Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2014 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

144,00

Toplam

Basım Tarihi : 2014
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Editörler Kurulu

Adem Sözüer
Aydın Gülan
Ayşenur Tütüncü
Halil Akkanat
Yasemin Işıktaç

Danışma Kurulu

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Turan Yıldırım

Yayın Kurulu

Akif Genç
Altan Rençber
Bilgehan Çetiner
Cemil Kaya
Fatih Tahiroğlu
Mevlüt Göl
Mustafa Göktürk Yıldız
Selman Dursun
Serdar Talas
Seyit Rasim Doru
Zekeriya Kurşat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2014 Sayı 1

 • Değerli Dostum, Büyük Hukukçu Prof. Dr. Vecdi Aral İçin - Ergon Çetingil
 • Prof. Dr. Vecdi Aral İçin - Yasemin Işıktaç
 • Hiç Kimsenin Yapamayacağı Bir Jest! - Ahmet Ulvi Türkbağ
 • Sayın Prof. Dr. Vecdi Aral’a - Halil İbrahim Bilen
 • İnsan ve Norm - Vecdi Aral
 • Glaubensverbreitung und Religionswechsel im Islamischen Recht - Servet Armağan
 • Adalet Estetiği - Zehra Gönül Balkır
 • İrade Özgürlüğüne Giriş Açısından “Ben İnşâsı” - Yasemin Işıktaç
 • Ahlâkta, Hukukta ve Siyasette Özgürlük Kavramı Üstüne - Doğan Özlem
 • Felsefenin Işığında “(Haklı) Savaş” Üzerine Kısa Bir Deneme - Talip Kabadayı
 • Hukuk Yorumdur - Ertuğrul Uzun
 • ehmed Seyyid Bey ve Hak Kavramı Üzerinden İslâm Hukuk Felsefesi ile Avrupa Hukuk Felsefesi Arasındaki Mukâyesesi - Fethi Gedikli
 • Günümüz Batılı Politik Yaklaşımların Kökeni Olarak İngiliz Yararcılığı / Utilitarianism - Ahmet Gürbüz
 • Bilgi-İktidar İlişkisi Bağlamında Yasa Düşüncesi: İktidarın Yasal(l)Aşması - Muharrem Kılıç
 • İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki - Mehmet Yüksel
 • Birey Kavramının Gelişimi ve İnsan Hakları - Zeynep Özlem Üskül Engin
 • Küresel İktidarı Kuran ve Koruyan Şiddetin İdarecisi Olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi - Zeynep Kıvılcım
 • Oyun Teorileri Işığında Thomas Hobbes’un Sosyal Sözleşme Kuramının Analiz ve Yorumu - Sevtap Metin
 • Felsefi Bir Sorun Olarak Hukuka İtaat Yükümlülüğü - Sercan Gürler
 • Gelecek Nesillerin Haklarına Gewırth Formülü: Bireyden Topluma Doğru - Şule Şahin Ceylan
 • Karayolları Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesislerde Yapı Ruhsatı ve Karayolu Geçiş İzin Belgesi - Atila Erkal
 • Yasaya Sadakatin Farklı Bir Okuması: Philipp Heck - Altan Heper
 • Uluslararası İlişkilerde Başarısız Devletler Sorunsalı ve Bu Sorunsalın Uluslararası Hukuka Etkileri - Osman N. Özalp
 • Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı! - Tuba Topçuoğlu
 • Toplu Hak Aramada Etkin Bir Yol Olarak Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Sınıf Davaları - Murat Şahin , Hande Çelik Şahin
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk - Ebru Karaman
 • Yargı Kararına Göre İade Edilecek Vergilerde Faiz - Cengizhan Hatipoğlu
 • Hukuk ‘Bilimi’nin Yapıbozumsal Okuması - Rabia Sağlam
 • TBMM Yeni İçtüzük Taslağında Getirilen Başlıca Kurumsal Yenilikler - Volkan Aslan
 • Hukuki Çoğullukta İktidar Problemi - Duygu Hatipoğlu Aydın
 • Homo Commoditus: “Sahip Olmak, Genetik Metalar ve Fikri Mülkiyet” - Muzaffer Dülger
 • Osmanlı Hukukunda Vakıfların Denetimi (Evkaf-ı Hümayun Nezareti) - Elif Genca
 • İnsanlığa Karşı Suçlarda “İnsanlık” Ne Manaya Gelmektedir: Felsefi Bir Analiz - Hüseyin Günal
 • Liberal Komüniteryanizmin Temel İlkeleri - Muhammed İkbal İmamoğlu
 • Zerdüşt Henüz Olympos’tayken: Tragedya’nın Doğuşu’ndaki Dionysosçu Yargıya Dair - Osman Vahdet İşsevenler
 • Modern Hukuki Sistemin Temelleri Üzerine Bir Giriş Çalışması: Geç Ortaçağ’da Corpus Iuris Civilis’in Keşfi ve Etkileri - Oğuzhan Bekir Keskin
 • Türk Hukukunda İsnadın İspatı Hakkının Çok Boyutlu Hukuk Kavrayışı Bakımından Analizi - Umut Koloş
 • Türk İdare Hukukunda Zımni Red ve Zımni Kabul Müesseseleri Üzerine Değerlendirmeler - Halit Uyanık
 • Olumlu Edim Gerektiren Sosyal Hakların Sınırı: Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden 1961 ve 1982 Anayasaları Dönemi Uygulamaları - Zülfiye Yılmaz
 • Psikolojik, Metafizik ve Hukuki Bir Fenomen Olarak Hak Kavramı - Mehmet Akif Tutumlu
 • İslam Hukuku’nda Zimmet Sözleşmesinin Hukuki Kapsamı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Görünümü - Özge Demir
 • Erdem Merkezli Bir Adalet Teorisi - Faik Eren Kaptan
 • Avrupa Adalet Divanının Bilgisayar Programlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Çerçevesinde Korunmasına Dair 2 Mayıs 2012 Tarihli Sas Institute-World Programming Kararının Değerlendirilmesi - Mustafa Aksu
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taraf Olduğu Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Uygulanacak Hukuk (TBK M. 339/f. II) - Mustafa Cahit Günel
 • İlkel Toplumlarda Özel Mülkiyet Haklarının İcrası: Devlet Olmadan Hukuk - Bruce L. Benson, Umut Koloş
 • Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı’nda Hukuk - Mathieu Deflem , Ülker Yükselbaba
 • Adaletin Yüzü: Başkalığın Hukuk Kuramı - Rabia Sağlam, Kasım Akbaş, Costas Douzinas - Ronnie Warrington
 • Devrim Sonrası İran’da Hukuk Devleti ve Reform Politikaları - Keyvan Tabari, İrem Burcu Özkan
 • DİSK ve KESK/Türkiye (Başvuru No. 38676/08) - Hülya Dinçer
 • R.K.B. v. Türkiye Kararı - Gülay Arslan Öncü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2014 Sayı 2

 • İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan Sorumluluğunun Niteliği - Ayşe Ledün Akdeniz
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Genel Esasları - Gülsevil Alpagut
 • Yargıtay Kararları Işığı Altında ‘İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya İşyerindeki Malları Zarara Uğratması’ Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Feshi - Seda Arslan
 • İş Hukukunda Yenilik Doğuran Hakkın Etkisizleşmesi - Gaye Baycık
 • Elli ve Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyeri veya İşletmelerde Tarım İşlerinde Çalışmayanlar İş Kanunu Kapsamında Mıdır? - Ulaş Baysal
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Ülkemize Getirisi ve Götürüsü - Fatih Cengizler
 • 6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında İspat Yükü ve Deliller - Şahin Çil
 • Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine - Ender Gülver
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Geçersizliğinin İşçi ve İşveren Açısından Farklı Değerlendirilmesi Gereği - Mahmut Kabakçı
 • Evde Çalışma ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri - Murat Kandemir
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na Etkisi - Bektaş Kar
 • Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Davanın İşçilik Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi (Karar İncelemesi) - Aybüke Karaca, Uğur Yağcı
 • Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil Sorumluluğu - Mustafa Halit Korkusuz
 • 4857 sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması: Fazla Çalışma - Ali Cengiz Köseoğlu, Sibel Kabul
 • Anglo-Sakson Hukuk Sistemi Çalışma Mevzuatında Psikolojik Taciz - S. Alp Limoncuoğlu
 • Employee Protection and or versus Equal Treatment? - Michael Meyenburg
 • Mevsimlik İşlerde Yıllık Ücretli İzin (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı İncelemesi) - Zeki Okur
 • İşyeri Hekimliğinde Güncel Gelişmeler - Vuslat Özyurt
 • Paper on Miscellaneous Issues, Including Workplace Privacy - G. W. Richards
 • Corporations Face Expanded Liabilities for Employment Law Violations – How the Parent and Sub can be Jointly Liable as a Single Entity When the Corporate Veil is Pierced - Jacqueline R. Scott
 • Religious Discrimination in the Workplace - Jacqueline R. Scott
 • Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı - K. Ahmet Sevimli, Sercan Reçber
 • An Assessment of the Pregnancy and Maternity - Related Provisions of the Labor Legislation - Nurhan Süral
 • Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İşçinin Rekabet Etmeme Borcu - Sarper Süzek
 • Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları - Fevzi Şahlanan
 • The Extraterritorial Application of Labour Law - Federico Torzo
 • Karar İncelemesi İşçinin Aynı İşveren Nezdinde Fasılalı Çalışması Durumunda İş Güvencesinden Yararlanması İçin Gereken Altı Aylık Kıdem Süresinin Hesaplanması - Gaye Burcu Yıldız
 • Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler - Özge Yıldız
 • İş Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo) - Sabahattin Yürekli
 • Yeni Yasal Düzenleme Çalışmaları Işığında Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyet ve Yetkisi - Cevdet İlhan Günay
 • Toplu Sözleşme ile Ücreti Düşürülen İşçinin İşe Başlamaması (Karar İncelemesi) - Zeynep Şişli
 • İsteğe Bağlı Sigortalık Sürelerininin Hizmet Birleştirmesindeki Yeri - Saim Ocak
 • Sanatçıların Sosyal Güvenliği - Nurşen Caniklioğlu, Ercüment Özkaraca
 • Karar İncelemesi: Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Sigortalı Lehine Yorum İlkesi, İyiniyet, Dürüstlük İlkesi - Seçkin Nazlı
 • Avrupa Birliği Kamu Alımları Direktifleri ve Türkiye Uygulamasına Yansımasının İlerleme Raporları Işığında Değerlendirilmesi - Muzaffer Akdoğan
 • Ceza Soruşturmasında Müdafiin Rolüne Eleştirel Yaklaşım - Nur Centel
 • Fransız Hukuku’nda Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Üzerindeki Etkisi - Mert NAMLI
 • İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Gerekçesi Olarak Anayasaya Aykırılık “Kanısı” - Hasan Nuri Yaşar
 • Bazı Ülke Örnekleri ve Uluslararası Belgelerde Yargı Kurulları, Hâkimlerin Atanma ve Disiplin İşlemlerine İlişkin Yetkileri - Hilal Yazıcı
 • Hocamız Prof. Dr. Berin Ergin’e - Gülsevil Alpagut
 • Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Berin Ergin’e - Sabahattin Yürekli

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2014 Yılı Aboneliği Sayıları