Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

4.960,00 2.976,00
2.485,00 1.491,00
3.480,00 2.088,00
3.235,00 1.941,00
4.210,00 2.526,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi(İSGHD), yılda dört sayı olarak yayınlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına da­yalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2004 yılından beri yayın hayatını sür­dür­mekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerineyer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları ta­rafından kaleme alınan, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu­kuku ile ilgili değerlieserler yayınlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği iş hukukuve sosyal güvenlik hu­kuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğineinanı­yoruz.

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihal politikasına ilişkindetaylı bilgilere https://legal.com.tr/dergi/ishukukuvesosyalguvenlikhukukudergisi adresinde yer verilmiştir.

 

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal (İSGHD) is a peer-reviewed academic law journal published regularly three four a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insol­vencylaw and considers for publication articles, case notes and com­ments, discussionsof legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2004. Each issue contains scholarly works concerning labor law and social security lawbulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments orreviews on topics reflecting a broad range of perspectives on labor law and socialsecurity law bulletin/journal; with your contri­butions and support our journalwill progress.

Detailed information aboutour journal's ethical principles, its po­licy on publication and plagiarism maybe found in the following add­ress: https://legal.com.tr/dergi/ishukukuvesosyalguvenlikhukukudergisi

GENEL EDİTÖR

Kübra Doğan Yenisey

EDİTÖRLER KURULU

Dilek SALMAN KARADENİZLİ
Mehmet Uçum
Münir Ekonomi

DİL EDİTÖRÜ

C. Mengü Acun

DANIŞMA ve YAYIN KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Alpay Hekimler
Alper Yılmaz
Ayşe Melda Sur
Aziz Can Tuncay
Başak GÜNEŞ
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Devrim Ulucan
Dilek Baybora
Ebru Erginbay
Fatma Burcu SAVAŞ KUTSAL
Fikret İlkiz
H. Hulki ÖZEL
Hakan Keser
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
İlke Gürsel
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Mehtap YÜCEL BODUR
Murat Demircioğlu
Murat Özveri
Necdet Okcan
Nurgül Emine BARIN
Ömer Ekmekçi
Polat Soyer
Reyhan Taniş
Sarper Süzek
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Ünal Narmanlıoğlu
Yörük Kabalak
Zafer YEGİN

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 81

  • Engelli İstihdamı Kapsamında Korumalı İşyerleri - Ali Ekin, Şeymanur Simge Kas Uyumaz
  • Yargıtay Kararları Işığında İşçinin Rekabet Etmeme Borcu - Özgür Oğuz
  • Uzaktan Çalışmada İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü - Hamide Merve Güçlü
  • 5510 sayılı Kanun md. 4/1(b) Bendine Tabi İşçi Örneği Olarak Hekimler - Mehtap YÜCEL BODUR

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 82

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 83

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 84

1. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (İSGHD),üç ayda bir (yılda dört kez)yayınlanan hakemli bir dergidir.

Labor Law and Social Security Law Bulletin/Journal(İSGHD) is a peer reviewed journal published four times a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecekyazılar, iş hukuku ve sosyal güven­lik hukuku alanını ilgilendiren içerikte hertürlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili,Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a Labor Law and Social SecurityLaw Bulletin/Journal law. Articles, case notesand comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similartype of papers which are written in Turkish and in other European languagesare welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilenyazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere,nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (MicrosoftOffice 98 ve üzeri versi­yon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak)yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kalemealın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ:2 cm

Metin:Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman,10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office1998 or higher versions). Articles should be written according to the followingstyle guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points,at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,justi­fied

5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilenmakaleler “http:// is­hukuku.legaldergi.com.tr/” adresinde yer alan dergi sistemineyazar tara­fından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirti­len dergisistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olma­ları gerekmektedir.Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri”adre­simizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelen­melidir.Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafın­dan gerekli değer­lendirmeyapılacak olup, makale yazarları süreç takibi­ni anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir.Makalenin basılı ola­rak teslimi gerek­memektedir.

The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the authorto the journal system that’s address is “http://ishukuku. legaldergi.com.tr/".In order to upload the article to the system, authors have to sign up with theirown e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System UsageGuide” in the address of, https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri, the steps should beviewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploadingthe articles. After the articles are uploaded by the author, the article will beevaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system.The printed version of the article is not requi­red to be delivered to the publishinghouse.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların)adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecektelefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresindenalı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submitted to the edi­tor: thename, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia­tion;his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached;his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which wouldbe obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımındaen fazla 250 kelime kullanılmalıdır. Makaleler en az 5, en fazla 10 adet anahtar kelime/keywordsiçermelidir.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should beinclude up to 250 words. Abstracts should be includeup to 160 wordsPapersmust contain at least 5 and at the most 10 keywords.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde,ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerdeatıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citationof Legal Authorities (OS­COLA) stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be preparedin Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stylein the articles that sent to journal.

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘YayınEtiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))yönergesini esas almıştır.

On the subject of ethical principles and rules, it took the directives ofthe Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on Publication Ethics)as a basis.

11. Dergi’ye gönderilen makalelerinyazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmışolduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as readyto publish and already proofread by the author himself.

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ veBilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanakverecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluationreports will be kept for at least five years af­ter publication and copies of thesereports will be sent to the ULAK­BİM (Turkish Akademic Network and InformationCenter) Law Data­ba­se Committee whenever required.

13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDFkop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir.Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF fileto the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies ofthe published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

14. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayınınyazarlarına ve bu sayıda hakem­lik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) andto the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System 

15. Yayın Kurulu’ndailk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemdengelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesineya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdaredile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­kemegönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torialboard, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordancewith the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the article may get published,or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision assoon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited articleto the peer reviewer one more time.

16. Her makaleiçin hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumundaeditör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbitershave conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecekmakalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tityof the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları