri 63
aa. ) İşletmenin bütününü yöneten işveren vekilleri 63
bb. ) İşyerinin bütününü yöneten işveren vekilleri 64
cc. ) Güvenceden yoksunluğun kapsamı 65
IV. Yararlanmanın Genişletilmesi 65


İKİNCİ AYIRIM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GEÇERLİ NEDEN

§ 3. FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASI 67
I. Genel Olarak 67
II. İş Sözleşmesinin Feshi İhbar Suretiyle Feshi 67
III. Feshi İhbarın Koşulları 68
1. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması 68
2. İş sözleşmesinin sürekli iş için yapılmış bulunması 69
3. Yanlardan birinin feshi ihbar etmesi 69
a. ) Feshi ihbar beyanı 69
b. ) Feshi ihbar süresi 69
c. ) Feshi ihbar nedeni 71
IV. Fesih Bildiriminde Geçerli Bir Neden Gösterme 71
1. Geçerli nedenin kapsamı 71
2. Geçerli neden türleri 73
V. Geçerli Neden Oluşturmayan Durumlar 74
1. Geçerli neden sayılmayan durumların kapsamı 74
a. ) Sınırlı sayıda olma 74
b. ) Korunan amaç 74
2. Geçerli neden sayılmayan durumların içeriği 75
a. ) Sendikal alanda etkin olma 75
aa. ) Sendika üyeliği 75
bb. ) Sendikal faaliyetlere katılma 75
cc. ) İşyeri sendika temsilciliği yapma 76
b. ) Hak arama sürecinde yeralma 76
c. ) Haklı görülemeyecek ayrımcılıkta bulunma 78
d. ) Meşru mazeret nedeniyle işe devam etmeme 79
aa. ) Doğum öncesi ile sonrasındaki işe gelmeme 79
bb. ) Hastalık veya kaza yüzünden işe devam edememe 80

§ 4. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ
  NEDENLER 83

I. Genel Olarak 83
II. İşçinin Yetersizliğinin Anlamı 84
1. Yeterlilik yerine yetersizliği temel alma 84
2. Geçerli neden bakımından yetersizlik/davranış ayırımı 84
3. Yetersizliğin kapsam ve içeriği 85
4. Yetersizlik oluşturmayacak haller 87
III. Başlıca Yetersizlik Durumları 87
1. Hastalanma 88
a. ) Sık hastalanma 89
aa. ) Kapsamı 89
bb. ) Koşulları 89
aaa. ) Sık hastalanıp devamsızlıkta bulunma 89
bbb. ) Hastalanmaların süreceği öngörüsünde bulunma 90
b. ) İşin ifasını devamlı olarak etkileyecek hastalık 91
2. Performans düşüklüğü 91
a. ) Performans ölçümünün kapsamı 92
b. ) Performans düşüklüğüne örnek haller 93
aa. ) Ortalama olarak daha az verimli çalışma 93
bb. ) Beklenenden daha düşük performansa sahip olma 93
c. ) Performans değerlendirme esasları 93
3. Belli bir yaş sınırına gelme veya emekliliğe hak kazanma 96
a. ) Salt yaşlanma ve emekliliğin geçerli neden sayılmaması 97
b. ) İşletme gerekleri çerçevesinde yaşlanma ve emeklilik 99
4. İşçiye duyulan güvenin sarsılması 100
5. Yetersiz hale düşürülme 102
6. Niteliksel yetersizlik 103
a. ) İşe yoğunlaşmanın azalması 104
b. ) İşe yatkın olmama 104
c. ) Öğrenmede ve kendini yetiştirmede yetersizlik 105
d. ) Uyum yetersizliği 105
IV. Yetersizlik Nedeniyle Feshin Uygulanması 105
1. İşverenin ihtarda bulunması 105
2. İşçinin savunmasının alınması 106

§ 5. İŞÇİNİN DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ
  NEDENLER 107

I. Genel Olarak 107
II. Geçerli Neden Oluşturacak İşçi Davranışlarının Kapsamı 108
III. Gerekçede Gösterilmiş Geçerli Neden Örnekleri 108
1. İşverene zarar verme 109
2. Borç para isteme 110
3. İşverene karşı kışkırtma 111
4. İşini kötü, eksik veya yetersiz biçimde yapma 111
5. Çalışma ortamını olumsuz etkileyecek ilişkiye girme 113
6. Uzun telefon görüşmeleri yapma 115
7. Çalışma sürelerine uygun çalışmama 116
8. Geçimsizlik gösterme 118
9. Sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişme 119
IV. Diğer Bazı Davranışa Dayalı Geçerli Neden Örnekleri 120
1. Devamsızlıkta bulunma 122
2. İşverenin güvenini sarsma 123
3. İşyeri araç ve gerecini amacı dışında kullanma 125
4. Sigara içme yasağını ihlal 127
5. Ücretin haczedilmesi 128
6. Gözaltına alınma veya tutuklanma 129
V. Davranışa Dayalı Geçerli Nedenle Feshin Uygulanması 130
1. İşçiye ihtarda bulunulması 130
2. İşçiden savunmasının alınması 131

§ 6. İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ
  NEDENLER 133

I. Genel Olarak 133
II. İşyerinin Dışından Kaynaklanan Nedenler 134
1. İşyerini etkileyen hallerin kapsam ve içeriği 134
2. İşyerini dışarıdan etkileyecek bazı örnek haller 135
a. ) Sürüm ve satış olanağı düşüklüğü 135
b. ) Talep ve sipariş azalması 135
c. ) Enerji güçlüğü 136
d. ) Ülkesel ekonomik kriz 136
e. ) Piyasa durgunluğu 136
f. ) Dış pazar kaybı 136
g. ) Ham madde güçlüğü 137
III. İşyerinin İçinden Kaynaklanan Nedenler 137
1. İşletme gereklerini ilgilendiren kararları alma serbestisi 137
2. İşyerinden kaynaklanıp geçerli neden oluşturan bazı örnek haller 139
a. ) İşyeri çalışma yöntemlerinin değişmesi 140
b. ) İşyerinin küçülmesi 140
c. ) Yeni teknolojinin uygulanması 141
d. ) Çalışma bölümlerinin kapatılması 141
e. ) İş türlerinin azaltılması 142
IV. İşverenin İşletmesel Karar Alması 142
V. Feshin Son Çare Olması İlkesinin Uygulanması 143
1. Son çare ilkesinin kabulü 143
2. Son çare ilkesinin kapsamı 145
a. ) Uygulamada son çare ilkesi 145
b. ) İşçiye aynı ya da benzer işin önerilmesi 146
c. ) Boş yerlerin araştırılması 146
VI. İşverenin Sosyal Seçimi 147

İkinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİ ORTAMINDA
FESHİN HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ AYIRIM
İŞÇİNİN FESHE İTİRAZ ETMESİ

§ 7. İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİ İHBAR USULÜ 153
I. Genel Olarak 153
II. Feshi İhbarın Yazılı Yapılması Zorunluluğu 154
1. Yazılı biçim koşulunun hukuki niteliği 154
2. Yazılı biçimin özellikleri 155
III. Fesih Nedenini Gösterme Zorunluluğu 155
1. Fesih bildiriminde geçerli bir nedenin gösterilmesi 155
2. Nedenin açık ve kesin biçimde belirtilmesi 156
a. ) Fesih nedeninin açık olması 157
b. ) Fesih nedeninin kesin olması 158
c. ) Fesih nedeniyle bağlılık 158
IV. İşçinin Savunmasını Alma Zorunluluğu 159
1. Savunma alma yükümünün kapsamı 159
2. Savunma alma yükümünün anlamı 160
3. Savunma alma yükümünün içeriği 161
4. Savunma alma yükümünün uygulanması 162
5. Savunma alma yükümüne aykırılık 163

§ 8. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ 165
I. Genel Olarak 165
II. Arabulucuya Başvurma 166
1. Arabulucuya başvurma zorunluluğu 166
2. Arabulucuya başvurma süresi 168
3. Arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi 170
4. Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi 171
a. ) Son tutanağın düzenlenmesi 171
b. ) Tarafların anlaşmaya varmaları 171
c. ) Tarafların anlaşamamaları 173
III. İş Mahkemesinde Davanın Açılması 174
1. Dava hakkı 174
a. ) İşçinin dava hakkı 174
b. ) Mirasçıların dava hakkı 175
2. Husumet 175
a. ) Husumetin işverene yöneltilmesi 175
b. ) Asıl/alt işveren ilişkisinde husumet 176
c. ) Geçici iş ilişkisinde husumet 177
d. ) Organik bağ ilişkisinde husumet 178
3. Davanın açılacağı mahkeme 178
a. ) Görevli mahkeme 178
b. ) Yetkili mahkeme 179
4. Dava süresi 179
a. ) Davanın açılabileceği süre 179
b. ) Dava süresinin hukuki niteliği 179
c. ) Dava süresinin işlemesi 180
IV. Davanın Konusu 181
1. Feshin geçersizliği 181
2. İşe başlatma 182
3. Parasal haklar 183
V. İspat Yükü 184
VI. Yargılamanın Yapılması 186
1. Yargılama usulü 187
2. Yargılamanın süresi 188
3. Yargılama sırasında ortaya çıkan bazı durumlar 189
a. ) İşverenin işçiyi işe döndürmek istemesi 189
aa. ) İşçinin daveti kabul etmesi 189
bb. ) İşçinin daveti kabul etmemesi 191
b. ) İşçinin başka bir işte çalışması 192
c. ) İhbar öneli içinde işverenin haklı nedenle feshi 192
d. ) İşyerinin kapanması 193
e. ) İşyerinin devri 194
f. ) Emeklilik başvurusu 195
g. ) İşçinin ölümü 195
h. ) Davadan feragat ile davanın kabulü 196
VII. Yargılamanın Sonucu 197
1. İş mahkemesinin kararını vermesi 197
2. İş mahkemesinin kararına karşı kanunyolu 198
a. ) İstinaf kanunyolunun kabul edilmesi 198
b. ) Başvuru süresi 198
c. ) Karar süresi 199
d. ) Kesin olarak karar verme 199
aa. ) Temyiz kanun yolunun kapanması 199
bb. ) Kesinleşen hükmün değeri 200
VIII. Tahkim Kaydı 200
1. Toplu iş sözleşmesindeki tahkim kaydı 201
2. Bireysel iş sözleşmesindeki tahkim kaydı 202
a. ) Tahkim sözleşmesinin şekli ve konusu 205
b. ) Hakem seçimi 205
c. ) Tahkimde karar verme süresi 206
d. ) Hakem kararının kapsamı 206
e. ) Hakem kararına itiraz 207

§ 9. FESHİN GEÇERSİZLİĞİ KARŞISINDA  TARAFLARIN TUTUMU 209
I. Genel Olarak 209
II. Kesinleşen Kararın Hükmü 209
1. Feshin geçerli olduğuna karar verilmesi 210
2. Feshin geçersizliğine karar verilmesi 210
a. ) Geçersizliğin kapsam ve niteliği 210
b. ) İşverene tanınan seçimlik hak 211
c. ) Geçersizliğe yolaçan nedenler 212
III. İşçinin İşverene Başvuruda Bulunması 213
1. İşçiye seçenek tanınmayışı 214
2. Başvuru süresi 214
a. ) Başvuru süresinin hesabı 214
b. ) Başvuru süresinin hukuki niteliği 216
3. Başvuru usulü 216
4. Başvuruya bağlanan hukuki sonuçlar 217
a. ) Fesih işleminin ortadan kalkması 217
b. ) Boşta kalınan sürenin ücreti ve diğer hakların ödenmesi 218
aa. ) Hakkın kapsam ve içeriği 218
bb. ) Hakkın miktarı 218
cc. ) Hakkın ilişkin olduğu süre 221
dd. ) Hakkın ödenmemesi 221
c. ) Boşta kalınan sürenin kıdem süresinden sayılması 221
d. ) İşe başlatma süresinin işlemeye başlaması 222
IV. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması 223
1. İşverenin işçiyi daveti 223
2. İşçinin işe başlamasıyla ortaya çıkan sonuçlar 226
a. ) Boşta geçirilen süreye ilişkin ücret ve diğer hakların ödenmesi 226
b. ) Ödenmiş ihbar ve kıdem tazminatlarının mahsubu 226
c. ) Başka bir işten kazanılmış paralar 227
d. ) Boşta kalınan sürede ödenmiş işsizlik ödeneği 228
3. İşçinin işe davete uymaması 229
V. İşçinin İşe Başlatılmaması 231
1. İş sözleşmesinin işverence sona erdirilmiş sayılması 231
2. Boşta kalınan süreye ilişkin ücret ve diğer hakların ödenmesi 233
3. İşe başlatmama tazminatının ödenmesi 234
a. ) İşe başlatmama tazminatının seçenek oluşturması 234
b. ) İşe başlatmama tazminatının miktarı 234
aa. ) Asgari ve azami miktarlar 234
bb. ) Miktarın belirlenmesinde temel alınacak ölçütler 235
c. ) İşe başlatmama tazminatının hesaplanması 237
d. ) İşe başlatmama tazminatına uygulanacak faiz 238
e. ) İşe başlatmama tazminatının diğer tazminatlarla ilişkisi 238
VI. Hüküm Altına Alınan Alacakların Takibi 240
1. Geçersizlik kararının niteliği 240
2. İşe başlatma ile parasal hakların icrası 242
a. ) İşe başlatmanın icrası 242
b. ) Alacakların icrası 242
aa. ) İlamlı icra takibi 242
bb. ) İlamsız icra takibi 242

İKİNCİ AYIRIM
İŞ GÜVENCESİNİ TAMAMLAYAN HALLER

§ 10. DEĞİŞİKLİK FESHİNİN UYGULANMASI 245
I. Genel Olarak 245
II. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik İsteği 246
1. Çalışma koşullarının kapsamı 246
2. Çalışma koşullarındaki değişikliğin niteliği 247
3. Esaslı değişiklik konusunda yanların anlaşması 249
4. İşverene esaslı değişiklik yapma yetkisinin tanınması 250
III. Esaslı Değişiklik İsteğini İşçinin Kabul Etmemesi 252
1. İşçiyi bağlamayacak değişiklik 252
2. İşverenin iş sözleşmesini feshi 253
IV. İşverenin Değişiklik Feshine Başvurması 254
1. Değişiklik feshi kavramı 254
2. Değişiklik feshinde geçerli neden 254
3. Geçerli neden denetimi 255
4. Değişiklik feshinin kapsamı 256

§ 11. İŞÇİLERİ BELLİ NEDENLERLE TOPLUCA İŞTEN ÇIKARMA 259
I. Genel Olarak 259
II. Toplu İşçi Çıkarma Kavramı 259
1. Toplu işçi çıkarmanın tanımı 260
2. Toplu işçi çıkarmanın unsurları 260
a. ) İşten çıkarmanın belli nedenlere dayanması 260
aa. ) Ekonomik nedenle işten çıkarma 261
bb. ) Teknolojik nedenle işten çıkarma 261
cc. ) Yapısal nedenle işten çıkarma 261
dd. ) Benzer nedenle işten çıkarma 262
b. ) İşten çıkarmanın topluca gerçekleştirilmesi 262
3. Toplu işçi çıkarmanın uygulama alanı 263
III. Toplu İşçi Çıkarmaya Tanınan Yasal Güvence 264
1. İşverene fesihte sağlanan serbesti alanı 264
2. İşçiye tanınan güvence 264
IV. Toplu İşçi Çıkarmada İşverenin Yükümlülüğü 265
1. İşverenin bildirim yükümü 265
a. ) Bildirim yükümünün kapsam ve içeriği 265
b. ) Bildirimin hukuki sonuçları 267
2. İşverenin görüşme yükümü 268
3. İşverenin duyurma yükümü 269
4. İşverenin tercihen işe çağırma yükümü 269
V. Toplu İşçi Çıkarma Hükümlerine Aykırılık 271
1. Aykırılığın saptanması 271
2. İdari para cezasının uygulanması 272
3. İşçinin dava açması 272

§ 12. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SENDİKAL GÜVENCELER 273
I. Genel Olarak 273
II. Sendikal Nedenle Fesih Kavramı 274
1. Sendikal ayrım yasağı 275
2. Sendika üyeliği nedeniyle fesih 275
a. ) Sendikaya üye olma nedeniyle iş sözleşmesinin feshi 276
b. ) Sendikaya üye olmama nedeniyle iş sözleşmesinin feshi 277
3. Sendikal faaliyet nedeniyle fesih 279
4. İşyeri sendika temsilciliği nedeniyle fesih 280
III. Sendikal Nedenle Feshin Hukuki Sonuçları 281
1. Feshin geçersizliğinin tespiti (işe iade) davası 281
2. Sendikal tazminat davası 283
3. Diğer hakların ödenmesi 283
IV. Sendikal Tazminat Esasları 284
1. Sendikal tazminatın miktarı 284
2. Sendikal tazminat hükmünün niteliği 286
3. Sendikal tazminatta faiz ve zamanaşımı süresi 286
V. Sendikal Nedenin Varlığını İspat Yükü 287
1. İşçinin ispat yükü 287
2. Sendikal fesih karinesi 288
VI. İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi 290
1. Feshe karşı koruma 290
2. Feshe karşı sağlanan güvence 290
a. ) Güvence sağlanan kesim 291
b.  ) Güvencenin içeriği 292
aa. ) Haklı fesih nedenini gösterme zorunluluğu 292
bb. ) Fesih nedeninin yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtilmesi 293
c. ) Güvencenin kapsamı 294
aa. ) İşe iade davası açma olanağı 294
bb. ) İşe iadenin hukuki sonuçları 296
cc. ) Temsilcinin işe başlatılması 299
dd. ) Temsilcinin işe başlatılmaması 299
2. İş ve işyeri değişikliklerine karşı koruma 300
a. ) Korumanın içeriği 300
b. ) Korumanın hükümleri 302
SONUÇ 303
YARARLANILAN BAŞLICA KAYNAKLAR 311