Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 35

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2012 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Kasım 2012
Sayfa Sayısı : 440
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Cilt: 9/Sayı: 35

Yıl: 2012 

İÇİNDEKİLER

İş Hukuku

Belirli Süreli İş Sözleşmesini Sona Erdiren Olgular ve İşlemler

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

6356 Sayılı Yasa'nın Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıklarına
 İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Uluslararası Normlara Uyum

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Feshin Geçersizliği Davasında Yargılama Süreci ve Ortaya Çıkan
Olguların Davaya Etkisi

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu Çerçevesinde Fesih Sebebinin
Belirtilmesi ve Değiştirilmesi Sorunu

Yard. Doç. Dr. Gaye BAYCIK

Haklı Nedenle Fesih Hakkının Kullanılmasına İlişkin Türk Borçlar
Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeler ve İş Kanunu'na Etkisi

Araş. Gör. Esra BASKAN

İş Kanununda Geçici İş İlişkisi (II)

Av. Esin ÖNAL

İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat

Murat Can ATAKAN (Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Karar İncelemesi 

Alt İşverenlik Konusunda Bir Yargıtay Kararındaki Değerlendirmeler
Üzerine Düşüncelerimiz

Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme

Yüksek Mahkeme Kararları 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararı

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları

Gerekli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

Volume: 9/Issue: 35

Year: 2012

CONTENTS

Labor Law

Facts and Procedures that End a Fixed Term Employment Contract

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Evaluation of Provisions about Collective Agreement and
Collective Labour Dispute of the Code No. 6356 – Compatibility to International Norms

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Lawsuit Process in Invalidity of Termination and the Effect of the
Occuring Facts on the Case

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

Issue of Indicating and Altering the Cause of Termination
According to Turkish Code of Obligations and Labour Act

Asst. Prof. Dr. Gaye BAYCIK

Using Rightful Termination in the New Turkish Code of
Obligations and the Effect of Labour Act

Res. Asst. Esra BASKAN

Temporary Employment Relationship (II)

Atty. Esin ÖNAL

Pecuniary Damages in Job Injuries

Murat Can ATAKAN (University of Göttingen, Faculty of Law, Private Law Graduate Student) 

Decision Analysis

Considerations about the Assessment of a Supreme Court Decision
Regarding Subcontractors

Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Editing of Turkish Social Law Legislation

Supreme Court Decisions

Decision of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal

Decisions of Court of Appeal for the 9th of the Law Circuit

Decisions of Court of Appeal for the 10th of the Law Circuit

Decision of Court of Appeal for the 17th of the Law Circuit

Decisions of Court of Appeal for the 21st of the Law Circuit

Decisions of Court of Appeal for the 22nd of the Law Circuit

Required Information

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

Index of Supreme Court Decisions Related

Index of Related Legal Terms

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK
LAW DATABASE

 

 

 

 

Yayın Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

Danışma Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu
  • Belirli Süreli İş Sözleşmesini Sona Erdiren Olgular ve İşlemler - Ünal Narmanlıoğlu
  • 6356 Sayılı Yasa'nın Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Uluslararası Normlara Uyum - Gülsevil Alpagut
  • Feshin Geçersizliği Davasında Yargılama Süreci ve Ortaya Çıkan Olguların Davaya Etkisi - Sarper Süzek
  • Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu Çerçevesinde Fesih Sebebinin Belirtilmesi ve Değiştirilmesi Sorunu - Gaye Baycık
  • Haklı Nedenle Fesih Hakkının Kullanılmasına İlişkin Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeler ve İş Kanunu'na Etkisi - Ş. Esra Baskan
  • İş Kanununda Geçici İş İlişkisi - Esin Önal
  • İş Kazasından Dogan Maddi Tazminat - Murat Can Atakan