Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2016 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.275,00 640,00
645,00
820,00

Toplam

Basım Tarihi : 2016
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına da­yalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2004 yılından beri yayın hayatını sür­dürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alınan, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.) , dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer-reviewed academic law journal published regularly three four a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2004. Each issue contains scholarly works concerning labor law and social security law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on labor law and social security law bulletin/journal; with your contributions and support our journal will progress.

 

DANIŞMA KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

YAYIN KURULU

Alper Yılmaz
Ayşe Çağla Akat
Cengiz Özbilgin
Ebru Erginbay
Fikret İlkiz
H. Hulki ÖZEL
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Murat Özveri
Necdet Okcan
Ömer Ekmekçi
Reyhan Taniş
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin

HAKEMLER KURULU

Fevzi Şahlanan
Kübra Doğan Yenisey
Nuri Çelik
Ömer Ekmekçi
Ünal Narmanlıoğlu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 49

 • Avusturya İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Hakkı ve Kıdem Tazminatı - Alpay Hekimler, Günther Loschnıgg
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Fiyat Farkı Verilmesi Başlıklı 8. Maddesine 6552 sayılı Kanun ile Getirilen Ek Fıkra Hükmünün, - Metin Baykan, Ali Ekin
 • Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Işığında Grev Hakkı ve Sınırlamaları - Özgür Oğuz, Emre Karabacak
 • Kıdem Tazminatı - İsmail Kök
 • Emekli kramiyesinde 30 Yıllık Sınırı ptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı ile Baslayan Süreç ve Bir Danıstay Kararı Üstüne Düsünceler - Fevzi Şahlanan
 • Türk Yüksekögretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Çalıstırılan Ögrencilerin Çalısma Kosulları ve Sosyal Sigortalılıgı - Murteza Aydemir
 • Çalışanların Doğuma Bağlı Haklarında Ne Değişti? - Lütfi İnciroğlu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 50

 • Avusturya İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ile İlgili Temel Düzenlemeler - Alpay Hekimler
 • Basın İş Kanununun Kapsamı ve Yargıtay Uygulaması - Fazıl Sağlam
 • Sosyal Sigorta Hukukunda ve İş Hukukunda Gai Yorum Eşyanın Tabiatı ve Hayatın Olağan Akışı - Ali Nazım Sözer
 • Bireysel İş Sözleşmesinde Düzenlenen Cezai Şart - Hande Bahar Aykaç
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkının İşçi ve İşveren İlişkisine Etkileri - İlke Gürsel
 • İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin İş Güvencesi - Ertuğrul Yuvalı
 • Sendika Üyeliğinin Güvencesi - İsmail Kök
 • Örneklerle Türk Sosyal Sigortalar Hukukuna Göre Sigortalıların Hiç Çalışmadığı Aylarda SGK’ya Bildiriminin Usulleri - Bünyamin Esen
 • İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi - Kaan Uslu
 • Türkiye’den Yurt Dışına Götürülen İşçiler Hakkındaki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi - Ersin ERDOĞAN, Canan Erdoğan
 • “İşçinin Sır Saklama Borcu” (Karar İncelemesi) - Demet Belverenli
 • Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 2012/5376 E., 2012/9232 K. Numaralı İşçilik Alacaklarına İlişkin İçtihat Metninde Konsorsiyum İlişkisini Ele Alışının İncelenmesi - İslam Gezer

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 51

 • Ücret Ödeme Yükümlülüğünün Belgelenmesi: Alternatif Yöntemler - Ali Nazım Sözer
 • 4857 Sayılı İş Kanununda Ücret Kesme Cezası ve Ceza Paralarının Kullanımı - İbrahim GÖRÜCÜ - Muzaffer DEMİRBAŞ
 • 4857 Sayılı İş Kanununun Değişik 14. Maddesi Işığında Tele Çalışma - Seda Ergüneş Emrağ
 • İşyeri Devrinde Devreden-Devralan İşverenler Arasındaki Müteselsil Sorumluluğun (Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Bakımından) Karşılaştırılması - Safa Murat Tekin
 • Sosyal Güvenlik Hakkı - Özgür Hakan Çavuş

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 52

 • İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler - Nurbanu Erzurumlu, Ersin ERDOĞAN
 • Rekabet Yasağı Kaydından Doğan Rekabet Etmeme Borcunun Aynen İfası (TBK m. 446/3) - Emre Ertan
 • Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin Türk İş Hukukunda Uygulanması - Eda Manav Özdemir
 • Atipik Bir Çalışma Biçimi Olarak Evde Çalışma - Büşra Abbas
 • Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesi ve Değişiklik Feshi - İsmail Kök

1.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD) , üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer reviewed journal published four times a year.

 2.Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 

5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s) , formal position (s) , institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 

10.Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11.Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided  not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12.Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13.Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2016 Yılı Aboneliği Sayıları