Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2012 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.060,00 530,00
535,00
685,00

Toplam

Basım Tarihi : 2012
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına da­yalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2004 yılından beri yayın hayatını sür­dürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alınan, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.) , dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer-reviewed academic law journal published regularly three four a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2004. Each issue contains scholarly works concerning labor law and social security law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on labor law and social security law bulletin/journal; with your contributions and support our journal will progress.

 

Yayın Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

Danışma Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 33

 • 12 Eylül Tarihli Anayasa Değişikliklerinin Toplu İş Hukukuna Yansıması - Devrim Ulucan
 • İşverenin İş Kazasından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu - Özgür Memişoğlu
 • İşverenin İş Kazasından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu - Çağatay Çınar
 • İş Hukuku Çerçevesinde İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Olgusunun Değerlendirilmesi - Gül BÜYÜKKILIÇ
 • Bağlılık Borcu ve Etik Kavramı - Adem Çetinkaya
 • Türk Hukuku Kapsamında Çalışanın Beyaz Yaka Suçları ve Şirket Yönetim Kuralları - Gönenç Gürkaynak
 • Türk Hukuku Kapsamında Çalışanın Beyaz Yaka Suçları ve Şirket Yönetim Kuralları - Ç. Olgu Kama
 • Türk Hukuku Kapsamında Çalışanın Beyaz Yaka Suçları ve Şirket Yönetim Kuralları - Tuna Tanık
 • Yargı Kararları ile Sosyal Güvenlikte Anlaşmalı Boşanmalar ve Denetimi - Bünyamin Esen
 • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tedavi Giderlerinin Karşılanması - Hatice Duygu ÖZER

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 34

 • İş Güvencesinde Yararlanma Şartı Olarak İşçinin Altı Aylık Kıdemi (Bekleme Süresi) - Münir Ekonomi
 • İşverenin Eşit Davranma Borcu - Rabia Sever
 • İşverenin Eşit Davranma Borcuna Aykırı Davrandığı İddialarının İspat Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Hakan Albayrak - Ertuğrul Yuvalı
 • İş Kanununda Geçici İş İlişkisi (I) - Esin Önal
 • İşçi ve İşveren Statüsü Aynı Kişide Birleşebilir mi? - Engin Ünsal
 • Ücret Borcundan Dolayı İşverenin Temerrüde Düşürülmesi ve Sonuçları - Mikdat Güler
 • İşçinin Adil Yargıya Erişim Hakkı - Mevlüt Can

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 35

 • Belirli Süreli İş Sözleşmesini Sona Erdiren Olgular ve İşlemler - Ünal Narmanlıoğlu
 • 6356 Sayılı Yasa'nın Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Uluslararası Normlara Uyum - Gülsevil Alpagut
 • Feshin Geçersizliği Davasında Yargılama Süreci ve Ortaya Çıkan Olguların Davaya Etkisi - Sarper Süzek
 • Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu Çerçevesinde Fesih Sebebinin Belirtilmesi ve Değiştirilmesi Sorunu - Gaye Baycık
 • Haklı Nedenle Fesih Hakkının Kullanılmasına İlişkin Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeler ve İş Kanunu'na Etkisi - Ş. Esra Baskan
 • İş Kanununda Geçici İş İlişkisi - Esin Önal
 • İş Kazasından Dogan Maddi Tazminat - Murat Can Atakan

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 36

 • Yeni Kanun'da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi - Ercan Akyiğit
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Egemen Olan İlkeler ve Ayrımcılık Yasağı - Mustafa Kılıçoğlu
 • Çimento ve Beton Sektöründe Taşeronluk Uygulamaları - Serkan Odaman
 • İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle Bildirimli Feshine Genel Bir Bakış - Ali Cengiz Köseoğlu
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Yeni Anayasa’da Sendikal Haklar Nasıl Düzenlenmeli? - Özgür Heval Çınar
 • İş İlişkisinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi - Hülya ATLAN KAZAN
 • Türk Hukukunda İş Kazası ve Meslek Hastalıklığı Hallerinde İşverenin Hukuki Sorumluluğu - Bünyamin Esen
 • Türkiye’deki Sigortalılıgı Üzerinden Malullük ya da Emekli Aylıgı Alan Kisinin Yurtdısında Çalısması - Saim Ocak

1.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD) , üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer reviewed journal published four times a year.

 2.Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 

5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s) , formal position (s) , institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 

10.Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11.Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided  not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12.Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13.Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2012 Yılı Aboneliği Sayıları