Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2013 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

108,00

Toplam

Basım Tarihi : 2013
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Adem Sözüer
Aydın Gülan
Ayşenur Tütüncü
Halil Akkanat
Yasemin Işıktaç

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

Batuhan Baytaz
Bilgehan Çetiner
Büşra Demiral
Cemil Kaya
Elif Bekar
Fatih Tahiroğlu
Melik Kartal
Muhammed Demirel
Murat Çakır
Mustafa Göktürk Yıldız
Rahime Erbaş
Rezzan İtişgen
Sedat Erdem Aydın
Selman Dursun
Serdar Talas
Sertaç Işıka
Seyit Rasim Doru
Tuba Kelep
Tuba Topçuoğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2013 Sayı 1

 • Sözbaşı - Adem Sözüer
 • Ön Söz Yerine Türk Ceza Hukuku Reformu - Adem Sözüer
 • Anı Yazısı - İlknur (Özkazan) Numanoğlu
 • Füsun Sokullu İçin Laudatio - Rona Serozan
 • Bir Sınıf Arkadaşının Anılarıyla, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’yı “Emeritus Profesör”lüğe Uğurlarken - Durmuş Tezcan
 • Ötanazi - Esra Alan Akcan
 • Aile İçi Şiddet - Merve Akın
 • Zimmet Suçu - Volkan Aslan
 • Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama - Serpil Aytaç, Salih Dursun
 • Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçunun Hüküm ve Sonuçları - Yasemin Baba
 • Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık Davranışı - Nuran Bayram, Müslüm Saylı
 • Onarıcı Adalet’e Genel Bir Bakış - Abdullah Batuhan Baytaz
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Düzenine Aykırılıktan Doğan Kabahatler - Elif Bekar
 • Ceza Muhakemesinde Davaya Katılma - Akın Boyacı
 • When Youth Combine Drugs and Violence: An Explosive Cocktail - Serge Brochu
 • Tutuklama Uygulamasında Sorunlar - Nur Centel
 • Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı - Murat Çakır
 • Çeşitli Görünümleriyle Uluslararası Suç Kavramı: Dar ve Geniş Anlamda Uluslararası Suçlar Ve Türk Hukuku - Olgun Değirmenci
 • Ceza Sorumluluğunu Azaltan Bir Neden Olarak Haksız Tahrik - Burcu Demren Dönmez
 • The Bosphorus Case: A Critical Analysis of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights Decisions - Zeynep Elibol
 • Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu (TCK md. 210/2) - Rahime Erbaş
 • Yirmi Birinci Yüzyılda, Birleşmiş Milletler'in “Hukuk Devleti” ve “Hukukun Üstünlüğü” Yaklaşımı ve Bunun Uluslararası Hukuk Bakımından Yeri ve Değeri - Hakkı Hakan Erkiner
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK md. 220) - Aykut Ersan
 • 30. Yaşında BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi: (1982- 2012) - Mehmet Semih Gemalmaz
 • Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı - Mehmet Gödekli
 • Danıştay Kararlarından Hareketle İdari Yargı Kararlarının İmkânsızlık Nedeniyle Uygulanamadığı Haller - Hasan Gök
 • Bilge Köyü Katliamının, Nefret Suçları Bağlamında Değerlendirilmesi - M. Burak Gönültaş
 • Unintended Consequences of Crime Prevention - P. N. Grabosky
 • Çocukların Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu (TCK m. 234) - Recep Gülşen
 • Hileli İflas Suçu - Sertaç Işıka
 • Ceza Adaleti Açısından Hapis Cezası ve Rehabilitasyon İlişkisi - Yasemin Işıktaç
 • Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu - Rezzan İtişgen
 • Osmanlı Hukukunda Evlilik Akdi ve Söz Konusu Akdin 1869 Tarihli Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesine Göre Osmanlı Tabiiyyetine Etkisi - Sezen Kama
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu - Mahmut Kaplan
 • Yazılı Haber Medyasında Suçun Temsili - Hakan Karakehya
 • Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Geri Alma Haklarının Engellenmesi Suçu - Melik Kartal
 • Türk Ceza Kanunu m. 301'in İfade Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi: Aihm'in Akçam Kararı Neler Düşündürüyor? - Tuba Kelep
 • The Technology of Control: The Role of Technical Development in Exercising Social Control - Habil. Klara Kerezsi
 • Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve İstismara Karşı Önleyici Eğitim Çalışmaları - Ebru Kır
 • Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma (TCK m. 87/4) - Mahmut Koca, İlhan Üzülmez
 • Cinsel Saldırı Suçu (TCK md. 102) - Gülşah Korkusuz
 • Türk Ceza Kanununda Yer Alan Bilişim Alanındaki Suçlar ve Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi - Fatih Selami Mahmutoğlu
 • Polis ve Mağdur İlişkisi - Kerem Osmanoğlu
 • Sevgili Füsun İçin Bir Anı ve İskoç Jürisinin Karar Seçenekleri - Esin Örücü
 • Küreselleşmenin Uluslararası Hukuka Etkileri - Osman Nuri Özalp
 • İdari Kolluk - Adli Kolluk - İl Han Özay
 • Küreselleşme Sonrası Hukuk Devleti: Mit mi, Gerçeklik mi? - Mehmet Tevfik Özcan
 • Institutions in the Greek Legal Order Promoting the Best Interest of the Child and the Principle of Education - Angelika Pitsela Anastassia Giagkou
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk Perspektifinden Vatandaşlık: Geleneksel Sonuçların Dönüşümü - Meltem Sarıbeyoğlu
 • Toplumsal Norm Ve Ceza Yaptırımının Doğası Üzerine - Erkan Sarıtaş
 • Adli Kontrol - Doğan Soyaslan
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu (TCK m. 277) - Cem Şenol
 • Türk Ceza Kanunu’nda Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçları - Serdar Talas
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ile İlgili Bazı Gözlemler - Durmuş Tezcan
 • Risk Odaklı Suç Önleme: Alternatif Bir Yaklaşım - Tuba Topçuoğlu
 • Siber Savaş Hukuku ve Uygulanma Sorunsalı - Şeyda Türkay
 • Sigortacının Kanuni Halefiyeti Müessesinin İdarenin Sorumluluğu Alanında Uygulanması - Melikşah Yasin
 • Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme - Esra Yılmaz Eren
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Eziyet Suçu - Handan Yokuş Sevük
 • Uluslararası Karşılaştırmalar Işığında Parlamenterlere Tanınan Güvenceler ve Yasama Dokunulmazlığı Sorununun Değerlendirilmesi - Cüneyt Yüksel
 • Intelligence Surveillance of Wire Communications under Turkish Law - Saadet Yüksel
 • Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280) - Hamide Zafer
 • Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanma Hakkı - Ömer Çınar
 • Edinilmiş Mal Rejimini Tasfiyesi, Mirasın Paylaşılması, Tenkis Hakkı - Şeref Ertaş
 • Arabulucunun Rolü Kolaylaştırıcı Ve Değerlendirici Arabuluculuk - Seda Özmumcu
 • Ortaklık Mevzuatı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluğundaki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukuk Düzeninde Açabilecekleri Davalar - Sercan Reçber
 • Rotterdam Kuralları’nın “Hacim Sözleşmeleri”ne İlişkin Hükmüyle (m. 80) Gelen Sözleşme Özgürlüğü: Yeni Bir Dönem midir Yoksa Lahey Kuralları Öncesine Dönüş müdür? - Ecehan Yeşilova Aras
 • Kredi (Ticari Alacak) Sigortasında Sigortacının Kanuni Halefiyeti için TTK m. 1472 Hükmü Elverişli midir? - Ecehan Yeşilova Aras
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Sonuçların Manipülasyonuna, Özellikle Şikeye Karşı Sporun Doğruluğunun Teşviki Hakkında BK/TAVS (2011)10 Sayılı Tavsiye Kararı - Büşra Demiral
 • Avrupa Ülkelerinde Ceza Hukuku: Spor Sonuçlarının Manipülasyonuyla – Şikeyle Mücadele - Carlo Chiaromonte , Selman Dursun
 • Karar Analizi Tehlike Suçları - Zarar Suçları Arasındaki İlişkinin İçtima Kuralları Kapsamında Değerlendirilmesi - Muhammed Demirel
 • Karar İncelemesi Kan Gütme Saikiyle ve Canavarca Hisle Kasten Öldürme Suçu - Cengiz Otacı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2013 Sayı 2

 • Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının Sorumluluğu - Burak Adıgüzel
 • Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi - Alihan Aydın
 • Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi - Fatih Aydoğan
 • Teyit Mektubu - Rıza Ayhan
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na Göre Kartın Haksız Kullanımından Dolayı Hukuki Sorumluluk - Mehmet Bahtiyar
 • Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi - Hayri Bozgeyik
 • Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar - Koray Demir
 • Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi - Yahya Deryal
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı - N. Füsun Nomer Ertan
 • Ticari İşletmelerin Devri, Yapısal Değişiklik ve Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Getirilmesi İşlemlerinde, Ticaret Sicili Müdürünün Bildirim Yükümlülüğü Ve Hukuki Sonuçları - Aslı E. Gürbüz Usluel
 • Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları - Mehmet Helvacı
 • Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı (SerPK M. 21) - Arslan Kaya
 • Zamanaşımına Uğrayan Kâr Payı Alacağı Konusundaki Özel Düzenleme - Abuzer Kendigelen, M. Halil Çonkar
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre İhtiyati Tedbirler - Cengiz Serhat Konuralp
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği - Ömer Korkut
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Halka Açık Anonim Ortaklıklara Uygulanması ve Sınırları - Çağlar Manavgat
 • Üreticinin TBK 71 Kapsamında Sorumlu Tutulması - Meliha Sermin Paksoy, Gizem Arslan Demir
 • “Compliance” Kavramının Anonim Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı ve Sorumluluk Sistemine Etkisi - Ali Paslı
 • Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı Ve Müeyyidesi - Hasan Pulaşlı
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlâl Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu - Mehmet Özdamar
 • BIMCO’nun Gemi Yönetimi Sözleşmesine İlişkin 2009 Değişiklikleri - Aslıhan Sevinç Kuyucu
 • Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi - Sevilay Uzunallı
 • Anapara Faizi ve Temerrüt Faizine Üst Sınır Getiren TBK m. 88 ve TBK m. 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK M. 8 ve TTK M. 9) Bakımından Uygulanabilirliği - Kürşad Yağcı
 • Anonim Şirketlerde İmza Yetkilileri Sadece Yönetim Kurulu Tarafından Mı Atanabilir? - Veliye Yanlı
 • Türk Ticaret Kanunu m. 353’e Göre Fesih Davasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Açılabilmesinin Ticaret Hukuku Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Mustafa Yasan
 • LAHEY-LAHEY/VISBY, Hamburg ve Rotterdam Kuralları’nda Sefere Elverişlilik - Kübra Yetiş-Şamlı
 • Tefecilik Suçu - Elif Bekar
 • Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Görevli Şirkete Tanınan Yatırım Dönemi ve Proje Kapsamında Katma Değer Vergisi İstisnası - Gökhan Kürşat Yerlikaya
 • Danıştay Kararları Işığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti - Levent Yaralı
 • Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu Olması Halinde Gerçek Değer ve Faizin Tespiti İle Kâr Payının Mahsup Edilmesine Dair İlkeler - Necdet Uzel
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 78. Maddesinin Uygulama Alanına İlişkin Olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14. 3. 2012 Tarih ve E. 2011/13-748 K. 2012/140 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi - Barış Demirsatan


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2013 Yılı Aboneliği Sayıları