Kategoriler

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2023 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.920,00
970,00
1.345,00
1.255,00
1.645,00

Toplam

Basım Tarihi : 2023
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16 * 23
Dili : Türkçe
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD) yılda iki kez düzenli olarak yayınlanan, hukukun her yönüne odaklanan, makaleleri, dava tahlillerini ve yorumlarını, hukuki gelişmeleri ve kitap incelemelerini değerlendiren hakemli bir akademik hukuk dergisidir. Yayın hayatı 2020'de başlamıştır. Her sayı, kamu hukuku ve özel hukukun tüm yönleri ile ilgili, dünyanın her yerinden akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından yazılan bilimsel çalışmaları içermektedir.
Kamu hukuku ve özel hukuka ilişkin geniş bir bakış açısını yansıtan makaleler, çalışmalar, yorumlar veya incelemeler şeklindeki katkılarınızı memnuniyetle karşılıyoruz; katkılarınız ve desteğinizle dergimiz ilerleyecektir.

ONURSAL EDİTÖR ve GENEL EDİTÖR

Anıl ÇAMYAMAÇ
Serkan ÇINARLI

EDİTÖR YARDIMCILARI

Asiye Şahin Emir
Ebru Yavuz Yayla

DİL EDİTÖRÜ

Hande ÜNSAL

YAYIN KURULU ve DANIŞMA KURULU

Gülçin ÇAM
. Mustafa Serdar Özbek
Ali Bal
Anıl ÇAMYAMAÇ
Arif Emre Sümer
Asiye Şahin Emir
Aybüke Akkaya
Ayşe Melda Sur
Ebru Yavuz Yayla
Emine Meliknur Kılıç
H. Gökçe TÜRKOĞLU
İkbal Sibel Safi
İlhami Öztürk
Kerim Azak
M. Halid Kavak
Mehmet Refik KORKUSUZ
Mine Kasapoğlu Turhan
Selma Çetiner
Serkan ÇINARLI
Uğur Yiğit
Vural Seven

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2023 Sayı 7

  • Uyarlama Davalarının Hukukî Niteliği ile Hüküm ve Sonuçları - Selma Çetiner, Uğur Bulut
  • Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında Bilirkişilik ve Uzman Mütalaasına İlişkin Güncel Sorunlar - Süleyman Kılan, Sevda YAŞAR COŞKUN
  • Yapay Zekânın Sebep Olduğu Zararlardan Sorumluluk - Deniz Müjde Gök
  • TMK’nın 1007. Maddesine Göre Açılan Tazminat Davasında Uyuşmazlığın Özelliğine Göre Zamanaşımı Süresinin Tayin ve Takdir Yetkisini Hakime Tanıyan Anayasa Mahkemesi’nin 25.07.2017 Tarihli ve 2014/6673 Numaralı Bireysel Başvuru Kararının Gerekçesine İlişkin Açıklamalar ve Eleştiriler - Tuncay Akıncı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2023 Sayı 8

  • 6 Şubat Depremi Nedeniyle Açılan İdari Davalarda Özel Yargılama Usulü - Serkan ÇINARLI, Hüseyin Bilgin, Ezgi Avcıoğlu Aksoy, Mehpare Çaptuğ Dilek
  • Falepili Birliği Antlaşması: İklim Değişikliği ve Deniz Seviyesi Artışına Dâir Somut Bir Çözüm Girişimi - Anıl ÇAMYAMAÇ
  • İlk İmparatorluk Döneminde Roma Hukukçularının Yeri ve Önemi - Ahmet Karakocalı
  • Malaka ve Singapur Boğazlarının Hukukî Rejimi - Ahmet İstek
  • Mahkemeye Erişim Hakkı Çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mesutoğlu v. Türkiye Kararının Türk İdarî Yargısında Dava Açma Süresine Etkisi - Zehra ODYAKMAZ , Kerim Azak

1. İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.
This is a peer-reviewed bi-annual journal.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be included up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that are sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene-timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Reviewer Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two reviewers; when these two reviewers have conflicting opinions, either the editor or a third reviewer will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2023 Yılı Aboneliği Sayıları