Kategoriler

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Av. Recep Dursunoğluları
Basım Tarihi : Ağustos 2023
Sayfa Sayısı : 243
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-70-6
ISBN (Online) : 978-625-8200-72-0
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
Bu kitap Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığım yüksek lisans tezimin, tez savunması sırasında jüride bulunan değerli hocalarım Prof. Dr. Umut YENİOCAK, Dr. Öğr. Üyesi Başak GÜNEŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KILIÇ’ın katkıları ve eleştirileri doğrultusunda güncellenmesi ile hazırlanmıştır.
Kitapta; İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçilerin, gemi adamlarının ve gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanma koşulları, kıdem süresinin hesaplanması ve kıdem tazminatının hesaplanması konuları üzerinde durulmuştur.
Yaptığımız kaynak taramalarında kıdem tazminatı konusunun daha çok 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirildiği, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu hükümlerine yeteri kadar yer verilmediği değerlendirilmiştir. Literatüre katkı sağlanması adına kıdem tazminatı düzenlemesi içeren tüm kanunlar detaylıca ele alınarak eser meydana getirilmiştir.
Bu eserin oluşumunda en çok katkısı olan ve yardımlarını benden esirgemeyen, bana değerli zamanını ayıran tez danışman hocam Sn. Dr. Öğr. Üyesi Başak GÜNEŞ’e ve diğer değerli jüri üyelerine, kaynakçamda yer verdiğim değerli üstatlarıma ve Legal Yayın ailesine, son olarak da her zaman yanımda olan kıymetli eşim Hülya DURSUNOĞLULARI’na teşekkürü borç bilirim.    


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖZET V
ABSTRACT VII
KISALTMALAR XV
GİRİŞ 1
1. KIDEM TAZMİNATININ TEMEL ESASLARI 9
1.1. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI 9
1.2. KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 14
1.2.1. İkramiye Olduğu Görüşü 14
1.2.2. Ücret Olduğu Görüşü 16
1.2.3. İşsizlik Sigortası Olduğu Görüşü 17
1.2.4. İş Güvencesi Olduğu Görüşü 18
1.2.5. Tazminat Olduğu Görüşü 20
1.2.6. Kendine Özgü (Sui Generis) Bir Niteliği Olduğu Görüşü 22
1.3. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI 23
1.3.1. 4857 Sayılı İş Kanunu’na Tabi İşçiler Açısından Kıdem  Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 23
1.3.1.1. İş Kanunu’na tabi olma 23
1.3.1.2 Kıdem koşulu 29
1.3.1.3 İş sözleşmesinin 1475 s. İK. m.14'te öngörülen sebeplerle sona ermesi 30
1.3.1.4. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanması 42
1.3.1.5. Ebeveyn izninden yararlanarak kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda ikame  işçinin durumu 45
1.3.2. 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’na Tabi Gazeteciler Açısından  Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 47
1.3.2.1 Basın İş Kanunu’na tabi olma 47
1.3.2.2. Kıdem koşulu 50
1.3.2.3. İş Sözleşmesinin Basın İş Kanunu’nda öngörülen sebeplerle sona ermesi 50
1.3.3. 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’na Tabi Gemiadamları Açısından Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 57
1.3.3.1 Deniz İş Kanunu’na tabi olma 57
1.3.3.2. Kıdem koşulu 62
1.3.3.3. İş Sözleşmesinin Deniz İş Kanunu’nda öngörülen sebeplerle sona ermesi 62
1.3.4. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Uyarınca Profesyonel Sendika Yöneticilerinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanması 64
2. KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEMİN BELİRLENMESİ 69
2.1. KIDEM KAVRAMI 69
2.2. KIDEM SÜRESİNİN NİTELİĞİ 69
2.3. İŞ KANUNU KAPSAMINDA KIDEMİN BELİRLENMESİ 71
2.3.1. Kıdem Süresinin Başlangıcı ve Sonu 71
2.3.1.1. Kıdem süresinin başlangıcı 71
2.3.1.2. Kıdem süresinin sonu 73
2.3.2. İş Sözleşmesinin Askıda Olduğu Durumlarda Kıdemin Belirlenmesi 81
2.3.2.1. Ücretsiz izin süreleri 83
2.3.2.2. Raporlu olunan süreler 85
2.3.2.3. Grev ve lokavt durumunda askıda geçen süreler 86
2.3.2.4. Gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler 88
2.3.2.5. Mevsimlik çalışmalarda mevsim dışı süreler 88
2.3.2.6. İşe iade davalarında askıda geçen süreler 90
2.3.3. Aynı İşverene Bağlı Olarak Aynı İş Sözleşmesiyle Geçen Süreler 93
2.3.4. Zincirleme Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile Geçen Süreler 93
2.3.5. Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma ve Aynı İşverenin  Yanında Geçen Fasılalı Çalışmalar 94
2.3.5.1. Aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışma 94
2.3.5.2. Aynı işverenin yanında geçen fasılalı çalışmalar 94
2.3.5.3. Görünüşte yapılan feshe rağmen aralıksız çalışma 99
2.3.5.4. EYT düzenlemesi ile 7438 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık  veya emekli aylığına hak kazananların yeniden çalışmaya başlaması durumu 100
2.3.6. Aynı İşveren Yanında İşçilik Dışında Bir Sıfatla Geçirilen Süreler 102
2.3.7. Aynı İş Sözleşmesiyle Farklı İşverenler Yanında Çalışma  (İşveren Değişikliği) 104
2.3.7.1. İşverenin ölümü 104
2.3.7.2. İşyerinin devri 106
2.3.7.3. İş sözleşmesinin devri 109
2.3.7.4. Tüzel kişiliğin niteliğinde meydana gelen değişme veya  işverenin gerçek kişiden tüzel kişiliğe dönüşmesi 110
2.3.8. Farklı İş Sözleşmeleri ile Farklı İşverenler Yanında Çalışma 115
2.3.9. Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Süreler 117
2.3.10. Muvazzaf Askerlik Süresinin Borçlanılması 121
2.3.11. Alt İşveren İşçileri ve Kamu İhale Kanununa Göre Hizmet Alımı (İşçi Temini) Yoluyla Çalıştırılanlar 122
2.3.12. Kısa Çalışmada Geçen Süreler 126
2.3.13. Profesyonel Sendika Yöneticilerinin Durumu 127
2.3.14. Münavebeli İşlerde İşe Ara Verilen Süreler 128
2.3.15. Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdemin Hesaplanması 128
2.4. BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDA KIDEMİN BELİRLENMESİ 131
2.5 DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINDA KIDEMİN BELİRLENMESİ 135
3. KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİ 141
3.1. İŞ KANUNU’NA TABİ İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINA  ESAS ÜCRETLERİ 141
3.1.1. Sözleşmenin Sona Erdiği Tarihteki Ücretin Esas Alınması 141
3.1.2. Giydirilmiş Ücretin Esas Alınması 146
3.1.3. Giydirilmiş Ücretin Kapsamı 147
3.1.3.1. Ücret eklerinin giydirilmiş ücrete dâhil edilmesinin koşulları 148
3.1.3.2. Giydirilmiş ücret kapsamında yer alan ücret ekleri 151
3.1.4. Kıdem Tazminatı Tavanı 161
3.1.4.1. Genel ve özel tavan uygulaması 161
3.1.4.2. Tavan uygulamasının hukuki niteliği 165
3.1.4.3. Esas alınacak tavan tarihi 169
3.2. BASIN İŞ KANUNU’NA TABİ GAZETECİLERİN KIDEM  TAZMİNATINA ESAS ÜCRETLERİ 171
3.3. DENİZ İŞ KANUNU’NA TABİ GEMİADAMLARININ  KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETLERİ 172
4. KIDEM TAZMİNATININ MİKTARININ BELİRLENMESİ 175
4.1. İŞ KANUNU’NA TABİ İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATININ  MİKTARININ BELİRLENMESİ 175
4.1.1. Hesaplama Yöntemi ve Yasal Kesintiler 175
4.1.2. Sabit Ücretli Çalışanlarda Kıdem Tazminatının Hesaplanması 177
4.1.2.1. Otuz günlük ücretin tespiti 177
4.1.2.2. Örnek hesaplamalar 183
4.1.3. Ücretin Sabit Olmadığı Hallerde Kıdem Tazminatının Hesaplanması 186
4.1.3.1. Genel olarak 186
4.1.3.2. Yüzde usulü çalışan işçiler bakımından kıdem  tazminatının hesaplanması 187
4.1.3.3. Parça başına (akort) veya götürü ücretle çalışan işçiler  bakımından kıdem tazminatının hesaplanması 188
4.1.4. Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatının Hesaplanması 189
4.1.5. Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatının  Hesaplanması 191
4.2. BASIN İŞ KANUNU’NA TABİ GAZETECİLERİN KIDEM  TAZMİNATININ MİKTARININ BELİRLENMESİ 192
4.3. DENİZ İŞ KANUNU’NA TABİ GEMİADAMLARININ  KIDEM TAZMİNATININ MİKTARININ BELİRLENMESİ 195
4.4. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ 197
4.4.1. Gecikme Faizi 197
4.4.2. Cezai Hükümler 205
4.4.3. Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi 208
4.4.3.1. İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında işverenin taksitle  ödeme imkânı 208
4.4.3.2. Basın İş Kanunu kapsamında işverenin taksitle ödeme imkânı 209
4.4.4. Zamanaşımı 210
4.5. KIDEM TAZMİNATININ YABANCI DEVLET PARASI (DÖVİZ)  İLE ÖDENMESİ 212
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 217
REFERANSLAR 221