Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2008 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

710,00 355,00
375,00
470,00

Toplam

Basım Tarihi : 2008
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına da­yalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2004 yılından beri yayın hayatını sür­dürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alınan, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.) , dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer-reviewed academic law journal published regularly three four a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2004. Each issue contains scholarly works concerning labor law and social security law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on labor law and social security law bulletin/journal; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2008 Sayı 17

 • İşçinin Ölümünün İş Güvencesi Uyuşmazlığına Etkisi - Ercan Akyiğit
 • İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesi) Geçerlilik Koşulları - Mustafa Alpaslan
 • Türkiye'de Bulunan Şubede Çalışanlar İçin İş Güvencesi Uygulamasında Aynı İşverene Ait Yurt Dışında Bulunan İşçilerin de Sayıda Dikkate Alınması Kararına Getirilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi - M. Fatih Uşan, Musa Aygül
 • Çağrı Üzerine Çalışmada Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti - Hacı Kara
 • İş Bulmaya Aracılık Bordro Şirketleri Özel İstihdam Büroları - Murat Özveri
 • Kamu Çalışanlarının Toplu Pazarlık ve Grev Hakkı - Nezih Sütçü

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2008 Sayı 18

 • Avrupa Birliği Hukukunda ve Özellikle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) Kararlarında Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yapılma ve Yenilenme Koşulları - Ali Güzel, Emre Ertan
 • Toplu İşçi Çıkarmaya İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Atad’ın Beş Kararı ve Hollanda Yasa Koyucusunun Bunlardan Çıkaracağı Dersler - Jan Heinsius
 • The European Directive Concerning Collective Dismissals And Its Implementation Deficits. Five ECJ-Decisions And Their Lessons For The Dutch Legislator - Jan Heinsius
 • Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Olan Hukuk - Deniz Kırlı Aydemir
 • Toplu İş Sözleşmesinde Süreler - Yusuf Ulutaş
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü - Şerafettin Güler
 • Almanya’da İşsizlik Sigortası Alanındaki Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye İçin Gözlemler - Alpay Hekimler
 • Son Değişiklikler Işığında Yurtdışı Hizmet Borçlanması - Hediye Ergin

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2008 Sayı 19

 • İşe İade (Feshin Geçersizliği) Hükümlerinden Yararlanma Koşulları ve Uygulama Sonuçları - Fevzi Demir
 • İşe Bağlı Stres ve Hukuksal Sonuçları - Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ
 • Gece Çalışması ve Postalar Halinde Çalışma - Vuslat Özyurt
 • Muvazaalı Alt İşverenlik İlişkisinin Tespiti ve Usul Hukuku Açısından Gösterdiği Bazı Özellikler - Gülümden Ürcan
 • İş Sağlığı Sigorta Sistemi - Yerel Yönetimler - H. Hilmi Sabuncu
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Işığında Mirasın Reddinin, Mirastan Iskatın ve Sigortalının Öldürülmesinin Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanacak Olan Ölüm Aylığına Etkisi - Hakan Keser
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Öngören 5754 Sayılı Kanun’dan Sonra Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Genel Bir Bakış - Şükran Ertürk
 • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülen İşçilerin Sosyal Güvenliği - Saim Ocak

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2008 Sayı 20

 • Alt İşverenlik Yönetmeliği Ve Hukuka Uygunluk Sorunu - Gülsevil Alpagut
 • Yargıtay Kararları Çerçevesinde 1475 Sayılı Kanun Dönemindeki Muvazaa İddiası ve Bugüne Yansıyan Sonuçları - Serkan Odaman
 • İş Güvencesi Tazminatının Miktarının Belirlenmesine İlişkin Ölçütler - Fuat Bayram
 • İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları - Mehmet Uçum
 • Dünyada ve Türkiye’de Toplu İş Mücadelesi Araçları - Yusuf Ulutaş
 • Geçersiz Nedenle Yapılan Feshin Sonuçları - Sıla Oral
 • İş Hukukundaki Gelişmeler - Thomas Geıser, Enver Alper Güvel
 • Sosyal Sigorta Edimlerinde Çokluk Birden Fazla Ödenek, Gelir ve Aylığa Hak Kazanmak - Coşkun Saraç, Ali Nazım Sözer
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Çocuklara Yapılan Sosyal Yardım ve Hizmetler - Arzu Arslan Ertürk

1.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD) , üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer reviewed journal published four times a year.

 2.Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 

5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s) , formal position (s) , institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 

10.Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11.Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided  not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12.Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13.Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2008 Yılı Aboneliği Sayıları