Kategoriler

Kadın İşçilerin Korunması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Ayşe Gül Kökkılınç
Basım Tarihi : Ekim 2012
Sayfa Sayısı : 131
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-53-5
ISBN (Online) : 978-605-315-605-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları Işığında KADIN İŞÇİLERİN KORUNMASIYrd. Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇÖNSÖZ V

KISALTMALAR VII

İÇİNDEKİLER IX

GİRİŞ 1BİRİNCİ BÖLÜM

KADIN İŞÇİLERİ KORUYUCU ULUSLARARASI İŞ HUKUKU NORMLARI

I Birleşmiş Milletler Belgeleri 7

A İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 7

B Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 8

C Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi 9

D Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ve İhtiyari Protokolü 9

1 İstihdam Alanında Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 11

2 Çalışan Kadının Analık Halinde Korunması 12

E Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu 12

F Birleşmiş Milletler Milenyum Deklarasyonu 13

II Avrupa Konseyi Belgeleri 14

A Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14

B Avrupa Sosyal Şartı 16

C Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 17

III Uluslararası Çalışma Örgütü Belgeleri 19

A Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 20

B Bildirgeler 21

1 Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi 21

2 Adil Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi 23

3 Kadın İşçiler İçin Fırsat ve Muamele Eşitliği Bildirgesi 24

C Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri 26

1 Ayrımcılığın Kaldırılması 26

a Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme 26

b İş ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme 28

c Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme 30

d 175 Sayılı Kısmi Çalışma Sözleşmesi 31

e 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi 31

f 189 Sayılı Ev İşçileri Sözleşmesi 32

g 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi 33

h İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Sözleşme 33

i İstihdamın Geliştirilmesi ve İşsizliğe Karşı Korumaya ilişkin 168 Sayılı Sözleşme 33

j Ailevi Sorumlulukları Bulunan Çalışanlara İlişkin 156 Sayılı Sözleşme 34

k 181 Sayılı Özel İstihdam Ajansları Sözleşmesi 36

2 Çalıştırma Yasağı 36

a 45 Sayılı Yeraltı İşleri Sözleşmesi “Kadınlar” 36

b Gece Çalışma Yasağı 37

aa 4 Sayılı Gece Çalışma “Kadınlar” Sözleşmesi 37

bb 89 Sayılı Gözden Geçirilmiş Gece Çalışma “Kadınlar” Sözleşmesi 38

cc 89 Sayılı (Gözden Geçirilmiş) Gece Çalışma “Kadınlar” Sözleşmesine İlişkin Protokol 38

dd 171 Sayılı Gece Çalışma Sözleşmesi 38

3 Analığın Korunması 38

a 103 Sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi 38

b 183 Sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi 38

IV Avrupa Birliği Hukuku 38

A Kurucu Antlaşmalar 38

1 Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ( Roma Antlaşması) 38

2 Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması) 38

3 Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşma (Amsterdam Antlaşması) 38

4 Avrupa Birliği Antlaşmasının ve Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın Değiştirilmesine Dair Antlaşma ( Lizbon Antlaşması) 38

a Avrupa Birliği Antlaşması 38

b Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma 38

5 Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 38

B Avrupa Birliği İkincil Hukuku 38

1 Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Hallerinde İspat Yüküne İlişkin 97/80 Sayılı Yönerge 38

2 İstihdam ve Meslek Konusunda 2000/ 78 Sayılı Yönerge 38

3 Kadınlar ve Erkeklere İş ve Meslekle İlgili Konularda Eşit Davranma ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 2006/ 54 Sayılı Birleştirilmiş Yönerge 38

a Eşit Davranma ve Fırsat Eşitliği 38

b Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yasağı 38

aa Ücrette Ayrımcılık Yasağı 38

bb Sosyal Güvenlik Programlarında Ayrımcılık Yasağı 38

cc İşe ve Mesleki Eğitime Giriş, Yükseltme ve Çalışma Koşulları Bakımından Ayrımcılık Yasağı 38

dd Hamilelik, Analık ve Babalık Nedeniyle AyrımcılıkYasağı 38

4 Hamile, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren İşçilerin Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesine İlişkin Önlemlerin Alınması Hakkında 92/85 Sayılı Konsey Yönergesi 38

a İş Sağlığı ve Güvenliği 38

b Gece Çalışması 38

c Analık İzni 38

d Doğum Öncesi Kontrolleri İçin Çalışmaya Ara Verme 38

e İşten Çıkarma Yasağı 38

f Çalışma Hakları 38

5 Ebeveyn İznine İlişkin 96/34 Sayılı Yönergenin Yürürlükten Kaldırılması ve BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ve ETUC tarafından bağıtlanan Ebeveyn İznine İlişkin Gözden Geçirilmiş Çerçeve Anlaşmanın Uygulanması Hakkında 2010/ 18 Sayılı Yönerge 38

a Ebeveyn İzni 38

b Çalışma Hakları ve Ayrımcılık Yasağı 38

c Zorlayıcı Sebeplerle Çalışmaya Ara Verme 38

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK İŞ HUKUKU MEVZUATINDA KADIN İŞÇİLERİ KORUYUCU KURALLAR

I Kadın İşçiyi Cinsiyete Dayalı Ayrıma Karşı Koruyucu Kurallar 38

A Kavram 38

B İş Sözleşmesinin Yapılmasında 38

C Ücretin Kararlaştırılması ve Uygulanmasında 38

D İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde 38

1 İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Fesih Bildirimi Yoluyla Sona Erdirilmesi 38

a İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulama Alanı İçindeki İşçiler 38

b İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulama Alanı Dışındaki İşçiler 38

2 İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi 38

E Yaptırımlar 38

1 Hukuki Yaptırımlar 97

2 İdari ve Cezai Yaptırımlar 100

II Kadın İşçiyi İşin Düzenlenmesinde Koruyucu Kurallar 38

A Kadın İşçileri Çalıştırma Yasağı 38

B Kadın İşçilerin Gece Çalıştırılması 38

1 Çalışma Süresi 38

2 Sağlık Muayenesi 38

C Kadın İşçileri Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırma Yasağı 38

1 Kadın İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 38

2 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Muayene ve Rapor Zorunluluğu 38

3 Kadın İşçileri Özel Günlerde Çalıştırma Yasağı 38

D Kadın İşçinin Analık Halinde Korunması 38

1 Gebe ve Yeni Doğum Yapmış İşçiyi Çalıştırma Yasağı 38

a Analık İzni 38

b Doğum Sonrası Ücretsiz İzin 38

2 Gece Çalıştırma Yasağı 38

a Gebe İşçileri Gece Çalıştırma Yasağı 38

b Emziren İşçileri Gece Çalıştırma Yasağı 38

3 Gebe, Yeni Doğum Yapmış Ve Çocuk Emziren İşçilerin Çalıştırılma Koşulları 38

a Gebe İşçilerin Çalıştırılma Koşulları 38

b Yeni Doğum Yapmış İşçilerin Çalıştırılma Koşulları 38

c Emziren İşçilerin Çalıştırılma Koşulları 38

4 İşin Düzenlenmesi 38

a Çalışma Süreleri 38

b Dinlenme Süreleri 38

c Çalışma Yeri ve Çalışma Düzeni 38

5 İşverenin Yükümlülükleri 38

6 Emzirme ve Çocuk Bakımı 38

E Yaptırımlar 38

1 Hukuki Yaptırımlar 38

2 İdari Yaptırımlar 38

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 38

KAYNAKÇA 38