Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2011 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

102,00

Toplam

Basım Tarihi : 2011
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Editörler Kurulu

Adem Sözüer
Aydın Gülan
Halil Akkanat
Mehmet Semih Gemalmaz
Yasemin Işıktaç

Danışma Kurulu

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

Armağan Yayın Kurulu

Aydın Gülan
Cemil Kaya
Fatma Ayhan
Füsun Sokullu Akıncı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2011 Sayı 1-2

 • Sıddık Sami Onardan İl Han Özaya Günışığında İdare Hukuku Kürsümüz - Adem Sözüer
 • Sevgili İl Han (Prof. Dr. Özay) İçin -Yoğun Bir İçtenlikle- - Hüseyin Ülgen
 • Prof. Dr. İl Han Özay'ın Özgeçmişi -
 • Prof. Dr. İl Han Özay'ın Yayınları -
 • Benim Anayasalarım - Sıddık Sami Onar
 • Akademik Personelin Üniversite Dışında Mesleki Gelir Getirici Çalışmalarda Bulunmasının Meşruluğu Sorunu - Aydın Gülan
 • Kamu Harcama İhalesi Sürecinde İhale ve Sözleşme Aşamaları ile Bu Aşamaların Yargı Yolları Ayrımını Belirleyici Rolü - Aziz Taşdelen
 • Kamu Zararı ve Kamu Zararında Rücu - Bahtiyar Akyılmaz
 • Hukuk Sosyo-Kültürle Karşılaşınca: Kültürel Çoğulculuk, Hukuksal Çoğulculuk ve Pragmatizm - Esin Örücü
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ne Zaman Kuruldu? - Fethi Gedikli
 • Özgürlük ve Güvenlik - Füsun Sokullu Akıncı
 • Kalkınma İçin Enerji: Asli Hizmet ve Temel Hak - Eren Kalanyuva, Maria Agostina Cabiddu
 • Düzenleyici Kuram - Ezgi Yıldırım, Matthew D. Adler
 • Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi: Çekinceler Sorunu Işığında Haklar Analizi - Mehmet Semih Gemalmaz
 • İdari İşlem – İcrailik – Ayrılabilir İşlem – Yargısal Denetim - Murat Sezginer
 • Alman Federal Disiplin Kanunu ve İdari Disiplin Soruşturmalarının Temel Esasları - Oğuz Sancakdar, İlker Tepe
 • Avrupa İdari Muameleleri - Umut Doğu, Sabino Cassese
 • Sağlık Hizmeti İhale Yoluyla Satın Alınabilir Mi? (Kamu Hizmetinin Özelleştirilmesi Konusunda Bir Örnek Olay) - Turgut Tan
 • Yerel Yönetimlerde Başkanın Politik Lider Rolü - Zerrin Toprak
 • Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi - Cemil Kaya
 • Kiracıların Subjektif Dava Ehliyeti Konusunda Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi - Cemil Kaya
 • Danıştay Kararları ve İlgili Özel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet - Gürsel Kaplan
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları - Hayrettin Eren -Aynur Cidecigiller
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İstinaftan Sonraki Temyiz Sistemimizde Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar - İbrahim Özbay
 • İdari Yargılama Usulünde Davaya Müdahale - Melikşah Yasin
 • Kamulaştırma İşleminin İptali ve Mülkiyetin Âkibeti - Ramazan Çağlayan
 • Bilgi Hukuku Üzerine Bir Deneme - Atila Erkal
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 480. Maddesinin Değerlendirilmesi - Başak Baysal
 • Türk ve Alman Hukukunda Genel Düzenleyici İşlemler - Bülent Kent
 • İdari Yargı’nın Sahip Olduğu İşlevler ve Tabi Olduğu Sınırlamalar Hakkında Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler - Cem Ayaydın
 • Çağdaş Başkanlık Modelinde Kişiselleşen İktidar Olgusuna Analitik Bir Yaklaşım - Cengiz Gül
 • The US Airline Deregulation and Its Consequences - Cenk Şahin
 • Ülkemizde ve Dünyada Siyasette Etik Değerler - Cüneyt Yüksel
 • İdari Yargıda İstinaf Mahkemesi Tartışmaları Üzerine Bir Analiz - Engin Saygın
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasında “Adil Denge” İlkesi - H. Burak Gemalmaz
 • Die Glaubensfreiheit Im Deutschen Grundrechtssystem - Hüseyin Yıldız
 • İdare Hukukunun Anlamı ve Önemi - N. Münci Çakmak
 • Hukuk Devletinin Varoluş Sürecinde Özgür Basının Yeri ve Önemi - Neşe Kızıl
 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türk Hukuku - Tahir Muratoğlu
 • The Relationship Between Social Rights and the Right to Education in the Mirror of Human Rights - Andrea Szigeti
 • İdare Hukukunda Yokluk ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması - Celal Işıklar
 • Futbol Karşılaşmalarına İlişkin Televizyon Yayın Hakkı Sözleşmelerinin Borçlar Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi - Doruk Gönen
 • İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile Halli Önündeki Engeller - Nilay Arat
 • İdari Yargı(nın)/cın Kendini Sınırlaması Olgusu Sözlü İşlem Teorisi ve İptal Davasına Konu Edilebilirliği Üzerine Bir Çalışma Taslağı - Selami Demirkol
 • Sağlık Hizmetleri Açısından Hizmet Kusurunun Ağırlığı ve İspat Problemi - Ahmet Kürşat Ersöz
 • OSCE's New Vision Under the Chairmanship of Kazakhstan - Ayşe Aslıhan Erbaşı Çuhadar
 • İdari Yargıda İptal Davasının Tarihsel Gelişimi - Begüm İsbir
 • Kabahatlerde Kanunilik İlkesi - Çınar Can Evren
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yargı Kararlarına Yansıyan Geçici Maddelerinin Kazanılmış Hak Açısından İncelenmesi - Derya Karakoç
 • Alman İdare Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisi ve Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi - Dilşat Yılmaz
 • Kabahatler Kanunu’nun Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi - Elif Bekar
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Danıştay Kararları Işığında Kamu Hizmetlerine Girmede Cinsiyet Ayrımı - Emine Cin
 • Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Hukuki Sonuçları - Fatih Aydemir
 • Manifestation of Religion and Religious Education Under the ECHR Jurisdiction - Fatih Öztürk
 • Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi ve Türk Hukukunda "Dolayısıyla Kamulaştırma" Uygulaması Üzerine Bir Deneme - Fatma Ayhan
 • İdare Hukukunun Eksen Kayması: İdarenin Üstünlüğünün Gerekçelendirilmesi Sorunu - Halit Uyanık
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bektaş ve Özalp Türkiye’ye Karşı Davası - Tuba Kelep
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. Maddesine Göre Memurların Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağının Kapsamı ve Değerlendirilmesi - Yasin Yerebasmaz
 • Çocuğun Saygı Hakkı - Janusz Korczak, Berat Durmuş , Memduh Cemil Şirin
 • İmar Planlarına Karşı Açılacak İptal Davalarında İdari Dava Açma Süresi - Şenol Coşkun, Şevki Davut

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2011 Yılı Aboneliği Sayıları