Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2012 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

108,00

Toplam

Basım Tarihi : 2012
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Editörler Kurulu

Adem Sözüer
Aydın Gülan
Halil Akkanat
Mehmet Semih Gemalmaz
Yasemin Işıktaç

Danışma Kurulu

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

Yayın Kurulu

Bilgehan Çetiner
Cemil Kaya
Fatih Tahiroğlu
Mustafa Göktürk Yıldız
Selman Dursun
Serdar Talas
Seyit Rasim Doru
Zekeriya Kurşat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2012 Sayı 1

 • Darülfünun’dan 1933 Üniversite Reformuna; Hukuk-ı Siyasiye-i Osmaniye Derslerinden, Hukuk-ı Âmme Derslerine Dönüşüm ve Genel Kamu Hukuku Dersinin Geçmişine Dair Notlar II - Rukiye Akkaya Kia
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma - Pervin Aksoy İpekçioğlu
 • Somali Sahillerindeki Deniz Haydutluğu Eylemleri ve Haydutların Yargılanması - Cengiz Demirtaş
 • Türkiye’de Çevre ve Doğal Kaynaklar Konusunda İmzalanan Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuka Uyarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Ferhat Taze, Yusuf Güneş
 • Uluslararası Çevre Hukuku Üzerine Bir İnceleme - Ahmet M. Güneş
 • Rücuen Tazminat İstemiyle Açılan Davalarda Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi Konusunda Uyuşmazlık Mahkemesi Uygulaması - Cemil Kaya
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Güney Kıbrıs ve Rusya’ya Karşı Verdiği 07.01.2010 Tarihli “Rantseva” Kararından Çıkan Bazı Sonuçlar - Sesim Soyer Güleç
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Başsavcılığın İtirazı - Serdar Talas
 • Genel Hatlarıyla Alman Medeni Yargılama Hukukunda Kısmi Hüküm - Cenk Akil
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu - Ayça Akkayan - Yıldırım
 • Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü - Başak Baysal
 • Haksız Yapı Kavramı ve Haksız Yapının Kaldırılması - Emrehan İnal
 • Davalının Davada Hazır Bulunmasını Sağlamaya Yönelik Bir Usul Hukuku Teminatı Olarak Roma Hukukunda Vadımonıum Kurumu - Sevgi Kayak
 • Yeni Borçlar Kanunumuzda Adi Ortaklık Hükümlerinin Değerlendirilmesi - Zekeriya Kurşat
 • Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri Açısından Uyarlama Sorununa Bir Bakış - Feyza Eren Sayın, Berk Kenan Koyuncu
 • Normativizm ve Suçun Yapısına Etkisi - Selman Dursun, Matjaž Ambrož
 • Mağdurun Rızası Öğretisinin Slovenya’da Son Yıllardaki Değişimleri - Aykut Ersan, Damjan Korošec
 • Radbruch Formülü - C. Kristian Kühl , Mehmet Cemil Ozansü
 • Finucane/Birleşik Krallık Kararı - Cem Şenol
 • Yolunu Kendi Kazan Bir Yolcu: Türk Hukuku Tarihçisi Sadri Maksudi Arsal - Fethi Gedikli
 • Ömer Lütfi Barkan ve Türk Hukuk Tarihi - Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu
 • “Bir Yavuz Hukukçu”: Ahmet Ağaoğlu - Ebru Kayabaş
 • Kuruluşundan Bugüne İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku Dersleri - Sevgi Kayak
 • Bir Ceza Hukukçusu Perspektifiyle Türk Hukuk Tarihi Anlatımına Örnek: Yusuf Ziya Özer - Abdullah İslamoğlu
 • Üniversite Reformu Sonrası Hukuk Fakültesinde Umumî Hukuk Tarihi Kurları - Mehmet Cemil Ozansü
 • Hukuk Tarihi Dersinin İhdâsı ve Mahmud Esad Seydişehrî - Ali Adem Yörük

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2012 Sayı 2

 • Spor Federasyonlarının Hukukî Niteliği, İdarî Teşkilât İçindeki Konumu ve Bağımsızlığı Sorunu - Mustafa Avcı
 • Uluslararası Hukukun Temel Hak ve Özgürlük Normları Bağlamında Avrupa İdari Alıkoyma Normları ve Uygulamaları - İbrahim Erdoğan
 • Suç Kavram ve Teorisine Dair Bir Deneme - O. Vahdet İşsevenler
 • Belgede Sahtecilik (İmza Sahteciliği) Suçunda Mağdurların Değerlendirilmesi - Muhammed Nabi Kantarci , Eyüp Kandemir, Ferruh Baklacıoğlu, Yüksel Temur , Esat Şahin , Abdulbaki Coşkun
 • Türk Anayasa Hukukunda Hakimlerin Bağımsızlığına Genel Bir Bakış - Saadet Yüksel
 • Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığa İlişkin Düzenlemesine (TK m. 376) Eleştirel Bir Bakış - Alihan Aydın
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartlarına İlişkin Bazı Yenilikler - Ece Baş
 • Evli Kadının Soyadına İlişkin Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi - Seda İrem Çakırca
 • Kira Hukukunda Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı - M. Murat İnceoğlu, Ece Baş
 • Davanın Açılmasına Bağlanan Hukuki Sonuçların Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Değerlendirilmesi - Seda Özmumcu
 • CISG'a ve TBK'na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları - Rona Serozan
 • Boşanma Davasında Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesinin (TMK m.181f.2) Miras Hakkını Koruyan Anayasa’nın 35. Maddesi Yönünden İncelenmesi - Seçkin Topuz
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Organizasyon Sorumluluğu (TBK M. 66/III) - Ahmet Türkmen
 • Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Federal Kanunu - Cenk Akil
 • Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek - Will Kymlicka , Fatih Öztürk
 • Avrupa Çevre Ceza Hukuku: Gerçekten İhtiyacımız Var mı? - Serdar Talas, Michael Faure

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2012 Yılı Aboneliği Sayıları