Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2017 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.275,00 640,00
645,00
820,00

Toplam

Basım Tarihi : 2017
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına da­yalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2004 yılından beri yayın hayatını sür­dürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alınan, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.) , dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer-reviewed academic law journal published regularly three four a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2004. Each issue contains scholarly works concerning labor law and social security law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on labor law and social security law bulletin/journal; with your contributions and support our journal will progress.

 

DANIŞMA KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Alpay Hekimler
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

YAYIN KURULU

Alper Yılmaz
Ayşe Çağla Akat
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Ebru Erginbay
Fikret İlkiz
H. Hulki ÖZEL
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Murat Özveri
Necdet Okcan
Ömer Ekmekçi
Reyhan Taniş
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin

HAKEM KURULU

Fevzi Şahlanan
Kübra Doğan Yenisey
Nuri Çelik
Ömer Ekmekçi
Ünal Narmanlıoğlu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2017 Sayı 53

 • Doğum veya Evlat Edinme Sonrası Çocuğun Bakımı ve Yetiştirilmesi Amacıyla Ücretsiz İzin ve Kısmi Süreli Çalışma Hakları - Münir Ekonomi
 • Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Kurulacak Geçici İş İlişkileri Kapsamında İşçilerin Sendikal Örgütlenme Hakkı Üzerine - Alpay Hekimler
 • eni Mevzuat Açısından Yabancıların Çalışma Hakkı - Aziz Can Tuncay
 • İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Suçu (TCK m.117) - Yavuz Erdoğan
 • Türk İdare Hukukunda Sözleşmeli Personel Kavramı ve Sözleşmeli Personelin Sahip Olduğu Haklar - Ural Aküzüm
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İş Güvencesi - Haluk Hadi Sümer
 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaşlılık Sigortası Açısından Sürekli Bakıma Muhtaç Derecede Ağır Engelli Çocuğu Olan - Murat Yetik, Duygu Erkan

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2017 Sayı 54

 • Yargıtay Kararları Işığında İş Sözleşmesinin İkale (Bozma Sözleşmesi) ve Bildirim Süreli Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi Ayrımına İlişkin Bir Değerlendirme - Hakan Keser
 • İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleri ile Fesih - Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
 • İş Hukuku ve İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşçi Çıkartmanın Maliyeti - Rahmi Can Ömür
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedeniyle İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısındaki Tazminat Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Hukuku Açısından Bir Değerlendirme - Hasan Atilla Güngör
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Kadın Çalışanlara İlişkin Düzenlemeler - Özgür Oğuz, Tuğçe Arslanpınar

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2017 Sayı 55

 • Bedensel Zararların Tazmininde Metrik Hesaplamalara İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme - Mustafa Kılıçoğlu, Şüheda BİRBEN GÜRAY, Şeyda KILIÇOĞLU
 • Gece Çalışmasının İş Sözleşmesinin Taraflarınca Düzenlenmesi - Baki Oğuz MÜLAYİM
 • 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk ve Hak Arama Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi - Ersin ERDOĞAN
 • Yabancı Unsurlu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk - Yiğitcan ÇANKAYA
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açısından İşverenlerin Yükümlülükleri - Sarper Süzek
 • İşçilerin E-Posta Hesaplarının İşveren Tarafından İncelenmesi Hakkındaki 24.03.2016 Tarihli ve 2013/4825 Başvuru umaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine - Canan Erdoğan

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2017 Sayı 56

 • Yargı Kararları ile Sosyal Medyada Konuşmanın İş Sözleşmesine Etkisi - Dilek Baybora
 • Türk İş Hukukunda Konut Kapıcıları - Ertuğrul Yuvalı
 • İşyerinin Devri Kavramı ve İşyeri Devrinin Diğer Üçlü İş İlişkileriyle Karşılaştırılması - Emrah ÇETİN
 • Bir İstinaf Kararı Üzerine Sendikal Faaliyetler - Aziz Can Tuncay

1.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD) , üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer reviewed journal published four times a year.

 2.Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 

5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s) , formal position (s) , institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 

10.Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11.Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided  not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12.Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13.Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2017 Yılı Aboneliği Sayıları