Kategoriler

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

2.305,00
1.165,00
1.615,00
1.510,00
1.975,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında/About Journal

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD) yılda iki kez düzenli olarak yayınlanan, hukukun her yönüne odaklanan, makaleleri, dava tahlillerini ve yorumlarını, hukuki gelişmeleri ve kitap incelemelerini değerlendiren hakemli bir akademik hukuk dergisidir. Yayın hayatı 2020'de başlamıştır. Her sayı, kamu hukuku ve özel huku­kun tüm yönleri ile ilgili, dünyanın her yerinden akademisyenler ve uy­gula­yıcılar tarafından yazılan bilimsel çalışmaları içermektedir.

Kamu hukuku ve özel hukuka ilişkin geniş bir bakış açısını yansı­tan makaleler,çalışmalar, yorumlar veya incelemeler şeklindeki katkıla­rınızı memnuniyetle karşılıyoruz; katkılarınız ve desteğinizle dergimiz ilerleyecektir.

"Dergimizin web sayfası için "https://legal.com.tr/dergi/izmir ba­kircayuniversitesihukukfakultesidergisi"adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

İzmir Bakırçay University Faculty of LawReview (BÜHFD) is a peer reviewed academic law journal published regularly twicetimes a year, concentrating on every aspect of law and considers for publicationarticles, case notes and comments, discussions of legislative develop­ments andbook reviews. Its publication life begins at 2020. Each issue contains scholarlyworks concerning every aspect of public and private law, authored by scholars andpractitioners around the globe.

We welcome your contributions in the formof articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectiveson public law and private law; with your contributions and support our journal willprogress.

Detailed information aboutour journal's ethical principles, its po­licyon publication and plagiarism may be found in the following add­ress: https://legal.com.tr/dergi/izmirbakircayuniversitesihukukfakultesidergisi

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2024 Sayı 10

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2024 Sayı 9

1. İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

This is a peer-reviewed bi-annualjournal.

 

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendi­ren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legalissues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislativedevelop­ment, book reviews and other similar type of papers which are written inTur­kish and in other European languages are welcome.

 

3. Dergi’de yayınlanmaküzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemişolmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere,nor be submitted to other journals simultaneously.

 

4. Yazılar MicrosoftWord (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar) formatında (.doc veya. docx dosyauzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarınauygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ:2 cm

Metin:Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman,10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docxfile extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articlesshould be written according to the following style gu­idelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points,at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,justi­fied

5. Her yazı, kaydedildiğibir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslimedilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Documentvia e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopyof the article.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org”adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi editöreulaştı­rıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submittedto the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutionalaffilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could beeasily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCIDcode which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (shouldbe attached photo)

 

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz)kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 160 kelime kullanılmalı­dır. Makaleler en az 5, en fazla 10 adet anahtar kelime içermelidir.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should beincluded up to 160 words. Papers must contain at least 5 and at the most 10 keywords.

 

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard forthe Citation of Legal Authorities (OS­COLA) stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be preparedin Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stylein the articles that are sent to journal.

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘YayınEtiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))yönergesini esas almıştır.

On the subject of ethical principles and rules, it took the directives ofthe Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on Publication Ethics)as a basis.

 

11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as readyto publish and already proofread by the author himself.

 

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal AkademikAğ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years af­terpublication and copies of these reports will be sent to the ULAK­BİM (TurkishAkademic Network and Information Center) Law Databa­se Committee wheneverrequired.

 

13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDFkop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir.Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF fileto the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies ofthe published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

14. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakem­lik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) andto the reviewer (s).


Hakem Değerlendirme Sistemi/Reviewer Evaluation System

15. Yayın Kurulu’ndailk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesine ya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torialboard, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordance with the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the article may get published,or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision assoon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited articleto the peer reviewer one more time.

 

16. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two reviewers; when these two reviewershave conflicting opinions, either the editor or a third re­viewer will be consulted.

 

17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tityof the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları