Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

2.035,00
1.020,00
1.280,00
1.345,00
1.705,00

Toplam

Basım Tarihi : 2021
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına da­yalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2004 yılından beri yayın hayatını sür­dürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alınan, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.) , dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer-reviewed academic law journal published regularly three four a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2004. Each issue contains scholarly works concerning labor law and social security law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on labor law and social security law bulletin/journal; with your contributions and support our journal will progress.

GENEL EDİTÖR

Münir Ekonomi

EDİTÖRLER KURULU

Dilek Salman
Mehmet Uçum
Münir Ekonomi

DANIŞMA ve YAYIN KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Alpay Hekimler
Alper Yılmaz
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Devrim Ulucan
Ebru Erginbay
Fevzi Şahlanan
Fikret İlkiz
H. Hulki ÖZEL
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Murat Demircioğlu
Murat Özveri
Necdet Okcan
Ömer Ekmekçi
Öner Eyrenci
Polat Soyer
Reyhan Taniş
Sarper Süzek
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Ünal Narmanlıoğlu
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin

HAKEMLER KURULU

Fevzi Şahlanan
Kübra Doğan Yenisey
Ömer Ekmekçi
Ünal Narmanlıoğlu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 69

 • Pandemi Gölgesinde Evden Çalışma - Aziz Can Tuncay
 • İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Çerçevesinde Covid-19’un İşçinin Hizmet Süresine Etkisi - Özgür Oğuz, Ali ÇÖLDEMLİ
 • İşyeri Devrinin İşe İade Davası Üzerindeki Etkisi - Mehmet Halis Karaman, Elmas KAŞIKÇI
 • İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde Suç Şüphesi - E. Sıla HAFIZOĞLU
 • İş Sözleşmesi Karinesi - Gökhan TÜRE
 • Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenliği - Recep MAKAS
 • İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Etki Eden Hususlar ve Tazminat Hesabı - Serkan Taylan KARAÇ
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Geçici İş İlişkisi - Ecenur SARIKAYA

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 70

 • İş Uyuşmazlıklarında İhtiyari/Zorunlu Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Yapılan Anlaşmaların Aşırı Yararlanma ve İrade Bozuklukları Sebebiyle Geçersiz Sayılmaları Hallerine İlişkin Bir Değerlendirme - Hakan Keser
 • Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Aşı Yaptırmama ve Maske Takmama Bir Fesih Sebebi midir? - Özgür Oğuz
 • Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma(Anayasa Mahkemesinin 30.12.2020 Tarih ve 57/83 Sayılı İptal Kararı Sonrası) - Efe Yamakoğlu, Seda Arslan
 • İş Yargısında Tanık Delili - Ümit Orhan, Serkan BİNGÖL
 • Espor Alanında Faaliyet Gösteren Profesyonel Sporcu ile Bağlı Olduğu Spor Kulübü Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği - Münevver TEMİR
 • Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Bağlamında Greve Katılamayacak İşçilerin Durumu - Gökhan TÜRE
 • Uygulama Sorunları ve Covid 19 Pandemisi Dönemi Düzenlemelerle Birlikte Kısa Çalışma Ödeneği - Mustafa Şentürk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 71

 • Hizmet (Emek) Platformlarının ve Çalışanlarının Hukuki Konumu (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme) - Ali Nazım Sözer
 • Rödövans Sözleşmesi Açısından İşverenin Hukuki Sorumluluğu - Atanur Karaahmetoğlu
 • Evlenen Kadın İşçilere Yönelik Kıdem Tazminatı Düzenlemesinin Eşitlik İlkesi, Ayrımcılık Yasakları ve Pozitif Ayrımcılık Yönünden Değerlendirilmesi - Zeynep Aslı ÖZKAN
 • İşçilik Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası Bakımından İncelenmesi - Taylan KANTEMİR
 • Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan İşverenlere Sağlanan Ar-Ge Personeline Yönelik Sigorta Prim Desteği Düzenlemesinin Çalışma Süreleri Bakımından Düşündürdükleri - Fatma Ayça İZMİRLİOĞLU

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 72

 • Mobbing Pandemi Dinlemiyor! Pandemi Dönemi Düzenlemelerinin Ortaya Çıkardığı Yeni Mobbing Uygulamaları - F. Burcu SAVAŞ KUTSAL, Gülce YÜCE
 • Durdurulan İşlerde İzinsiz Çalıştırma Suçu - Coşkun Koç
 • İşçinin Sadakat Borcu ile Rekabet Etmeme Borcuna Genel Bir Bakış - Ayşe ACAR UMUT
 • Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması - Ahmet Terzioğlu, Hülya KAHRAMAN USTA
 • Süt Verme İçin Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelen İş Kazası - Halil Yılmaz

1.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD) , üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer reviewed journal published four times a year.

2.Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 

5.Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “http://ishukuku.legaldergi.com.tr/” adresinde yer alan dergi sitemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “http://ishukuku.legaldergi.com.tr/".  In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri  , the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and  uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house. 

6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s) , formal position (s) , institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well. 

10.Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11.Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided  not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12.Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

13.Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği Sayıları