Kategoriler

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

795,00
410,00
525,00
525,00
685,00

Toplam

Basım Tarihi : 2020
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Hukuk, bireylerin yaşam alanlarına ve toplumun işleyişine ilişkin normatif düzenlemeleri içeren, insanın tarih sahnesine çıkmasından bu­güne kadar geçen süreçte toplumsal yaşamın uyum içerisinde ilerlemesi­ni sağlayan en önemli unsurdur. Toplumların ve devletlerin devinimi, hukuku sadece yitirildiğinde değerinin anlaşıldığı bir olgu olmaktan çı­karmış, günlük yaşamdan büyük teknolojik atılım ve gelişimlere kadar her alanda tüm dünya devletlerinin ve devletleri oluşturan her bir bireyin temel ihtiyacı haline getirmiştir. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi bu anlayışla yola çıkmış; nitelikli, çağın gereklerine uyum sağla­yabilen hukukçular yetiştirmeyi görev edinmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergiside fakültenin amaçlarına uygun bir biçimde çağdaş, kaliteli ve yenilikçi bir hukuk eği­timinin ilerleticisi olacaktır.  Dergimiz hem ülkemiz hem de dünyamızdaki hukuki tartış­maları takip eden, onları ilerletmeyi görev bilen bir anlayışla yoluna de­vam edecektir. Önümüzdeki sayılardan itibaren ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergiler ve uluslararası indeksler kapsamına gir­meyi hedeflemekteyiz.

EDİTÖR YARDIMCISI

Gülce Erek
M. Gönenç Hacaloğlu
Ural Aküzüm

YAYIN KURULU

Berin Ergin
Fazıl Sağlam
Kerim Atamer
Rona Aybay
Ş. Haluk Günuğur
Tayfun Akgüner

DANIŞMA KURULU

Berin Ergin
Didem Algantürk Light
Erdal Yerdelen
Fazıl Sağlam
Gülsevil Alpagut
Gülsün Ayhan Aygörmez
Havva Karagöz
İbrahim Hamdi Yasaman
Kerim Atamer
Mazlum Doğan
Orhan Çekiç
Osman Yılmazcan
Rona Aybay
Samim Ünan
Selma Çetiner
Ş. Haluk Günuğur
Tayfun Akgüner
Ural Aküzüm

HAKEM KURULU

Didem Algantürk Light
Fazıl Sağlam
Gülsevil Alpagut
Gülsün Ayhan Aygörmez
Havva Karagöz
İbrahim Hamdi Yasaman
Kerim Atamer
Mazlum Doğan
Nur Centel
Nuray Ekşi
Orhan Çekiç
Osman Yılmazcan
Samim Ünan
Selma Çetiner
Serap Keskin Kiziroğlu
Ş. Haluk Günuğur
Ural Aküzüm

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2020 Sayı 1

 • Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin 190 Sayılı ILO Sözleşmesi -Aile İçi Şiddet-Çalışma Yaşamı İlişkisi- - Gülsevil Alpagut
 • Aile Arabuluculuğunun Felsefesi - Selma Çetiner
 • Türkiye’de Üretimine Başlanmış Yeni Bombanın Adı Kıdem Tazminatı mı? - Berin Ergin
 • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu - Gülsün Ayhan Aygörmez
 • Yeni Normal Düzeninde Kamu Yönetimi ve Hukuk - Ural Aküzüm, Alinur Dengiz
 • Joker Filmi ve Suç: Kriminolojide Anomi ve Gerilim Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme - M. Gönenç Hacaloğlu
 • Almanya’da Cinsel Suçlarda İfadeye İlişkin Sorunlar ve İfadelerin İnandırıcılığına Dair Kısa Değerlendirme - Ceyda Aydın
 • Dr. Andrew Mango’nun Atatürk’ün Evrenselliği Üzerine Bir Konuşmasına Sunuş - Rona Aybay
 • Konsolosluk Binasında İşlenen Cinayet: “Kaşıkçı” Olayı Bazı Gözlemler, Saptamalar ve Düşünceler - Rona Aybay
 • Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti - Ş. Haluk Günuğur
 • Yargıtay Ceza Genel Kurulunun “Su Dolu Pet Şişe Silâh Değildir” Kararı - Gülsün Ayhan Aygörmez

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2020 Sayı 2

 • Karşılaştırmalı Hukukta Evlât Edinme - Selma Çetiner
 • İstanbul Sözleşmesi Yaşatır mı: İstanbul Sözleşmesi Hükümleri ile Uygulama ve Denetim Mekanizmalarının Değerlendirilmesi - Elif Naz ARIKAN
 • Sokağa Çıkma Yasağı “Olağan Hukuk Rejiminde” Başvurulabilen Bir Tedbir midir? - Ahmet EĞİLMEZ
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde “İlave İş” Sorunu: Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme - Oğuzhan USLU
 • Milletlerarası Hukukta Sınıraşan Akiferlerin Yönetimi - Nurçin KÜÇÜKYAZICI
 • Açık Bankacılık Kapsamında Unutulma Hakkına Bakış - Zeynep EKİNCİ
 • New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Esas Bakımından Geçerliliği - Melis SILACI KORKMAZ
 • Hassas Verilerin Korunması Bakımından Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu - Simay Mukaddes SÖĞÜTOĞLU
 • Geçmişten Günümüze Kadın ve Hakları - Muhammet Tuğrul DURANOĞLU
 • Dil Kullanımı ve Şiddet - Zeynep HESAPDAR
 • Hukuki, Sosyal, Kültürel Açıdan Darülfünundan Üniversiteye Yolculuğun Atatürk İlkeleri Bağlamında Değerlendirmesi - Berin Ergin
 • Eski ve Yeni Dünya Düzeni (Yunanistan’la Yaşanan İkili Sorunlar ve Bir Tarihi Mektup) - Prof. Dr. Ş. Haluk GÜNUĞUR
 • Sermaye Piyasası Hukuku ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin Şirketleşme, Halka Arz ve Sermaye Artırımı Süreçlerinin Değerlendirilmesi - Ural Aküzüm
 • Taşıyanın Sorumluluğunda Hak Düşürücü Süreye İlişkin Yeni Sorunlar - Kerim Atamer

1. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Istanbul Gedik Law School Journal is a peer-reviewed journal published two times in a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerningl aw. Articles, case notes and comments, discussions of legislative develop­ment, book reviews and other similar type of papers which are written in Tur­kish andin other European languages are welcome. 

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar)formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style gu­idelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman,12 points, at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justi­fied

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https: //orcid.org” adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following mustbe submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/herinstitutional affilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/shecould be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https: //orcid.org and CV (shouldbe attached photo) 

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 250 kelime kullanılmalıdır.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 250 words. 

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the contentof the article. 

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself. 

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years af­ter publication and copies of these reports will be sent to the ULAK­BİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa­se Committee whenever required. 

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası daULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakem­lik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to theauthor (s) and to the reviewer (s). 

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System 

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesine ya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

After the initial assessment of the articles is completedby the edi­torial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordance with the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the articlemay get published, or the article may be rejected. The author shall be notifiedof the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time. 

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; whenthese two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted. 

16. Dergi, hakemin yazarıbilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tityof the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Sayıları