Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2019 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

160,00

Toplam

Basım Tarihi : 2019
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

EDİTÖRLER KURULU

Ali Paslı
Buğra Kesici
Caner Taşatan

DANIŞMA KURULU

Cumhur Şahin
Hakan PEKCANITEZ
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

YAYIN KURULU

Abuzer Kendigelen
Adem Sözüer
Ayşe Nur Tütüncü
Fethi Gedikli
Halil Akkanat
Yasemin Işıktaç

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2019 Sayı 1

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2019 Sayı 2

 1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, ULAKBİM tarafından taranan “Hakemli Dergi”statüsünde yılda iki sayı (Haziran, Aralık)olarak yayımlanır.

  Journal of İstanbul UniversityLaw Faculty is a peer reviewed Jo­urnal that is published biannually (in Januaryand in June) and indexed by ULAKBİM. 

 2. Mecmuaya gönderilen yazılar, başka bir yerdeyayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu hususta yazarlar­danayrıca taahhütname talep edilecektir.

  The articles sent to be publishedin our journal should not be published elsewhere, nor be submitted to other journalssimultaneo­usly even with the purpose of evaluation. In this purpose, the authorsshall also be required to sign a letter of undertaking. 

 3. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesiyapılan ve yayın ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmedenön­ce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Ya­zımyanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazınınYayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeter­lidir. İlk değerlendirmede uygunbulunan yazılar yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Yazarlarayazının hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemlerden gelenraporlar doğrul­tusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesi­nekarar verilir.

  Articles that are consideredas unsuitable with the publication gui­delines by the editorial board are sent backto the author without review. Extraordinary spelling errors and not being eligiblewith the scientific standards are sufficient for a paper to be rejected by the editorialboard. Papers that are approved by the editorial board are submitted to re­viewersin line with blind peer review principle. Authors are not informed about the identityof the referees. According to the assessments of the referees, the paper may beapproved for publication, required to resub­mission with amendments or rejectedon the basis of inadequate quality.

 4. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları,iletişim ad­resleri ile telefonlarını ve e-posta adreslerini bildirmelidirler.

  Authors, must provide their titles, institutions, correspondence add­ress,phone number and e-mail address. 

 5. Mecmuanın yazı dili Türkçedir. Yazının başlığınınİngilizce çe­virisi ile en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan özetinin ve beş anah­tarkelimenin de İngilizce ve Türkçe olarak yazıya eklenmesi gerekmek­tedir.

  The Journal accepts and publishes articles written in Turkish. Title,abstract which consists of 150 to 200 words and five key words must be added tothe paper in English and Turkish languages. 

 6. Makale metni, Times New Roman yazı tipinde,1,5 satır aralığı ve 12 punto, dipnotları ise tek satır aralığı ve 10 punto olarakhazır­lanmalıdır. Dipnotları sayfa altında gösterilir.

  The main text and footnotes must be written in Times New Roman. Fontsize for the main text should be 12 with 1,5 line spacing while foot­notes are writtenin font size 10 with 1 line spacing. Footnotes are to be shown at the bottom ofthe page. 

 7. Yazar isimleri Türkçe ve İngilizce konu başlığınınaltında ve sağ tarafında yer almalı ve soyadının bitiminde yıldız konulmalıdır.Yıl­dızlı dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum, alanı ve e-posta adresi bildirilmelidir.

  Author’s name should be written bottom right of the Turkish and Englishtitle of the paper and should end with a star symbol. Star footno­te should consistsof title and institution of the author and corresponden­ce address, phone numberand e- mail address. 

 8. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların,yazar­ların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.

  The article should consist of a bibliography at the end and referen­cesneed to be arranged in alphabetical order.  

 9. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacakisim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içindekı­saltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık kar­şılıklarıile makalenin sonunda kaynakçadan önce yer alan kısaltmalar cetvelindegösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece kısaltmalar cetvelindeyer verilmelidir.

  To use abbreviations: If the name or title, which will be abbrevia­ted,is to be used for the first time in the text, the name or title should be used asthe original form with the abbreviation in brackets or the original forms of theabbreviations should be given place at the end of the paper before the bibliography;original form of the abbreviations used in footno­tes may only take place in theabbreviation list. 

 10. Dipnotlarında kitaplar [Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Başlığı, Basım Yeri,Yıl, s. sayfa numarası veya N. paragraf/kenar numarası] şeklinde yer almalıdır.Kaynakça da ise önce yazarın Soyadı yer almalı­dır [Soyadı Adı, Kitabın Başlığı, Basım Yeri, Yıl].

  Örnek: Kemal Oğuzman, Türk Borçlar Kanunu ve İşMevzuatına Göre Hizmet (İş) Akdinin Feshi, İstanbul, s. 17

  In footnotes, a book that is referred should take place as: [Full Name of the author, Title of the Book,Place of Publication, Year, Page number (s.) or paragraph number (N.)]. In bibliography,the last name of the author of the referred book should be indicated first [Last name first name of the author, Titleof the Book, Place of Publication, Year of Publication].

  Example (for footnotes): KemalOğuzman, Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet (İş) Akdinin Feshi,İstanbul, s. 17. 

 11. Dipnotlarında makaleler [Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Başlığı”, Dergininİsmi, Cilt numarası, Sayı numarası, Yılı, s. sayfa numarası veya N. paragraf/kenarnumarası] şeklinde yer almalıdır. Kaynakça da ise önce yazarın Soyadı yer almalıdır[Soyadı Adı, “Maka­lenin Başlığı”, Dergininİsmi, Cilt numarası, Sayı numarası, Yılı].

  Örnek: Lütfi Duran, “İdari Müracaatlar ve BunlarKarşısında İda­renin Sükûtu Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mec­muası,Cilt 12, Sayı 1, 1946, s. 130

  Birden fazla yazarlı eserlere[Yazarın Adı Soyadı/Adı Soyadı] şeklindeatıf yapılmalıdır.

  Sonraki dipnotlarındaise [Yazarın Soyadı, s. sayfa numarası]şeklinde atıf yapılmalıdır. Örnek: Oğuzman, s. 46 – Dönmezer/Erman, s. 65

  Aynı yazarın birden fazlaeserine yapılacak atıflarda yazarın So­yadı, Eserin Başlığı, sayfa numarası verilmelidir. Eser başlığı kısaltıla­bilir.

  Örnek: Duran, İdarenin Sükûtu, s. 134

  Yargı kararlarına yapılanatıflarda ise aşağıdaki örneğe uyulması gerekmektedir.

  Mahkeme adı kısaltması,Dairesi, Karar Tarihi, Esas numara­sı/Karar numarası (Kararın Yayım Yeri)

  Yarg. 4. HD., 10.11.2008,1699/13767 (Yargıtay Kararları Dergi­si, Cilt 35, Sayı 3, 2009, s. 438)

In footnotes the articles should take place as: [Full Name of the author, “Title of the article”,Name of the Journal, Volume Number, Issue Number, Publication Year, Page number(p.) or paragraph number (N.)]. In bibliography, the last name of the author ofthe referred article should be indicated first [Last name first name of the author, Title of the Article, Name of theJournal, Volume Number, Issue Number, Publication Year].

Example(for footnotes): Lütfi Duran, “İdariMüracaatlar ve Bunlar Karşısında İdarenin Sükûtu Meselesi”, İstanbul ÜniversitesiHukuk Fa­kültesi Mecmuası, Cilt 12, Sayı 1, 1946, s. 130.

In thefootnotes and bibliography books/articles with several aut­hors should be citedas: [Full Name of the author/Full Name of the author]

In thefollowing footnotes the citations should be made as: [Last name of the author, page number (s.)].

Example:          Oğuzman, s. 46

Dönmezer/Erman, s. 65

Whenciting more than one book/article of the same author Sur­name of the author, title of the book/article and the page numbershould be given. The title of the book/article may be abbreviated.

Example:Duran, İdarenin Sükûtu, s. 134.

Whenciting a case law, the author should comply with the examp­le below.

Abbreviationof the Court Name, Number of the Court, Date of Deci­sion, Number of the Case/Decision(Place of Decision)

Yarg.4. HD., 10.11.2008, 1699/13767 (Yargıtay Kararları Dergisi, C. 35, S. 3, 2009, s.438) 

12. Fakültetarafından yayımlanan nüshalarla sınırlı kalmak üze­re; yayıma kabul edilen makaleninçoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki malî hakları, basılı,görsel, işitsel, sayısal vb. ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmaküzere Fakülte’ye devredilmiştir. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabuledilmiştir.

To belimited with the copies published by the Faculty; financial rights regarding reproduction,distribution, public performance, derivative works and translation of the paperswhich are approved for publication are to be transferred to the faculty to be usedon the print, auditory, digi­tal etc. media, nationwide and worldwide. Authors acceptnot to receive any royalty payment. 

13. Mecmuada,makalelerin yanı sıra çeviri de yayımlanabilir. Bu nitelikteki yazılar Yayın kuruluncakabul edilebilir veya geri çevrilebilir. Çeviri metni ile birlikte asıl metin vehak sahiplerinin muvafakatı da iletilmelidir. Çeviriler de hakem değerlendirilmesinetabi tutulur.

Besidesarticles, also translations may be published in the accep­ted languages. These papers,might be approved or rejected by the edito­rial board. Original text of the translationand consent of the rightful owner are also should be enclosed with the translation.Translations are also subject to the assessment of reviewers. 

14. İstanbulÜniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasında yayım­lanması istenen yazıların hukuk_dekan@istanbul.edu.trveya iuhfdergi­ler@istanbul.edu.tr e-posta adreslerine Microsoft Word yazılımı forma­tında (*.doc, *.docx)gönderilmesi gerekmektedir.

Papersshould be sent to hukuk_dekan@istanbul.edu.tr or iuhfder­giler@istanbul.edu.tr inMicrosoft Word (*.doc, *.docx) file type.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2019 Yılı Aboneliği Sayıları